Hyppää pääsisältöön

Eläkesäätiö

Tiedote: Eläkesäätiön sääntöjen muutos 1.1.2022

Yleisradion eläkesäätiön sääntöjen ja laskuperusteiden muutos 1.1.2022.

Yleisradion eläkesäätiön sääntöjä on muutettu 1.1.2022 alkaen. Sisällöllisiä muutoksia on tehty pykäliin 8, 13 ja 19. Muutoksilla sääntöjä on täsmennetty vastaamaan vakiintunutta soveltamiskäytäntöä sekä lainsäädännön määräyksiä.

Sääntömuutosten keskeinen sisältö on seuraava:

- Oikeus perhe-eläkkeeseen: Lapsella on oikeus lapseneläkkeenä suoritettavaan perhe-eläkkeeseen, jos hän ei ollut täyttänyt 20 vuotta (aiemmin 18 vuotta) edunjättäjän kuollessa. (8 §)

- Eläkkeen rajoittaminen: kohta 7. ja 8. lisätty sääntöihin:

7. Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetut eläkkeet ja korvaukset otetaan huomioon siten kuin edunsaajat ja perhe-eläkkeen määrä määräytyisivät 31.12.2021 voimassa olleiden TyEL:n ja TyEL 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä mainitun pykälän 2 momentissa mainittujen lakien mukaisesti, mutta lapseneläkkeen päättymisikänä pidetään 18 vuoden sijaan 20 vuotta.

8. Eläkesäätiöstä suoritettavan perhe-eläkkeen määrää ei tarkisteta 1 ja 2 momentin mukaisesti, kun leskeneläke päättyy määräaikaisena TyEL:n ja TyEL 3 §:n 1 momentin 1 kohdassa sekä mainitun pykälän 2 momentissa mainittujen lakien mukaisesti. (13 §)

- Eläkkeen suorittaminen: Perhe-eläkkeen suorittaminen lopetetaan lapsen osalta sen kuukauden lopussa, jonka aikana hän kuolee tai täyttää 20 vuotta (aiemmin 18 vuotta), tai hänet annetaan ottolapseksi muulle kuin edunjättäjän leskelle tai tämän puolisolle. (19 §)

Eläkesäätiön lisäeläketurvan eläkevastuun/vastuuvelan laskuperusteisiin on tehty vuodenvaihteessa muutoksia muun muassa työkyvyttömyyseläkevastuun laskennan osalta sekä teknisesti Finanssivalvonnan uuden laskuperustemääräyksen 8/2021 johdosta. Laskuperusteet ovat pääosin samat kuin Finanssivalvonnalle aikaisemmin toimitetut laskuperusteet. Keskeisimmät muutokset ovat:

- TyEL-eläkelaitosten työkyvyttömyyseläkevastuun laskennassa eläkkeensaajan ikä huomioidaan kuukauden tarkkuudella ja vastaava muutos tehdään myös eläkesäätiön A-osaston vastuulaskentaan.

- Lisäksi TyEL-eläkelaitosten laskuperusteessa työkyvyttömyyseläkevastuun määrään vaikuttavan z-mallin parametrit uudistetaan 1.1.2022 vastaamaan paremmin havaittuja työkyvyttömyyseläkkeen alkavuutta ja päättyvyyttä.

Eläkesäätiön säännöt löytyvät eläkesäätiön internetsivuilta.

Lisätietoja: elake.saatio@yle.fi