Hyppää sisältöön

Malmirikastamon lähiasukas vaatii 450 000 euron korvausta Dragon Miningilta – perusteena kiinteistön arvon lasku ja haitat kalastukselle

Dragon Mining pitää korvausvaatimuksia perusteettomina. Yhtiö on viime vuosina parantanut rikastamon vesienhallintaa.

Oriveden kultakaivoksen malmia kulkee Dragon Miningin Sastamalan rikastamon hihnalla. Kuva: Antti Eintola / Yle
Antti Palomaa

Kaksi sastamalalaista henkilöä vaatii korvauksia kaivosyhtiö Dragon Miningilta malmirikastamon ympäristövahingoista. Rikastamon lähialueella asuvat henkilöt syyttävät kaivosyhtiötä muun muassa alueen virkistyskäytölle aiheutuvasta haitasta ja kiinteistöjen arvon alenemisesta.

Toinen asukkaista vaatii Dragon Miningilta korvauksia runsaat 453 000 euroa ja lisäksi oikeudenkäyntikulujen korvaamista. Toisen korvausvaatimus on 184 000 euroa korkoineen.

Dragon Mining pitää korvausvaatimuksia perusteettomina. Yhtiö on viime vuosina investoinut rikastamoalueen vesienhallintaan.

Aluehallintovirasto valmistelee parhaillaan Sastamalan rikastamon ympäristölupapäätöstä. Virasto aikoo kuulla korvausten vaatijoita ennen lupapäätöstä.

Korvausten vaatijat eivät halunneet antaa Ylelle haastattelua. Korvausvaatimukset käyvät ilmi Vaasan hallinto-oikeuden päätöksestä.

Dragon Miningin toiminta on aiheuttanut viime viikkoina runsaasti keskustelua julkisuudessa. Iltalehti (siirryt toiseen palveluun) kirjoitti jouluna, että kaivosyhtiö on kertonut Hongkongin pörssissä, että se ehtii tyhjentää Suomen kaivokset ennen kuin viranomaiset ehtivät käsitellä lupavalitukset.

"Haittaa viljelysten kastelulle ja kalastukselle"

Korvauksia vaativien asukkaiden mukaan rikastamon toiminta haittaa alueen luonnonvesien käyttöä esimerkiksi uima-, löyly- ja pesuvetenä. Lisäksi haittaa on viljelysten kastelulle ja kalastukselle.

Toinen asukkaista vaatii muun muassa, että ympäristölupaan pitää lisätä määräys kalojen raskasmetallipitoisuuksien mittauksista.

– Vakavia haittoja on aiheutunut jo yli 30 vuoden ajan, ajoittain erityisen suurina, hän perustelee vaatimuksiaan.

Korvausten vaatijoiden mukaan kiinteistöjen myynti on vaikeutunut ja niiden arvo on alentunut.

Toinen asukkaista on muun muassa jättänyt rantasaunan rakentamatta veden huonon laadun vuoksi.

Lähimmät talot aivan rikastamon naapurissa

Dragon Miningin rikastamo sijaitsee Stormin kylän eteläpuolella vajaan kymmenen kilometrin päässä Sastamalan keskustasta.

Lähin omakotitalo on noin sadan metrin päässä rikastamorakennuksesta. Lisäksi sekä rikastushiekka-altaiden pohjoispuolella että Stormin kylälle kulkevan tien varressa on joitakin asuinrakennuksia. Stormissa on koulu runsaan kilometrin päässä rikastamosta.

Myös rikastushiekka-alueelta leviävä pöly on ollut ajoittain asukkaiden riesana. Yhtiö on kuitenkin satsannut pölyntorjuntaan alueella.

Yhtiö rikastaa Sastamalassa Oriveden ja Huittisten kaivosten kultamalmia. Tulevaisuudessa yhtiö aikoo tuoda rikastamoon malmia myös Valkeakosken Kaapelinkulman kultakaivoksesta.

Alueella on harjoitettu kaivos- ja rikastustoimintaa vuodesta 1975 lähtien. Maanalainen nikkelikaivos lopetti toimintansa vuonna 1995.

Vuonna 2003 rikastamo siirtyi Outokummulta Polar Miningille eli nykyiselle Dragon Miningille. Runsaan kolmen vuoden tauon jälkeen rikastamon toiminta alkoi uudelleen kesällä 2007.

Viranomaiset vaativat täydennyksiä lupahakemukseen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto käsittelee parhaillaan kaivosyhtiön tekemiä täydennyksiä lupahakemukseen.

Hallinto-oikeuden päätöksen vuoksi viranomaiset kaipaavat lisätietoja muun muassa vesien johtamiseen ja puhdistamiseen sekä päästöpaikkaan ja päästöraja-arvojen määräämiseen liittyvistä asioista. Lisäksi tarvitaan esitys tarkkailuohjelmaksi ja selvitys pölyn leviämisestä.

Ympäristöneuvos Jari Tolppanen sanoo, että virasto päättää myöhemmin, miten se asukkaiden korvausvaatimukset lopulta käsittelee.

Asukkaat vaativat korvauksia samalla, kun valittivat rikastamolle vuonna 2014 myönnetystä ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Päätöksestä valittivat myös Dragon Mining, Pirkanmaan Ely-keskus ja kansalaisjärjestö Maan Ystävät.

Keväällä 2016 hallinto-oikeus kumosi ympäristölupapäätöksen ja palautti sen uudelleen käsiteltäväksi.

Korkein hallinto-oikeus ei muuttanut Vaasan hallinto-oikeuden päätöstä. Korkein hallinto-oikeus linjasi, että aluehallintovirasto voi käsitellä asukkaiden korvausvaatimukset, kun se ratkaisee uudelleen ympäristölupa-asian.

Ympäristölupa oli hallinto-oikeuden mukaan lainvastainen, koska Dragon Miningin hakemuksessa ei ollut riittävällä tavalla osoitettu, miten rikastamon lähialueen vesistön pilaantuminen estetään.

Dragon Miningin vuonna 2012 toimittaman suotovesiselvityksen mukaan rikastushiekka-alueelta kulkeutuu lähiojiin ja -kosteikkoihin erityisesti nikkeliä, rautaa ja sulfaattia.

Malminrikastuksessa syntyvä rikastushiekka sijoitetaan rikastamon alueella oleviin altaisiin. Rikastushiekka luokitellaan jätteeksi. Kuva: Antti Eintola / Yle

Yhtiö yrittää eristää rikastamon ja luonnonvedet toisistaan

Dragon Mining kertoo Ylelle, että viime vuosina yhtiö on investoinut vesienhallintaan. Nikkelipitoisuudet rikastamon ympäristön vesissä ovat laskeneet.

– Parannusten tarkoituksena on eristää alueen luonnonvedet ja rikastamon prosessiin liittyvät vedet toisistaan sekä minimoida alueelta juoksutettavan veden tarvetta. Jatkamme parannustoimenpiteiden toteuttamista taas ensi kesänä, yhtiö kirjoittaa sähköpostiviestissä.

Pirkanmaan Ely-keskuksesta saadun, vuotta 2017 koskevan tarkkailuraportin mukaan rikastamoalueen vaikutukset näkyvät kuitenkin selvästi läheisten ojien veden laadussa. Vaikutukset näkyvät sekä Kovero-ojassa että Korvalamminojassa muun muassa kohonneena nikkeli- ja sulfaattipitoisuutena.

Veden elektrolyytti- ja nikkelipitoisuudet ovat koholla myös Rautaveteen laskevassa Ekojoessa, ja vaikutukset näkyvät myös Rautaveden syvänteissä erityisesti talvella.

Vesiympäristölle haitallisille ja vaarallisille aineille, kuten nikkelille on asetettu niin sanotut ympäristönlaatunormit. Dragon Mining kertoo, että nikkelin ympäristönlaatunormi ei ole ylittynyt Ekojoessa eikä Rautavedessä.

Ympäristölupaa käsitellään jo kahdeksatta vuotta

Dragon Mining hakee rikastamolle uutta ympäristölupaa tuotantomäärän nostamiseksi ja Kaapelinkulman malmin rikastamiseksi.

Tosin yhtiö on jo nyt vienyt rikastamoon enemmän malmia kuin nykyinen lupa sallii. Pirkanmaan Ely-keskus ei ole puuttunut käyntiasteen nostoon, koska tarkkailun perusteella rikastamon alapuolisen vesistön kuormitus ei ole lisääntynyt.

Ympäristöluvan muutos tuli vireille jo vuonna 2011.

– Lupa-asia voi kestää näin kauan, kun asia palautetaan korkeimmasta hallinto-oikeudesta, Tolppanen sanoo.

Tolppasen mukaan luparatkaisu on monimutkainen muun muassa rikastamon pitkän historian vuoksi. Rikastushiekkakasoissa on eri aikoina sijoitettuja massoja. Lupaviranomaiset arvioivat, miten pitkälle taaksepäin mahdollisia korvauksia pitää pohtia.

Dragon Mining piti esitettyjä korvausvaatimuksia perusteettomina jo hallinto-oikeuden käsittelyssä. Silloin yhtiö katsoi, että se ei ole vastuussa aiemman omistajan eli Outokummun toiminnan aiheuttamista haitoista.

Yhtiö vetosi siihen, että nikkeli- ja sulfaattipäästöt ovat seurausta Outokummun yritysten tuottamasta nikkelimalmin rikastushiekasta.

– Vaikka hakija ei olisi aloittanut tai harjoittaisi omaa toimintaansa, aiemman toiminnan nikkeli- ja sulfaattikuormitus jatkuisi suuren valuman aikana, jolloin ylimääräiset vedet poistuisivat ylivuotona Korvalamminojan ja Korvalammin kautta Ekojokeen. Hakijan rikastustoiminnasta syntyvän rikastushiekan läjittämisen päästöt eivät ole ongelma Korvalamminojalle tai Ekojoelle, Dragon Mining perusteli hallinto-oikeudelle.

Vaasan hallinto-oikeus katsoi kuitenkin, että Dragon Mining on vastuussa rikastushiekkakasoista aiheutuvan pilaantumisen ehkäisemisestä riippumatta siitä, kuka hiekan on kasannut ja milloin.

Suosittelemme sinulle