Njuike sisdoaluide

Yle Sápmi: Min birra

Dán siiddus gávnnat dieđu Yle Sámi birra ja doaimmahusa oktavuohtadieđuid. | Taan siijđost kaavnah tiäđu Yle Säämist já toimâttuv ohtâvuotâtiäđuid. | Tän seeiʹdast kaaunak teâđ Yle Sääʹm pirr da tååimtõõzz õhttvuõtt-teâđaid. | Tältä sivulta löydät tietoa Yle Sápmistä ja toimituksen keskeiset yhteystiedot.

Yle Sápmi

Yle Sápmi: Min birra

Yle Sápmi lea Yle sámegielat doaimmahus. Sámegielagiid gaskkas Yle Sámi rollan lea doaibmat dieđu juohkkin, sápmelaš identitehta nannejeaddjin ja sámegiela doalaheaddjin.

Yle Sápmi gullá ođas- ja áigeguovdilisdoaimmaid organisašuvdnii ja buvttada sisdoaluid radioi, tv:i ja internehttii golmma sámegillii, anáraš-, davvisáme- ja nuortalašgillii ja dasa lassin suomagillii. Sámegielat ođđasiid sáhttá lohkat maid teaksta-tv:s siidduin 520–521.

Sámi Radio -kanálas sámegielat radiosáddagat gullojit juohke árgabeaivve diibmu 7 rájes gitta 18.30 rádjái nappo sullii gávcci diimmu beaivvis. 

Yle Ođđasat oidnojit juohke árgabeaivve diibmu 16.45 Yle TV1:žis. Davviriikalaš sámi tv-ođđasat, Ođđasat, oidnojit Suoma Yle TV1 -kanálas juohke árgabeaivve maŋŋiteahkedis. 

Doaimmahus buvttada maid video- ja audiosisdoaluid Yle Areenai, gos ságaid sáhttá čuovvut miehtá máilmmi. Sisdoaluid gávdná Yle Areena Sápmi-siiddus.

Váldde oktavuođa doaimmahussii

Sádde jearaldagaid ja kommeanttaid dahje váldde oktavuođa doaimmahussii šleađgapoastta bokte čujuhussii sami.radio@yle.fi, riŋgemiin nummirii +358 16 675 7500, sáddemiin teaksta-, govva- dahje jietnadieđu Whatsappii +358 40 190 9114.

Doaimmahusa poastačujuhus lea:

Yle Sápmi
Lehtolantie 2
99870 Anár – Inari

Sámegielat sisdoaluid vástideaddji doaimmaheaddji, hoavda Maiju Saijets, maiju.saijets(a)yle.fi, +358 44 421 0917

Ođasbuvttadeaddji Kaija Länsman, kaija.lansman(a)yle.fi, +358 44 421 1622

Ođasbuvttadeaddji Vihtori Koskinen, vihtori.koskinen(a)yle.fi, +358 40 1638 452

Ođasbuvttadeaddji Linnea Rasmus, linnea.rasmus(a)yle.fi, +358 40 680 0614

Doaimmahusa eará bargiid oktavuohtadieđut gávdnojit dáppe.

Yle Säämi: Mist

Yle Säämi lii Yle sämikielâlâš toimâttâh. Sämikielâgij kooskâst Yle Säämi roolân lii toimâđ tiäđu jyehhen, sämmilâš identiteet nannejeijen já sämikielâ tuállen.

Yle Säämi kulá uđâs- já äigikyevdilistooimâi organisaation já pyevtit siskáldâs radion, tv:n já interneetân kuulmâ sämikielân, anarâš-, tavesämi- ja nuorttâlâškielân já toos lasseen meid suomâkielân. Sämikielâlâš uđđâsij puáhtá luuhâđ meid tekstâ-tv sijđoin 520–521.

Säämi Radio -kanavast sämikielâliih radiovuolgâttâsah kullojeh jyehi argâpeeivi tijme 7 rääjist kiddâ 18.30 räi ađai suullân käävci tijmed peeivist. 

Yle Uđđâseh uáinojeh jyehi argâpeeivi tijme 16.45 Yle TV1:st. Tave-eennâmlâš säämi tv-uđđâseh, Ođđasat, uáinojeh Suomâ Yle TV1 -kanavast jyehi argâpeeivi maŋesehidist. 

Toimâttâh pyevtit meid video- já audiosiskáldâs Yle Areenan, kost saavâid puáhtá čuávvuđ miätá maailm. Siskáldâsâid kávná Yle Areena Sápmi-siijđost.

Vääldi ohtâvuođâ toimâttâhân

Vuolgât koččâmušâid já kommentijd teikkâ vääldi ohtâvuođâ toimâttâhân šleđgâpoostâ peh čujottâsân sami.radio@yle.fi, suáittimáin numerân +358 16 675 7500, vuolgâtmin tekstâ-, kove- teikkâ jienâsaavâ Whatsappin numerân +358 40 190 9114.

Toimâttuv postâčujottâs lii: 

Yle Sápmi
Lehtolantie 2
99870 Aanaar – Inari

Sämikielâlâš siskálduvâi västideijee toimâtteijee, hovdâ Maiju Saijets, maiju.saijets(a)yle.fi, +358 44 421 0917

Uđâspyevtitteijee Kaija Länsman, kaija.lansman(a)yle.fi, +358 44 421 1622

Uđâspyevtitteijee Vihtori Koskinen, vihtori.koskinen(a)yle.fi, +358 40 1638 452

Uđâspyevtitteijee Linnea Rasmus, linnea.rasmus(a)yle.fi, +358 40 680 0614

Toimâttuv eres pargei ohtâvuotâtiäđuh kávnojeh tääbbin.

Yle Sääʹmm: Mij pirr

Yle Sääʹmm lij Yle sääʹmǩiõllsaž tååimtõs. Sääʹmǩiõllsaž oummui kõõskâst Yle Sääʹm roollân lij tåimmad teâđ juõʹǩǩjen, sääʹmidentiteeʹtt nââneeʹjen da sääʹmǩiõl âʹlnnõõʹnnʼjen. 

Yle Sääʹmm kooll oođâs- da ääiʹjpoddsažtååimai organisaatiooʹje da puuʹtat siiskõõzzid radiooʹje, televisiooʹje da internetta koolm sääʹmǩiõʹlle, aanarsääʹm-, tâʹvvsääʹm- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle di tõi lââʹssen lääddas še. Sääʹmǩiõllsaž ođđsid vuäitt lookkâd še teʹkstt-tv seeidain 520–521.

Sääʹm Radio -kanaalâst sääʹmǩiõllsaž radiovuõlttõõzz kollʼje juõʹǩǩ arggpeeiʹv čiâss 7 ääʹljeeʹl čiâss 18.30 räjja, õhttsa kääuʹc čiâssâd peeiʹvest. 

Yle Ođđâz kuâsttje juõʹǩǩ arggpeeiʹv čiâss 16.45 Yle TV1:st. Tâʹvvjânnmallaš sääʹm tv-ođđâz, Ođđasat kuâsttje Lääʹddjânnam Yle TV1 -kanaalâst juõʹǩǩ arggpeeiʹv mââjasjeäʹǩǩää. 

Tååimtõs puuʹtat video- da audiosiiskõõzzid še Yle Arenaaʹje, koʹst saaǥǥid vuäitt seuʹrrjed pirr maaiʹlm. Siiskõõzz käunnʼje Yle Areena Sápmi-seeidast.

Vääʹld õhttvuõđ tååimtõʹsse

Vuõlttâd kõõččmõõžžid da kommeeʹntid leʹbe vääʹld õhttvuõđ tååimtõʹsse liâdggpooʹštin addrõʹsse sami.radio@yle.fi, soiʹtte nââmra +358 16 675 7500, vuõlttâd teʹkstt-, snimldõk- leʹbe jiõnnsaaǥǥ Whatsaappin nââmra +358 40 190 9114.

Tååimtõõzz addrõs: 

Yle Sápmi
Lehtolantie 2
99870 Aanar – Inari

Sääʹmǩiõllsaž siiskõõzzi vaʹstteei tååimteei, jååʹđteei | Saamenkielisten sisältöjen vastaava toimittaja, päällikkö Maiju Saijets, maiju.saijets(a)yle.fi, +358 44 421 0917

Oođâspuuʹtʼteei Kaija Länsman, kaija.lansman(a)yle.fi, +358 44 421 1622

Oođâspuuʹtʼteei Vihtori Koskinen, vihtori.koskinen(a)yle.fi, +358 40 1638 452

Oođâspuuʹtʼteei Linnea Rasmus, linnea.rasmus(a)yle.fi, +358 40 680 0614

Tååimtõõzz jeeʹres tuâjjlai õhttvuõđteâđ lie tääiʹben

Yle Saame: Meistä

Ylen saamenkielinen toimitus Yle Saame kuuluu uutis- ja ajankohtaistoiminnan organisaatioon. 

Saamen kansan keskuudessa Yle Saamen roolina on olla tiedon välittäjä, saamelaisen identiteetin vahvistaja sekä saamenkielen ylläpitäjä. 

Toimitus tuottaa säännöllisesti audio-, video- sekä tekstisisältöä kolmella Suomessa puhutulla saamen kielellä eli inarin-, koltan- ja pohjoissaameksi sekä suomeksi. Saamenkielisiä uutisia voi lukea myös teksti-tv:n sivuilta 520–521.

Sámi Radio -kanavalla lähetetään radio-ohjelmaa arkipäivisin noin kahdeksan tuntia päivässä. 

Saamenkieliset tv-uutiset Yle Ođđasat lähetetään arkipäivisin kello 16.45 Yle TV1:llä. Samalla kanavalla myöhäisillassa lähetetään myös yhteispohjoismaiset saamenkieliset tv-uutiset, Ođđasat.

Yle Areena -verkkopalvelussa voi kuunnella radiolähetyksiä ja katsella televisio-ohjelmia ympäri maailmaa. Sisällöt löytyvät paketoituna Yle Areenan Sápmi-sivustolta

Ota yhteyttä toimitukseen

Kommentoi, kysy tai ota yhteyttä toimitukseen sähköpostitse osoitteeseen sami.radio@yle.fi. Voit myös soittaa numeroon +358 16 675 7500 tai lähettää viestin Whatsappin kautta numeroon +358 40 190 9114.

Toimituksen postiosoite on: 

Yle Sápmi
Lehtolantie 2
99870 Inari

Saamenkielisten sisältöjen vastaava toimittaja, päällikkö Maiju Saijets, maiju.saijets(a)yle.fi, +358 44 421 0917

Uutistuottaja Kaija Länsman, kaija.lansman(a)yle.fi, +358 44 421 1622

Uutistuottaja Vihtori Koskinen, vihtori.koskinen(a)yle.fi, +358 40 1638 452

Uutistuottaja Linnea Rasmus, linnea.rasmus(a)yle.fi, +358 40 680 0614

Toimittajien yhteystiedot löytyvät täältä.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia