Hyppää sisältöön

Asumistuen leikkaus on saanut murskapalautetta: ”Arveluttava ja lyhytnäköinen säästöpäätös”

Kaikille kotitalouksille tulee turvata kohtuulliset mahdollisuudet tehdä taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä arjen valintoja, huomauttaa Takuusäätiö.

Talot,  Asunnot, asunnon myynti,  asuntoloukku,  jyväskylä,  asuminen,  lapsiperheet,
Lausunnon antajia huolestuttaa muun muassa se, että asumistuen leikkausten myötä entistä useampi joutuu turvautumaan toimeentulotukeen. Kuva: Markku Rantala / Yle
Varpu Kiviranta

Petteri Orpon (kok.) hallitus on ehdottanut, että yleisestä asumistuesta annettua lakia muutetaan ja tukea heikennetään. Asiasta voi antaa lausuntoja vielä huomenna. Kyseessä on eräs eniten keskustelua herättäneistä hallituksen leikkaustoimista.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan heikennyksiä asumistuen tasoon, tuloharkintaan ja ansiotulovähennykseen. Kuntaryhmitys on tarkoitus muuttaa niin, ettei kalliista asumisesta tunnettu Helsinki saisi enää erityisasemaa pääkaupunkiseudulla. Omistusasunnossa asuvien yleinen asumistuki on tarkoitus lopettaa.

Muun muassa näin hallituksen esitystä kommentoidaan:

Lapsiasiavaltuutetun toimisto

Lapsiasiavaltuutetun toimisto muistuttaa, että YK:n lapsen oikeuksien komitea suositteli viime kesäkuussa, että Suomen valtion on vältettävä niiden sosiaaliturvaetuuksien leikkauksia, jotka vaikuttavat köyhyyden ja syrjäytymisen vaarassa oleviin lapsiin.

Valtuutetun mukaan esitysluonnoksen ehdotusten arviointi on erittäin vaikeaa, sillä esitysluonnoksen vaikutusarvioinnit ovat puutteellisia.

Lapsiasiavaltuutettu huomauttaa, että on epäselvää, miten esitetyt muutokset tukevat hallitusohjelman tavoitetta kannustaa työntekoon, kun monen perheen käytettävissä olevat tulot työnteosta huolimatta pienenevät nykyisestä.

– Vaikuttaa arveluttavalta ja varsin lyhytnäköiseltä heikentää asumistukea tavalla, joka pakottaa osan lapsiperheistä viimesijaisen ja lyhytaikaiseksi tarkoitetun toimeentulotuen piiriin, lapsiasiavaltuutetun lausunnossa kirjoitetaan.

Valtiontalouden tarkastusvirasto kehotti viime maaliskuussa, että valtioneuvoston tulisi pyrkiä löytämään ratkaisuja, jotka vähentäisivät toimeentulotuen tarvetta asumisen tukemisessa.

– Lapsiasiavaltuutettu pitää hämmästyttävänä, että valtioneuvosto näin pian annetun suosituksen jälkeen toimii täysin päinvastaisella tavalla, lausunnossa ihmetellään.

Lapsiasiavaltuutettu muistuttaa, että toimeentulotuki on tarkoitettu viimesijaiseksi ja lyhytaikaiseksi tukimuodoksi.

– Vaikuttaa arveluttavalta ja varsin lyhytnäköiseltä tehdä säästöpäätöksiä, jotka pakottavat lapsiperheitä toimeentulotuen piiriin, valtuutettu kuvailee.

Lapsiasiavaltuutettu kiinnitti huomiota siihen, esitysluonnoksessa ei viitata yhteenkään köyhyyttä, huono-osaisuutta tai syrjäytymistä koskevaan tutkimukseen tai selvitykseen.

Suomessa lapsista noin 12 prosenttia, 121 800 lasta, elää pienituloisessa perheessä. Kelan arvion mukaan toimeentulotuen saajien määrä lisääntyy asumistukimuutoksen myötä noin 15 000 kotitaloudella.

Takuusäätiö

Kotitalouksien talous- ja velkaongelmiin apua antava Takuusäätiö kokee, ettei ole mahdollista saada selkeää kuvaa siitä, miten leikkausten vaikutukset osuvat pienituloisiin yksinasuviin, yksinhuoltajiin ja lapsiperheisiin, koska hallituksen ehdotusten yhteisvaikutusten kokonaisarviointi puuttuu.

Takuusäätiön huolena on, että yhä useampi tuensaaja ja perhe kohtaa mielenterveysongelmia ja syrjäytymistä, koska samanaikaisesti sosiaaliturvaan tehdään monia leikkauksia.

– Inhimillisen kärsimyksen lisäksi ne voivat aiheuttaa pitkäaikaisia seurauksia, jotka lisäävät yhteiskunnalle koituvia kustannuksia, Takuusäätiön lausunnossa muistutetaan.

Takuusäätiö näkee, ettei asumistukea pidä lakkauttaa omistusasunnossa asujilta.

– Esityksen mukaan vajaa 4 prosenttia asumistukea saavista kotitalouksista asuu omistusasunnossa. Leikkauksen säästövaikutus lienee minimaalinen mahdollisiin lisäkustannuksiin ja muihin inhimillisiin haittoihin verrattuna, Takuusäätiö linjaa.

Takuusäätiö nostaa esille opiskelijat. Suomi tarvitsee lisää koulutettuja, on ollut päättäjien viesti pitkään.

– Samaan aikaan uutisoidaan nuorten uupumuksesta ja mielenterveyshaasteista. Opiskelijoita kannustetaan valmistumaan nopeasti ja siirtymään työuralle. Nyt kuitenkin opiskelijoiden toimeentulosta leikataan monessa kohdin, mikä tarkoittaa, että entistä useampi joutuu käymään töissä opintojen ohella tullakseen toimeen ja pystyäkseen maksamaan arkimenonsa ja asumiskustannuksensa, Takuusäätiö muistuttaa.

Takuusäätiö nostaa esille myös ilmasto- ja ympäristövaikutukset. Kaikille kotitalouksille tulee turvata kohtuulliset mahdollisuudet tehdä taloudellisesti ja ekologisesti kestäviä arjen valintoja kuten asumiseen, liikkumiseen ja ruokaan liittyvät päätökset, lausunnossa kirjoitetaan.

Pirkanmaan hyvinvointialue

Myös Pirkanmaan hyvinvointialue kertoo lausunnossaan vastustavansa omistusasunnossa asuvan asumistuen poistamista.

– Asumistuki mahdollistaa tällä hetkellä väliaikaisesti tuen tarpeessa olevien asumisen omistusasunnossa. Esimerkiksi sairastumisen, avioeron tai hetkellisen työttömyyden tai puolison kuoleman vuoksi ei tarvitse heti myydä omistusasuntoa, lausunnossa kirjoitetaan.

Pirkanmaan hyvinvointialueen lausunnossa muotoillaan, että leikkauksilla saavutettu säästö jää epäselväksi, kun toimeentulotuen saajien määrän arvioidaan nousevan esitettyjen muutosten vuoksi 15 000 kotitaloudella.

– On lyhytnäköistä politiikkaa siirtää ihmisiä viimesijaisen etuuden piiriin, kun se on kaikkein kallein ja byrokraattisin tuki, joka ei sellaisenaan kannusta etenkään keikkaluontoisen työn vastaanottamiseen, lausunnossa lukee.

Muutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1. huhtikuuta 2024. Pirkanmaan hyvinvointialuetta huolestuttaa, ehditäänkö muutosten vaikutuksia selvittää kunnolla.

Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen johtava tutkija Teemu Lyytikäinen ja Suomen ylioppilaskuntien liiton hallituksen jäsen Jenny Kasongo keskustelevat, miten asumistuen suunnitellut muutokset vaikuttavat ihmisten arjessa.

Suosittelemme sinulle