Njuike sisdoaluide

Kuvddâl jiõn: Kela takai ouddõõzzid vuäitt ååʹn ooccâd säämas – sääʹmǩiõllsaž vuäʹpstõs lij taʹrjjuum täʹlvvmannu rääʹjest

Kela lij õlmstâttam tääʹrǩmõs ooccâmlomaakkees sääʹmǩiõʹlle. Kela lij taʹrjjääm še sääʹmǩiõllsaž persoonlaž kääzzkõõzz tän eeʹjj täʹlvvmannu rääʹjest.

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Tauno Ljetoff da Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõsäʹšštobddi Heidi Fofonoff mainste Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzi pirr. Govva: Sara Kelemeny / Yle, Kela

Kela neʹttseeidai pääiʹǩ vuäitt ååʹn ooccâd takai ouddõõzzid säämas. Kela lij õlmstâttam tääʹrǩmõs da jäänmõsân õnnum ooccâmlomaakkees sääʹmǩiõlle. Lomaakk lie juʹn ääiʹjben õlmstõttum tâʹvv- da aanarsääʹmǩiõʹlle.

Kela lomaakkid vuäitt tiuddeed liâđǥlânji leʹbe priʹnttjed da tiuddeed ǩiõđi. Lomaakkid tååimtet Kelaaʹje OmaKela-jiõččkääzzkõõzzin leʹbe pooʹštin. Kela tuʹmmstõõǥǥ puäʹtte nuʹt lääddas ǥu še säämas.

Kela tåimm sääʹmǩiõll-lääʹjj da õõutverddsažvuõđ vuâđald

Sääʹmǩiõllsaž Kela-lomaakki tuejjummuš aaʹlji kueʹhtt eeʹjj mââiårra, ku Sääʹmteʹǧǧ vuâđđii tuâjj-joouk lomaakki jåårǥlâttmõʹšše. Ooccâmlomaakki vääras lie tuejjuum jiânnai ođđ sääʹmǩiõl sääʹn. Sääʹmǩiõl spesiaalbukvai diõtt sääʹmǩiõllsaž lomaakk lie õlmstõttum jeeʹres foontivuiʹm ǥu Kela-lomaakkin takainalla ââʹnet.

Sääʹmteeʹǧǧ sääʹm ǩiõllsuåvtõõzz saaǥǥtuõʹllʼjeei Tauno Ljetoff lij tååđvaž, ku Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz lie puârrnam.

Kâl-han täʹst tuõđi lij vääžnai miârktõs. Tät-han lij aivv õõutverddsažvuõđ diõtt vääžnai. Kela tuejjad ǩiõll-lääʹjj meâldlaž tuâjas da tõt lij õõutverddsažvuõtt, što juõʹǩǩ sääʹmǩiõʹlle vuäǯǯat täid lomaakkid da blaaŋkid tiuddeed.

Ljetooff miõlâst Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzzid lij leämmaž tarbb.

Kela lij pueʹrr tuâj tuejjääm täʹst da välddam miʹjjid nuõrttsäʹmmlaid še lokku, seämmanalla ǥu jeeʹres sääʹmǩiõlljooukid.

Heidi Fofonoff kääzzkâstt Kela sääʹmǩiõllsaž äʹššniiʹǩǩid

Kela taʹrjjad še persoonlaž sääʹmǩiõllsaž kääzzkõõzz teʹlfon- da ougglõskääzzkõõzzin. Heidi Fofonoff alttii tuâjas Kela sääʹmǩiõllsaž kääzzkõsäʹšštobddjen taʹnni täʹlvvmannust.

Muu tuâjj lij sami vaajtõõlli da miõllǩieʹssi. Sääʹmǩiõllsaž kääzzkõʹsse lie pâi taarb.

Fofonooff miõlâst lij sami vääžnai, što ååʹn vuäitt ooccâd Kela ouddõõzzid säämas.

Äʹššniiʹǩǩin lij lääʹjjmeâldlaž vuõiggâdvuõtt vuäǯǯad kääzzkõõzz jiijjâz jieʹnnǩiõʹlle da Kela haaʹlad kääzzkâʹstted še sääʹmǩiõllsaž äʹššniiʹǩǩees puârast.

Taarb mieʹldd Fofonoff vieʹǩǩat tiuddeed ooccâmlomaakkid. Kela sääʹmǩiõllsaž teʹlfon- da ougglõskääzzkõs lij äävai arggpeeiʹvi čiâss 9–11.

Lââʹzz sääʹmǩiõllsaž ođđsid vuäitak ǩiõččâd Yle Ođđâz-seeidast da kuvddled Nuõrttsäämas-seeidast Yle Areenast.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia