Hyppää sisältöön

Osa artikkelin sisällöstä ei ole välttämättä saavutettavissa esimerkiksi ruudunlukuohjelmalla.

Talous kasvaisi, hyvinvointi lisääntyisi ja hoitajapulakin voisi helpottaa. Esimerkiksi tällaisia vaikutuksia olisi sillä, että naisten ja miesten tuloerot kapenisivat. Asiasta kertovat sekä tutkimukset että asiantuntijat.

Naisten euro on Suomessakin yhä 84 senttiä. Nainen siis tienaa kokoaikatyössä keskimäärin 16 prosenttia vähemmän kuin mies.

Hallitus halusi kuroa eroa kiinni lakimuutoksella, jonka piti lisätä palkka-avoimuutta työpaikoilla. Se kuitenkin kaatui vastikään hallituspuolueiden erimielisyyteen. Kariutuminen on ollut pettymys palkansaajakentälle.

Palkkaeroja perustellaan monesti sillä, että naiset hakeutuvat eri aloille ja pitävät enemmän perhevapaita kuin miehet.

Siitä huolimatta tilastoihin jää selittämätön palkkaero. Se tarkoittaa samanikäisten, samasta koulutustaustasta tulevien, samoilla toimialoilla ja tehtävissä toimivien naisten ja miesten palkkojen eroa. Vuonna 2021 tehdyn selvityksen mukaan ero oli 5,8 prosenttia koko työmarkkinoilla.

– Ero on huomattava, kommentoi projektipäällikkö Outi Viitamaa-Tervonen sosiaali- ja terveysministeriön työ- ja tasa-arvo-osastolta.

Samanarvoisesta työstä pitäisi maksaa yhtä paljon

Naisten ja miesten työt ovat tutkimusten mukaan keskimäärin yhtä vaativia. Lisäksi suomalaiset naiset ovat miehiä korkeammin koulutettuja.

Tilastollisesti selittämättömien palkkaerojen ulkopuolelle jääkin toinen kysymys: maksetaanko samanarvoisesta työstä samaa palkkaa?

– Ihan samasta työstä maksetaan aika hyvin samaa palkkaa. Keskeisempi ongelma on se, että sama palkka samanarvoisesta eli yhtä vaativasta työstä ei toteudu laisinkaan, toteaa tutkija Paula Koskinen Sandberg.

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun apulaisprofessori on tutkimuksissaan perehtynyt juuri samapalkkaisuuteen. Hän aloittaisi samanarvoisen työn määrittelemisen vertailemalla samantasoisen koulutuksen vaativia, saman työnantajan miesenemmistöisiä ja naisenemmistöisiä tehtäviä.

Sellaisia voisivat olla vaikkapa kuntien sairaanhoitajat ja rakennusinsinöörit.

Samanarvoisesta eli yhtä vaativasta työstä tulisi maksaa kaikille sama palkka muun muassa EU-oikeuden ja kansainvälisen ILO-sopimuksen mukaan. Niiden mukaan myös erilaiset työt voivat olla yhtä vaativia. Työn vaativuutta arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota osaamiseen, ammattitaitoon, vastuuseen, kuormitukseen, työoloihin ja työn luonteeseen.

Sosiaali- ja terveysministeriö tutkii parhaillaan työn vaativuuden arviointia palkkatasa-arvon näkökulmasta. Lisäksi ministeriö tutkii, onko työehtosopimuksissa sellaisia määräyksiä, jotka asettavat sukupuolet erilaiseen asemaan. Myös EU käsittelee samapalkkaisuusdirektiiviä.

Mikä muuttuisi Suomessa, jos samanarvoisen työn tekijät saisivat samaa palkkaa sukupuolesta riippumatta?

Otimme selvää.

1. Samapalkkaisuus kasvattaisi taloutta

Samapalkkaisuus vauhdittaisi taloutta, koska naisille jäisi aiempaa enemmän rahaa kulutettavaksi. Verotulot kasvaisivat ja erilaisten yhteiskunnan tukien tarve vähenisi.

Sukupuolten välinen täydellinen tasa-arvo työmarkkinoilla voisi kasvattaa EU:n jäsenvaltioiden bruttokansantuotetta 15–45 prosentilla.

Vaikutuksia listaa muun muassa Euroopan unionin laajuinen selvitys vuodelta 2013. Sukupuolten välinen palkkaero on muuttunut vuosikymmenen aikana vain vähän sekä EU:ssa että Suomessa (linkit ulkoiseen sisältöön).

STM:n Outi Viitamaa-Tervonen huomauttaa, että samapalkkaisuus myös kuluttaisi veronmaksajien rahoja, jos se tarkoittaisi naisten palkkojen nostoa. Monet naisenemmistöiset alat löytyvät kunnista, valtiolta ja jatkossa hyvinvointialueilta.

2. Naisten tulot nousisivat palkkaerojen kaventuessa

Palkkaerojen poistuminen lisäisi EU-tutkimuksen mukaan naisten työtunteja viidenneksellä. Tutkimus tosin käsittelee sukupuolten keskimääräisen palkan eroja, ei samanarvoisesta työstä maksettavaa palkkaa.

– Naisten keskimääräinen tulotaso todennäköisesti nousisi hyvin merkittävästi, millä olisi tosi isoja vaikutuksia heidän elämäänsä, tutkija Koskinen Sandberg summaa.

Yhdysvalloissa yli 18-vuotiaiden naisten tulot nousisivat tutkimuksen mukaan keskimäärin 17,5 prosentilla eli 6 551 dollarilla vuodessa, jos he saisivat samaa palkkaa kuin samassa työtilanteessa olevat miehet.

Palkan kasvu näkyisi myös arjessa.

– Sinulla on varaa tehdä erilaisia valintoja. Voit kuluttaa, säästää, sijoittaa ja asua eri tavalla, Koskinen Sandberg sanoo.

Lopulta ansioiden kasvu heijastuisi eläkkeeseen.

3. Tyytyväisyys kasvattaa työntekijän tuottavuutta

Tasa-arvoinen palkkaus saattaisi lopulta näkyä yritysten tuloksessa.

Epäreilu kohtelu lannistaa ja aiheuttaa stressiä työntekijöille, mikä lisää helposti poissaoloja. Tasa-arvoisuus taas voi lisätä tyytyväisyyttä töihin ja sitä kautta kasvattaa tuottavuutta, listataan EU-selvityksessä.

– Ihmisten tyytyväisyys ja hyvinvointi mahdollistavat sen, että pystymme olemaan tehokkaita ja tuottavia, toteaa sote-alan kattojärjestön SOSTEn pääekonomisti Anni Marttinen.

– Sama palkka samanarvoisesta työstä lisää motivaatiota, luovuutta ja hyvinvointia.

Lisäksi naiset johtavat yrityksiä eri tavoin kuin miehet. Johtoasemassa he voivat parantaa yrityksen tulosta, kertoo laaja kansainvälinen tutkimus. Naiset esimerkiksi eivät ota yritystoiminnassa yhtä suuria riskejä kuin miehet.

– Naisten johtamat yritykset ovat yleensä inhimillisempiä ja niissä on paremmat työolot kuin miesten johtamissa, Marttinen kertoo.

4. Hyvinvointi lisääntyy tasa-arvoisella palkkauksella

Samapalkkaisuus lisäisi tutkimusten ja asiantuntijoiden mukaan myös hyvinvointia.

– Taloudellinen niukkuus aiheuttaa stressiä. Se vaikuttaa henkilöön ja hänen arkeensa tosi suuresti, Paula Koskinen Sandberg sanoo.

EU-tutkimuksen mukaan tasa-arvoinen palkkaus voimaannuttaisi naisia ja pienentäisi riskiä joutua väkivallan ja hyväksikäytön uhreiksi.

Vaikutukset heijastuisivat myös perheisiin, lapsiin ja muihin huollettaviin.

– Se näkyy esimerkiksi siinä, miten vanhemmat pystyvät tukemaan lapsiaan opiskeluaikana. Lopulta se näkyy myös perinnössä, Koskinen Sandberg toteaa.

5. Hoitajapula helpottaisi, jos arvostus näkyisi palkassa

Hoitajapulakin helpottaisi, jos samanarvoisesta työstä maksettaisiin samaa palkkaa sukupuoleen katsomatta, uskovat Paula Koskinen Sandberg ja Anni Marttinen.

Samapalkkaisuus toisi asiantuntijoiden mukaan tekijöitä myös muille työvoimapulasta kärsiville naisvaltaisille aloille.

– Kouluttautujia olisi ihan varmasti nykyistä enemmän, jos arvostus näkyisi palkassa. Lisäksi monet naiset vaihtavat alaa, koska palkka ja työolot ovat huonoja, Marttinen toteaa.

Samanarvoisen työn arviointiin tarvitaan yhteiset perusteet

Tasa-arvolaki velvoittaa, että työnantajat tekevät palkkakartoituksen eli selvittävät, ettei työpaikalla ole sukupuolesta johtuvia perusteettomia palkkaeroja samassa ja samanarvoisessa työssä.

Vertailuun päätyvät kuitenkin pääasiassa samat ja samankaltaiset työtehtävät, selvisi STM:n kyselyssä 2020. Samanarvoisia töitä arvioitiin suhteellisen harvoin.

Koskinen Sandberg huomauttaa, että useimmista työorganisaatioista löytyy erilaisia työn vaativuuden arviointijärjestelmiä, joilla voitaisiin arvioida myös samanarvoista työtä.

– Ihmiset tekevät samanarvoisen työn määrittelystä vaikeamman kysymyksen kuin se tosiasiassa on, hän toteaa.

Ministeriön Viitamaa-Tervosen mielestä Suomeen tarvittaisiin koko työmarkkinoiden yhteinen työn vaativuuden arviointikehikko. Sosiaali- ja terveysministeriön tutkimus selvittää parhaillaan mahdollisuuksia nykyistä yhtenäisempiin työn vaativuuden arviointiperusteisiin.

– Se helpottaisi keskenään erilaisten töiden arvottamista tasa-arvoisesti, Viitamaa-Tervonen sanoo.