Hyppää sisältöön

Keliberiltä pyydetään useita lisäselvityksiä kaivoshankkeen ympäristövaikutuksiin

ELY-keskus antoi lausuntonsa kaivosyhtiön ympäristönvaikutusten arviointiohjelmasta.

Keliberin malminäytteitä. Kuva: Raila Paavola / Yle
Ari Vihanta

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus kaipaa lisäselvityksiä Kaivosoyhtiö Keliberin ympäristövaikutusten arviointiin. Hankkeelle tarvitaan uusi selvitys ympäristövaikutuksista, koska yhtiö aikookin siirtää suunnitellun rikastamon Kaustisen Rapasaaresta Kaustisen ja Kruunupyyn kuntien alueella sijaitsevalle Päivänevalle. Myös tuotantoennustetta on nostettu aiemmasta.

Keliberin tulee nyt selvittää erityisesti rikastamon, louhosten ja kaivannaisjätteiden yhteisvaikutukset vesistöön. Lisäksi yhteysviranomaisena toimiva ELY-keskus kaipaa selvitystä siitä, vaikuttaako yhtiön toiminta läheisen Vionnevan Natura 2000-alueen luontoarvoihin.

Kaivannaisjätteiden osalta tulee selvittää myös niiden haitta-aineiden liukoisuus ja pitkäaikaiskäyttäytyminen.

Päivänevalle suunnitellun rikastamon vesi hankitaan Näätinkiojasta, rikastamon vaikutus Näätinkiojan veden riittävyyteen tulee arvioida.

Melupäästöjen selvittämiseksi tulee päivittää aiemmin laaditut melumallinnukset ja eri hankkeiden yhteisvaikutusten arvioinnissa tulee huomioida turvetuotanto.

Arviointiohjelmasta saatiin 18 lausuntoa, asiantuntijakommenttia ja mielipidettä. Mielipiteensä ilmaisivat Kaustisen metsästysseura ja Ullavan kalastusseura. Kalastajat esittivät muun muassa vaihtoehtoisia vesienkäsittelyreittejä ja -tapoja. Metsästäjät toivoivat esimerkiksi vesienkäsittelyyn linnuille sopivia kosteikkoja sekä loivareunaisia laskuojia.

Keliber pyrkii aloittamaan litiumin tuotannon vuonna 2024.

Kaivosyhtiö Keliber kasvattaa tuotantomäärää ja siirtää rikastamoa: rekkaralli vähenee, kannattavuus paranee

Keliberin laajennuksen YVA-ohjelma käyntiin – alueen ihmisiltä toivotaan palautetta suunnitelmista

Suosittelemme sinulle