Hyppää sisältöön
Artikkeli on yli 6 vuotta vanha

Tutkimus: Tällaisia puolueiden jäsenet ovat – keskusta ja SDP eläkeikäisten puolueita ja perussuomalaiset miesten

Kunnallisalan kehittämissäätiö on tutkinut puolueiden jäseniä.

puolueiden logoja
Kuva: Yle Uutisgrafiikka
Jussi Virkkunen
Avaa Yle-sovelluksessa

Vihreiden ja kokoomuksen jäsenet ovat parhaiten tienaavia ja koulutettuja, kun vertaillaan kuuden suurimman puolueen jäseniä. Tämä käy ilmi Kunnallisalan kehittämissäätiön (KAKS) tänään julkaisemasta tutkimuksesta.

Tutkimus rajoittui kuuteen suurimpaan eduskuntapuolueeseen, jotka tässä jutussa esitellään samassa järjestyksessä kuin tutkimuksessakin.

Keskustalaiset ovat iäkkäitä ja asuvat maalla

Keskustan jäsenten keski-ikä on KAKS:n tutkimuksen mukaan 59,9 vuotta, mikä on toiseksi korkein mukana olleista puolueista. Lähes 60 prosenttia puolueen jäsenistä on miehiä.

Korkea keski-ikä selittää sitä, että enemmistö keskustan jäsenistä (51 prosenttia) on eläkkeellä. Työntekijöistä joka viides on maanviljelijä, kun taas suurin osa työtä tekevistä keskustalaisista on ylempiä toimihenkilöitä.

Kuten olettaa saattaa, keskustalaiset asuvat enimmäkseen muualla kuin pääkaupunkiseudulla. Uudellamaalla keskustalaisista asuu alle kymmenesosa – lähes puolet asuu harvaan asutuilla seuduilla Itä- ja Pohjois-Suomessa.

Tulo- ja koulutustasolla keskustalaiset ovat keskitasoa, kun heitä verrataan muihin tutkimuksessa mukana olleisiin puolueisiin. Reilulla 36 prosentilla keskustan jäsenistä on korkeakoulutus. Keskustalaisen kotitalouden mediaanitulo on 3 300 euroa kuussa.

Tutkimuksessa verratiin myös keskustan jäseniä puolueen kannattajiin. Kuten muidenkin puolueiden kohdalla, keskustan jäsenet ovat vanhempia ja korkeammin koulutettuja kuin kannattajat.

Perussuomalaiset on miesten puolue

Perussuomalaiset erottuu tutkimuksessa jäsenten suhteellisen alhaisella keski-iällä ja miesvaltaisuudella. Puolueen jäsenten keski-ikä (54 vuotta) on toiseksi matalin kuudesta suurimmasta puolueesta. Ja miehiä puolueessa piisaa. Tutkimuksen mukaan noin 75 prosenttia perussuomalaisten jäsenistä on miehiä.

Puolueen jäsenistö jakaantuu tutkimuksen mukaan suhteellisen tasaisesti eri puolille maata.

Jäsenistä työssäkäyviä on noin puolet, ja eläkeläisiä joukossa on noin kolmasosa. Työttömien osuus on perussuomalaisten jäsenistössä (11 prosenttia) suurin.

– Tarkasteltaessa työssäkäyvien sosioekonomista asemaa havaitaan, että perussuomalaisten jäsenistöön kuuluu kohtalaisen paljon yrittäjiä, tutkimuksessa kirjoitetaan.

Perussuomalaisten kotitalouden mediaanitulo on 3 000 euroa kuukaudessa.

Kun työssäkäyvät jäsenet jaotellaan ylempiin ja alempiin toimihenkilöhin sekä työntekijöihin, on perussuomalaisilla eniten työntekijäjäseniä. Lähes 40 prosenttia jäsenistä on työntekijöitä, kun vasemmistoliitolla luku on 28 ja SDP:llä 25 prosenttia.

Alle 30 prosentilla perussuomalaisten jäsenistä on korkeakoulutus. Puolueen kannattajista sellainen on kymmenellä prosentilla.

Kokoomuslainen on koulutettu, hyvätuloinen ja asuu Etelä-Suomessa

Kokoomuksen jäsenet erottuvat tutkimuksessa korkealla koulutustasollaan ja hyvätuloisuudella. Jäsenistön keski-ikä on muiden puolueiden tapaan selvästi yli 50 vuotta (55,6).

Yli 60 prosenttia kokoomuksen jäsenistä on miehiä, ja yli puolet jäsenistä asuu Etelä-Suomessa.

Enemmistö kokoomuslaisista on työssäkäyviä, mutta on puolueen jäsenistä yli 30 prosenttia jo eläkkeellä. Duunariosastoa kokoomuksen jäsenistä ei löydy, vaan selvästi yli puolet työssäkäyvistä on ylempiä toimihenkilöitä. Neljäosa on yrittäjiä.

Korkea asema työhierarkiassa selittää myös kokoomuslaisten hyvätuloisuutta. Kokoomusjäsenten kotitalouksissa mediaantulo on 4 400 euroa kuussa.

Kokoomuslaiset ovat myös korkeasti koulutettua väkeä. Lähes puolella on tutkimuksen mukaan ylempi korkeakoulututkinto. Viidellä prosentilla on lisensiaatin tai tohtorin tutkinto tehtynä.

Muiden puolueiden tavoin kokoomuksen kannattajat ovat keskimäärin jäseniä nuorempia, matalammin koulutettuja ja tienaavat vähemmän.

Demarit ylittäneet kuudenkympin rajapyykin

Sosiaalidemokraattien jäsenistö on kuudesta suurimmasta puolueesta vanhin. Jäsenten keski-ikä on 61,5 vuotta, mikä selittää eläkeläisjäsenten suurta määrää. Kaksi kolmasosaa SDP:n jäsenistä on tutkimuksen mukaan eläkkeellä. Työssäkäyviä jäseniä SDP:llä on 33 prosenttia jäsenkunnasta.

– Puolue näyttäytyykin jäsenistönsä rakenteen perusteella enemmän eläkeläispuolueena, tutkimuksessa kirjoitetaan.

Tulotasoltaan demarit ovat kultaista keskitietä. Kotitalouden mediaanitulot ovat noin 3 400 euroa kuussa.

Tutkimuksen mukaan demarikotitalouksia on suhteellisen tasaisesti eri puolilla Suomea. Se ei olekaan leimallisesti kaupunki- tai maaseutupuolue, tutkijat kirjoittavat.

Koulutustasossa demarit ovat niin ikään keskitien kulkijoita, kun vertaillaan muihin puolueisiin. Reilulla 35 prosentilla on korkeakoulututkinto, mikä on samaa luokkaa keskustan ja vasemmistoliiton kanssa.

Sosiaalidemokraattien jäsenistön ja kannattajien suurin ero on työssäkäyvissä. Yli puolet SDP:n kannattajista käy töissä.

Vihreät on nuorten, naisten ja hyvin koulutettujen puolue

Vihreät erottuu muista puolueista useammalla asialla. Selvä enemmistö (yli 63 prosenttia) puoleen jäsenistä on naisia. Puolueen jäsenten keski-ikä on noin 43 vuotta, lähes 70 prosenttia heistä käy töissä ja vihreiden jäsenet ovat selvästi korkeimmin koulutettuja.

Korkeakoulututkinto on lähes 75 prosentilla jäsenistä, ja valtaosa heistä on tehnyt ylemmän korkeakoulututkinnon.

Yli puolet vihreiden jäsenistä asuu Uudellamaalla.

Vihreät on ainoa puolue, jonka jäsenistä yli kymmenen prosenttia on opiskelijoita. Tutkimuksen mukaan opiskelijoita on jäsenistöstä lähes viisitoista prosenttia. Kokoomus on kaukana takana toisena kuuden prosentin osuudella.

Työssäkäyvät vihreät ovat selvästi useimmin ylempiä toimihenkilöitä. Heidän osuutensa vihreiden työssäkäyvistä jäsenistä on 64 prosenttia. Duunariosastoa ja yrittäjiä on alle kymmenen prosenttia. Kotitalouden mediaanitulot ovat 3 500 euroa kuukaudessa.

– Lisäksi huomionarvoista on, että vihreiden jäsenten osalta tulojen vaihtelu on suurehkoa. Jäsenistä noin 62 prosenttia sijoittuu kahteen ylimpään neljännekseen, mutta toisaalta yli viidennes jäsenistä lukeutuu aineiston alimpaan neljännekseen, tutkijat kirjoittavat.

Vaikka valtaosa vihreiden jäsenistä on naisia, on heidän osuutensa puolueen kannattajista vielä suurempi. 71 prosenttia vihreiden kannattajista on tutkimuksen mukaan naisia. Vihreillä on myös eniten kannatusta opiskelijoiden parissa. 17 prosenttia vihreiden kannattajista on opiskelijoita.

Ikä painaa vasemmistoliittoakin

Vasemmistoliitto on muiden puolueiden tavoin, vihreitä lukuun ottamatta, jäsenistöltään suhteellisen vanha. Jäsenten keski-ikä on noin 56 vuotta. Lähes puolet jäsenistä on eläkkeellä.

Eniten vasemmistoliitolla on eläkeläisjäseniä, kun taas työssäkäyviä puolueella on nelisenkymmentä prosenttia. Näistä noin 40 prosenttia on ylempiä toimihenkilöitä. Työttömiä jäseniä (8 prosenttia) vasemmistoliitolla on toiseksi eniten perussuomalaisten jälkeen. Vasemmistoliiton kotitalouksien mediaanitulot ovat 2 700 euroa kuukaudessa.

– Vasemmistoliiton jäsenten mediaaninettotulot ovat selkeästi kaikkein alhaisimmat puolueita vertailtaessa. Kaksi kolmasosaa vasemmistoliiton jäsenistä sijoittuukin kahteen alimpaan tuloneljännekseen.

Opiskelijajäseniä vasemmistoliitolla on kuusi prosenttia kaikista jäsenistä. Kokoomuksen kanssa puolueella onkin toiseksi eniten opiskelijajäseniä vihreiden jälkeen.

Korkeakoulutuksen suorittaineita jäseniä vasemmistoliitolla on noin 37 prosenttia, mikä on suurin piirtein yhtä paljon kuin SDP:ssä ja keskustassa.

Vasemmistoliitto on kuudesta puolueesta ainoa, jonka jäsenistä ja kannattajista yhtä suuri osa on korkeasti koulutettuja. Puolue kerää myös kannatusta opiskelijoiden parissa, sillä kaksitoista prosenttia sen kannattajista on opiskelijoita. Vasemmistoliitto onkin ainoa puolue vihreiden kanssa, jonka kannattajista yli kymmenen prosenttia on opiskelijoita.

Tutkimusaineisto on ladattavissa PDF-tiedostona osoitteesta kaks.fi.

Puolueiden rakenteet ja jäsenistön tutkimuksen ovat tehneet Turun yliopiston taloussosiologian oppiaineen tutkimusryhmä. Ryhmään kuuluivat tohtorikoulutettavat Ilkka Koiranen ja Aki Koivula, dosentti Arttu Saarinen sekä professori Pekka Räsänen.

Juttua muokattu kello14:41 jutun otsikkoon lisätty SDP. Keskustan ja SDP:n jäsenistä enemmistö on eläkeläisiä.

kello 16.21: Lisätty perussuomalaisten, vasemmistoliton ja vihreiden kotitalouksien mediaanitulot.

Suosittelemme sinulle