Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Eutanasian laillistaminen ei etene Suomessa, asiantuntijaryhmä jäi erimieliseksi – saattohoitoa sen sijaan parannettava lakimuutoksin

Kansalaisaloitteesta alkunsa saanut selvitystyö elämän loppuvaiheen hoidosta ja eutanasian laillistamisesta Suomessa on valmistunut. Asiantuntijaryhmä pohti asiaa kolme vuotta, mutta ei päässyt yksimielisyyteen suosituksistaan eutanasian suhteen.

Asiantuntijaryhmä toivoo keskustelua eutanasiasta
Marika Kataja
Avaa Yle-sovelluksessa

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama asiantuntijaryhmä ei suosittele yksimielisesti eutanasian laillistamista. Sen sijaan elämän loppuvaiheen hoidon saatavuutta ja parempaa laatua on tehostettava myös lakimuutoksin, ryhmä katsoo.

Asiantuntijaryhmän loppuraportti luovutettiin perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurulle (sd.) aamupäivällä. Tilaisuuden tallenteen voi katsoa kokonaisuudessaan Yle Areenassa.

Ministeri Kiurun mukaan hallitus on jo aloittanut palliatiivisen hoidon rahoittamisen.

– Olemme kanavoineet palliatiivisen hoidon kehittämishankkeisiin 5,6 miljoonaa euroa. Pidän tätä tärkeänä siksi, että vain vähän on näin systemaattisesti kanavoitu varoja palliatiivisen hoidon kehittämistyöhön, Kiuru sanoi.

Ministeriö asetti keväällä 2018 laajan asiantuntijatyöryhmän eutanasian laillistamista koskevan kansalaisaloitteen vuoksi. Ryhmän tavoitteena on ollut selvittää elämän loppuvaiheen hyvää hoitoa, itsemääräämisoikeutta sekä saattohoitoa ja eutanasiaa koskevia sääntelytarpeita.

Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmä ei raportissaan esitä yksimielistä näkemystä siitä, tulisiko lääkäriavusteinen itsemurha tai eutanasia laillistaa.

– Asiantuntijatyöryhmän näkemykset siitä, minkälaista sääntelyä asiasta tulisi olla tai tulisiko sääntelyä ylipäätään olla, jakautuvat selvästi, raportissa sanotaan suoraan.

Enemmistö työryhmästä katsoi, että on kiireellisempää laittaa ensin kuntoon palliatiivinen hoito ja saattohoito, jotka koskevat kymmeniä tuhansia suomalaisia.

Kaksi säädösluonnosta avustetusta itsemurhasta

Työryhmä on kuitenkin valmistellut kaksi säädösluonnosta lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta. Ensimmäinen säädösluonnos perustuu kansalaisaloitteeseen ja on rajatumpi, toinen on sallivampi. Kolmas vaihtoehto on pitäytyä nykyisessä lainsäädännössä.

  • Lääkäriavusteisella itsemurhalla tarkoitetaan henkilön kuoleman tuottamista tavalla, jossa lääkäri määrää potilaan käyttöön tälle kuoleman aiheuttavan lääkeaineen ja potilas itse ottaa lääkeaineen.
  • Eutanasialla puolestaan tarkoitetaan sitä, että myös lääkäri voi antaa tappavan lääkeaineen esimerkiksi suoneen.

Ensimmäinen säädösluonnos perustuu siihen, että lääkäriavusteinen itsemurha olisi potilaalle viimeinen vaihtoehto ja se edellyttää palliatiivisen hoitoon ja saattohoitoon osallistumista.

Säädösluonnoksessa määritellään sen koskevan täysi-ikäistä Suomen kansalaista tai Suomessa pysyvästi asuvaa henkilöä.

Avustettua itsemurhaa pyytävän täytyy olla säädösluonnoksen mukaan päätöksentekokykyinen pyytämään itse avustettua itsemurhaa ja hänellä täytyy olla kuolemaan johtava, etenevä, parantumaton ja sietämätöntä kärsimystä aiheuttava sairaus tai vamma, joka ei ole muuten lievitettävissä.

Potilaan täytyy olla myös toistuvasti vapaaehtoisesti ja vakaasti harkiten esittänyt pyynnön lääkärille itsemurhasta. Tämän varmistamiseksi pyyntö tulee suorittaa uudelleen harkinta-ajan kuluttua, säädösluonnoksessa sanotaan.

Hoitavan lääkärin olisi konsultoitava asiantuntijoita ja sen jälkeen pyyntö vietäisiin Valviran lautakunnan käsittelyyn. Tämän jälkeen avustetun itsemurhan toteuttaisi Valviran tehtävään erityisesti hyväksymä laillistettu lääkäri.

Lääkäriavusteisen itsemurhan prosessikuvaus.

Toinen säädösluonnos on pitkälti ensimmäisen kaltainen, mutta yksi keskeisimpiä eroja on kysymys eutanasiasta. Ensimmäisessä vaihtoehdossa toimita rajataan lähinnä lääkäriavusteiseen itsemurhaan, mutta toisessa säädösvaihtoehdossa sekä avustettu itsemurha että eutanasia olisivat mahdollisia.

Toisessa vaihtoehdossa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tulee olla tarjolla, mutta potilaalla ei ole velvoitetta ottaa hoitoa vastaan saadakseen lääkäriltä apua itsemurhassa tai saadakseen eutanasian.

Siten siis ensimmäinen säädösvaihtoehdon tavoitteena on pyrkiä selventämään lainsäädännöllistä epäselvyyttä lääkäriavusteisessa itsemurhassa, kun taas toisen vaihtoehdon tavoitteena on pyrkiä laajentamaan kuolemaan liittyvää itsemääräämisoikeutta ja laillistamaan eutanasia.

Molemmat säädösvaihtoehdot perustuvat siihen lähtökohtaan, että jos lääkäriavusteisesta itsemurhasta ja eutanasiasta säädetään, sääntely tulisi toteuttaa erillisellä lailla.

Asiantuntijaryhmä ei raportissaan ottanut kantaa siihen, mihin suuntaan vaiko mihinkään asiaa pitäisi viedä.

– Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmä ei päässyt yksimielisyyteen lääkäriavusteista itsemurhaa ja eutanasiaa koskevista ehdotuksista, raportissa sanotaan.

Kolmantena vaihtoehtona esitetään nykyisessä lainsäädännössä pitäytymistä. Vaihtoehto perustuu muun muassa terveydenhuollon ammattihenkilöitä koskeviin ammattieettisiin näkemyksiin.

Nykylainsäädäntöön pitäytyminen jättäisi oikeudellisesti epäselväksi, voiko lääkäri tai muu terveydenhuoltohenkilöstöön kuuluva ilman oikeudellisia tai ammatinharjoittamiseen liittyviä seuraamuksia avustaa henkilön itsemurhassa. Tätä on pidetty nykysäädännön isona ongelmana.

Asiantuntijaryhmän enemmistö katsoo, että lääkärin oikeudellinen asema olisi selvitettävä, jos lääkäri avustaisi henkilöä itsemurhassa.

Piikki ja käsivarsi.
Eutanasiassa lääkäri antaa potilaalle kuolemaan johtavan aineen esimerkiksi suoneen annostelemalla. Lääkäriavusteisessa itsemurhassa taas potilas itse ottaa aineen. Kuvituskuva. Kuva: AOP

Enemmistö myös katsoi, että ennen kuin säädöksiä lääkäriavusteisesta itsemurhasta tai eutanasiasta voidaan asettaa, tarvittaisiin siirtymäaika palliatiivisen hoidon ja saattohoidon puutteiden korjaamiseksi. Ryhmän jäsenten mukaan tämä veisi kolmesta seitsemään vuotta.

Hyvä saattohoito ei toteudu nykyisellään

Palliatiivisesta hoidosta ja sen puutteista asiantuntijaryhmällä sen sijaan olikin yksimielinen näkemys: ihmisarvoa kunnioittavaa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa on kehitettävä ja saavutettavuutta parannettava.

  • Palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle ja hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää heidän elämänlaatuaan.
  • Palliatiivisen hoidon tavoitteena on vaalia potilaan ja läheisten elämänlaatua ja lievittää fyysistä, psyykkistä, sosiaalista ja eksistentiaalista eli olemassaoloon ja elämän merkityksellisyyteen liittyvää kärsimystä.
  • Palliatiivisella hoidolla autetaan potilasta elämään mahdollisimman aktiivista elämää ja sopeutumaan sairauteen, luopumiseen ja lähestyvään kuolemaan sekä autetaan läheisiä heidän surussaan.
  • Saattohoito on se osa palliatiivista hoitoa, joka ajoittuu elämän viimeisiin elinviikkoihin tai -päiviin.

Suomessa kuolee vuosittain yli 50 000 ihmistä, joista noin 30 000 arvioidaan tarvitsevan palliatiivista hoitoa elämänsä loppuvaiheessa.

Raportin esittelemien selvitysten mukaan Suomessa on merkittäviä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon kehittämistarpeita.

Esimerkiksi niiden saatavuus vaihtelee alueellisesti, sillä palliatiivista hoitoa ei ole systemaattisesti sisällytetty osaksi olemassa olevaa terveydenhuoltojärjestelmää. Hyvää saattohoitoa ei ole tarjolla kaikkialla Suomessa.

Vain pieni osa palliatiivista hoitoa ja saattohoitoa tarvitsevista hoidetaan saattohoitoon erikoistuneissa yksiköissä ja kotona tapahtuvaa saattohoitoa voi olla vaikea saada.

Myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisille annettava palliatiivisen hoidon ja lääketieteen opetus ja koulutus on puutteellisesti järjestetty.

Raportin mukaan palliatiivisen hoidon perusopetuksen järjestämistä on lisättävä järjestelmällisesti. Myös täydennys- ja erikoistumiskoulutusta on kehitettävä. Ohjausryhmän mukaan koulutus on keskeinen kehittämiskohde.

Palliatiivinen hoito turvattava lakimuutoksin

– Työryhmän yksimielisenä näkemyksenä esitetään, että pelkät suositukset eivät riitä palliatiivisen hoidon ja saattohoidon puutteiden korjaamiseksi, vaan myös lainsäädäntöön tarvitaan muutoksia.

Loppuraportissa esitetään palliatiivisen hoidon ja saattohoidon osalta muutoksia potilaslakiin, terveydenhuoltolakiin ja sairausvakuutuslakiin.

Terveydenhuoltolakia koskevan säädösehdotuksen mukaan kunnat velvoitetaan järjestämään palliatiivinen hoito ja saattohoito.

Säädösehdotuksessa sanotaan, että sairaanhoitopiireissä tulee olla monipuoliset ja moniammatilliset erityistason palliatiiviset keskukset. Päivystystukea on järjestettävä 24 tuntia joka vuorokausi. Sairaanhoitopiireissä tulee myös olla palliatiiviset kotisairaalaverkostot, joita koskevat palvelut tulee olla saatavilla vuorokauden ympäri.

Työryhmä esittää myös läheisten saattohoitovapaata Ruotsin mallin mukaisesti.

Sairausvakuutuslakia esitetään muutettavaksi niin, että siihen kirjattaisiin erityishoitorahan saamisen ehtoon myös osallistuminen vakavasti sairaan läheisen saattohoitoon. Lausuntokierroksella erityisesti tätä kohtaa pidettiin hyvänä.

Hoitoa tarvitsevien määrä kasvaa

Raportissa muistutetaan, että palliatiivista hoitoa tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa voimakkaasti tulevina vuosina. 65 vuotta täyttäneen väestön oletetaan kasvavan noin 200 000 henkilöllä 10 seuraavan vuoden aikana.

Kasvusta 80 vuotta täyttänyt väestö muodostaa valtaosan eli 170 000 henkilöä.

Ikääntyvä nainen koskettaa puolisonsa kättä.
Saattohoitoa tarvitsevien ihmisten määrä kasvaa lähivuosina. Moni haluaisi kuolla kotonaan, mutta nykyisellään se ei ole useinkaan mahdollista. Kuva: Riitta Weijola/Vastavalo

Iäkkäiden henkilöiden yleisin kuolinpaikka on terveyskeskuksen (33 %) tai erikoissairaanhoidon (24 %) vuodeosasto.

Vaikka vielä vuotta ennen kuolemaa 60 prosenttia iäkkäistä henkilöistä asui kotonaan, kuukautta ennen kuolemaa kotona asui enää 40 prosenttia ja kotona kuoli vain 16 prosenttia ihmisistä. Siirtyminen vuodeosastoille yleistyy viimeisen elinkuukauden aikana.

Valtaosa ihmisistä haluaisi kuitenkin kuolla kotonaan. Palliatiivisen hoidon toteutuminen potilaan kotona olisikin usein mahdollista kotisairaalan turvin, eteenkin jos omaiset voivat osallistua hoitoon.

Vaikka kyse on hyvin inhimillisestä asiasta, se toisi myös rahallisia säästöjä: arvioiden mukaan vuosittain noin 9–12 miljoonaa euroa sairaalapalveluissa.

Kotihoidon lisääminen sekä säädökseksi ehdotettu palliatiivisen hoidon lisääminen sairaanhoitopiireissä lisäisi toki hoitohenkilökunnan tarvetta. Vuoden 2020 tason mukaan laskettuna palliatiivisen hoidon ja saattohoidon keskusten yhteenlaskettu henkilöstökustannusten osuus olisi kotisairaala mukaan lukien noin 33 miljoonaa euroa.

Yhteenvetona raportissa todetaan, että uuden toiminnan kulut olisivat vuositasolla noin 40 miljoonaa euroa ja toiminnan parantamisesta aiheutuva säästövaikutus vähintään 10 miljoonaa euroa.

Asiantuntijaryhmä toivoo keskustelua eutanasiasta

Vaikka elämän loppuvaiheen asiantuntijaryhmä ei päässyt raportissaan yksimielisyyteen eutanasiasta, he kuitenkin toivovat keskustelun jatkuvan aiheesta.

Ryhmän antamat säädösvaihtoehdot antavat pohjaa tarvittavalle laajalle kansalaiskeskustelulle ja auttavat jäsentämään niitä oikeudellisia ja eettisiä kysymyksiä, jotka tulisivat harkittaviksi, jos valmistelu päätettäisiin käynnistää.

– Elämän loppuvaiheen asiantuntijatyöryhmän ei ole mahdollista esittää yksimielistä kantaa siitä, tulisiko valmistelu käynnistää.

Eutanasiaan liittyy kuitenkin vielä monia ongelmia, joista jotkut ovat eettisiä. Asiantuntijaryhmä muistuttaa, että tämä voisi eutanasian osalta tarkoittaa sitä, että se sallittaisiin vastoin alkuperäistä tarkoitusta myös tilanteissa, joissa kuolema ei ole odotettavissa lähitulevaisuudessa, tai että eutanasia sallittaisiin esimerkiksi myös lapsille.

Työryhmä esitti myös huolensa siitä tilanteesta, jossa yhteiskunnan arvot vähitellen muuttuisivat ikääntyneiden, lähellä kuolemaa olevien osalta jyrkemmiksi ja suvaitsemattomimmiksi.

Pelkona oli myös, että kuolemaa lähestyvät voisivat kokea velvollisuudekseen pyytää eutanasiaa ollakseen kuormittamatta läheisiään, terveydenhuoltoa tai yhteiskuntaa.

Lääkäriavusteista itsemurhaa ja eutanasiaa koskevassa keskustelussa on pidetty tärkeänä arvioida yhteiskunnallisia ja muita vaikutuksia, joita näiden sallimisella voisi olla.

Vertailukohtaa sellaisesta maasta, jossa terveydenhuoltojärjestelmä olisi verraten samankaltainen kuin Suomessa ei suoraan ole, sillä lääkäriavusteinen itsemurha ja eutanasia eivät ole sallittuja esimerkiksi muissa Pohjoismaissa.

Suomessa lääkärit ovat edelleen käytännössä puoliksi jakautuneita suhteessaan eutanasian sallimiseen tai kieltämiseen. Eutanasiaa kannattavien lääkäreiden määrä on hivenen noussut viime vuosina.

Lääkäriliitto vastustaa eutanasian laillistamista sekä sitä, että lääkärit ammattikuntana velvoitettaisiin tekemään toimenpiteitä, joiden ensisijaisena tarkoituksena on jouduttaa potilaan kuolemaa.

Sen sijaan kansalaisten keskuudessa eutanasian kannatus on parin viime vuosikymmenen aikana selvästi noussut. Kyselyiden mukaan jopa kolme neljästä kannattaa eutanasian laillistamista.

Samuli Putro hakeutuu saattohoitoon ja ihmettelee lumen alta paljastuvia koiranpaskoja. Putro tapaa ystäviään työn merkeissä ja yrittää muistaa käyttää maskia. Äänessä arkistomateriaalissa myös Tommy Lindgren.

Keskustele:

Millaisia ajatuksia työryhmän raportti herättää? Pitäisikö eutanasia tai lääkäriavusteinen itsemurha laillistaa? Entä miten elämän loppuvaiheen hoito olisi mielestäsi parasta järjestää? Voit keskustella aiheesta 2.9.2021 kello 23 saakka.

Lue lisää:

Laki ei sano suoraan, onko itsemurhan auttaminen laitonta vai ei – rikosoikeuden professori: tilanne on kohtuuton

Lääkäriliiton kysely: Eutanasia jakaa yhä lääkärikunnan lähes kahtia – hyvä saattohoito tärkeintä

Eutanasian salliminen huolettaa monia asiantuntijoita: kohta ei enää keskustella, onko toisen surmaaminen sallittua, vaan kenelle se tehdään

Väitös: Joka viides pappi hyväksyisi eutanasian – naispapit selkeästi miehiä sallivampia

“Eutanasia ei ole elämän väheksymistä“ - Eutanasian laillistaminen saa kannatusta sosiaali- ja terveysvaliokunnassa

Suosittelemme