Hyppää sisältöön

Viranomainen arvioi Vaasan akkukennotehtaan ilmastovaikutuksia myönteisesti, mutta näkee myös riskin liikennehaitasta ja ympäristövahingosta

Etelä-Pohjanmaan ely-keskus on antanut perustellun päätelmän Freyr Batteryn ympäristövaikutusten arvioinnista. Arviointi koskee Vaasan akkutehdasalueelle suunniteltua akkukennotehdasta.

Yleiskuva ilmasta Laajametsaän teollisuusalueen avohakkuualueesta
Freyr Battery suunnittelee kahta tehdasta Laajametsän alueelle. Kuva: Jarkko Heikkinen / YLE
Niklas Joki

Yhteysviranomainen ottaa tällä viikolla kantaa norjalaisen Freyr Batteryn Vaasaan suunnittelemien tehtaiden ympäristövaikutusten arviointiin. Viranomaisena toimii Etelä-Pohjanmaan ely-keskus, joka antoi torstaina perustellun päätelmän Freyrin akkukennotehtaasta.

Päätelmän mukaan akkukennotehtaan merkittävimmät positiiviset vaikutukset liittyvät elinkeinoihin ja palveluihin. Tehtaalla olisi viranomaisen mukaan myös positiivinen sosiaalinen vaikutus väestöön ja ihmisten elinoloihin.

Ely-keskus näkee tehtaan vaikutuksen kääntyvän myönteiseksi myös ilmastovaikutuksien suhteen. Vaikka rakennusvaiheessa syntyy suuria määriä kasvihuonepäästöjä, tehtaan toiminnan ei uskota aiheuttavan niitä merkittävästi. Myönteistä on myös se, että tehdas edistää uusiutuvan energian käyttöä kasvattamalla sen varastointimahdollisuuksia.

Suuria ja vaarallisten aineiden kuljetuksia keskustaan

Suurimmat moitteet tehtaan ympäristövaikutusten arviointi saa rakennusvaiheen vaikutuksista maa- ja kallioperään. Suuret massanvaihtotarpeet ja mahdolliset kuivaustarpeet voivat heikentää hulevesien laatua ja sitä kautta vaikuttaa myös alueen pintavesiin. Ely-keskus lausuu, että jatkosuunnittelussa on huomioitava muun muassa lepakoiden, viitasammakoiden ja liito-oravien elinympäristöt akkutehdasalueen reunamilla.

Ely-keskus näkee useiden erilaisten kemikaalien käsittelyn akkutehdasalueella riskinä mahdollisessa onnettomuustilanteessa. Kemikaalivuodot, tulipalot tai liikenneonnettomuudet voisivat lausunnon mukaan aiheuttaa merkittävän ympäristöriskin.

Päätelmä ottaa kantaa myös vaikutuksiin Vaasan keskustan liikenteeseen. Kaupungissa on pitkään panostettu kevyeen liikenteeseen, johon akkukennotehtaan nähdään vaikuttavan kielteisesti etenkin keskusta-alueella. Tehdas toisi mukanaan kemikaalikuljetuksia ja ylisuuria kuljetuksia.

Finavia on huolissaan linnuista

Arviointiselostuksesta toimitettiin ely-keskukselle 10 lausuntoa ja 6 asiantuntijakommenttia. Esimerkiksi lentokenttäoperaattori Finavia huomautti, ettei alueelle saa muodostua vesialueita, jotka houkuttelevat lintuja lentoturvallisuutta vaarantavasti. Mustasaaren kunta puolestaan näki puutteita kaavoitukseen liittyvissä tiedoissa.

Vaasan kaupunki lausuu hankkeesta myönteisesti ja esittää ratkaisuja kielteisten vaikutusten vähentämiseksi. Lausunnon mukaan esimerkiksi satamatien toteutuminen vähentää keskustan liikennettä merkittävästi.

Lausunto vaikuttaa ympäristölupaan

Ely-keskuksen perusteltua päätelmää Freyrin toisen tehtaan ympäristövaikutusten arvioinnista odotetaan perjantaina. Toinen tehdas tuottaisi katodimateriaaleja. Yhtiön Suomen osaston toimitusjohtaja Tor Stendahl ei halunnut vielä torstaina ottaa kantaa viranomaisen lausuntoihin. Hän haluaa ensin nähdä molempien tehtaiden päätelmät, minkä jälkeen hän voi kommentoida jatkotoimenpiteitä yhtiön puolesta.

Stendahl ennakoi aiemmin tällä viikolla, että Freyrin seuraava askel Vaasan tehtaiden osalta on ympäristöluvan hakeminen. Yhteysviranomaisen eli ely-keskuksen perusteltu päätelmä otetaan huomioon ympäristölupaa myönnettäessä.

Suosittelemme