Njuike sisdoaluide

Kuvddâl jiõn: Ođđ sääʹmǩiõllsaž Muumlieʹjj puuʹtʼtempââʹjj pueʹttmen – Anna Lumikivi: Lij hääʹsǩ, što ââʹn muu päärna vuäiʹtte še ǩiõččâd tõn

Muumlieʹjj kuälmad puuʹtʼtempââʹj duʹbbjet kooum sääʹmǩiõʹlle. Čeäppõõzz oouʹdeemkõõskõs Taike miõđi 50 000 eeuʹr veäʹǩǩtieʹǧǧ duʹbbjummuž vääras.

Anna Lumikivi.
Anna Lumikivi ǩiõčči Muumid täujja päʹrnnpodstes. Govva: Kevin John Francett / Yle
Suvi-Tuuli Fofonoff

Muumlieʹjj ođđ puuʹtʼtempââʹjj duʹbbjummuš sääʹmǩiõʹlle leäi Lumikivi Annaaʹje vieʹsslõs õlltõs.

– Muʹst lie kueʹhtt uʹcc päärna da jie leäkku nuʹt jiânnai sääʹmǩiõllsa päärnaiprograamm. Tät lij tuõđi šiõǥǥ oođâs.

Anna Lumikivi maainast Muumlieʹǩǩ-rääid pirr. Tååimteeʹjen lij Janica Gauriloff.

Čeäppõõzz oouʹdeemkõõskõs Taike lij miõttâm 50 000 eeuʹr veäʹǩǩtieʹǧǧ Muumlieʹjj kuälmad puuʹtʼtempââʹj duʹbbjummuž vääras aanar-, tâʹvv- da nuõrttsääʹmǩiõʹlle. Yle teäggat vueʹzz duʹbbjummšest.

Lumikivist leäi Muumlieʹjj mõõnni sääʹmǩiõllsaž puuʹtʼtempââʹjest uʹcc rool miârrheäppšen. Son ǩiõčči Muumid täujja päʹrnnpodstes.

– Tõt leäi muu päʹrnnpoodd vääžnai programm. Lij hääʹsǩ, što ââʹn muu päärna vuäiʹtte še ǩiõččâd tõn, da säämas, rämmaš Lumikivi.

Pirjo Lotvonen antamassa oman ääninäytteensä muumeille.
Âʹvvel sääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹzz jååʹđteei Pirjo Lotvonen miõlâst päärna vuäiʹtte mättjed muumin jeeʹresnallšem aaʹššid. Govva: Sara Wesslin / Yle

Sääʹmǩiõllsa päärnaiprograamm jie leäkku nokk

Âʹvvel ǩiõllpieʹzz jååʹđteei Pirjo Lotvonen miõlâst lij šiõǥǥ, što ođđ sääʹmǩiõllsaž Muumlieʹjj puuʹtʼtempââʹjj lij pueʹttmen.

– Päärnaiprograamm lie nuʹt occanj. Da muum lie nåkam, mâid päärna juʹn takainalla tåʹbdde, lie vuäinnam nuʹt jiânnai lääʹddǩiõllsaž muumid.

Sääʹmǩiõllsaž Muumlieʹǩǩ lij toobdâs ǩiõllpieʹzz päärnaid da sij tuʹǩǩee ǩiõččâd tõn. Lotvonen vuäinn, što Muumlieʹǩǩ ij leäkku päärnaid tåʹlǩ spiisk.

– Tõʹst-han lie jiânnai nåkam ääʹšš, mâid muum mättʼtâʹtte. Tõivuiʹm vuäitt mättjed jeeʹresnallšem aaʹššid, tuâtt Lotvonen.

Âʹvvel sääʹmǩiõllsaž ǩiõllpieʹzz jååʹđteei Pirjo Lotvonen maainast Muumlieʹǩǩ-rääid pirr. Tååimteeʹjen lij Janica Gauriloff.

Muumlieʹjj ođđ puuʹtʼtempââʹjest lie 13 programmâd. Muumlieʹjj kreevsõs jååʹđteei Marika Makaroff Gutsy Animations -puuʹtʼtemõhttõõzzâst ij võl tieʹđ, kuäʹss duʹbbjummuž lie valmmâž.

– Ǩiččlõõttâp tuejjeed tõid sõõrǥab, leâša tiʹnt-aa, što tääʹzz lij õlli.

Makarooff miõlâst lij vääžnai duʹbbjed päärnaiprograammid še säämas, håʹt tõt lij kaallâš.

– Tõn hâʹdd lij koolmǩeârddsaž, ku veʹrddeet jeeʹres minoriteʹttǩiõlid.

Yle haaʹlad kääzzkâʹstted pueʹrben še säämas

Sääʹmteʹǧǧ eʹtǩǩii eeʹjj 2019, što Yle tuejjeʹči Muumlieʹjjest lääʹdd- da ruõccǩiõllsaž versioi lââʹssen še sääʹmǩiõllsaž jiõnnversio. Vuõssmõs puuʹtʼtempõõʹji sääʹmǩiõllsa Muumlieʹǩǩ-prograamm leʹjje televisiost da Yle Areenast eeʹjj 2020.

Sääʹmteeʹǧǧ ǩiõllstaanpiisar Anne Kirste Aikio mošttat, što jiiʹjjesǩiõllsa päärnaiprograamm lie vääžnai ǩiõlljeälltummšest. Suu miõlâst tõi miârktõs lij jõnn jeäʹrben nuõrtt- da aanarsääʹmǩiõllsaid.

– Siʹjjid ij leäkku tõt vaʹlljeemväärr, kååʹtt tâʹvvsääʹmǩiõllsaid lij, da sij jie äukkjõõv Taarâst di Ruõccâst tuejjuum puuʹtʼtõõzzin seämmanalla ǥu tâʹvvsääʹmǩiõllsa, ceälkk Aikio.

TV & Yle Jåårǥlâttmõõžž da versiâsttmõõžž jååʹđteei Johan Aaltonen mušttal, što sääʹmǩiõllsaž vuällamvuõtt lij sami vääžnai äʹšš Yleeja, da tõt âhtt nuʹt päärnaid ǥu še jeeʹres jooukid. Yle ǩiččlââtt puk ääiʹj kääzzkâʹstted pueʹrben puk narood, še säämas.

– Muumlieʹjj duʹbbjummuš lij Ylest čuäjtõs sääʹmǩiõllsaž päärnaiprograammi vääžnaivuõđâst. Ylest lij šiõǥǥ saǥstõõllâmõhttvuõtt Sääʹmtiiʹǧǧin, särnn Aaltonen.

Looǥǥ lââʹzz: Muum mainste nuõrttsääʹmǩiõl še – puuʹtʼtemõhttõʹsse pueʹđi õõltõssân, mõõn jiânnai tobddi lie õhttnam koumm sääʹmǩiõl duʹbbjemprojektta

Lââʹzz sääʹmǩiõllsaž ođđsid vuäitak ǩiõččâd Yle Ođđâz-seeidast da kuvddled Nuõrttsäämas-seeidast Yle Areenast.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia