Hyppää sisältöön

Ely-keskus: Kajaanin Katajamäen tuulivoimapuisto ei ole toteuttamiskelpoinen ilman merkittävää voimaloiden vähentämistä

Kajaanin Katajamäkeen suunniteltu tuulivoimapuisto muuttaisi ely-keskuksen mukaan luonnontilaista ympäristöä voimakkaasti. Tuulipuistoa suunnitteleva Fortum on jo ilmoittanut supistavansa hanketta.

Kolme tuulivoimalaa Tornion Kitkiäisvaaran tuulivoimapuistossa.
Fortum suunnitteli Katajamäkeen noin 50 tuulivoimalan tuulipuistoa. Kuvan voimalat sijaitsevat Torniossa. Kuva: Juuso Stoor / Yle
Keijo Salokangas

Kainuun ely-keskus ei pidä Kainuun ja Pohjois-Savon rajalle sijoittuvan Katajamäen tuulivoimapuiston suunnitelmaa toteuttamisen kannalta realistisena.

Suunnitellun tuulipuiston alue sijaitsee runsaan 20 kilometrin päässä Kajaanin keskustasta etelään ja sen eteläosa rajautuu Sonkajärven kunnan rajaan.

Ely-keskus on antanut yhteysviranomaisena perustellun johtopäätöksensä hankkeen merkittävistä ympäristövaikutuksista.

Johtopäätös on tehty arviointiselostuksen, siitä annettujen mielipiteiden ja lausuntojen sekä yhteysviranomaisen oman tarkastelun pohjalta.

Ely-keskus yhtyy arviointiselostuksessa esitettyyn johtopäätökseen, että arviointiselostuksessa esitetyt kaksi toteutusvaihtoehtoa eivät ole toteuttamiskelpoisia ilman merkittäviä lieventämistoimia ja voimaloiden poistamista.

Molemmat toteutusvaihtoehdot muuttaisivat luonnontilaista ympäristöä voimakkaasti. Ely-keskuksen mukaan luontovaikutusten arvioinnissa on myös puutteita, minkä takia hankkeen vaikutuksista ja yhteisvaikutuksista lähistölle suunniteltujen muiden tuulivoimahankkeiden kanssa jää epävarmuutta.

Fortum jatkaa hankkeen suunnittelua alueen eteläosassa

Fortum suunnitteli Kajaanin Katajamäen alueelle noin 50 tuulivoimalan suuruista tuulivoimapuistoa. Voimaloiden suunniteltu enimmäiskorkeus on enintään 300 metriä.

Suunnitellun tuulipuiston alue sijaitsee Otanmäen radan, valtatie viiden, Sonka­järven kunnan­rajan sekä Järvi­linja-voimajohdon rajaa­malla alueella.

Fortum on jo kertonut supistavansa hanketta. Yhtiön mukaan erityisesti hankealueen pohjoisosan voimaloita ei voida toteuttaa, koska ne vaikuttaisivat pesimälinnustoon.

Fortum jatkaa hankesuunnittelua alueen eteläosassa eli lähempänä Sonkajärven rajaa, kun ympäristövaikutusten arviointiohjelma on valmistunut.

Ely-keskuksen listauksessa linnustoltaan arvokkaalla alueella olisi ollut noin 30 voimalaa, eli yli puolet suunnitelluista voimaloista. Alueella pesii petolintulaji, jolle voimalat aiheuttaisivat törmäysriskin.

Muutoinkin ympäristövaikutusten kannalta ongelmallisia asioita olisi ollut useita. Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa on listattu voimalat, jotka ovat ristiriidassa eri vaikutustyyppien kanssa. Vain neljä voimalaa ei muodosta ristiriitaa minkään vaikutustyypin kanssa.

Hankealue sijaitsee aapasuoalueella ja ely-keskuksen näkemyksen mukaan hanke ei saa heikentää ilmastonmuutokselle herkkien lajien ja luontotyyppien olosuhteita.

Ely-keskus toteaa lisäksi, että voimalapaikat tulee poistaa alueilta, joissa voimaloiden ja teiden paikat ovat aivan luontokohteiden vieressä, erityisesti Joutensuon alueelta.

Ely-keskus pitää myös tarpeellisena tuulipuiston Natura-vaikutusten arviointia Talaskankaan Natura-alueella.

Syynä on, että Talaskankaan alueen ympärille on suunnitteilla useita tuulivoimapuistoja, joilla on yhdessä vaikutuksia, jotka voivat heikentää alueen luontoarvoja.

Suosittelemme