Hyppää sisältöön

Korkein hallinto-oikeus ei tutki ympäristöjärjestöjen ilmastovalitusta – vastaava valitus voi johtaa tutkintaan myöhemmin, järjestö sanoo

Valituksen mukaan val­tio­neu­vos­to oli­si lai­min­lyö­nyt vel­vol­li­suu­ten­sa päät­tää il­mas­to­ta­voit­tei­den saa­vut­ta­mi­sek­si tar­peel­li­sis­ta li­sä­toi­mis­ta.

Suomalaista metsää ilmakuvassa Joensuu Heinävaarassa.
Korkeiden hakkuumäärien ja hidastuneen puun kasvun myötä Suomen maankäyttösektori muuttui toissa vuonna ensimmäistä kertaa nettonielusta nettopäästölähteeksi. Viime vuonna se kääntyi takaisin nettonieluksi. Kuva: Ismo Pekkarinen / AOP
Jenni Frilander
Avaa Yle-sovelluksessa

Greenpeace Norden ja Suomen luonnonsuojeluliitto veivät valtioneuvoston ilmastotoimet oikeuteen viime syksynä.

Asiassa oli kysymys valtioneuvoston päätöksen valituskelpoisuudesta eli siitä, oliko päätöksestä ylipäätään mahdollista tehdä valitus tuomioistuimeen.

Korkein hallinto-oikeus arvioi päätöksen valituskelpoisuutta ilmasto-oikeudellisessa asiayhteydessä tavanomaista laajemmin katsoen kuitenkin, että ilmastovuosikertomukseen sisältyvät valtioneuvoston ratkaisut eivät tässä vaiheessa sisältäneet valituskelpoista hallintopäätöstä.

– Päätös on historiallinen ja korostaa sitä, että ilmastolailla on hampaat. Sen toteutus tulee ottaa vakavasti. Hallintovalitustamme ei tutkittu nyt, mutta ratkaisu avaa oven sille, että mikäli valtioneuvoston toiminta osoittaa, ettei sillä ole aikomustakaan tehdä asianmukaisia päätöksiä ilmastolaissa esitettyjen tavoitteiden ja velvoitteiden saavuttamiseksi riittävän nopealla aikataululla, vastaava hallintovalitus voisi johtaa KHO:n tutkintaan myöhemmin, sanoo Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Matti Kattainen liiton tiedotteessa.

Valtioneuvosto oli antanut eduskunnalle ilmastolain mukaisen ilmastovuosikertomuksen lokakuussa 2022. Vuosikertomukseen ei sisältynyt erillistä tarkastelua lisätoimista lain tavoitteiden saavuttamiseksi.

Suomen luonnonsuojeluliitto ry ja Greenpeace Norden valittivat päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Järjestöjen mukaan lisätoimien tarve oli ilmeinen, koska kesäkuussa 2022 saadut Tilastokeskuksen ennakkotiedot osoittivat maankäyttösektorin muuttuneen vuonna 2021 ensimmäistä kertaa nielusta päästölähteeksi. Arvion puuttuminen ilmastovuosikertomuksesta osoitti järjestöjen mukaan, että valtioneuvosto olisi tosiasiallisesti päättänyt lisätoimien olevan tarpeettomia ja että valtioneuvosto ei muuttaisi aiemmin hyväksyttyä maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa.

Korkein hallinto-oikeus totesi, että ensisijainen vastuu kansainvälisten velvoitteiden täyttämisestä on demokraattisesti valituilla poliittisilla päätöksentekijöillä. Tuomioistuinten asiana sen sijaan on muutoksenhaun kautta varmistaa, että poliittisten päätöksentekijöiden ratkaisut ovat lainmukaisia eivätkä estä ihmis- ja perusoikeuksien toteutumista.

Korkein hallinto-oikeus katsoi, että tuomioistuin voisi arvioida valtioneuvoston päätöksenteon lainmukaisuutta järjestöjen tarkoittamalla tavalla sellaisessa passiivisuutta osoittavassa tilanteessa, että päätöksen tekemättä jättäminen tuossa vaiheessa johtaisi ilmastolain vastaiseen lopputulokseen tai että valtioneuvoston tosiasiallinen toiminta osoittaisi, ettei sillä ole tarkoitusta tehdä asianmukaisia päätöksiä ilmastolain tavoitteiden ja velvoitteiden saavuttamiseksi riittävän nopealla aikataululla.

Koska maankäyttösektorin suunnittelujärjestelmä oli vasta samana vuonna vähän ennen ilmastovuosikertomuksen antamista otettu ilmastolakiin ja koska lisätoimien tarvetta oli ryhdytty arvioimaan, asiassa ei voitu päätellä, että valtioneuvosto olisi ilmastovuosikertomuksen antaessaan lainvastaisesti laiminlyönyt noudattaa ilmastolain tavoitteita ja velvoitteita.

– Uuden hallituksen pitää tehdä riittävät päätökset, joilla Suomi saavuttaa ilmastolakiin kirjatun tavoitteen hiilineutraalista Suomesta vuonna 2035 sekä EU-velvoitteet, joiden aikataulut tulevat vastaan jo paljon nopeammin. Hiilinielut on korjattava ja liikenteen sekä maatalouden riittävät päästövähennykset turvattava. Jos valtioneuvosto laiminlyö ilmastolain toteutuksen, palaamme asiaan ympäristön edunvalvojina. Tähän KHO:n ratkaisu antaa vahvat perusteet, sanoo Greenpeacen ilmastoasiantuntija Kaisa Kosonen tiedotteessa.

Viime vuonna maankäyttösektori oli taas noin miljoonan hiilidioksidiekvivalenttitonnin suuruinen nettonielu. Maankäytön varastoihin siis sitoutui enemmän hiiltä kuin sektorista aiheutui päästöjä. Maankäyttö siis kääntyi takaisin nieluksi vuodesta 2021, jolloin maankäytöstä aiheutui ensimmäistä kertaa Suomessa nettopäästöjä.

Ratkaisusta äänestettiin äänin 3–2. Korkeimman hallinto-oikeuden vähemmistö olisi tutkinut valituksen.

Kuuntele Yle Areenasta:

Suosittelemme