Hyppää sisältöön

ELY: Talvivaaran on selitettävä, miksi jätevesien luparajat ylittyvät

Kainuun ELY-keskus on pyytänyt Talvivaaralta selitystä useista lupa- ja päästörajojen ylityksistä jätevesissä. Lisäksi ELY-keskus muistuttaa Talvivaaraa siitä, että yrityssaneeraukseen pääsy ei muuta Talvivaara Sotkamo Oy:n velvoitteita ympäristö- ja vesitalousluvan noudattamisessa.

Vettä juoksee Lumijoessa.
Kuva: Heikki Rönty / Yle
Heikki Rönty

Kainuun ELY muistuttaa Talvivaaraa siitä, että ympäristö- ja vesitalousluvassa on annettu kaivosalueelta ulosjuoksutettavien vesien haitta-aineille pitoisuusylärajat.

ELY-keskuksen mukaan vesistöihin johdettavassa vedessä on havaittu ajoittain ainepitoisuuksien ylityksiä elo-, syys-, loka- ja marraskuussa 2013.

Nikkeli, sinkki ja pH ovat yksittäisissä vesinäytteissä ylittäneet raja- ja tavoitearvot. Kiintoaine, rauta, mangaani, nikkeli ja sinkki ovat ylittäneet myös virtaamapainotteisia kuukausikeskiarvoja elo–lokakuussa. Marras- ja joulukuussa Talvivaaralla on ollut erityisesti ongelmia Kortelammelta juoksutettavan veden mangaanipitoisuuden kanssa.

Kainuun ELY-keskus pyytää Talvivaara Sotkamo Oy:ltä selvitystä juoksutettavan veden raja- ja tavoitearvojen ylityksistä purkupisteittäin. Samalla ELY-keskus pyytää Talvivaaraa erityisesti kiinnittämään huomioita siihen, minkälaisia toiminnallisia muutoksia vesienkäsittelyprosessien seurantaan ja hallintaan tarvitaan, jotta lupa- ja tavoitearvojen ylityksiltä jatkossa vältytään.

Kainuun ELY-keskus pyytää lisäksi Talvivaaralta selvitystä siitä, miten mangaani- ja sulfaattipäästöjen pienentämisen toimenpiteet ovat edistyneet. Talvivaaran on toimitettava selvitys 10.1.2014 mennessä.

ELY-keskus tehostaa valvontaa Talvivaarassa

ELY-keskuksen yksikön päällikkö Sari Myllyoja muistuttaa, että ELY-keskuksen on varmistettava, että ympäristöturvallisuuden hallinta ja ylläpito ovat kestävällä tasolla kaikissa mahdollisissa olosuhteissa. Myllyojan mukaan ELY-keskus tehostaa edelleen valvontaa ja ympäristöturvallisuustilanteen seurantaa Talvivaarassa.

- Nyt Talvivaarassa käydään tarkastuskäynnillä kaksi kertaa viikossa, eikä se tule ainakaan vähenemään, sanoo Myllyoja.

Talvivaara on vastuussa ympäristöasioistaan myös yrityssaneerauksessa Talvivaara ilmoitti 17.12.2013, että kaivostoimintaa harjoittavan Talvivaara Sotkamo Oy:n yrityssaneerausmenettely käynnistyy.

Menettely ei aiheuta mitään muutoksia Talvivaaran asemaan ympäristöluvan haltijana tai yhtiön käytännön velvoitteisiin ympäristö- ja vesitalousluvan noudattamisessa.

Suosittelemme sinulle