Hyppää sisältöön

Talvivaaran vuodon haitta-aineet pysähtyivät lähivesiin - toistaiseksi

Talvivaaran kaivoksen marraskuisen kipsisakka-altaan vuodon vaikutukset ovat pysyneet odotettuina. Haitta-aineet ovat pysähtyneet lähivesiin, sanoo Kainuun ELY-keskus

Kuva: Yle Uutisgrafiikka
Heikki Rönty

Kainuun ELY-keskuksen mukaan vuodosta peräisin olevat haitta-aineet eivät ole kulkeutuneet alueen ensimmäisiin suuriin järviin saakka, vaan ovat jääneet lähimpiin pieniin järviin.

Kainuun ELY-keskus kartoitti Jormasjärven ja Laakajärven veden laatua huhtikuussa kattavasti eri puolilta järvien ranta-alueita otetuilla näytteillä. Tulosten mukaan järvien vesi täytti kaikkien analysoitujen aineiden osalta selvästi talousvesille asetetut laatuvaatimukset. Analyysissä oli mukana arseeni, nikkeli, kupari kromi, kadmium. lyijy seleeni ja boori. Uraanipitoisuus oli enimmillään 0,12 mikrogrammaa litrassa , kun Maailman terveysjärjestön WHO:n juomaveden suositusarvo on 30 mikrogramma litrassa.

Ennen kipsisakka-altaan vuotoa Talvivaaran kaivoksen jätevesien vaikutukset olivat erottuneet alapuolisissa vesistöissä selvimmin kohonneina mangaani-, natrium- ja sulfaattipitoisuuksina. Ainepitoisuuksien kasvu oli ollut seurausta vuoden 2010 lopulla ja vuoden 2011 alussa vesistöön lasketuista suolapitoisista jätevesistä.

Vuoden 2012 marraskuussa sattuneen kipsisakka-altaan vuodon seurauksena myös eräiden metallien määrät ovat lisääntyneet lähijärvissä ja erityisesti niiden pohjien läheisissä vesikerroksissa.

Talvivaaran kaivos sijaitsee vedenjakajalla. Jätevesien johtaminen jakaantuu kahdelle eri päävesistöalueelle, pohjoiseen Oulujoen vesistöalueelle ja etelään Vuoksen vesistöalueelle.

Yhtiö on laskenut tänä kevään kaivosalueen liikavesiä sekä etelää että pohjoiseen. Vesiä on puhdistettu metalleista, mutta niiden sulfaattipitoisuudet ovat korkeat. Oulujoen vesistöön ylimäärävesien johtaminen lopetettiin toukokuun alussa, kun luvan mukainen määräkiintiö 900 000 m3 tuli täyteen. Vuoksen vesistöön ylimäärävesiä johdetaan tällä hetkellä 700–900 m3/h. Juoksutusten ennakoidaan päättyvän vielä tämän viikon aikana määräkiintiön täyttyessä.

Oulujoen vesistön suunnalla kaivosalueella olevasta Kolmisoppi -järvestä on mitattu ennätyssuuret pitoisuudet sulfaatteja. Vuoksen vesistön suunnalla olevassa Kivijärvessä kipsisakka-altaan vuotovedet ovat jääneet happamaksi kerrokseksi väliveteen. Liikavesijuoksutusten emäksiset vedet ovat nostaneet veden pH:ta ylöspäin.

ELY-keskuksen mukaan järvien tilan kannalta on oleellista, kuinka kevät sekoittaa vesimassoja. Mikäli sekoittumista tapahtuu, nyt vesien pohjaan kerrostuneet haitta-aineet leviävät eteenpäin sekä Oulujoen että Vuoksen suunnalla.

Tulevan kesän ja syksyn aikana tehtävällä biologisella tarkkailulla voidaan ensi kertaa arvioida kipsisakka-allasvuodon päästöjen vaikutusten laajuutta vesieliöstölle havaintoaineistoon perustuen.

Talvivaaran ympäristöön annetut vesien käyttörajoitussuositukset ovat edelleen voimassa.

_KORJAUS: Muutettu otsikossa ja teksistissä ollut sana "lähilampi" muotoon lähivesi tai lähin pieni järvi.  Vesistöjen pinta-ala on suurempi, kuin mitä tavallisesti nimitetään lammeksi. _

Suosittelemme sinulle