Njuike sisdoaluide

Ođđa komissárat beassaba gaskavahku juo oahpásmuvvat kommišuvdnii – Länsman hirpmástuvai válljemis: "Vuollegis mielain guldalin bohtosa"

Kommišuvdnaášši jugii oainnuid Sámedikkis, muhto doarjja goit gávdno.

Ođđa komissára Ánne-Sire Länsman muitala ahte su válljen kommisáran bođii fáhkka, muhto lea ráhkkanan bargui. Govva: Vesa Toppari / Yle

Suomas sámiid duohtavuohta ja soabadanproseassa joatkkašuvvá ja ođđa komissárat leat válljejuvvon. Sámediggi válljii komissáran servodatdiehtagiid doavttir Ánne-Sire Länsman ja badjealmmái ja fitnodatdoalli Heikki Paltto earránan komissáraid sadjái.

Suoma stáhtaráđđi galgá vel ásahit ođđa komissáraid bargui. Sámedikki ságadoalli Tuomas Aslak Juuso muitala, ahte Sámediggi sádde válljejuvvon komissáraid namaid stáhtaráđđái, ja de kommišuvdna galggalii beassat bargat viidáset.

Kommišuvnna dálá ságadoalli Hannele Pokka árvala bloggastis (siirryt toiseen palveluun), ahte stáhtaráđđi nammada ođđa komissáraid lagaš beivviid áigge.

Kommišuvda čoahkkana gaskavahkku

Nilla Piera Ánne-Sire dahje Ánttá Máreha Máreha Ánne-Sire, Anne-Sire Länsman ii lean ovdal čoahkkima almmolašvuođas komissáraevttohassan. Son goit muitala, ahte áššis lei juo ságastallojuvvon, ovdal go Sámediggi mearridii váldit bottu.

Länsman lohká, ahte diehtu das, ahte su leat válljen komissáran, bođii fáhkka.

– Vuollegis mielain guldalin bohtosa. Galhan dieđus veahá ledjen hirpmástuvvan. In mun lean jáhkkán ahte nie geavvá. Dieđusge muhtin ládje ledjen ráhkkanan, go ledje ovddal jo jearahallan, ahte sáhtašingo álgit, jus boahtá dakkár dilli, muitala Länsman.

Länsman lea eret Lismmá gilážis Anára gieldda oarjelulleoasis. Dán áigge son orru Oulus ja bargá Oulu universitehta Giellagas-insituhta hoavdan. Sutnje ii leat vel čielggas man olu áiggi komissáran bargan gáibida.

Kommišuvdna čoahkkna gaskavahku, ja doppe ođđa komissárat besset gullat eanet bargguid birra. Länsman lohká, ahte áššis galgá ráđđádallat bargoaddiin, muhto muđui gal sus lea áigi bargui.

– Mánát leat vuolgán eret ruovttus, áigá juo, ja áhkubat leat, muhto dat orrot Helssegis, lohká Länsman.

Hánno Heaika áigu guođđit luohttámušdoaimma válgalávdegotti ságadoallin

Ođđa komissára, leammilaš badjealmmái ja fitnodatdoalli Hánno Heaika, Heikki Paltto lea lea juste dál luomus Crete-sullos. Son lei johtime beaivet ja gulaige bearjadaga easkka eahkes ođđasiid das, ahte son lea válljejuvvon komissáran. Son imáštalai dan, ahte Sámediggi gieđahalai ášši olles beaivvi.

– Gullen vel ahte lei olu ságastallon ja máŋggat jienasteamit das.

Ođđa komissára leammilaš badjealmmái ja fitnodatdoalli Heikki Paltto heaitá válgalávdegotti ságadoallin. Govva: Vesa Toppari / Yle

Paltto leamašan sámediggeáirrasin ja várreságadoallin, ja son leage leamašan mielde ráđđádallame kommišuvnna álggaheamis. Son lohká, ahte háliidii álgit komissáran, vai ášši ovdána iige bissehuvvo ja vai boarráset olbmot gerget muitalit vásáhusaideaset.

Paltto doaibmá dál Sámedikki válgalávdegotti ságadoallin, muhto áigu luohpat dan luohttámušdoaimmas, go lea válljejuvvon komissáran.

– Mun lean dasto easttalaš dieidda bargguide. Oainnán ieš ná, lohká Paltto.

Vaikko ášši juohkáge oainnuid, oažžu kommišuvdna goittotge doarjaga áirasiin

Bearjadaga sámediggi dievasčoahkkimis ságastalle guhká sihke kommišuvnna joatkagis go maiddái komissáraid válljemis. Easkka eahkes beal guđa maŋŋá ledje dieđus ođđa komissárat. Ášši jugii oaiviliid Sámedikkis.

Ovdamearkka dihtii sámediggeáirras Ulla Magga buvttii ovdan, ahte su mielas kommišuvnna barggu ii galggalii dál joatkit. Son guđii joatkkamearrádusas maid čálalaš sierraoaivila.

– Jus stáhta ii váldde dan ovddasvástádusa, ahte vuođđu lea čorgat ja nanu, nu mu mielas lea hui ártet, ahte mii válljet dál duohtavuohta- ja soabadanprosessii komissáraid ja álgit dainna bargguin, lohká Magga.

Magga goit oaidná, ahte go dievasčoahkkin lea dahkan mearrádusa ja oaidnán, ahte barggu galgá joatkit, nu lea lunddolaš ahte sis lea oktavuohta kommišuvdnii.

– Ii ábut dieinna lágiin jurddahallat, ahte mun vihohalan dieinna olles loahpa eallima áigge. Dat lea fal nu, ahte mun ferten dohkkehit dan, eallit dainna, dadjá Magga.

Duohtavuohta ja soabadanášši jugii oaiviliid Sámedikkis. Bearjadaga eahketbeaivve ledje válljen guokte ođđa komissára. Govva: Kirsti Länsman / Yle

Sámediggeáirras Anu Avaskari evttohii komissáran Juha Lassila, guhte dáhppii vurbbiin Heikki Palttoi. Avaskari muitala, ahte son goit doarju kommišuvnna barggu, vaikko su evttohas ii válljejuvvonge komissáran.

– Dál go leat jienastan ja vuorbi lea čoavdán, de dasa duhtat ja addit kommišuvdnii doarjaga ja bargoráfi. Dieđusge livččii leamašan buorre go min evttohas livččii válljejuvvon, muhto politihkka lea dákkár, lohká Avaskari.

Gullamat álget fargga

Sámiid duohtavuođa- ja soabadankommišuvnna dálá ságadoalli Hannele Pokka sávai vahkuloahpas bloggastis lihku ođđa komissára guoktái ja illudii, go proseassa beassá fas joatkašuvvat.

Pokka čállá, ahte gullamat álggahuvvojit nu jođánit go vejolaš.

Yle Ođđasiid Sámis ja Beaivvi ságaid sáhtát maid guldalit Yle Areenas.

Divvojuvvon 4.10.2022 dii. 07.34 Ánne-Sire Länsman namma. Länsman namma lea Ánttá Máreha Máreha Ánne-Sire iige Ándde Máreha Máreha Ánne-Sire, nu mot árat muitaleimme.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia