Njuike sisdoaluide

Miâlggâd 20 eeʹjj ääiʹj dokumeeʹnt ohjjeei seuʹrrji Tiina Sanila-Aikio jieʹllem – ”Jurddji peäʹlest leäm miâlggâd seämma oomaž”

Ritva Torikka lij seuʹrrjam Tiina Sanila-Aikio jieʹllem 2005 eeʹjj rääʹjest. Ååʹn dokumeʹntt Sanila-Aikiost lij vaalmâš da vuõssjeäʹǩǩääž leäi Skábmagovat-fiʹlmmfestivaalâst.

Piârjieʹllem lââʹssen dokumeeʹntest kuâsttai Tiina Sanila-Aikio rock-musiikk, päärna da puäʒʒhååid tääʹrǩesvuõđ.
Janica Gauriloff

Tiina Sanila-Aikio moštt võl-i tõn, ǥu suu nijdd šõõddi.

– Mon leʹjjem toʹben Ruäʹvnjaarǥâst puõccipõõrtâst da muʹst leʹjje lääʹddǩiõllsa oummu toʹben pirr. Muäna mainstim källsain lääʹddǩiõl da tõʹst leäi tõt podd, ko õõlǥi vaajted ǩiõl.

Ååʹn 40-ekksaž Sanila-Aikio mušttal, ǥu suu nijdd leäi suu ââʹsǩest da son fiʹttji, mõõn tääʹrǩes ǩiõllserddmõš lij. Teʹl Sanila-Aikio tuʹmmai, što jõs son ij ååʹn ääʹlj mainsted säämas suu päärnain, teʹl son ij ääʹlj ni kuäʹss.

– Da kâʹl leäi fiinâs ǩiõččâd tõn muu niõʹđe da suu sääʹmǩiõl mainstummuž, son mušttal.

Päärna šõddmõš lij tåʹlǩ õhtt äʹšš, koon ǩiõttʼtõõlât Sanila-Aikio jieʹllmest ođđ dokumeeʹntest Paavvâl Taannâl Tiina, “Rock-Säʹmmlaž”.

Ohjjeei Ritva Torikka lij fiʹlmmjam Sanila-Aikio eeʹjjest 2005

Ritva Torikka leäi teʹl võl nuõrr tååimteei, ǥu son jooʹđi tuâjjtaaurõõžžin Čeʹvetjääuʹrest. Čeʹvetjäuʹrrneeʹǩǩ leʹjje suu miõlâst ääv da lääskvõs oummu.

Ritva Torikka odottaa Sajoksen aulassa dokumenttielokuvansa alkua jännittyneenä.
Ritva Torikka leäi še Skábmagovat-fiʹlmmfestivaalâst, dokumeeʹnt vuõssjeäʹǩǩääž. Govva: Anneli Lappalainen / Yle

– Toʹb leäi nåkam jiõgg, koon toʹbddem, ǥu vuõinnlõʹttem Tiinain teʹl, ǥu son leäi nuõrr rockneǩ. Tõt tuejjii muʹnne vaikktõõzz da haaʹleem tuejjeed suʹst fiiʹlm, Torikka mušttal.

Torikka da Sanila-Aikio tåʹbdde sami puârast da tõn diõtt Torikka tuõsti da silttii kõõččâd Sanila-Aikiost joba vaiʹǧǧes aaʹšši pirr. Måtam ääʹšš lie leämmaž nåkam, koin Sanila-Aikio ij leäkku vuäittam mainsted.

– Õhtt nåkam podd kuâsttai še tõn dokumeeʹntest, što ouddmiârkkân muu eeʹjj pirr muʹst lij sami vaiggâd mainsted, Sanila-Aikio maainast.

Piârjieʹllem lââʹssen dokumeeʹntest kuâsttai Sanila-Aikio rock-musiikk da puäʒʒhååid tääʹrǩesvuõđ. Son lij politiikkâr, ǩiõlltuâjjlaž da son maainast jiânnai ǩiõllaaʹšši pirr.

Torikka lij piâssâm seuʹrrjed Sanila-Aikio da suu jieʹllem tääʹrǩmõs pooddid.

– Lij leämmaž miõl ǩieʹssi vueiʹnned, mäʹhtt nuõrr neezznest šâdd jieʹllem ǩiõččlâsttmõõžži mieʹldd vuõrâsooumaž, Torikka maainast dokumeʹntteeʹjjin.

Håʹt-i Sanila-Aikio jieʹllem lij mottjam; son lij näittlõõttâm, suʹst lij šõddâm jeäʹnn da son lij leämmaž Sääʹmteeʹǧǧ saaǥǥtuõʹllʼjeeʹjen, Sanila-Aikio kuuitâǥ vuäinn, što mii-ne seämma käunnai.

– Kâʹl mon ååskam, što jurddji peäʹlest leäm miâlggâd seämma ooumaž, leâša ǥo leäm šõddâm jeäʹnnen da vasttõsvuõđ lie lâssnam tõt še teâđast vaaikat ooumže, Sanila-Aikio särnn.

Dokumeeʹnt maaiʹlm vuõssmõs čuäjtõs lij leämmaž Skábmagovat-fiʹlmmfestivaalâst piâtnâc 27.1. Nuʹbb čuäjtõs lij pâʹsspeeiʹv čiâss 14.00 Siidast.

Ođđasamosat: paketissa on 10 artikkelia