Hyppää sisältöön

Hallinto-oikeuden päätös pisti Patterimäen rakentamisen jäihin – perusteina liito-oravat ja maalitehtaan läheisyys

Tuore päätös ei vaikuta Raide-Jokerin rakentamiseen millään tavoin.

Yle uutiset seurasi liito-oravien pannoitusta Espoossa 2019. Liito-oravat ovat laittamassa kaavasuunnitelmia uusiksi myös Helsingin Pitäjänmäessä. Kuva: Petteri Juuti / Yle

Helsingin hallinto-oikeus on kumonnut Helsingin kaupunginvaltuuston päätöksen, joka koskee Pitäjänmäen kaupunginosassa sijaitsevan Patterimäen alueen asemakaavaa ja kaavamuutosta.

Valtuusto päätti maaliskuussa 2019, että Pitäjänmäen Takkatien teollisuusalueen ja Pajamäen asuntoalueen välissä sijaitsevalle alueelle voidaan rakentaa asuntoja noin 900 asukkaalle. Kerrostalot olisivat 4–7-kerroksisia ja niiden kivijalkakerroksiin tulisi liiketiloja.

Alue sijaitsee tulevan Raide-Jokerin pysäkin välittömässä läheisyydessä. Kaavamuutosalue on nykyisin pääosin viheraluetta.

Hallinto-oikeus on saanut ja käsitellyt neljä asemakaavaa koskevaa valitusta, joista yksi on kolmen yksityishenkilön tekemä ja loput Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen, Pajamäki-Seuran sekä Uudenmaan elinkeino,- liikenne- ja ympäristökeskuksen.

Valitukset sisälsivät useita valitusperusteita, jotka liittyivät elinympäristön turvallisuuteen ja terveellisyyteen, luontoarvoihin, kulttuurihistoriallisiin arvoihin sekä alueen virkistyskäyttöön.

Hallinto-oikeus piti kahta valituksissa esiin nostettua asiaa sellaisina, joiden perusteella kaupunginvaltuuston päätös on kumottava. Toinen koski rakentamista Teknos oy:n maalitehtaan läheisyyteen ja toinen liito-oravia.

Tämä päätös tai sen pohjana olleet valitukset eivät koskeneet Raide-Jokeria.

Maalitehdas liian lähellä asuntorakentamista

Yksi kiistanalainen asia kaavapäätöksessä on ollut alueella sijaitseva Teknos oy:n maalitehdas ja siihen liittyvät turvallisuusriskit. Valitusten mukaan tehtaasta aiheutuu vaaraa kortteleille, jotka on kaavassa osoitettu tehdasta lähimmäksi.

Turvallisuus ja kemikaalivirasto Tukes on on määritellyt tehtaan ympärille yhden kilometrin konsultointivyöhykkeen, jonka alueella maankäytön suunnittelussa on kiinnitettävä erityistä huomiota suojaetäisyyksiin laitoksen ja ulkopuolisten toimintojen välillä.

Asemakaavassa on yksi korttelialue, joka sijoittuisi kokonaan tälle vyöhykkeelle. Tehtaaseen liittyviä riskejä ovat muun muassa mahdolliset kemikaalivuodot sekä räjähdys tai tulipalovaara.

Korttelin lähimpänä maalitehdasta sijaitsevalle asuinkerrostalolle on annettu kaavassa ehdollinen rakentamismääräys. Tontti on merkitty kaavaan tp-merkinnällä, jonka mukaan paikalle saa rakentaa, mikäli alueelle kohdistuva teollisuuden aiheuttama riskitekijä joskus poistuu.

Kaupungin mukaan tällainen merkintä siirtää asuinkerrostalon rakentamisen epävarmaan tulevaisuuteen eikä tämä ole tarkoituksenmukaista ilman tarkkaa numeerista perustetta. Hallinto-oikeuden mukaan kaavapäätös on lainvastainen siltä osin kuin tehdasta lähinnä olevalla korttelialueelle on osoitettu rakennusaloja ilman tp-merkintää.

Pajamäki-seuran puheenjohtaja Eija Korpelainen on hallinto-oikeuden päätökseen tyytyväinen, mutta äänessä on myös turhautumista. Tämä johtuu pitkästä oikeusprosesseista.

– Tätä ennen ihan samaa asiaa vatvottiin yleiskaavan yhteydessä, siinäkin oli kaavoitettu asuinrakentamista Teknoksen viereen. Silloin valitimme yleiskaavasta ja hallinto-oikeus oli asiassa meidän puolellamme. Kaupunki valitti korkeimpaan hallinto-oikeuteen, ja sekin oli meidän puolella. Siksi meistä oli suorastaan käsittämätöntä, että kaupunki aloitti tämän vähän niin kuin uudestaan. Mielenkiinnolla odotan, että mikä se seuraava kierros tulee olemaan.

Luonnonsuojeluyhdistys: liito-oravat huomioitava uudessa valmistelussa paremmin

Toinen kaavapäätöksen lainvastaiseksi tekevä asia koskee hallinto-oikeuden mukaan liito-oravia. Hallinto-oikeus toteaa, että alueelle suunniteltujen kolmen korttelin alueella rakentamista ei ole mahdollista toteuttaa ilman, että liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen hävittämis- ja heikentämiskieltoa rikotaan.

Kaava ei näiden korttelien osalta turvaa riittävästi liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen säilymistä eikä liito-oravan mahdollisuuksia liikkua reviirin ydinalueilla.

Helsingin luonnonsuojeluyhdistyksen järjestösihteerin Aapo Salmelan mukaan hallinto-oikeuden päätös oli odotetunlainen ja ilahduttava.

– Tämä ei sinällään ollut mikään varsinainen yllätys, onhan Uudenmaan ely-keskuskin valittanut samasta kaavasta, jossa nämä epäkohdat olivat hyvin selkeitä.

Ely-keskuksen valituksessa ei mainita liito-oravia, kun taas Salmelan mukaan luonnonsuojeluyhdistyksen valituksessa juuri liito-oravaan liittyvät argumentit olivat keskeisimpiä asioita. Nyt hän toivoo kaavalle uutta valmistelua, jossa alueen muuttunut liito-oravatilanne otetaan huomioon.

Yhdistyksen mukaan asemakaavassa esitetty rakentaminen hävittäisi pääosan liito-oravalle soveliaista kaava-alueen itäosan metsistä.

Liito-oravilla on ollut vaikutusta alueen rakentamiseen aiemminkin.

Hallinto-oikeuden mukaan kaavapäätös on siis lainvastainen kolmen eri korttelialueen osalta. Koska asemakaavan kumoaminen ainoastaan näiden aluevarausten osalta merkitsisi sellaista asemakaavan muuttamista, johon hallinto-oikeudella ei ole toimivaltaa, oikeus toteaa, että kaupunginvaltuuston päätös on kumottava kokonaisuudessaan.

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta korkeimmasta hallinto-oikeudesta, jos se myöntää valitusluvan.

Yle ei ole toistaiseksi tavoittanut Helsingin kaupungin edustajaa kommenttia varten.

Juttua on muokattu 6.10. klo 11.48. Lisätty tieto, että ely-keskuksen valitus ei koskenut liito-oravia.

Lue aiheesta lisää:

Luontoarvot ja kaavoittajat vastakkain yhä tiuhemmin – uusin esimerkki on miljoonahanke Raide-Jokerin työmaa, jota liito-oravakin rakastaa

Liito-oravan papanat viivästyttävät Raide-Jokerin hakkuita Helsingissä – "Pitää selvittää, ovatko puut osa suojeltua lisääntymispaikkaa"

Raide-Jokerin tunnelityöt käyntiin kiertoteitse Pajamäessä

Mobiilitarina: Harvinaista kuvaa uhanalaisen liito-oravan yöllisestä jahdista

Suosittelemme sinulle