Hyppää sisältöön

Suomen hiilinielut enää lähinnä pohjoisen metsien varassa – etelässä hakkuut pitävät nielut pitkään heikkoina

Teollisuuden uudet investoinnit uhkaavat heikentää vielä kasvavia pohjoisen hiilinieluja.

Ilmakuva Metsä Groupin Kemin tehtailta.
Metsäteollisuuden tällä hetkellä isoin uusi tehdas on valmistumassa Kemiin, jossa Metsä Fibren tehdaslaajennus lisää puun tarvetta monella miljoonalla kuutiolla vuosittain. Kuva: Antti Ullakko / Yle
Kari Ikävalko

Etelä-Suomen metsien kyky sitoa ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia on heikentynyt vuosikymmeniksi, arvioi Luonnonvarakeskus (Luke). Osassa maata metsistä on arvion mukaan tullut nielujen sijaan päästölähteitä.

Etenkin lähellä isoja tehtaita Kaakkois-Suomessa metsiä on hakattu niin paljon, että ne eivät pysty sitomaan yhtä paljon ilmastoa lämmittävää hiilidioksidia kuin hakkuista syntyy.

Luonnonvarakeskuksen maakunnittain tekemän arvion mukaan nykyhakkuutasoilla ainoastaan Pohjois-Suomen metsien hiilensidontakyky vahvistuu myös jatkossa. Tosin metsäteollisuus on investoinut isolla rahalla kasvaneiden pohjoissuomalaisten metsien varaan, mikä uhkaa kääntää myös Pohjois-Suomen metsien kyvyn sitoa lisähiiltä selvästi heikommaksi.

Suomen metsät ovat Luken mukaan vielä hiilinielu, vaikkakin nielu on uusimpien tietojen mukaan yli puolta pienempi kuin aikaisemmin on laskettu. Ilmastotavoitteiden takia hiilinielua pitäisi kuitenkin vahvistaa merkittävästi, kun Suomi tavoittelee hiilineutraalisuutta vuoteen 2035 mennessä.

Useissa maakunnissa hakattu yli kestävän rajan

Luken hakkuutilastojen mukaan useiden maakuntien alueella on ylitetty metsien tasaisen kasvun, uudistumisen ja hiilensidonnan kyky.

Tuoreimpien maakunnallisten hakkuutietojen mukaan vuonna 2021 oltiin koko maassa melko lähellä niin sanotun suurimman kestävän hakkuun rajaa. Rajan tarkoitus on muun muassa turvata tasainen teollisuuden puun tarjonta vuosikymmenien ajan.

Etelä-Karjalan metsäteollisuuskeskittymässä raja on jo ylitetty useana vuonna yli 20 prosentilla.

Raja on ylittymässä mahdollisesti myös jatkossa, kun teollisuuden raaka-aineen tarve pysyy Luken ennusteiden mukaan myös lähivuosina suurena. Yhtenä isona syynä on puuntuonnin tyrehtyminen Venäjältä.

Lähimaakunnissa ei ole jääty kauas Etelä-Karjalasta.

– Kyllä hakkuut ovat aika tapissa ja syömme kovalla vauhdilla pääomia, sanoo neuvotteleva virkamies Satu Rantala maa- ja metsätalousministeriöstä rajat ylittävistä maakunnista.

Rantala on ministeriössä osin vastuussa työstä, jossa seurataan metsien käyttöä ja sovitellaan yhteen teollisuuden, metsänomistajien ja esimerkiksi valtion tulotarpeita.

Rantaselle Luken laskema suurin ylläpidettävä hakkuuraja on eräänlainen ohjenuora, jonka perusteella metsäpolitiikkaa tehdään ja yritetään vaikuttaa siihen, että hakkuumäärät pysyvät kestävällä tasolla. Kaikki metsät eivät olisi silloin ikään kuin metsäteollisuuden käytössä.

Oheisesta grafiikasta näkyy, että hakkuita on tehty paljon koko Etelä-Suomessa.

Hiilensidontakyky vähenee

Voimakkaat hakkuut eri puolilla Etelä-Suomea näkyvät myös Suomen ilmastotavoitteiden kannalta keskeisessä metsien hiilensidontakyvyssä.

Luke arvion mukaan nykyiset reilun 70 miljoonan kuution vuotuisat teollisuushakkuut tarkoittavat sitä, että esimerkiksi puustoisen Pohjois-Karjalan hiilinielut vähenevät selvästi koko ajan vuoteen 2045 mennessä.

Jos metsiä hakattaisiin vielä vähän enemmän eli Luken laskeman niin sanotun suurimman ylläpidettävän hakkuun määrä, Pohjois-Karjalan metsät sitoisivat ehkä vuosikymmenen lopulla jo vähemmän hiiltä kuin hakkuista aiheutuu.

Samoin kuin Pohjois-Karjalassa myös muissa etelän runsaspuustoisissa maakunnissa hiilinielut eivät Luken arvion mukaan vahvistu nykyhakkuilla. Puuvaroiltaan rikkaimpia maakuntia ovat muun muassa Savo kokonaisuudessaan, Keski-Suomi sekä Pirkanmaa.

Etelä-Karjalassa metsät voivat olla Pohjois-Karjalasta poiketen jo nyt päästölähde. Lähteen suuruudessa on epävarmuutta, koska maakunnalliset ilmastolaskelmat ovat muutaman vuoden vanhoja, eikä niitä ole vielä päivitetty vastaamaan uusimpia metsävaratietoja.

Luken maakunnittaisten ilmastolaskelmien mukaan Suomen metsien hiilinielun koko tulee lähivuosikymmeninä olemaan Pohjois-Suomen metsien varassa. Nykyhakkuilla hiilensidontakyky paranee käytännössä vuoteen 2045 ulottuvan arvion mukaan vain Pohjois-Suomessa.

Hakkuut ovat viime vuosina painottuneet maan eteläisiin osiin. Jos Pohjois-Suomen laajoissa metsissä olisi hakattu esimerkiksi toissa vuonna samaan tahtiin kuin etelämpänä, Suomen metsät olisivat voineet olla kokonaisuudessaan yksittäisenä vuonna päästölähde.

Hiilinielut ovat heikentyneet jo nyt merkittävästi ja tutkijat ovat arvioineet, että hakkuita on ainakin ilmastotavoitteisiin nähden liikaa. Virkamiestyöryhmä miettiin parhaillaan keinoja, joilla hakkuita voitaisiin rajoittaa esimerkiksi hiilidioksidiverolla.

Suomen hiilineutraalisuustavoitteen mukaan metsien hiilinielujen pitäisi nykyarvion mukaan ensi alkuun tuplaantua nykytasolta vuoteen 2035 mennessä. Myös EU edellyttää Suomelta nykyistä suurempia hiilinieluja vuoteen 2030 mennessä.

Raja ylittyy nykyhakkuilla jatkossa vielä selvemmin

Luke on arvioinut tuoreessa hakkuumahdollisuusraportissaan sitä, mihin metsävarat riittävät lähivuosikymmeninä. Nykyisen kaltaisilla, reilun 73 miljoonan kuution teollisuushakkuilla esimerkiksi puun saatavuus heikentyy etenkin Kaakkois-Suomessa.

Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa, Päijät- ja Kanta-Hämeessä, Etelä-Savossa sekä Pirkanmaalla kestävien hakkuiden raja voi ylittyä jo lähivuosina vielä selvemmin kuin nyt. Nykyisen suuruisia hakkuita on raportin mukaan vaikea ylläpitää jatkossa.

Tilanne voi olla jatkossa myös heikompi, sillä arviossa ei esimerkiksi huomioida jo havaittua tai mahdollisesti tulevaa kasvun heikentymistä ja poikkeamia metsien hoidossa.

Luken tutkijan Kari Härkösen mukaan yksittäiselle puun myyjälle tilanne voi olla jopa hyvä, kun ostohinnat pysyvät korkeina. Sen sijaan puiden tilavuus, kasvu, hiilensidonta ja rakenne muuttuvat ja heikentyvät vähitellen vuosikymmeniksi.

– Tilanne ei korjaannu, jos hakkuutasot pysyvät korkeina. Nyt syödään pääomaa, jonka pitäisi tuottaa tulevaisuudessa puuta, sanoo laskelmia tekevä tutkija Kari Härkönen.

Pohjoisen metsissä hakkuutilanne vielä toisenlainen

Laskelmat ovat teknisiä ja yksittäisten vuosien isommat hakkuut eivät juurikaan vaikuta tuleviin hakkuumääriin. Jos esimerkiksi yhtenä vuonna on hakattu vähemmän, mahdollisuuksia on enemmän seuraaville vuosille.

– Yli ollaan ja reilusti, eikä se loputtomiin voi jatkua. Kysymys on vain siitä, milloin voimakkaammat hakkuut näkyvät isosti hakkuumahdollisuuksien heikentymisenä, Härkönen sanoo arvioidessaan, milloin esimerkiksi Etelä-Karjalan nykyinen puukauppa voi muuttua.

Luken hakkuumahdollisuusarviot kertovat myös sen, miksi metsäteollisuus on investoimassa juuri Pohjois-Suomeen.

– Sotien jälkeen hakatut ja uudistetut pohjoisen metsät ovat kasvaneet melko hyvin ja siellä on nyt hakkuumahdollisuuksia.

Härkösen arvion mukaan Pohjois-Suomi ei tule muistuttamaan ainakaan pitkään aikaan Kaakkois-Suomea. Hiilitasapaino on kuitenkin herkkä pohjoisen hitaasti kasvavissa männiköissä, joiden kasvu on Luken mukaan ainakin hetkellisesti heikentynyt mahdollisesti ilmaston lämpenemisen vuoksi.

Jo ilmoitetut investoinnit Kemissä ja Oulussa lisäävät puun tarvetta mahdollisesti lähes viidellä miljoonalla kuutiolla vuosittain.

Luken ilmastopäästölaskelmien mukaan lisäinvestoinnit Perämeren rannoilla voivat romahduttaa jo tämän vuosikymmenen loppupuolella Suomen jäljellä olevat isot hiilinielut.

Jo rakenteilla olevat investoinnit voivat Luken mukaan haukata Oulun ja Kainuun seutujen nykynielut ja kääntää myös Lapin metsien hiilivarastot laskuun.

Suomen nykyinen metsänielu on tällä hetkellä kolmen pohjoisen maakunnan varassa, eniten Lapin.

Suojelua saa tehdä suurennuslasin kanssa

Eräänlainen kolikon toinen puoli metsäteollisuuden maantieteellisistä keskittymistä ja kovasta puun tarpeesta on se, että etenkin suojelun kannalta tärkeitä vanhoja metsiä on niillä alueilla vähän.

Kaakonkulmalla Etelä-Karjalassa ja Kymenlaaksossa metsätalouskäytön ulkopuolella olevaa luontoa on suojeltu tällä hetkellä vähiten koko maassa.

Käytännössä jos teollisuuden puun saannin tarve jatkuu, puiden keski-ikä nuorentuu tai pysyy nuorena. Etenkin metsiä enemmän ansaintamielessä omistavat myyvät puunsa siinä vaiheessa, kun kasvu hiipuu.

Mänty voi järeytyä ja elää usean sadan vuoden ikäiseksi, mutta hakkuu tapahtuu yleensä jo paljon ennen sitä. Myös kuusi voi elää paljon pidempään kuin niiden nykyinen yleinen elinikä on.

Iäkkäämmät puut juurineen ovat merkittävä hiilivarasto ja Suomen ilmastotavoitteiden kannalta tärkeä hiilinielu.

– Nykyisten suojelualueiden läheisyydestä pitää suurennuslasin kanssa käydä läpi lisäkohteita, kertoo ympäristöneuvos Esko Hyvärinen ympäristöministeriöstä suojelun haasteista etelän metsäteollisuusalueilla.

Kaakonkulma olisi Hyvärisen mielestä suojelumielessä tärkeä, koska alueelle on tunnusomaista runsas itäinen lajisto. Idästä Suomeen levinneet lajit, kuten liito-orava, ovat keskeistä suomalaista lajistoa. Suomen itäisissä osissa luonto on Hyvärisen mukaan myös keskimäärin lajistorikkaampaa.

Katso Yle Areenasta:

Ministeri Ohisalo ja metsäteollisuuden johtaja Lehtomäki keskustelevat metsistä ja ennallistamisesta A-studiossa lokakuussa 2022.

Suosittelemme