Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 2 vuotta vanha

Suhangon kaivoksen purkuputkesta jätettiin lausunnot: Kemijokivarressa pelätään kaivosvesien pilaavan joen virkistyskäytön sekä pohjavedet

Esimerkiksi Tervolan kunta perää selvitystä muun muassa siitä, onko kaivosalueella mahdollisuutta vesien suljettuun kiertoon ja käsittelyyn.

Ossauskosken voimalaitos Tervolassa
Tervolan Ossauskoskella on kaksi vedenottamoa. Kuva: Jari Peltoperä / Yle
Jari Peltoperä
Avaa Yle-sovelluksessa

Ranuan kunnassa sijaitsevan Suhangon kaivoksen purkuputken ympäristövaikutusten arviointi -ohjelmasta jätettiin Lapin ely-keskukselle 16 lausuntoa. Mielipiteitä jätettiin määräaikaan mennessä 32 ja ne tulivat suurimmaksi osaksi yksityisiltä ihmisiltä.

Suhangon kaivosvesiä suunnitellaan johdettavaksi Tervolan kunnan alueella kulkevaa purkuputkea pitkin Kemijokeen Ossauskosken patoaltaaseen.

Lausunnoissa ja mielipiteissä suurimmat huolenaiheet liittyvät kaivosvesien päästöihin ja niiden vaikutuksiin pohjavesiin, kalastukseen ja muuhun Kemijoen virkistyskäyttöön purkuputken alapuolisella vesistöalueella.

Kaivos Ranualla haitat Tervolaan

Kemijoen vesialueiden omistajat ja jokivarren asukkaat ovat huolestuneita kaivoksen vesipäästöistä ja niiden vaikutuksista joen virkistyskäyttöön, kuten kalastukseen, uintiin ja veneilyyn.

Esimerkiksi Tervolan kunta perää selvitystä muun muassa siitä, onko kaivosalueella mahdollisuutta vesien suljettuun kiertoon ja käsittelyyn. Tervolan Ossauskoskella on kaksi vedenottamoa ja kunnassa huolestuttaa kaivoksen päästöjen vaikutus pohjavesiin.

Purkuputken varren maanomistajat puolestaan pohtivat voiko putken alueella viljellä tai kasvattaa metsää.

Purkuputken linjaus ja purkupisteen sijainti tarkentuvat YVA- ja lupamenettelyjen kuluessa.

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri haluaisi perua kuulutuksen

Suomen luonnonsuojeluliiton Lapin piiri pitää purkuputken ympäristövaikutusten arviointi -ohjelmasta annettua kuulutusta ympäristölainsäädännön ja YVA-lain vastaisena. Sen mielestä ely-keskuksen on peruttava kuulutus ja kuulutettava hankkeen YVA vasta sitten, kun se täyttää lainsäädännön vaatimukset.

Lapin piiri perustelee vaatimustaan sillä, että nyt kuulutettu purkuputki on vain osa kaivosyhtiö Suhanko Arctic Platinium Oy:n Suhangon kaivoshankkeesta. Piirin mukaan kaivosyhtiö ei ole selostanut hankkeen ympäristö-, vesistö-, luonto- ja ilmastovaikutuksia riittävästi.

Lisäksi piiri vaatii YVA:aan purkuputken sijaan täysimääräisesti puhdistavia jätevesien puhdistuslaitoksia eli niin sanottua suljettua kiertoa.

Porot laiduntavat kaivosalueella

Paliskuntain yhdistys puolestaan on sitä mieltä, että poronhoitoon kohdistuisi hankkeessa merkittäviä vaikutuksia, jotka olisi selvitettävä YVA-menettelyssä.

Suhangon kaivosalue sijoittuu Narkauksen ja Isosydänmaan paliskuntien alueelle ja itse purkuputki täysin Narkauksen paliskunnan alueelle.

Yhdistyksen mukaan kaivostoiminnasta aiheutuvia haittoja olisivat laidunten väheneminen, porojen vakiintuneiden kulkureittien muuttuminen tai estyminen, purkuputken huoltotien vaikutus porojen liikkumiseen sekä vaikutukset poronhoitotöihin ja porovahingot.

Myös kaivostoiminnan vaikutukset porojen ravintoon ja huoli elinkeinon jatkuvuudesta tulevat yhdistyksen lausunnossa ilmi.

YVA-arviointiselostus tulee nähtäville ensi vuoden puolella

Lapin ely-keskus kokoaa Suhangon kaivoksen purkuputken ympäristövaikutusten arviointi -ohjelmasta annetut mielipiteet ja lausunnot sekä antaa niiden perusteella oman lausuntonsa kuukauden kuluessa.

Ympäristövaikutusten arvointiselostus laaditaan arviointiohjelman ja Lapin ely-keskuksen siitä antaman lausunnon pohjalta. Se tulee tämän hetkisen tiedon mukaan nähtäväksi ensi vuoden alussa, jonka jälkeen YVA-selostukseen on vielä mahdollisuus ottaa kantaa.

Lue myös: Suhangon kaivoksen purkuvesien lasku Ossauksen altaaseen herättää vastustusta Tervolassa – ympäristövaikutukset huolettavat asukkaita

Tervolan kunta esittää tarkennuksia Suhangon purkuputken yva-ohjelmaan

Lisää Lapin uutisia Yle Areenassa: kuuntele, katsele ja lue, mitä lähelläsi tapahtuu.

Suosittelemme