Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 3 vuotta vanha

Kotkansaarelta Mussalon satamaan suunnitellaan uutta valtatietä ja kaksoisraidetta – tavoitteena turvallisuuden parantaminen

Sataman raskaan liikenteen jatkuva kasvu jatieyhteyden nykyinen, riittämätön mitoitus ovat aiheuttaneet yhä enemmän liikenteen häiriöitä sekä turvattomuutta.

Merituulentie Kotkassa
Merituulentie on kolme kilometriä pitkä yhteys Mussalon sataman ja valtatien 15, eli Hyväntuulentien välillä. Kuva: Maija Tuunila / Yle
Juulia Tillaeus
Avaa Yle-sovelluksessa

Kotkan keskeisiin liikenneväyliin suunnitellaan isoja muutoksia.

Kotkansaarelta Mussalon satamaan suunnitellaan rakennettavaksi kokonaan uutta valtatietä eritasoliittymineen sekä uutta kaksoisraidetta.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut suunnitelman, jonka mukaan satamaliikenteelle rakennettaisiin kokonaan uusi väylä, jolloin nykyinen tie muuttuisi kaduksi ja jäisi paikallisliikenteen käyttöön. Lisäksi Mussaloon rakennettaisiin uusi eritasoliittymä.

Nopeusrajoitus uudella väylällä olisi 70-80 kilometriä tunnissa, ja vanhalla, kaduksi jäävällä osuudella 50 kilometriä tunnissa.

Merituulentie on pääyhteys valtatieltä 15 Haminan-Kotkan satamaan Mussalossa. Se on myös tärkeä Kotkan sisäistä liikennettä palveleva yhteys Mussalosta Kotkan keskustaan.

Sataman raskaan liikenteen jatkuva kasvu ja tieyhteyden nykyinen riittämätön mitoitus ovat aiheuttaneet enenevissä määrin liikenteen häiriöitä sekä turvattomuutta. Lisäksi liikenteestä aiheutuu melu- ja päästöhaittoja. Merituulentien liikenneturvallisuus on keskimääräistä seututietä huonompi.

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut yleissuunnitelman Merituulentien parantamiseksi. Kotkan kaupunkisuunnittelussa puolestaan on valmistunut asemakaavaluonnos ja asemakaavan muutosluonnos, joissa kaavaa laaditaan tai muutetaan Merituulentien alueella Kotkansaarelta aina Mussalon sataman porteille.

Merituulentie Kotkassa
Nykyisellä Merituulentiellä nopeusrajoitus olisi jatkossakin 50 kilometriä tunnissa. Kuva: Maija Tuunila / Yle

Taloja puretaan

Osana Merituulentien parantamista tarkoituksena on purkaa tienvarresta järjestelyiden takia Mussalon eritasoliittymän eteläpuolelta neljä Kotkan kaupungin omistamaa asuinkiinteistöä.

Lisäksi tarkoituksena on muuttaa nykyinen Mussalontien valo-ohjattu liittymä eritasoliittymäksi, johon liitetään Rajakalliontie, Jänskäntie, Mussalontie sekä nykyinen Merituulentie.

Haukkavuoren eritasoliittymä parannetaan ja uusi maantie liitetään siinä valtatiehen 15. Lisäksi Kotkansaaren sisääntulorampin päähän Merituulentielle nykyisen valo-ohjatun liittymän tilalle rakennetaan kiertoliittymä.

Jalankulku ja pyöräily järjestetään eri tasoon uuden maantien kanssa. Hyväntuulentien suuntainen jalankulku- ja pyöräilyväylä siirretään rannan puolelle sisääntulorampin rinnalle pois eritasoliittymän ja ratojen välistä. Jalankulun ja pyöräilyn tasoylikäytävä radan kanssa puretaan.

Uusia siltoja rakennetaan 12 kappaletta ja nykyisiä puretaan kaksi.

Lisäksi ilman kohtuuttomia kustannuksia suojattavissa olevat asuinkiinteistöt suojataan ohjearvot ylittävältä liikennemelulta.

Sataman raskas liikenne aiheuttaa ongelmia

Suurin osa Merituulentien nykyisistä ongelmista johtuu tien soveltumattomuudesta sataman rekkaliikenteen suureen määrään.

Merituulentien mäkirinteissä olevat liittymät liikennevaloineen hidastavat ja pysäyttävät rekkaliikennettä. Samalla muun liikenteen sujuvuus ja turvallisuus kärsii ja ympäristöhaitat lisääntyvät. Merituulentiellä ajetaan myös paljon ylinopeutta, mikä kasvattaa vakavien onnettomuuksien riskiä erityisesti liittymissä ja suojateillä.

Merituulentie on kolme kilometriä pitkä yhteys Mussalon sataman ja valtatien 15, eli Hyväntuulentie välillä. Tien vilkkaimmin liikennöidyn osan Mussalontie–Haukkavuori kolme liittymää ovat liikennevaloin ohjattuja. Sataman ja Mussalontien välillä liittymät sen sijaan ovat valo-ohjaamattomia. Nopeusrajoitus tiellä on 50 kilometriä tunnissa.

Vilkasliikenteisellä Merituulentiellä kulkee arkipäivisin keskustan päässä 11 000–12 000 ajoneuvoa vuorokaudessa ja sataman päässä 5 000–8 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Raskaan liikenteen määrä on suuri, noin 2 000 rekkaa vuorokaudessa.

Tie ei nykyisellään vastaa EU:n määrittelemän ydinverkon satamiin johtavan väylän laatutasoa.

Tavoitteena sujuva ja turvallinen liikenneympäristö

Kaakkois-Suomen ELY-keskus on laatinut vuonna 2016 yleissuunnitelman Merituulentien parantamiseksi. Suunnitelman tavoitteena on liikenteen turvallisuuden ja sujuvuuden parantaminen, mikä tarkoittaa raskaan satamaliikenteen sekä paikallisliikenteen erottamista toisistaan.

Yleissuunnitelman tänä vuonna valmistuvassa päivityksessä on huomioitu alueella tehdyt tarkentavat selvitykset sekä hankkeen aikana saatu palaute. Suunnitelmiin on lisäksi sisällytetty Väyläviraston suunnitelma Kouvola-Kotka -ratayhteyden parantamisesta ja kaksoisraiteen rakentamisesta.

Yleissuunnitelman mukainen tiejärjestely edellyttää voimassa olevan asemakaavatilanteen ajantasaistamista. Kaavaa laadittaessa pyritään luomaan sujuvaa ja turvallista liikenneympäristöä sekä mahdollistamaan elinkeinoelämän kehittymismahdollisuudet.

Liikenneväylien muutosten yhteydessä Kotolahden teollisuusaluetta ja ratapihaa laajennetaan turvaamaan sataman kasvuedellytykset myös tulevaisuudessa.

Asemakaavaluonnosta ja päivitettyä Merituulentien yleissuunnitelmaa esitellään vallitsevan koronatilanteen takia virtuaalisesti Kotkan kaupungin ja Väyläviraston verkkosivuilla. Kaakkois-Suomen ELY-keskus vastaanottaa mielipiteitä Merituulentien yleissuunnitelmaluonnoksesta 28.10.2020 asti.

Suunnitelma valmistuu loppuvuodesta 2020, minkä jälkeen se lähtee lausuntokierrokselle ja asetetaan uudelleen nähtäville. Suunnitelmalle haetaan hyväksymispäätös liikenne- ja viestintävirasto Traficomista vuoden 2021 aikana. Hankkeen jatkosuunnittelusta ja toteutuksesta ei ole päätöksiä.

Suosittelemme