Hyppää pääsisältöön

Yle Radio 1

Perhe, ystävät ja terveys ovat nuorille tärkeitä

Päivitetty 14.04.2023 14:02.

Osa alle kolmekymppisistä kokee, ettei elämällä ole merkitystä

28:56

Kokemukset osallisuudesta ja merkityksellisestä elämästä polarisoituvat.

Hyvää elämää voi asiantuntija Eija Erosen mukaan tarkastella siitä näkökulmasta, millaiset asiat ovat nuorille tärkeitä ja mistä he saavat iloa ja voimaa elämäänsä. Nuorille tärkeitä ovat perhe, ystävät ja terveys.

— Jos lähestytään hyvää elämää nuorten tulevaisuuden toiveiden ja tavoitteiden kautta, niin kyllä nekin ovat aika perinteisiä: nuoret toivovat vakaata tulotasoa, mielekästä työuraa ja perhettä, sanoo E2-tutkimuksen asiantuntija Eija Eronen.

Toimijuus ja toiminnan mahdollisuudet ovat siis vahvasti kiinni siitä, saako itselleen sopivaa apua toisilta ihmisiltä.

― E2-tutkimuksen asiantuntija Eija Eronen.

Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeen kautta saatiin uutta tietoa siitä, mitä nuoret ajattelevat hyvästä elämästä. Tutkimus perustuu 20–29-vuotiailta kerättäviin kysely- ja haastatteluaineistoihin. Koko maata koskevan kyselytutkimuksen lisäksi Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeessa tehtiin ryhmähaastatteluita, joihin osallistui yhteensä 110 nuorta Helsingistä, Oulusta ja Vaasasta. Tutkimushankkeessa Erosen mukaan monipuolinen joukko nuoria kertoi omista kokemuksistaan, ajatuksistaan ja tavoitteistaan. Nuorten mahdollisuuksiin toimia yhteiskunnassa ja tavoitella hyvää elämää vaikuttavat risteävät erot: luokkatausta, sukupuoli, ihonväri, vammattomuus tai vammaisuus.

— Konkreettinen esimerkki on se, että fyysisesti vammaiset ihmiset voivat tarvita toista ihmistä siinä, että he voivat toteuttaa arkipäiväisiä toimintoja, puhumattakaan niistä omista tavoitteistaan ja toiveistaan. Toimijuus ja toiminnan mahdollisuudet ovat siis vahvasti kiinni siitä, saako itselleen sopivaa apua toisilta ihmisiltä, kertoo Eronen.

Ulkomaalaistaustaisten nuorten toimijuuteen vaikuttavat puolestaan kielteiset stereotypiat ja syrjintä. Eronen kertoo, että he eivät olisi halunneet kuulla enää 2020-luvulla kokemuksia syrjinnästä, mutta valitettavasti edelleen maahanmuuttajataustaiset nuoret kohtaavat monenlaista syrjäyttämistä.

— Maahanmuuttajanuoret kokevat rasistista syrjintää omassa arjessaan. Se vaikuttaa heidän mahdollisuuksiinsa kiinnittyä työelämään ja niihin yhteisöihin, joihin he haluaisivat kiinnittyä. Heidän kokemansa syrjintä linkittyy epätasa-arvoisiin käytäntöihin ja kohteluun hyvin monilla elämän eri osa-alueilla, sanoo asiantuntija Eija Eronen.

Peruskoulutaustaisista nuorista noin puolet kokee elämänsä merkityksettömäksi.

― E2-tutkimuksen asiantuntija Eija Eronen.

Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeen perusteella voidaan Erosen mukaan sanoa, että nuorten arvot ovat ennemmin pehmeitä kuin kovia.

— Nuoret eivät nosta esille kovia arvoja, kuten ulkoisen statuksen hakeminen tai kova tulotaso, vaan heille on tärkeää yhdenvertaisuus ja tasa-arvo, kertoo Eronen.

Suurin osa Nuorten hyvä elämä -tutkimushankkeeseen osallistuneista elämäänsä tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. Tyytyväisyydestä huolimatta moni kuitenkin koki, että elämän eri osa-alueilla on parannettavaa. Moni nuori haluaa parannusta toimeentuloon, työtilanteeseen, terveydentilaan ja läheissuhteisiin.

— Mainittiin muun muassa, että parisuhde puuttuu ja halutaan löytää sopiva kumppani. Halutaan päästä itselle mielekkäämpiin työtehtäviin eli tällä hetkellä ollaan sellaisessa työssä, joka ei vastaa omia tarpeita ja taitoja. Nuoret haluavat myös sellaisen tulotason, joka mahdollistaa sellaisen elämän, joka tuntuu itsestä mielekkäältä, sanoo Eronen.

Nuoret haluavat myös sellaisen tulotason, joka mahdollistaa sellaisen elämän, joka tuntuu itsestä mielekkäältä.

― E2-tutkimuksen asiantuntija Eija Eronen.

Kokemukset osallisuudesta ja merkityksellisestä elämästä polarisoituvat. Enemmistö nuorista aikuisista kokee, että heihin luotetaan ja elämällä on merkitystä. Mutta samaan aikaan kolmasosa nuorista kokee elämän merkityksettömäksi ja omat vaikutusmahdollisuutensa vähäisiksi.

— Tämä on minusta erittäin huolestuttava tulos. Peruskoulutaustaisista nuorista noin puolet kokee elämänsä merkityksettömäksi, ja he kokevat omat vaikutusmahdollisuutensa huomattavasti vähäisemmiksi kuin mitä korkeakoulutaustaiset nuoret, sanoo Eronen.

Koulutustausta yhdessä muiden risteävien erojen kanssa vaikuttaa nuorten kokemukseen merkityksellisestä elämästä ja vaikutusmahdollisuuksiin. Jopa neljäsosa nuorista kokee, ettei saa apua.

— Kyllähän se herättää kysymyksen, tunnistammeko me ne nuoret, jotka tarvitsevat enemmän apua. Kykenemmekö me yhteiskuntana tarjoamaan nuorille heidän tarvitsemaansa tukea, pohtii asiantuntija Eija Eronen.