Hyppää sisältöön

Opettajapulasta kärsivässä Suomessa ei tiedetä edes pätevien opettajien määrää – ministeriö kiirehtii uutta rekisteriä

Opetus- ja kulttuuriministeriön mukaan koko maan kattava opettajarekisteri antaisi ajantasaisen ja luotettavan tiedon esimerkiksi pätevien opettajien määrästä ja tulevien vuosien opettajatarpeesta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ryhtynyt valmistelemaan uuden kansallisen opettajarekisterin perustamista.
Tero Valtanen

Opetus- ja kulttuuriministeriö on ryhtynyt valmistelemaan uuden kansallisen opettajarekisterin perustamista. Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen (kesk.) sanoo, että rekisteri auttaisi tulevien vuosien opettajankoulutuksen suunnittelua ja voisi näin osaltaan helpottaa lähes koko maata vaivaavaa opettajapulaa.

Rekisteristä muun muassa selviäisi, paljonko Suomessa on henkilöitä, joilla on opettajan pätevyys. Rekisterissä olisi myös ajantasaista tietoa opettajien hankkimasta täydennyskoulutuksesta.

– Tarvitsemme opetusalaa koskevan ennakointityön ja päätöksenteon pohjaksi nykyistä parempaa tietoa opettajista sekä myös entistä toimivampia tiedonkeruun tapoja, Honkonen sanoo.

Petri Honkonen, Tiede- ja kulttuuriministeri.
Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkosen (kesk.) mukaan lopullisen päätöksen rekisterin perustamisesta tekee seuraava hallitus. Kuva: Matti Myller / Yle

Naapurimaassa Ruotsissa opettajarekisteri on jo käytössä.

Ministeriön asettama työryhmä esitti rekisterin perustamista viime vuoden joulukuussa.

Honkosen mukaan rekisteriä ehditään valmistella jo kuluvalla hallituskaudella, mutta lopullisen päätöksen sen perustamisesta tekee seuraava hallitus. Ministeriö valmistelee opettajarekisteriä yhdessä Opetushallituksen kanssa.

Honkosen mielestä ajantasaista tietoa pitäisi saada paremmin myös opettajien täydennyskoulutustarpeesta. Hän arvioi täydennyskoulutuksen olevan yksi mahdollinen keino alan työvoimapulan helpottamiseen eri alueilla.

Honkonen sanoo varhaiskasvatuksen kriisin osoittavan, että työvoiman kysynnän ennakointi on avainasia työvoiman saatavuuden turvaamiseksi koko maassa.

Rehtori: sijaisistakin huutava pula

Espoon Toppelundin koulun rehtorin Anu Vilkin mielestä uusi opettajarekisteri olisi erittäin tervetullut. Vilkin mukaan pääkaupunkiseudulla opettajapula on jo ankaraa todellisuutta ja tilanne näyttäisi muuallakin maassa pahenevan.

Vilkki kertoo tuskailevansa jatkuvasti etsiessään päteviä tekijöitä sijaisuuksiin.

– Opettajapula on tietysti ensisijaisesti pois oppilailta, Vilkki sanoo.

Opettaja Anu Vilkki.
Toppelundin koulun rehtori Anu Vilkki sanoo, että pääkaupunkiseudulla opettajapula on jo ankaraa todellisuutta. Kuva: Matti Myller / Yle

Hänen mukaansa opettajapula koettelee myös henkilöstön jaksamista. Vilkki muistuttaa, että sijaistenkin olisi onnistuttava kantamaan vastuu opetuksesta, kasvatuksesta ja oppimisen tuen toteuttamisesta.

– Etenkin erityisen tuen oppilaat saattavat kärsiä, jos kelpoisia opettajia ei ole.

Opetusalan ammattijärjestö OAJ on vaatinut opettajarekisterin perustamista jo pitkään. Etujärjestön koulutuspolitiikan johtajan Nina Lahtisen mukaan kuntien on pidettävä huoli kilpailukykyisistä palkoista ja työoloista, mutta ministeriön siitä, että opettajia on saatavilla.

– Jokaisella lapsella ja nuorella tulee olla oikeus saada opetusta, ohjausta ja tukea kelpoisen opettajan antamana asuinpaikasta riippumatta, hän summaa.

Rekisteriä myös vastustetaan

Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat (KT) sekä koulutuksen järjestäjiä edustavat tahot sen sijaan vastustavat opettajarekisterin perustamista. Koulutuksenjärjestäjät katsovat tarvitsevansa ennakoitavuutta koulutuksen rahoitukseen ja riittävästi koulutettuja opettajia, eivät rekisteriä, jonka ylläpitovastuu olisi koulutuksenjärjestäjillä.

KT:n johtavan työmarkkinalakimiehen Teija Metsärannan mukaan rekisteri toisi koulutuksenjärjestäjille lisää hallinnollista työtä ja kustannuksia, mutta ei vastaisi niihin ongelmiin, joihin sen oletetaan vastaavan.
– Rekisteristä saatavat mahdolliset hyödyt vaikuttavat syntyviin kustannuksiin nähden pieniltä, Metsäranta sanoo.

Metsärannan mukaan opettajien kelpoisuusvaatimuksista säädetään yksityiskohtaisesti. Ei ole mitään yleistä opettajakelpoisuutta, joka olisi rekisteriin helposti vietävissä ja sieltä luettavissa.

Metsäranta sanoo, että rekrytointitilanteessa opettajan kelpoisuus selvitetään tutkintotodistuksesta. Rekisteri ei muuta myöskään sijaisten kelpoisuusvaatimuksia eikä tue opiskelijoiden oppimista.
Metsäranta korostaa, ettei rekisteri itsessään toisi yhtään lisää opettajia eikä takaa sitä, että kelpoisuusvaatimukset täyttäviä opettajia olisi enemmän tarjolla.

KT:n mukaan lääke opettajapulaan on muun muassa koulutuspaikkojen lisääminen, ei uusi rekisteri.

Metsäranta toteaa, että alan koulutusmääristä päättävät korkeakoulut ja valtio yhdessä ja ennakointitietoa on jo nykyisellään riittävästi saatavilla. Opettajien saatavuusongelmat eivät ole tulleet yllätyksenä ja yllättäen.

Metsäranta sanoo, että terveyden- ja sosiaalihuollon henkilöstöpulaakaan ei ole onnistuttu ratkaisemaan tutkintojen rekisteröinnillä.

Metsäranta painottaa, että opettajarekisterin perustaminen edellyttäisi lainsäädäntöä, jota ei vielä ole olemassa. Hänen mukaansa koulutuksenjärjestäjille mahdollisesti säädettävät uudet velvoitteet tulee aina korvata täysimääräisesti.

Varhaiskasvattajat: työvoiman tarpeen ennakointi on avainasia

Varhaiskasvatuksen opettajien liiton puheenjohtaja Anitta Pakanen sen sijaan kannattaa uuden rekisterin perustamista. Hän korostaa ministeri Petri Honkosen tavoin alan työvoiman tarpeen ennakointia.

– Puutteellinen tieto on aiheuttanut sen, ettei varhaiskasvatuksen opettajia ole koulutettu vuosikymmeniin tarpeeksi, Pakanen lataa.

Anonyymi kuva koululaisista laittamassa kenkiä jalkaansa.
Selvitystyöryhmä esittää opettajarekisterin perustamista vaiheittain siten, että ensin rekisteri tulisi esi- ja perusopetukseen sekä lukioon. Kuva: Matti Myller / Yle

Opettajiin liittyvää tietoa on kerätty muun muassa Tilastokeskuksen noin kolmen vuoden välein toteuttaman valtakunnallisen opettajatiedonkeruun avulla. Viimeksi opettajatiedonkeruu toteutettiin vuonna 2019.

Tiedonkeruiden vastausprosentit ovat viime vuosina laskeneet selvästi, mikä vaikeuttaa osaltaan opettajatarpeiden ennakointia.

Tiede- ja kulttuuriministeri Petri Honkonen ei pidä kyselytutkimuksiin perustuvaa tiedonkeruuta riittävänä. Hän sanoo pitävänsä tärkeänä, että alalla toimivat henkilöt ovat myös päteviä.

– Ei voi olla niin, että ala on kuin villi länsi. Pitää olla tapa, jolla voidaan varmistua, että opettajana toimivalla on riittävä pätevyys, Honkonen toteaa.

Selvitystyöryhmä esittää opettajarekisterin perustamista vaiheittain siten, että ensin rekisteri tulisi esi- ja perusopetukseen sekä lukioon. Uudistuksen toisessa vaiheessa tarkasteltaisiin rekisterin laajentamista kattamaan varhaiskasvatus, ammatillinen koulutus, vapaa sivistystyö sekä taiteen perusopetus.

Kolmannessa vaiheessa harkittaisiin rekisterin laajentamista ammattikorkeakouluihin ja yliopistoihin.

Voit keskustella aiheesta torstaihin 29.12.2022 kello 23:een saakka.

Suosittelemme sinulle