Hyppää sisältöön

Tartuntatautilaki valiokuntien syyniin – Kuntosalit kiinni, jumpat ja kuorolaulukin kieltolistalle, mutta saako sulkemisesta korvauksia?

Koronan levitessä kunta tai aluehallintovirasto voisi rajoittaa yksityisten yritysten toimintaa ja ihmisten harrastamista.

Tartuntatautilakiesityksessä kylpylässä oleilu, kuorolaulu ja kuntosalilla käynti katsotaan toiminnaksi, joissa voi syntyä tartuntaketjuja. Kuva: Jarmo Nuotio, Jari Kovalainen, Toni Pitkänen / Yle. Kuvakooste: Lasse Isokangas / Yle

Kansanedustajat pääsevät viimein puimaan hallituksen esitystä tartuntatautilain muutoksista.

Lakiesityksessä paikallisille ja alueellisille viranomaisille annetaan oikeuksia tehdä nopeita ja ennakoivia toimia koronaviruksen leviämisen estämiseksi.

Hallituksen esityksen mukaan kunta tekee paikalliset päätökset, aluehallintovirasto useampaa kuntaa koskevan päätökset.

Käsittely eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnassa (StV) alkaa tänään keskiviikkona asiantuntijoiden etäkuulemisilla.

Tavoitteena on saada pahoin viivästynyt lakiesitys hyväksyttyä jo helmikuun puolivälissä – jos siis kaikki menee kuten on suunniteltu. Aikataulu on kiinni siitä, kuinka paljon muutostarpeita esityksessä ilmenee kuulemisten ja lausuntojen perusteella.

Laissa pitäisi löytää tasapaino tehokkaiden rajoitusten ja elikeinovapauden välillä. Esityksessä tartuntatautilakiin on lisätty siitä nyt puuttuva mahdollisuus asettaa rajoitteita ja sulkea tiettyjä yksityisiä liike- ja harrastetiloja. Toimia voidaan tehdä vain välttämättömistä syistä.

Monet toimenpiteet ovat käytössä jo nyt, kuten hygieniaa ja turvavälejä koskevat ohjeet. Niistä vain tehdään velvoittavia kirjaamalla ne lakiin. Päätarkoitus on vähentää ihmisten liikkumista ja fyysisiä kontakteja koronatilanteen heikentyessä. Päätökset astuvat myös voimaan heti, vaikka niistä valitettaisiin.

Ylen haastattelemat sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenet nostavat lakiesityksestä esiin seuraavia ongelmakohtia. Kansanedustajat edustavat sekä oppositio- että hallituspuolueita.

 • Lakiesityksessä ei ole määritelty sitä, kuinka monta kertaa yrityksen sulkeminen kahdeksi viikoksi voidaan uusia. Nykyisen lain mukaan esimerkiksi hoitokoti tai päiväkoti voidaan sulkea salmonellan takia enimmillään kuukauden ajaksi.
 • Yritysten toiminnan rajoittaminen tai sulkeminen aiheuttaa taloudellisia tappioita. Lakiesityksessä todetaan, että viranomaistoimista ei esitetä säädettäväksi erillisiä korvauksia. Perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta kuitenkin edellyttivät keväällä ravintoloiden sulkemisten yhteydessä, että niille pitää maksaa korvauksia. Näin kävikin.
 • Uskonnollisia yhteisöjä koskevat hygieniamääräykset, mutta niiden toimintaa ei voida keskeyttää määräajaksi.
 • Suojamaskeista tai niiden käytön velvoittavuudesta ei mainita esityksessä mitään. Opposition edustajien mielestä laki olisi ollut oikea paikka käsitellä suojaimia.
 • Yritysten sulkeminen pitäisi tehdä aluehallintoviraston toimesta, ei jättää päätöstä pelkästään kunnan virkamiehen harteille. Oppositio pelkää, että paikallisten sidosten takia päätöstä ei tehdä, vaikka pitäisi.
 • Yritysten sulkemiseen toivotaan sosiaali- ja terveysministeriöltä tarkat soveltamisohjeet, joilla taataan yritysten yhdenvertaisuus eri puolilla maata.

Järeimmät, muita perusoikeuksia rajoittavat toimet jäävät yhä valmiuslakiin. Esimerkiksi liikkumisrajoituksia ei voi antaa tai hoitajia ei voi määrätä töihin tartuntatautilain perusteella, vaan siihen tarvitaan jatkossakin valmiuslaki.

Lakiesityksen mukaan ryhmäliikuntatilat voidaan sulkea kahdeksi viikoksi koronan leviämisvaiheessa. Kuvituskuva. Kuva: Jari Kovalainen / Yle

Yrityksen voi laittaa kiinni kahdeksi viikoksi

Lakiesityksessä toimet tiukentuvat porrastetusti hallituksen hydridistrategian mukaisesti.

Epidemian perustasolla yritysten tiloissa ja henkilöliikenteessä sekä uskonnollisten yhteisöjen tilaisuuksissa pitää noudattaa nykyisen kaltaisia hygienia- ja turvaväliohjeita.

Tämä tarkoittaa, että asiakkailla tai osallistujilla pitää olla mahdollisuus käsien puhdistamiseen ja siivouksesta on huolehdittava tehostetusti. Heille tulee myös antaa tartuntojen leviämistä estävät toimintaohjeet

Yritysten ja joukkoliikenteen asiakasmääriä voidaan rajoittaa epidemian kiihtymisvaiheessa. Yritysten pitää tehdä tilajärjestelyjä siten, että asiakkaat eivät ole fyysisessä kontaktissa toisiinsa. Asiakkaiden saapuminen tai oleilu tilassa voidaan myös porrastaa. Juna- ja bussiliikenteessä voi rajoittaa matkustajien määrää enintään puoleen normaalista. Tämä vaatisi Traficomin päätöksen.

Vasta leviämisvaiheessa on mahdollista ottaa käyttöön järeämpiä määräyksiä. Kunnan tartuntatautiyksikkö tai aluehallintovirasto voisivat rajoittaa yksityisten yritysten elinkeinotoimintaa tai ihmisten harrastamista.

Epidemian leviämisen estämiseksi viranomainen voi sulkea alueellaan olevien yritysten asiakastilat kahdeksi viikoksi kerrallaan.

Suljettavat toimialat liittyvät pääosin ihmisten vapaa-ajan viettoon ja ovat palveluja, joita ei voi tuottaa ilman asiakkaan fyysistä läsnäoloa. Näissä toiminnoissa katsotaan olevan erityinen mahdollisuus merkittävien tartuntaketjujen syntymiselle:

 • Kuntosalit, ryhmäliikuntaan, joukkueurheiluun ja kontaktilajeihin käytettävät tilat ja vastaavat sisäliikuntapaikat.
 • Tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat.
 • Uimahallit, maauimalat, kylpylät ja yleiset saunat.
 • Huvi- ja teemapuistot, tivolit, eläintarhat ja sisäleikkipuistot ja -paikat.
 • Kauppakeskusten yleiset tilat pois lukien vähittäiskaupan ja muiden palveluiden liiketilat.

Paikalliset viranomaiset ja aluehallintovirasto voivat jo nykyisillä valtuuksilla sulkea alueellaan olevia sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköitä, julkisia liikuntapaikkoja, päiväkoteja ja oppilaitoksia sekä kieltää yleisötilaisuuksia. Nyt nämä toimivaltuudet ulottuisivat myös laissa lueteltuihin yksityisiin toimijoihin.

Määräykset eivät kuitenkaan koske yksityis- ja perhe-elämän piiriin kuuluvaa toimintaa, kuten syntymäpäivien viettoa tai häitä. Kotona voi yhä tanssia ja laulaa.

Sulkemispäätös pitää kumota heti, kun se ei enää ole välttämätöntä epidemian leviämisen estämiseksi.

Kylpylät ja uimahallit katsotaan paikoiksi, joissa korona voi levitä herkemmin. Kuvituskuva. Kuva: Yle/Tove Virta

Tartunnan saanut lapsi voidaan eristää kotiin

Lakiesityksessä on 15 keskeistä kohtaa, joihin esitetään muutoksia. Suurin osa muutoksista olisi voimassa vuoden loppuun, vain pieni osa muutoksista olisi pysyviä.

Käytännössä monet jo nyt osassa maata käytössä olevista ohjeista tai voimassa olevista rajoituksista on kirjattu velvoittavasti lakiesitykseen. Esimerkiksi kauppakeskusten yleiset tilat on jo suljettu pääkaupunkiseudulla.

Ravintoloiden aukioloaikojen ja asiakaspaikkojen rajoituksista on olemassa oma pykälänsä, joka on voimassa helmikuun loppuun.

Tässä väliaikaisia muutoksia:

Aluehallintovirasto tai sosiaali- ja terveysministeriö voivat päättää kunnallisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä nykyisestä poikkeavalla tavalla, jos epidemia uhkaa järjestelmän toimintakykyä. Potilaiden hoitoa voitaisiin esimerkiksi keskittää tiettyyn sairaalaan, lisätä hoitopaikkoja sosiaalihuollon yksiköihin tai ottaa muiden alueiden potilaita hoitoon. Valtio korvaa muutosten aiheuttamat kustannukset. Jo nyt kunnat ja sairaanhoitopiirit voivat tehdä yhteistyötä palvelujen turvaamiseksi. Tämä toimintatapa on ensisijainen.

Yksityisiä yritysten tiloja koskevat hygieniamääräykset sekä tilojen väliaikainen sulkeminen asiakkailta.

Henkilöliikenteessä noudatettavat velvoittavat hygieniaohjeet sekä matkustajamäärien rajoittaminen.

Laissa täsmennetään kuntien, sairaanhoitopiirien, aluehallintoviraston ja eri viranomaisten tehtäviä ja velvollisuuksia tartuntatautien torjunnassa.

Laissa määritellään, minkä ja miten viranomaisen pitää valvoa ja tarkastaa säädettyjen velvollisuuksien ja rajoitusten noudattamista sekä niiden rikkomisesta seuraavia pakkokeinoja.

Lain muutoksen jälkeen tartunnan saaneen eristäminen voi tapahtua myös kotona eikä häntä tarvitse siirtää terveydenhuollon yksikköön. Kuvituskuva. Kuva: Corepics VOF 2011

Tässä pysyvät muutokset:

Jatkossa tartuntatautilääkärin eristykseen määräämä ihminen voidaan eristää sairaalan sijasta kotiinsa. Näin esimerkiksi lieväoireinen lapsi voi jäädä kotiinsa.

Laissa on myös tarkennettu viranomaisten tiedonsaantioikeutta epidemiatilanteen selvittämiseksi ja tartuntojen jäljittämiseksi sekä eri viranomaisten antamaa virka-apua. Kuntien tartuntatautilääkäri lisätään tietoihin oikeutettujen joukkoon. Tulli lisätään virka-apua antavien viranomaisten listalle ja Rajavartiolaitoksen velvollisuutta laajennettiin.

Tartuntautilakiesitys käsitellään eduskunnassa kiireellisenä ja keskeiset valiokunnat kokoontuvat eduskunnan istuntotauosta huolimatta.

Perustuslakivaliokunta ja talousvaliokunta antavat esityksestä lausuntonsa sosiaali- ja terveysvaliokunnalle. Erityisesti perustuslakivaliokunnan kanta on tärkeä. PeV kuulee asiantuntijoita torstaina ja voi antaa päätöksensä jo perjantaina.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta on pyytänyt muiden valiokuntien lausuntoja viimeistään 22. tammikuuta, jotta ministeriö ehtii antaa vastineensa mahdollisiin muutosehdotuksiin.

StV:n mietintö on tarkoitus saada valmiiksi nopealla aikataululla 4. helmikuuta, ja lakiesitystä käsiteltäisiin suuressa salissa jo seuraavalla viikolla.

Päivitetty 14.1. 21 11.25 lisätty lakiesityksestä esitettyyn kritiikkiin, että päätös yritysten sulkemisesta pitäisi tehdä aluehallintovirastossa, ei jättää sitä vain kunnan virkamiehelle.

Voit keskustella aiheesta torstaihin kello 23 asti.

Lue lisää:

Tanssitunteja voisi kieltää ja kauppakeskustilaa sulkea – Markus Lohi: Tartuntatautilaki muuttuu aikaisintaan helmikuussa

Uusimmat tiedot koronaviruksesta.

Suosittelemme sinulle