Hyppää sisältöön

Kokkolan sataman laajennuksen vaikutukset vesistölle askarruttavat – ympäristönvaikutusten arvioinnissa varaudutaan massiivisiin maansiirtoihin

Sataman on selvitettävä tarkemmin laajennushankkeensa vaikutuksia muun muassa suurteollisuusalueelle ja meriluonnolle.

Fartyg vid kajen i Karleby hamn, silverstenshamnen
Isoimmat kehityssuunnitelmat koskevat uusinta satamaosaa, Hopeakiven satamaa. Arkistokuva. Kuva: Yle/Sofi Nordmyr
Ari Vihanta

Kokkolan sataman laajennuksen vaikutukset vesistölle herättävät huolta asiasta jätetyissä lausunnoissa.

Hankkeen ympäristönvaikutusten arviointiohjelmasta jätettiin 22 lausuntoa. Yhteysviranomaisena toimivan ely-keskuksen mukaan yva-ohjelma täyttää lain vaatimukset, mutta se esitti useita täydennyksiä ohjelmaan.

Asiantuntija-arvioinneissa kiinnitettiin huomiota muun muassa teollisuusalueen vedenoton turvaamiseen ja hankkeen vaikutuksiin teollisuuden jätevesien käsittelyyn.

Suurteollisuusalueen vesihuollosta vastaava Kokkolan Teollisuusvesi katsoo, että laajennus heikentää oleellisesti meriveden laatua syväsataman altaassa ja vaatii, että YVA-hankkeessa selvitetään laajennushankkeen vaikutukset vedenlaatuun merivedenottopaikassa.

Boliden Kokkola puolestaan kiinnitti huomiota siihen, että arviointiohjelmassa esitetään pohjoisalueen purkupisteen siirtämistä ulommaksi merelle. Boliden esittää, että purkupisteen siirtämisestä tulisi laatia kattava mallinnus.

Kokkolan kaupunki muistutti, että laajennus olisi merialuetta muuttava ja pitkäkestoinen hanke, jolla on vaikutuksia vedenlaatuun, virtauksiin, maisemaan, merenalaisiin luontotyyppeihin ja vesieliöstöön sekä lähialueen saariston linnustoon.

Yhteysviranomaisen lausunnossa Etelä-Pohjanmaan ely-keskus vaatii selvittämään sataman laajennuksen yhteisvaikutuksia suurteollisuusalueen laajennushankkeisiin. Lausunnossa vaaditaan myös tarkempaa kuvausta merenpohjan nykytilasta.

Lausunnossa kaivataan selvitystä myös huleveden ja penkereistä suotautuvien vesien laadusta ja määrästä sekä niiden aiheuttamasta kuormituksesta. Myös kalastovaikutuksia on selvitettävä enemmän.

Ely-keskuksen vesienhoitoryhmän mukaan YVA-ohjelmasta puuttui selvitys sataman rakenteista mahdollisesti suotautuvista haitta-aineista sekä niiden pitkäaikaisvaikutuksista. Yleisellä tasolla vesienhoitoryhmä pitää ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa selkeänä ja hyvänä, vaikkakin aika yleispiirteisenä.

Satamatoimintoihin käytettävien kenttien pinta-ala voi jopa kolminkertaistua, jos satamalle läjitetään lisää tilaa mereltä. Kyseessä on vuosikymmenien päähän tähtäävä hanke, jolla varaudutaan satamaliikenteen moninkertaistumiseen nykyisestä.

Seuraavaksi käynnistyy varsinainen ympäristövaikutusten arviointi. Kokkolan satama on ollut nykyisellä paikallaan 198 vuotta, nyt sen ympäristövaikutukset arvioidaan ensimmäistä kertaa.

Suosittelemme sinulle