Njuike sisdoaluide

Kuvddâl jiõn: Nuõrttsääʹmǩiõl alggkuurs riâžžât Oulu universiteeʹttest ougglõsõhttvuõđin

Oulu universiteeʹttest riâžžât nuõrttsääʹmǩiõl alggkuurs, koozz vuäitt vuässõõttâd ǩii täättas. Nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹl Miika Lehtinen smeʹllkâstt, što aaiʹjin da motivaatioin piʹrǧǧad puârast kuursâst.

Marko Jouste
Oulu universiteeʹtt nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹl Miika Lehtinen. Govva: Miika Lehtinen
Sara Kelemeny

Oulu universiteʹtt alttad nuõrttsääʹmǩiõl alggkuurs ođđeeʹjjmannu looppâst, 25.1.2022. Ougglõsõhttvuõđin riâššum kuʹrsse vuäiʹtte pueʹtted puk oummu, kook pâi haaʹlee. Ougglõsčiâss lie juõʹǩǩ mââibaarǥ 14.15–15.45 da piâtnâc čiâss lie 10.15–11.45.Lââʹssteâđaid kuursâst kaaunak tääiʹben.

Nuõrttsääʹmǩiõl kuurs lie leämmaž samai peäglva, håʹt-i kuurs jie leäkku riâššum čuuʹt jiânnai universiteeʹttest, mušttal nuõrttsääʹmǩiõl uʹčteeʹl Miika Lehtinen.

– Tät lij ââʹn nuʹbb ǩeʹrdd, ko riâššâp nuõrttsääʹmǩiõl alggkuurs. Leäm õõut vuâra mättʼtam tän alggkuurs. Juätkk-kuurs mij riâžžim mõõnni čõõuč, koʹst leʹjje occanj oummu. Meeʹst jie leäkku leämma Oulu universiteeʹttest nuõrttsääʹmǩiõl alggkuurs määŋg ekka, nuʹtt tõn diõtt juʹrddem, što tõõzz lij ââʹn tarbb, mušttal Lehtinen.

Kurss lij taʹrjjeemnalla nuʹtt säʹmmlaid, kook haaʹlee mättõõllâd jiijjâz sooǥǥ ǩiõl, ko še universiteeʹtt mättʼtõõđjid. Tän kuurs Oulu universiteʹtt lij taʹrjjääm še Nuõrtt-Lääʹddjânnam universiteeʹtt teologiamättʼtõõđjid.

Mââimõs iiʹjji ääiʹj uuʹcces nuõrttsääʹmǩiõl mättjummuž lij lâssnam jiânnai da jeeʹres tässʼsaž kuurs ǩeäʹsse oummui miõl. Lehtinen lij tååđvaž, ko jeäʹrben nuõrttsääʹmǩiõl universiteeʹtt liʹnnje taarbšet mieʹldd ođđ mättʼtõõđjid.

– Nuõrttsääʹmǩiõl lij jeällʼješkuättam da mäʹhtt mon leäm vuäinnam, mättʼtõõđi lie lâssnam da tõt lij teâđast šiõǥǥ. Meeʹst lie kuurs Oulu universiteeʹttest da Sääʹm škooultemkõõskõõzzâst da kuâsttai, što miâlggâd jiânnai lie leämmaž mättʼtõõđi mieʹldd. Tuäivam, što tät juätkkai.

Ođđ ǩiõl mättjummša Lehtinen oudd muäʹdd viiŋk.

–Pukin vääžnʼjummuz lie motivaatio da äiʹǧǧ. Čiâssid âlgg vuässõõttâd da teʹl puäʹtte leeʹd jiõččnaž tuâj še. Tõid mättʼtõõtti pukin jeänmõšân taarbaš, särnn Lehtinen.

Lââʹzz sääʹmǩiõllsaž ođđsid vuäitak ǩiõččâd Yle Ođđâz-seeidast da kuvddled Nuõrttsäämas-seeidast Yle Areenast.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia