Hyppää sisältöön

Voiko etätöitä tehdä milloin ja missä huvittaa? Voiko työnantaja pakottaa etätöihin? Kymmenen kysymystä ja vastausta, jotka sinun on hyvä tietää etätyöstä

Korona pakotti sadat tuhannet suomalaiset etätöihin puolitoista vuotta sitten. Laki ei tarjoa suoria vastauksia kaikkiin etätyön ongelmiin. Asiantuntijat kertovat vinkkinsä kiperiin tilanteisiin.

Turun yliopiston työoikeuden professori emeritus Seppo Koskinen ja Helsingin yliopiston työoikeuden dosentti Jaana Paanetoja. Kuva: Arash Matin / Yle, Markku Pitkänen / Yle

Maaliskuussa 2020 – eli puolitoista vuotta sitten – Suomi julistettiin poikkeustilaan.

Työpaikoilla se merkitsi satojen tuhansien toimistotyöntekijöiden siirtymistä etätöihin joko osittain tai usein jopa kokonaan.

Ennen koronaa etätyö oli harvojen herkkua ja jopa jonkinlainen etuoikeus. Etätyön sisällöstä ja määrästä työntekijä ja työnantaja tekivät lähes aina erillisen kirjallisen etätyösopimuksen.

Poikkeustilan jälkeen väki karkotettiin konttoreistaan maailmalle useimmiten ilman minkäänlaista sopimusta. Työpaikkojen etätyösäännöt ja -käytännöt poikkeavat yhä suuresti toisistaan.

Ylen kysymyksiin vastaavat oikeustieteen tohtorit ja työoikeuden ekspertit Seppo Koskinen ja Jaana Paanetoja.

1 §. Lähtö etätyöhön tapahtui kertarysäyksellä ja ilman minkäänlaisia sopimuksia. Onko minun nyt pyydettävä pomoltani lupa jopa kynän ostamiseen? Millaisista asioista saan päättää ihan itse?

Koskinen: Etätyössä työntekijän oikeudet ja velvollisuudet ovat lähtökohtaisesti samat kuin tavanomaisella työpaikalla. Normaalitilanteessa työnantaja tarjoaa työntekijälle työvälineet ja näin asia on syytä järjestää myös etätyössä. Työntekijän ei tule lähteä siitä, että hänen itsenäinen päätösvaltansa etätyössä olennaisesti kasvaisi. Esimerkiksi se tulee sopia, mitä työvälineitä työntekijä saa itse hankkia.

Paanetoja: Työn tekeminen etäoloissa ei siirrä työnantajan päätösvaltaa miltään osin työntekijälle, eikä työntekijä voi tehdä etäoloissa päätöksiä työnantajan puolesta. Epäselvyyksien välttämiseksi on tärkeää sopia kaikista käytännön asioista etäoloihin siirryttäessä.

2 §. Emme ole sopineet myöskään tarkasta etätyöpaikastani. Saanko siis tehdä töitäni ihan missä huvittaa – vaikkapa kahviloissa ja kirjastoissa? Siellä on paremmat verkkoyhteydet kuin kotonani.

Koskinen: Jos työnantaja ei ole nähnyt tarpeelliseksi sopia etätyöpaikasta, työntekijän valta tehdä töitä erilaisissa paikoissa on mahdollista. Tällöin työntekijän tulee huolellisesti arvioida se, missä etätyötä on asianmukaista ja turvallista tehdä. Etätyön yhteydessä työntekopaikka on kuitenkin niin keskeinen asia, että sitä ei tulisi jättää sopimatta. Esimerkiksi etätyön tekemistä ulkomailla eivät työnantajat yleensä hyväksy.

Paanetoja: Jos työtä ei ole sovittu tehtävän esimerkiksi työntekijän kotona, voi työntekijä lähtökohtaisesti päättää siitä, mikä on konkreettinen työn suorituspaikka etäoloissa. Kahvila ei välttämättä ole suositeltava paikka muun muassa tietoturvan vaarantumisen näkökulmasta. Tässäkin korostuu sopimisen tärkeys: siitä, missä etätyötä voi tehdä, tulisi ehdottomasti sopia.

3 §. Voiko työnantajani vaatia minulta etätyössä samaa työpanosta kuin toimistolla?

Koskinen: Työnantajan tulee arvioida työntekijän työpanos aina asianmukaisesti ottaen huomioon esimerkiksi työntekemisen paikan merkitys tulokseen. Etätyön osalta ei voida yleisesti sanoa, miten se vaikuttaa tulokseen. Joillakin se sitä parantaa, toisilla heikentää ja joillakin se ei merkitse mitään. Työnantajakin joutuu huolella miettimään sen, miten etätyöajan tulosta arvioidaan. Etätyöajan tuloksen arviointia on syytä käsitellä yhdessä henkilöstön edustajien kanssa.

Paanetoja: Kyllä. Työpanos ei voi lähtökohtaisesti vaihdella sen mukaan, mikä on työn suorituspaikka. Tosiasiassa etäoloissa – etenkin jos niihin on siirrytty yllättäen ja ilman suunnitelmallista valmistelua – voi tulla eteen erilaisia työn häiriötekijöitä. Jos näin käy, on niistä syytä keskustella heti esihenkilön kanssa.

4 §. Saako työnantaja yksipuolisesti muuttaa voimassa olevaa toimistotyösopimustani siten, että minun on tehtävä etätyötä joko osa-aikaisesti tai jopa koko työaikani?

Koskinen: Työsopimusta voidaan muuttaa kysytyllä tavalla sopimalla, työn uudelleenjärjestelyyn liittyvällä irtisanomisperusteella ja väliaikaisesti työturvallisuuslain nojalla. Läsnätyöstä etätyöhön siirtyminen ja paluu takaisin esimerkiksi osittaiseen läsnätyöhön edellyttävät yleensä siinä määrin olennaisia työn uudelleen järjestelyjä, että niistä tulee neuvotella myös yhteistoimintamenettelyssä, jos yritys tai yhteisö kuuluu yhteistoimintalain piiriin.

Paanetoja: Ei voi, sillä tämän tyyppinen yksipuolinen sopimuksen muutos ei kuulu työnantajan työnjohtovaltaan. Eri asia on se, jos työsopimuksessa sovitut ehdot mahdollistavat tällaisen työnantajan toiminnan.

5 §. Teen etätyössä joskus tosi pitkiä päiviä. Voinko laskuttaa ylitöistä?

Koskinen: Ylityö tapahtuu aina työnantajan pyynnöstä. Tällainen pyyntö ja lupa ylitöiden tekemiseen on mahdollista myös etätyössä. Työntekijä ei itse voi päättää tehdä ylitöitä.

Paanetoja: Pitkä päivä tai työpäivän venyminen ei sellaisenaan tarkoita ylityötä. Ylityötä syntyy eri tavoin riippuen siitä, millainen työaikajärjestelmä on käytössä. Työntekijän omasta aloitteesta tehty työ ei voi tulla koskaan ylityönä korvattavaksi.

Käytännössä ylityötä voi kuitenkin syntyä joskus myös työnantajan hiljaisen suostumuksen perusteella.

6 §. Muste loppuu tulostimestani. Kipaisen autolla markettiin. Onko kyse työajasta ja työmatkasta? Entä, jos ostan samalla perheen ruuat viikonlopuksi?

Koskinen: Etätyön osalta tulee etukäteen sopia se, mitä käytäntöä noudatetaan kyseisessä tilanteessa. Jos on esimerkiksi sovittu, että työnantaja toimittaa tulostimen musteet työntekijän ilmoituksen perusteella, silloin automatka markettiin ei ole työaikaa eikä työmatka. Jos mitään ei ole etukäteen sovittu, työntekijän on syytä tiedustella ennen markettiin lähtemistä, mitä käytäntöä asiassa noudatetaan. Yleensä omin päin tapahtuva kyseinen matka ei ole työnantajan ollessa toista mieltä työaikaa ja työmatka, ellei työntekijä pysty osoittamaan työnantajan edellyttäneen tällaista toimimista. Yksityisten asioiden hoitaminen samalla reissulla yleensä vaikeuttaa matkan katsomista työajaksi ja työmatkaksi.

Paanetoja: Työaikalain mukaan työaikaa on työhön käytetty aika ja niin sanottu työpaikkapäivystys. Muu aika, mukaan lukien matkaan käytetty aika, ei ole lähtökohtaisesti työajaksi luettavaa aikaa. Jos kuitenkin työntekijän työtehtäviin kuuluu tässä tarkoitettu tarvikkeiden hankinta, voi kysymys olla työajasta. Se, että työntekijä hoitaa omia asioitaan samalla reissulla voi kuitenkin viitata siihen, että aika ei lukeudu työajaksi. Työntekijän on syytä varmistua etukäteen siitä, että voiko hän hankinnan tehdä ja miten siihen käytettyä aikaa arvioidaan. Työntekijä voi kuitenkin saada palkkaa myös sellaiselta ajalta, joka ei ole edellä tarkoitettua työaikaa.

7 §. Käsittelen etätyössänikin työnantajan liikesalaisuuksia. Kuka on vastuussa, jos tietokoneeni hakkeroidaan tai tulostamani salaiset asiakirjat katoavat?

Koskinen: Etätyön yhteydessä tulee aina sopia työvälineistä kuten siitä, kenen tietokoneella etätyö tehdään. Jos tietokone on työnantajan, työnantaja silloin vastaa myös hakkeroinnista ja sen seuraamuksista. Jos sen sijaan on sovittu työntekijän oman tietokoneen käyttämisestä, sen tietosuoja tulee aina tarkistaa ennen etätyön aloittamista. Jos työnantaja on todennut työntekijän tietokoneen tietosuojan riittäväksi, työnantaja on tällöinkin vastuussa kysytyistä asioista samalla tavoin kuin normaalisti toimistotyössä, kun työskennellään työnantajan koneella.

Paanetoja: Työnantajan velvollisuuksiin kuuluu hankkia työssä tarvittavat välineet ja hoitaa niiden suojaus asianmukaisesti, ellei muusta ole sovittu. Liikesalaisuuksien salassapito on voimassa koko työsuhteen ajan riippumatta siitä, missä työtä fyysisesti tehdään. Työntekijän tulee toimia huolellisesi ja omalta osaltaan varmistaa, että asiakirja-aineisto ei katoa.

8 §. Asuntoni on pieni. Erilliseen etätyöhuoneeseen perheelläni ei ole varaa. Joudun työskentelemään makuuhuoneessamme. Puolisoni ei pidä tästä ratkaisusta. Työnantajani taas ei suostu siihen, että työskentelisin työpaikalla. Mikä neuvoksi?

Koskinen: Etätyösopimusta tehtäessä ja ylimalkaan etätyöhön siirryttäessä on yleisellä tasolla käytävä läpi etätyön onnistumisen edellytykset. Työntekijän tulee silloin itse keskustella asiasta perheenjäsentensä kanssa ja saada heiltä tähän suostumus. Jos tällaista suostumusta ei työntekijä saa, työnantaja ei voi velvoittaa työntekijää etätyöskentelemään kotonaan. Jos asia paljastuu vasta myöhemmin, työntekijän on syytä keskustella asia työnantajan kanssa. Ratkaisun tulee tällöinkin olla joku muu kuin etätyön jatkaminen kotona.

Paanetoja: Ymmärrän kysymyksen niin, että työntekijä on joutunut siirtymään etätyöhön ilman nimenomaista yksityiskohtaista sopimusta ja yllättäen. Kysymykseen ei ole mitään selkeää laista löytyvää vastausta. Jos työpaikalle palaaminen ei ole turvallista, on työnantajan kanta ymmärrettävä. Toisaalta työnantaja ei voi ”pakottaa” jäämään etäoloihin. Asiasta olisi keskusteltava työnantajan ja työntekijän kesken ja päästävä järjestelyistä toimivaan ratkaisuun.

9 §. Työpaikallani kaikki halukkaat eivät saa tehdä etätöitä niin paljon kuin haluaisivat. On puhuttu epätasa-arvosta. Kuka sanoo kaapin paikan?

Koskinen: Työntekijöitä aidosti kuunteleva, kekseliäs ja joustava työnantaja löytää ratkaisun kiperiin ongelmiin helpommin kuin omaa määräysvaltaansa korostava työnantaja. Silloin kun etätöistä sovitaan aidosti, kukaan ei määrää kaapinpaikkaa. Jos kyse on irtisanomisperusteella toteutettavasta siirtymisestä etätyöhön, silloin määräysvalta on yhteistoimintaneuvottelun jälkeen työnantajalla.

Paanetoja: Jokaisella työnantajalla on työsopimuslakiin perustuva velvoite kohdella työntekijöitä tasapuolisesti. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikilla työntekijöillä olisi aina samat oikeudet. Tasapuolisen kohtelun periaatteen lähtökohtana on, että toisiinsa verrattavia työntekijöitä kohdellaan samankaltaisissa tilanteissa samalla tavoin. Kysymys on oltava ratkaistavan asian näkökulmasta samassa asemassa olevista työntekijöistä. Säännös edellyttää työnantajalta johdonmukaisia toimia tai ratkaisuja suhteessa työntekijöihinsä, ja se tulee sovellettavaksi niin eduissa kuin käytännöissäkin. Näin ollen esimerkiksi etätyökäytännöt eivät lähtökohtaisesti saa vaihdella työpaikalla työntekijäkohtaisesti. Tasapuolisen kohtelun vaatimuksesta voidaan kuitenkin poiketa, jos siihen on hyväksyttävä ja asiallinen syy. Työntekijät voidaan siis asettaa toisiinsa nähden erilaiseen asemaan muun muassa etätyöjärjestelyissä, jos siihen on objektiivisesti arvioiden hyväksyttävä syy. Se voi johtua muun muassa työn luonteesta, työntekijän asemasta, tehtävien sisällöstä tai työolosuhteista.

10 §. Onko etätyötä koskeva lainsäädäntömme ajan tasalla?

Koskinen: Yleinen ajantasainen työlainsäädäntömme, kuten työsopimuslaki, työaikalaki ja työturvallisuuslaki, koskee myös etätyötä. Etätyö on vain yksi tapa tehdä työtä. Siinä työntekopaikka on toinen kuin esimerkiksi toimistotyössä. Normaalistikin työsopimuksessa joudutaan sopimaan monia työntekemisen ehtoja. Etätyössä kyse on usein sekä etänä että toimistolla tehtävästä työstä. Tämä vaikeuttaa työsopimuksen tekemistä, mutta ei muuta perinteistä sopimusasetelmaa. Järjestöjen rooli voisi tässä tilanteessa olla sopimuksen tekemistä helpottava esimerkiksi laatimalla erilaisia etätyösopimuksen malleja. Ensisijainen vastuu etätyön onnistumisesta kuuluu kuitenkin työpaikoille.

Paanetoja: Työlaeissa ei ole itse asiassa yhtään säännöstä, jossa käytettäisiin termiä etätyö. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että lainsäädäntö olisi puutteellista. Usea etäoloissa tehtävään työhön liittyvä kysymys ratkeaa samaan tapaan kuin läsnätyössä, eikä erityissääntelylle ole välttämättä tarvetta. Jos jotain muuttaisin, niin lakisääteistä vakuutusturvaa. Sen tulisi olla sisällöltään sellainen, että läsnä- ja etätyössä tapahtuneet työtapaturmat korvataan samalla tavoin. Lisäksi miettisin, olisiko tarkoituksenmukaista ohjata sitä, mistä kaikesta on sovittava etätyöhön siirryttäessä tai ylipäänsä sovittaessa työn tekemisestä muualla kuin työnantajan kiinteässä työpaikassa.

Miten sinun työpaikallasi on sovittu etätöistä? Voit keskustella aiheesta 2.8. kello 23 saakka.

Suosittelemme sinulle