Njuike sisdoaluide
Artihkal lea 2 jagi boaris.

Yle Sámi davvisámegielat ja anárašgielat neahttaođđasat dál maiddái teaksta-tv:s – nuortalašgillii ortnet ii vel soja

Ođđasat davvisámegillii ja anárašgillii beaiváduvvojit teaksta-tv:i oktanaga Yle Sámi neahttasiidduin.

Kuva pohjoissaamenkielisestä teksti-tv:stä
Teaksta-tv:s oidnojit vihtta varrasamos ođđasa davvisámegillii ja anárašgillii. Govva: Yle
Ida Pirttijärvi

Dál sáhttá lohkat teaksta-tv-ođđasiid maiddái davvisámegillii ja anárašgillii, go ođđa vuogádat lea dahkan vejolažžan geavahit teavsttain maiddái sámegiela bustávaid.

Yle teaksta-tv lea almmustahttojuvvon jagis 1981. Doppe leat sullii 1 600 siiddu, eanaš suomagillii, muhto maiddái ruoŧagillii. Yle teaksta-tv sáhttá geahččat televišuvnna bokte, ja dat gávdno maiddái neahta bokte siiddus yle.fi/tekstitv/.

Sámegielat teaksta-tv-siiddut leat oassin guovloođđasiid ossodagas. Davvisámegielat ođđasat gávdnojit teaksta-tv siiddus 520 ja anárašgielat ođđasat siiddus 521. Siidduide beaiváduvvojit vihtta ođđaseamos ođđasa, oktanaga Yle Sámi neahttasiidduin.

Nuortalašgielat ođđasat eai iđe teaksta-tv:i

Anáraš- ja davvisámegielaid erenoamášmearkkat doibmet dál teaksta-tv:s, muhto nuortalašgillii ortnet ii vel soja giela erenomáš bustávaid dihte. Buot nuortalašgiela čállinvuohkái gullevaš mearkkat ja bustávat eat doaimma ođđa teaksta-tv vuogádagas nu go galggašedje. Dan dihte nuortalašgillii čállojuvvon ođđasiid ii sáhte lohkat teaksta-tv:s.

Yleisradio lea dahkan ovttasbargu nuortalašgiela oahpaheaddji Tiina Sanila-Aikioin, go teaksta-tv lei easkka plánenmuttus.

– Mii dagaimet ovttas Yleisradio teaksta-tv bargiin evttohusa, makkár mearkkat boađášedje nuortalašgiela erenoamášmearkkaid sadjái. Čállojuvvon giella livččii goitge leamašan teaksta-tv:s nu earálágan, ja danin mearrideimmet ovttas eará nuortalaš giellačehpiiguin evttohit, ahte teaksta-tv:i ii boađáše nuortalašgielat veršuvdna, Sanila-Aikio muitala.

Nuortalašgielat searvvuš lea unni, ja sii ieža atnet dehálažžan, ahte giella lea čállojuvvon justa daiguin mearkkaiguin, mat gullet rivttes čállinvuohkái.

– Min giella ánssáša oidnot justa nie, mo dan galgáge riekta čállit, vaikko leage unnitlogugiella. Mii leat ožžon čállojuvvon giela oidnosii Yle Sámi neahttaođđasiin ja maiddái Yle Ođđasiid tekstemiidda, ja dat leat dehálaččat maiddái giela oahppiide, dadjá Sanila-Aikio.

Kuva koltansaamenkielisestä teksti-tv:stä
Ovdamearka dihte nuortalašgiela bustávva Ǥ ja Ʒ eai oidnoše riekta teaksta-tv:s. Dán ođđasa bajilčállaga rivttes čállinvuohki lea: “Kuvddâl jiõn: Čâhčča norrum skaaʹlǯi suõusi noorrmõš Låttjooǥǥâst oʹnnsti puârast" Govva: Yle

Ođđasat ja váralašvuođadieđáhusat buorebut oidnosii

Teaksta-tv-siidui ođđasat beaiváduvvojit oktanaga Yle Sámi neahttasiidduin. Yle Sámi hoavda Maiju Saijets oaivvilda, ahte teaksta-tv bokte olbmot besset lohkat ođđasiid álkibut go ovdal.

– Dál min ođđasat fáhtejit teaksta-tv bokte vel stuorát joavkku go ovdal. Dál ođđasiid sáhttá lohkat vaikko tv geahčadettiin, iige dárbbaš dan dihte rahpat dihtora dahje guovlalit telefovnna.

Stuorát joavku beassá maiddái lohkat teaksta-tv:s maiddái váralašvuođadieđáhusaid davvisámegillii ja anárašgillii. Dat bohtet oidnosii teaksta-tv váralašvuođadieđáhusaid siidui 112.

– Vuosttaš háve mii oaidnit sámegiela váralašvuođadieđáhusaid siiddus 112-beaivve, nappo 11.2., lohpida Saijets.

Tiina-Sanila Aikio jearahallama gulat beaivvi Dearvva! Tiörv! Tierva!-sáddagis. Yle Ođđasiid Sámis sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia

Duojárat Lisa Baal ja Rauna Harlin návddašeigga oaidnit ja dutkat dološ gahpiriid Sámemusea Siiddas.

Venäjä syyttää Arktisen neuvoston ”epävakaasta tulevaisuudesta” länsimaita. Se katsoo arktisessa yhteistyössä nyt etelämmäs muun muassa Kiinaan, Lähi-itään ja Etelä-Amerikkaan.

Aikio lea dutkan, mo earret eará musea doaibmamuitalusain ja váldočájáhusain lea muitaluvvon sámiid ja sámevuođa birra.