Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 9 vuotta vanha

Sotkamo Silver valitti ympäristöluvasta

Hopeakaivosta Sotkamoon puuhava Sotkamo Silver on valittanut Vaasan hallinto-oikeuteen saamastaan ympäristöluvasta. Yhtiö haluaa muun muassa luvan käyttää altaissa moreenipohjaista rakennetta bentoniitin sijaan.

Sotkamon hopeakaivosen tunnelin suu.
Kuva: Heikki Rönty / Yle
Heikki Rönty
Avaa Yle-sovelluksessa

Kaivosyhtiö Sotkamo Silver on valittanut huhtikuussa saamastaan ympäristöluvasta Vaasan hallinto-oikeuteen. Yhtiö haluaisi muun muassa käyttää eräissä allasrakenteissa bentoniittimaton vaihtoehtona hienoainesmoreenirakennetta. Toimitusjohtaja Ilkka Tuokon mukaan tarkoitus on käyttää paikallisia materiaaleja allasrakenteissa.

- Niillä päästään samaan lopputulokseen kuin keinotekoisilla materiaaleilla.

Lisäksi yhtiö haluaisi poistaa määräyksen käyttää muovikalvoa malmin varastoalueella. Pohjarakenne on yhtiön mukaan tarpeeton, koska varastoalue sijaitsee kaivostunnelin suuaukon vieressä ja varastolta valuva vesi suotautuu maanalaisen kaivoksen kuivatusvesiin ja sitä kautta kaivoksen vesikiertoon.

Jätevesien mittaus rassaa

Yhtiö haluaisi poistaa jätevesistä typen raja-arvot ja laventaa muiden raja-arvojen mittauskeskiarvon laskentaa. Typen yhdisteet ovat peräisin räjähdysaineista.

Typelle määrätty raja-arvo on yhtiön mukaan hankala saavuttaa varsinkin talvella, jolloin biologiset prosessit pintavalutuskentillä eivät toimi tehokkaasti. Myös jäässä olevat altaat estävät typpiyhdisteiden haihtumisen ilmaan. Yhtiön mukaan sillä ei ole talviaikaan mahdollisuuksia vaikuttaa typpipitoisuuksien nousuun. Yhtiö katsookin, että lupamääräyksissä annettu enimmäiskuormitus on riittävä estämään vesistön pilaantumisen. 

Yhtiön mukaan haitta-aineiden pitoisuusrajat tulisi määrätä kolmen kuukauden keskiarvon perusteella. Lupamääräyksissä oleva yhden kuukauden keskiarvo ei yhtiön mukaan ole hyvä, koska toiminnan vakiintuessa näytteenottoväliä voi harventaa, jolloin osanäytteitä ei välttämättä tule riittävästi.

Yhtiö ei myöskään haluaisi käyttää jatkuvatoimisia mittareita jätevesien määrämittauksissa eikä kiintoaineen mittauksessa. Yhtiön mukaan käytettävissä on myös muita menetelmiä, jotka ovat tarkoitukseen nähden riittävän luotettavia.

Lupaehdoissa määrätään myös mittaamaan Koivupuron virtaama reaaliaikaisesti. Yhtiön näkemyksen mukaan mittarit eivät ole riittävän luotettavia talviolosuhteissa.

Lisäksi yhtiö haluaisi ottaa raakavettä tietyissä tilanteissa Pienestä Tipasjärvestä ilman rajoitusta. Erityisesti tämä tulisi kyseeseen prosessin ylösajovaiheessa tai poikkeustilanteissa, jolloin vedenpuute ei johtaisi rikastusprosessin alasajoon.

Myös Kainuun ELY-keskus on valittanut lupapäätöksestä. Valitus koskee patoturvallisuusviranomaisen toimivaltuuksien liiallista laventamista lupapäätöksessä.

Suosittelemme sinulle