Njuike sisdoaluide

Nuõrttsääʹmǩiõl vueiʹvvaaunâsmättjummuš älgg iiʹjji tuâj mâŋŋa Oulu universiteeʹttâst – Giellagas jååʹđteei rämmaš: "Kaggââtt še ǩiõllsââʹj"

Puõʹtti čõõuč ääʹljeeʹl lij vueiʹtlvaž čõõʹđted nuõrttsäämas kandidaatt-, maister di näggtõsǩeʹrjjtuʹtǩǩõõzzid.

Giellagas-instituutt jååʹđteei lij leklvaž, ko iiʹjji mâŋŋa sij pieʹsse altteed še nuõrttsääʹmǩiõʹlle vueiʹvvauunâsmättʼtõõzz. Govva: Vesa Toppari / Yle
Sara Kelemeny

Vuõssmõs vuâra nuõrttsääʹmǩiõl historiast lij puõʹtti čõõuč ääʹljeeʹl vueiʹtlvaž čõõʹđted nuõrttsääʹmǩiõl vueiʹvvaaunâsmättjummuž Oulu Universiteeʹtt Giellagas-instituuttâst.

Oulu universiteeʹtt Giellagas-instituutt jååʹđteei Anni-Siiri Länsman rämmaš, ko puõʹtti eeʹjjest sij vueiʹtte väʹldded vuâstta vuõssmõs mättʼtõõđi.

– Ââʹn leäʹp mieʹrrääm tän ääʹšš, što puõʹtti čõõuč rääʹjest mij vueiʹttep škooulteškuäʹtted še nuõrttsääʹmǩiõllsaž tuʹtǩǩõõzzid, rämmaš Länsman.

Vueiʹvvaaunâsmättjummša koʹllje nuʹt kandidaatt- da maistertuʹtǩǩõõzz da mâŋŋlest lij vueiʹtlvaž še ǩeeʹrjted näggtõsǩeeʹrj še.

Oulust leʹddi Giellagas-institutt lij juʹn kuʹǩǩ škooultäm universiteeʹtt tääʹzzest sääʹmǩiõlid da -kulttuur. Tâʹvvsääʹmǩiõl lij alttääm mättjed juʹn 1980-lååʹǥǥâst da aanrõšǩiõl eeʹjj 2011 rääʹjest.

Ouddâl Oulu universiteettâst lij leämmaž nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđ- da aaunâsmättjummuž, leâša jiõčč tuʹtǩǩõõzz tõin iʹlla veâl vuäǯǯam.

– Tät kaggââtt še ǩiõllsââʹj, ko tän vuäitt ââʹn lookkâd universiteeʹtt tääʹzzest, mušttal Länsman.

Ođđ nuõrttsääʹmǩiõllsa uʹčteeʹl, media- da ǩiõlltuâjjla

Giellagas-instituʹtte vueʹrdded veâl lââzz teäggtõõzz, što sij vueiʹtte ääʹveed põõšši nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹl veeʹrj. Kuuitâǥ vueiʹvvaaunâsmättʼtõõzz vuäitt alttad škooulted ođđ ǩiõlltuâjjlaid.

Nuõrttsääʹmǩiõllsaž tuâjjlain lie leämmaž juätkkeei vääʹnn. Kudd õllškooultuʹtǩǩõõzz vieʹǩǩte tän vaiggâdvuõđ.

– Universiteeʹtt pääiʹǩ mij vueiʹttep vuäʒʒad ođđ tuâjjla še nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Tuâjjpääiʹǩ lie Sääʹmteeʹǧǧest, mediast ja uʹčteeʹlen še, nuʹt tuâjjlai meäʹrr lââssan, smeâtt Länsman.

Puõʹtti ǩiiđ mâŋŋa vueiʹvvaaunâsmättʼtõʹsse vuäitt ooccâd eeʹjjest 2022

Nuõrttsääʹmǩiõl vueiʹvvaaunâsmättʹtõsse vuäitt ooccâd, jos lij čõõʹđtam pâjjmättʼtõõttituʹtǩǩõõzz leʹbe ouddmiârkkân Sääʹmvuuʹd škooultemkõõskõõzz nuõrttsääʹmǩiõl liinj.

Ooʒʒâmäiʹǧǧ lij 18.3.2020 klo 08:00 – 1.4.2020 klo 15:00. Nuʹbb vuâra mättʼtõʹsse vuäitt ooccâd jeäskka koolm eeʹjj ǩeeʹjjest 2022.

Oulu universiteeʹtt teâđai mieʹldd ooʒʒâmproseʹsse koʹllai še vaʹlljeemteʹstt, mõõzz koʹllje ǩeeʹrjlaž vueʹss da mainstâʹttmõs. Vaʹlljemteʹst riâššâd Oulust ǩieʹssmannust.

Vuäitak še ooccâd vuõigg maistertuʹtǩǩõʹsse, jos tuʹst lij juʹn ouddlab kandidaatt tuʹtǩǩõs leʹbe ämmatõllškooultuʹtǩǩõs da nuõrttsääʹmǩiõl vuâđđmättʼtõs 25 mättemceäkkaz čõõʹđtum. Lââʹzz teâđ mättʼtõõzz pirr kaaunak tääiʹben. (siirryt toiseen palveluun)

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia