Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 10 vuotta vanha

Talvivaara haluaa eroon 9 miljoonasta kuutiosta jätevettä

Talvivaaran kaivos haluaa laskea jätevesiä ulos huomattavasti aiempaa arviota enemmän. Yhtiö on aiemmin kertonut haluavansa eroon kevään aikana noin neljästä miljoonasta kuutiometristä liikavesiä. Sulfaattikuormitus nousisi lähivesissä yli 32 miljoonaan kiloon.

Vettä juoksee Lumijoessa.
Kuva: Heikki Rönty / Yle
Heikki Rönty
Avaa Yle-sovelluksessa

Yhtiön Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle toimittaman selvityksen mukaan tämän vuoden koko juoksutustarve on lähes yhdeksän miljoonaa kuutiometriä. Varastoon vesiä jää vielä vajaa viisi miljoonaa kuutiometriä, muun muassa kipsisakka-altaisiin, avolouhokseen, Kuusilampeen ja Kortelampeen.

Jätevesistä aiheutuva koko vuoden sulfaattikuormitus lähivesiin on yhtiön arvion mukaan noin 32 miljoonaa kiloa. Tähän mennessä yhtiö arvioi laskeneensa sulfaattia ulos noin 10 miljoona kiloa. Sulfaatti on aiheuttanut ongelmia lähivesissä vuodesta 2011 alkaen kerrostamalla vesiä siten, että lampien ja järvien pohja muuttuu hapettomaksi.

Yhtiö arvioi myös vuoden 2014 jätevesin määrää. Purkutarve on keskimääräisellä sadannalla laskettuna noin seitsemän miljoonaa kuutiometriä, joista aiheutuisi noin 15 miljoonan kilon sulfaattikuormitus. Vesimäärä vaihtelee 2,4 - 11 miljoonan kuutiometrin välillä sadannasta riippuen.

Nyt ulkona 3 miljoonaa kuutiota

Talvivaara on tähän mennessä tänä vuonna juoksuttanut kaivosalueelta jätevettä noin kolme miljoonaa kuutiota. Määrä koostuu osittain Kainuun ELY-keskuksen luvalla lasketuista 1,8 miljoonasta kuutiometristä ja loppuneutraloinnin kautta lasketuista 0,4 miljoonasta kuutiometristä. Loput vesistä on laskettu ympäristösuojelulain 62 pykälän mukaisten ilmoitusten varassa.

Yhtiö on aiemmin  ilmoittanut, että sillä on tarve päästää noin 4 miljoonaa kuutiometriä jätevettä kaivosalueelta kevään aikana.

Ely-keskus antaa torstaina päätöksen yhtiön viimeisimmästä YSL-ilmoituksesta. Edellisen ilmoituksen ELY hylkäsi. Lisäksi yhtiö on perunut suojapumppaus- ja hulevesijuoksutuksia koskeneen YSL-ilmoituksen, koska vedet voitiin johtaa ulos voimassaolevan ympäristöluvan perusteella.

Ympäristöluvan mukainen juoksutusmäärä on 1,3 miljoonaa kuutiometriä. Aluehallintovirasto antanee ensi viikolla päätöksen yhtiön hakemasta lisäjuoksutusluvasta.

Lisää varastotilaa suunnitteilla

Talvivaara on hahmotellut kahta uutta varastoallasta kaivosalueelle.

Tehdasalueen pohjoispuolelle Rasvalampien alueelle olisi mahdollista rakentaa kolmessa kuukaudessa noin 1,2 miljoonaa kuutiometriä vetävä varastoallas. Allas tulisi kiinni yleisenä tienä toimivaan Lahnaslammentiehen, joten rakentaminen tarvitsee tieviranomaisen luvan.

Louhoksen lähellä olevaan Kuljunlampeen saisi patoamalla noin miljoonan kuutiometrin varastotilavuuden. Rakentamisaika olisi noin kaksi kuukautta.

Lisäksi jo varastokäytössä olevaan Kuusilampeen tehtävällä korotuksella on mahdollista saada kuukaudessa noin puoli miljoonaa kuutiometriä lisätilavuutta. Ongelmana on se, että Kuusilampi vuotaa louhokselle jo nyt täytenä ollessaan, joten korotuksen onnistuminen on epävarmaa.

Suosittelemme