Hyppää sisältöön

Talvivaaran vesiongelmat luultua pahemmat

Talvivaaran kaivosalueella on liikavettä yli 7 miljoonaa kuutiometriä. Lisäksi suuri osa liikavedestä on kipsisakka-altaassa, joka mahdollisesti vaurioitui marrakuussa toisen sakka-altaan vuodon yhteydessä.

Talvivaaran eteläisen patotyömaan neljäs turvapatoalue. Kuva: Talvivaara

Kaivosyhtiö sai laskiaistiistaina luvan laskea jätevettä luontoon puolet esittämästään määrästä. Samalla ilmeni, että Talvivaaran kaivoksen liikavesiongelma on huomattavasti pahempi kuin aiemmin on julkisesti tiedetty. Kaivosalueella on ylimääräistä vettä yli 7 miljoonaa kuutiometriä eri altaissa. Vielä marraskuussa yhtiö ilmoitti osavuosikatsauksen yhteydessä, että sateiden seurauksena kaivosalueelle on kertynyt noin 1,7 miljoonaa kuutiometriä avolouhokseen. 

Alueen ympäristökuntien kanta vedenlaskuun oli kielteinen, koska haettu 3,8 miljoonan kuution päästö aiheuttaisi voimakkaan suolapulssin alempiin vesistöihin jo olemassaoleviin kerrostumiin ja kerrostuma olisi voinut levitä uusiin järviin.  Kainuun ELY-keskus nipisti juoksutettavan määrän puoleen muun muassa sulfaattien leviämislaskelmien perusteella, sanoo Kainuun ELY-keskuksen luonto- ja ympäristövastuu -yksikön päällikkö Sari Myllyoja..

- Kainuun ELY-keskus on huomioinut tätä päätöstä tehdessään viranomaisten lausunnot ja ottanut ne soveltuvin osin päätöksenteossa huomioon. Olemme tämän riskitarkastelun osalta huomioineet myös sen, että nyt on välttämätöntä tehdä päätös tästä poikkeustilanteesta. Haetulla määrällä oli pelko, että sulfaatit olisivat kerrostuneet Laakajärveen. Pienentämällä määrää tällaista pelkoa ei mallinnuksen mukaan ole.

Käytännössä poikkeustilanne tarkoittaa, että juoksutuksilla tehdään tilaa kahdella kärjellä. Kaivosmontussa olevat vedet on saatava pois louhoksen avaamiseksi uudestaan. Ne keskeytyivät jo syksyllä ennen kipsisakka-altaan vuotoa ylimääräisten vesien varastointiin. Vaikka haettu määrä puolittui, uskoo yhtiö kaivostoiminnan käynnistyvän heinäkuussa.

Riski uuteen kipsisakka-allasvuotoon on olemassa

Toinen kärki on kipsisakka-altaassa. Juoksutuksilla tehdään eteläiselle Kortelammen padolle tilaa kipsisakka-altaissa varastoiduille vesille, joita on noin yhteensä 3 miljoonaa kuutiometriä. Kevään sulamisvedet täyttävät altaita entisestään ja uutta tilaa on pakko saada, sanoo Talvivaaran ympäristöpäällikkö Veli-Matti Hilla.

- Siinä tapauksessa, että sattuisi uusi kipsisakka-allasvuoto, meilllä täytyy olla Kortelammen padolla ja eteläisellä jälkikäsittelyaluella riittävä varotilavuus.

Riskin tekee suureksi marraskuinen kipsisakka-altaan vuoto, joka mahdollisesti vaurioitti uudempaakin allasta. Osa kipsisakka-altaisiin varastoituuneesta vedestä on nimenomaan näissä riskilohkoissa. ELY-keskus on määrännyt yhtiön tyhjentämään altaat, sanoo Hilla.

- Kipsisakka-altaan vuotovettä meni osittain myös sieltä uudemman altaan ali louhekerroksissa. Tärkeää on se, että vesimäärää siellä vähennetään koko ajan. Se on meillä ollutkin yhtenä perusteena sille, että vettä pitää saada pois täältä alueelta. Kaikkein tärkeintä on se, että Kortelammen padolla on koko ajan, myös kevään sulamisvesien aikana, varotilaa niin paljon, että suurin mahdollinen kipsisakka-altaan vuota saadaan sinne sopimaan, painottaa Hilla.

Hillan mukaan yhtiö saa järjestettyä riittävän varokapasiteetin Kortelammen padolle myös kevättulvan aikaan, vaikka ELY-keskus pienensi juoksutusmäärää. Mahdollisesti vaurioituneen kipsisakka-altaan tulevasta käytöstä on tekeillä selvityksiä. Niiden tulokset selviävät myöhemmin.

Tämä lupa ei pitkälle lämmitä

Kainuun ELY-keskuksen nyt antama juoksutuslupa ei yhtiötä pitkään auta, eikä Kainuun ELY-keskus voi antaa juoksutuslupia kuin poikeuksellisissa tilanteissa, sanoo Sari Myllyoja.

- Talvivaaran on haettava voimassaolevaan ympäristölupaansa muutosta koskien tätä juoksutusmäärää.

Käytännössä Pohjois-Suomen aluehallintovirasto määrää, kuinka nopeasti yhtiö voi laskea liikavesiä pois. Joka tapauksessa se on vuosien urakka ja sen edellytyksenä on, että yhtiö saa prosessin siihen kuntoon, ettei liikavettä keräänny. Nyt kaivosalueella olevat liikavedet ovat kertyneen vuosien aikana, sanoo Hilla.

- Useiden vuosien aikana vettä on kertynyt, mutta merkittävä osa siitä on viime vuoden sateisuudesta ja haihdunnan heikkoudesta peräisin. Pitää muistaa, että malmikentät ovat normaalisti merkittävä haihduttaja. Viime kesänä haihdunta oli normaalia heikompaa.

Suomen luonnonsuojeluliitto valittaa päätöksestä

Suomen luonnonsuojeluliitto tuomitsee Talvivaaran saaman luvan vesien johdattamiseksi luontoon.

Luonnonsuojeluliiton mukaan Kainuun ELY-keskuksen toiminta ei vastaa ympäristöluvan valvontavelvoitteita. Liiton mukaan erikoista on myös, että ELY-keskus poikkeaa ympäristöhallinnon linjasta.

Liitto on tänään valittanut Kainuun ELY-keskuksen päätöksetä Vaasan Hallinto-oikeuteen.

Liitto pyytää hallinto-oikeudelta, että se kieltäisi kiireellisesti Talvivaara Sotkamo Oy:tä juoksuttamasta vettä ympäristöluvasta poikkeavalla tavalla, koska menettelyaiheuttaa liiton mukaan merkittävää haittaa vastaanottavissa vesistöissä, eikä alapuolinen vesistö kestä tulevaa kuormitusta. Toiseksi liitton mukaan ympäristönsuojelulain 62 pykälän käyttö asiassa on virheellistä. Kolmanneksi Kainuun ELY-keskus ei ole päätöksessään liiton mukaan antanut riittäviä määräyksiä haittojen vähentämiseksi.

Suomen luonnonsuojeluliitto vaatii valituksessaan, että Kainuun Ely-keskuksen päätös kumotaan. Samalla liitto pyytää, että hallinto-oikeus kieltää juoksutuksen siihen asti, kunnes asia on ratkaistu.

Suosittelemme sinulle