Hyppää pääsisältöön

Masennuslääkkeiden haitat

Yleislääkärit hoitavat suurimman osan masennussairauksista ja erikoislääkärit eli psykiatrit määräävät vain kolmasosan masennuslääkkeistä. Miten turvallisia tämän päivän masennuslääkkeet oikein ovat? Ja millaiset ovat niiden haitat?

Kaksi kolmesta masennuspotilaasta saa apua lääkkeistä. Mutta joka kolmas potilas ei koskaan löydä sopivaa lääkehoitoa. Monet masennussairaat joutuvat haittojen vuoksi vaihtamaan lääkkeitä. Osa ei saa apua yhdestä lääkkeestä vaan syö samanaikaisesti kahta masennuslääkettä.

Suomessa noin 6 prosenttia aikuisista sairastaa masennusta eli depressiota. Tosin yksittäiset masennusoireet ovat huomattaavasti yleisempiä. Erityisesti lievät ja keskivaikeat masennukset ovat lisääntyneet viime vuosikymmeninä.

Masennuslääkkeiden käyttö on Suomessa kuusinkertaistunut 90-luvun alusta. Lääkityksen kynnys madaltui, kun 80-luvun lopulla markkinoille tulivat SSRI- eli serotoniinilääkkeet. Potilaat käyttävät eniten näitä SSRI-lääkkeitä. Lääkärit pitävät näitä aiempia masennuslääkkeitä turvallisempina.

– Monet näistä uusista, 10–15 vuoden aikana markkinoille tulleista, lääkkeistä ovat hyvinkin turvallisia yksinään käytettyinä. Mutta tietyissä yhdisteissä ne saattavat nopeasti muuttua hyvinkin vaarallisiksi.

Masennuslääkkeet jaetaan 4 ryhmään sen mukaan mihin lääke vaikuttaa keskushermostossa. Näitä lääkeryhmiä ovat trisykliset, MAO-estäjät, SSRI ja kaksikanavaiset masennuslääkkeet.

Trisykliset masennuslääkkeet

Vanhimmat trisykliset masennuslääkkeet tulivat myyntiin 60-luvun lopulla. Näiden niin sanottujen vanhojen masennuslääkkeiden käyttö on vähentynyt viime vuosina, mutta niitä käytetään yhä erityisesti vaikean masennuksen hoidossa. Potilaat tarvitsevat trisyklisiä lääkkeitä usein melko suurina päiväannoksina. Tällöin lääkkeiden haittavaikutukset lisääntyvät.

Trisyklisten masennuslääkkeiden ongelma on se, että ne vaikuttavat sinne minne niiden ei tulisi vaikuttaa: niillä on hengenvaarallisia vaikutuksia sydämeen. Lisäksi niillä on huomattava lääkemyrkytyksen riski.

– Trisykliset kaikki vaikuttavat sydämen sähköiseen johtumisjärjestelmään. Sitä kautta ne altistavat rytmihäiriöille. Ne saattavat myös aiheuttaa asentohypotensiota eli voimakasta verenpaineen laskua, kun noustaan äkillisesti ylös. Tämä voi altistaa kaatumisille. Lisäksi myrkyllisen ja hoitoannoksen välinen ero on hyvin pieni. Ne olivat huomattavan myrkyllisiä jo vähän hoitoannoksen ylittävillä annoksilla.

Henkilöt, joilla on hidas aineenvaihdunta, lääkkeet poistuvat hyvin hitaasti elimistöstä, saattavat saada suhteellisen pienistä annoksista runsaasti sivuvaikutuksia ja jopa yliannostuksen oireita. Monet psykoosilääkkeet voivat suurentaa trisyklisten lääkkeiden vaikutusta elimistössä.

Trisyklisten masennuslääkkeiden tyypillisiä oireita ovat suun kuivuminen, sekavuus ja kouristukset. Kauan käytettyinä nämä lääkkeet nostavat merkittävästi verensokeria. Trisyklisten vaikuttavista aineista erityisesti amitriptyliini lisää ruokahalua ja ylipainoa. Jos maksan toiminnassa on häiriöitä, niin näitä lääkkeitä tulee välttää.

Mao-estäjät

MAO-estäjät tulivat 80-luvun lopulla. Suomessa on käytössä vain yksi tämän masennuslääkeryhmän vaikuttava aine. Se on moklobemidi.

MAO-estäjiä ei saa yhdistää SSRI-lääkkeisiin. Näiden lääkkeiden harvinaisesta yhdistämisestä saattaa seurata serotoniinioireyhtymä. Seuraukset ovat hengenvaaralliset: kuume, kiihtyneisyys, lihasjäykkyys, sekavuus, vapina, rytmihäiriöt ja jopa yksittäistapauksissa kooma.

– Tämä on masennuslääkkeiden sisällä kaikkein vaarallisin yhdistelmä juuri tämän serotoniinisyndrooman suhteen. Serotoniinioireyhtymä on hyvin voimakas keskushermoston serotoniinijärjestelmän aktivoituminen. Onneksi se on harvinainen. Siinä on kyse siitä, että käytetään useita serotoniinijärjestelmään vaikuttavia lääkkeitä samanaikaisesti.

Masennuslääkkeiden yhdistäminen vaatii erityisen hyvää perehtyneisyyttä. Jos muita lääkkeitä käytetään samanaikaisesti MAO-estäjien kanssa, niin se vaatii sairaalaseurantaa. MAO-estäjät yhdessä huumeiden kuten amfetamiinin kanssa saattaa olla tappava yhdistelmä.

Jos MAO-estäjiä käyttää yksinään ilman muita lääkkeitä, niin niiden tyypillisimmät haitat ovat pahoinvointi, huimaus ja unihäiriöt.

SSRI – eli serotonilääkkeet

Serotoniinilääkkeet tulivat myyntiin 80-luvun lopulla. SSRI-lääkkeet lisäävät serotoniinin määrää aivoissa. Serotoniini säätelee muun muassa uni-valve-rytmiä, ruoka- ja seksihaluja. Potilaat käyttävät eniten näitä serotoniinilääkkeitä. Nykyään lääkehoito aloitetaan lähes aina SSRI-lääkkeellä.

Suomessa yleisimmin käytetyt SSRI-lääkkeiden vaikuttavat aineet ovat sitalopraami, fluoksetiini, paroksetiini, sertraliini ja fluvoksamiini. Näistä jopa kolme – fluoksetiini, paroksetiini ja fluvoksamiini – ovat erittäin herkkiä reagoimaan muiden lääkkeiden kanssa. Näitä ei tule käyttää yhdessä muun muassa psykoosilääkkeiden, betasalpaajien, rytmihäiriölääkkeiden tai opioidien kanssa. Fluoksetiini, paroksetiini ja fluvoksamiini hidastavat muiden lääkkeiden poistumista elimistöstä. Tällöin ne voimistavat toisten lääkkeiden vaikutuksen jopa monin kymmenkertaiseksi.

Uusimman suomalaistutkimuksen mukaan yksi SSRI-lääke yhdessä lihasrentouttajakipulääkkeen kanssa laski koehenkilöiden verenpaineen hengenvaarallisen alas. Masennuslääke on fluvoksamiini, kauppanimellä Fevarin, ja lihasrelaksantti on hyvin yleisesti käytetty Sirdalud.

SSRI-lääkkeiden ja muiden lääkkeiden yhteisvaikutusten tutkittuja haittoja ovat muuan muassa suoliston verenvuodot ja yölliset hengityskatkokset.

Serotoniinilääkkeet reagoivat helposti myös yhdessä muiden masennuslääkkeiden kanssa. SSRI-lääkkeitä ei saa yhdistää MAO-estäjiin. Tästä seuraa harvinainen, mutta hengenvaarallinen serotoniinioireyhtymä. SSRI-lääkkeitä ei myöskään suositella yhdessä trisyklisten lääkkeiden kanssa. Osa serotoniinilääkkeistä – erityisesti fluoksetiini, paroksetiini ja fluvoksamiini - nostavat trisyklisten lääkkeiden pitoisuudet jopa myrkylliselle tasolle.

– Jonkun verran näitä yhdistetään, mutta ei rutiinisti. Joissain tapauksissa on ensin kokeiltu SSRI-lääkettä ja sitten trisyklistä ja kummastakaan ei ole ollut apua, niin silloin erikoislääkäri saattaa yhdistää näitä.

Psykiatrian professori Esa Leinosen mukaan SSRI-lääkkeet ovat turvallisia yksinään käytettyinä.

– Muutamilla SSRI-ryhmän lääkkeillä on yhteisvaikutuksia muiden lääkkeiden kanssa. Siinä mielessä ne eivät ole parempia kuin nämä vanhemmat masennuslääkkeetkään. Ne ovat jopa ongelmallisempiakin. Mutta lääkkeiden aineenvaihduntareitit tiedetään jokaisen vaikuttavan aineen kohdalta perusteellisesti. Yhteisvaikutukset ovat täten ennakoitavissa. Yhteisvaikutukset eivät ole ongelma, jos lääkettä käytetään yksinään henkilöllä, joka on keski-ikäinen aikuinen ihminen. Ja hän on muuten terve eli hänellä ei ole somaattisia sairauksia.

SSRI-lääkkeiden tyypillisimmät haitat ovat hoidon alussa unettomuus, rauhattomuus, päänsärky ja pahoinvointi. On hyvin tyyypillistä, että nämä haitat tulevat hoidon ensimmäisinä viikkoina ja hoidon hyödyt tulevat vasta noin kuukauden kuluttua. Ensin tulevat siis haitat ja sitten myöhemmin vasta hyödyt. Mutta kaikki SSRI-lääkkeet vievät seksihalut. Tämä haitta ei ole ohimenevä vaan vaivaa koko lääkehoidon ajan.

Yleensä lääkärit korostavat, että masennuslääkkeet eivät aiheuta riippuvuutta. Mutta SSRI-lääkkeiden pitkäaikainen käyttö tulee lopettaa vähitellen. Äkillinen lopettaminen aiheuttaa vieroitusoireita kuten painajaisunet, huimaus ja kiihtyneisyys.

Kaksivaikutteiset masennuslääkkeet

Kaksivaikutteiset masennuslääkkeet ovat uusin masennuslääkeryhmä. Ne lisäävät sekä serotoniinin että noradrenaliinin määrää aivoissa. Suomessa käytetään tämän lääkeryhmän vaikuttavista aineista eniten mirtatsapiinia, venlafaksiinia ja mianseriinia. Näistä jälkimmäinen voi aiheuttaa lieviä rytmihäiriöitä.

Mirtatsapiini on väsyttävä ja lisää ruokahalua. Tällöin se lisää helposti ylipainoa. Mirtatsapiini saattaa aiheuttaa asentohypotensiota eli laskee voimakkaasti verenpainetta, kun äkillisesti noustaan ylös. Tämä voi altistaa kaatumisille. Harvinaisemmat haitat ovat muun muassa levottomat jalat, hallusinaatiot, huimaus, päänsärky ja valkosolukato. Äkillinen lopettaminen voi aiheuttaa ahdistuneisuutta ja huimausta.

Venlafaksiinin haitat muistuttava SSRI-lääkkeiden sivuvaikutuksia. Näitä ovat muun muassa pahoinvointi, unettomuus, hermostuneisuus ja lisääntynyt hikoilu. Venlafaksiini vie seksihalut. Tämä kaksivaikutteinen masennuslääke saattaa nostaa verenpainetta. Myös kouristukset ovat mahdollisia.

Miten turvallisia masennuslääkkeet ovat?

– Sanoisin, että SSRI-lääkkeet ovat keskushermostolääkkeistä vähiten vaarallisia. Voidaan sanoa, että useimmissa tapauksissa puhutaan aika turvallisista lääkkeistä. Jos SSRI-lääkkeitä verrataan yleisempien kansansairauksien kuten verenpainetaudin ja hyperkolesterolin lääkkeisiin, niin niissä on vähintään yhtä paljon riskejä kuin SSRI-lääkkeissäkin.

Entä masennuslääkkeiden tehokkuus? Tehoavatko ne lievempään masennukseen?

– Mitä lievemmistä tai epätyypillisimmistä masennuksista on kyse, niin sitä vähemmän lääkkeillä on merkitystä ja tehoa. Parhaimmillaan lääkkeet ovat masennussairauksien hoidossa, jolloin niillä on merkittävä vaikutus potilaan toimintakykyyn.

Lähde

KAPSELI 32 – MASENNUSLÄÄKKEET: KÄYTTÖAIHEET JA HOIDON PERIAATTEET (2003) Lääkelaitos. Kirjoittajat ovat psykiatrian erikoislääkäri Johan Spoov ja psykiatrian professori Erkka Syvälahti:

Kirjan Pdf-versio: http://www.nam.fi/uploads/kapseli/kapseli_32.pdf

Asiantuntija: ESA LEINONEN, psykiatrian professori, Tampereen yliopisto

Sirkku löysi vihdoin sopivan lääkkeen

Sirkku Siivonen sairastui synnytyksen jälkeiseen masennukseen 19 vuotta sitten. Sirkku kärsi lievistä masennusoireista jo ensimmäisen lapsensa syntymän jälkeen. Lääkityksen Sirkku aloitti, kun toinen lapsi syntyi 19 vuotta sitten.

Ensimmäiset 9 vuotta Sirkku joutui haittojen vuoksi vaihtamaan masennuslääkkeitä muutamaankin kertaan. Tämä on tyypillistä masennuspotilaille. Sirkku kärsi useista masennuslääkkeiden haitoista.

– Aluksi tuli suun kuivuminen. Se kuulostaa harmittomalta, mutta sitä se ei ole. Jopa puhuminen oli hankalaa ja suun kuivuminen oli niin voimakasta, ettei siihen auttanut veden juominenkaan. Ja yöllä saattoi herätä siihen, kun kieli tarttui kitalakeen kiinni. Se oli tosi hankala olotila.

– Jollain lääkkeillä oli sellaisia vaikutuksia, että aloin saada epilepsiakohtauksia. Se oli aika yllättävää. Mä sain muutaman ison kohtauksen. Menin tajuttomaksi ja sain kouristuksia. Sitten, kun sitä alettiin tutkia niin kävi selväksi, että mulla oli ollut pienempiä kohtauksia sellaisia poissaolokohtauksia jo paljon aikaisemmin. Mulla oli silloin kaksi lääkettä. Sitten neurologi hoksasi, että nämä molemmat lääkkeet ovat sellaisia, että ne alentavat kouristuskynnystä. Kyllä mä kerran sain tikkejä päähän, kun mä pyörällä kaaduin. Olin sitten vuoden ajokiellossa.

Kouristukset ja voimakas suun kuivuminen ovat tyypillisiä niin sanotuille vanhoille eli trisyklisille masennuslääkkeille. Mutta eivät uudetkaan lääkkeet kuten SSRI-lääkkeet ole aivan harmittomia. Ensinnäkin ne ovat kalliita.

– Joillakin lääkkeillä tulin ärtyisäksi. Vaikka siitä etukäteen kerrotiin, niin se on läheisille ja itselle tosi hankalaa, kun jatkuvasti huomaa olevansa ärtynyt sellaisella tavalla mikä ei ole itselle luontaista.

– Ja kun lääkkeiden tarkoitus oli lieventää ahdistusta, niin se lääke pikemminkin lisäsi sitä. Tuli painajaisunia ja silloin uni on kaikkea muuta kuin virkistävää.

Sirkun mielestä moni masennuspotilas kokee olonsa turvattomaksi masennuslääkkeiden haittojen vuoksi.

– Lääkärit vaihtuvat usein. Monilla on sellainen ongelma, kun esimerkiksi on vaihdettu lääkettä ja potilas haluaisi keskustella lääkärin kanssa tämän lääkkeen haitoista, niin sitten onkin niin, että taas on eri lääkäri. Aikoja on myös hankala saada jotta pääsisi keskustelemaan lääkärin kanssa.

Nykyisin Sirkku toimii vertaisohjaajana ja tukee muita masennuspotilaita. Kaikki SSRI-lääkkeet vievät seksihalut. Tämä on yksi asia, johon Sirkku on törmännyt keskusteluissa muiden masennuspotilaiden kanssa. Tämä on ollut masennuspotilaille hyvin kipeä asia.

– Se on paradoksaalista, kun lääkkeen ansiosta elämän laatu paranee huomattavasti – jaksaa elää ja olla olemassa ja jaksaa olla ihmisten kanssa ja jopa niiden läheisten kanssa. Erityisesti ihmisellä, joka elää parisuhteessa niin masennus jo itsessään kuormittaa sekä kumppania että asianomaista itseään. Sitten kun tällainen parisuhteen olennainen asia kuin seksielämä häiriintyy, niin se on hirveän iso asia. Masentuneelle tämä on hyvin traagista, kun muutenkin tuntee itsensä huonoksi ja vielä kun tämä puoli ei suju.

Trisyklisistä masennuslääkkeistä erityisesti amitriptyliini ja kaksivaikutteisista mirtatsapiini lisäävät ruokahalua. Tällöin ne saattavat helposti lisätä ylipainoa.

– Ei oikein tiennyt itkeä vai nauraa, kun yhdestä haitasta pääsi eroon, niin sitten joku toinen lääke aiheutti sen, että mulla paino alkoi nousta hyvin nopeasti. Mulla paino nousi parikymmentä kiloa. Se ei ole pelkkä kiusallinen kosmeettinen juttu vaan sitten tulivat ylipainon tuomat sivuvaikutukset. Niiden kanssa elän vieläkin. Mulla puhkesi aikuisiän diabetes.

Useiden masennuslääkkeiden haittojen jälkeen Sirkku löysi vihdoin sopivan masennuslääkkeen. Hän on syönyt samaa SSRI-lääkettä viimeiset 10 vuotta. Masennuslääkkeiden pitkäaikaisen käytön mahdollisista haitoista tiedetään tällä hetkellä hyvin vähän.

– Niitä haittoja on ollut useita ja erilaisia, mutta mä jotenkin koen olleeni aika onnekas. Joko minä tai joku muu on huomannut, ettei mun ole tarvinnut vuosikausia käyttää sellaisia lääkkeitä, jotka olisi voitu vaihtaa. Vaikka haitat ovat olleet kiusallisia ja osa olisi saattanut olla vaarallisiakin, niin en ole katkera vaan kiitollinen. Mulla on ollut poikkeuksellisen hyvä tilanne, koska mulla on ollut kaikki nämä 19 vuotta sama lääkäri. Lääkäri on tuntenut taustat ja se on ollut turvallista ja joustavaa.

– Olen täysin sopeutunut ajatukseen, että koko ikäni käytän masennuslääkkeitä. Olen kiitollinen, että mun elämä on nyt tällä mallilla kuin se nyt on. Ilman lääkitystä se ei olisi ollut mahdollista. Tosin pelkällä lääkityksellä en olisi tässä kunnossa kuin nyt olen.

Toimittaja: SARI SOININEN

Suomessa myynniisä olevat masennuslääkkeet ja niiden vaikuttavat aineet vuonna 2003

Trisykliset masennuslääkkeet eli epäselektiiviset monoamiinien takaisinoton estäjät

Vaikuttava aine:
Lääkkeen kauppanimi (Valmistaja)

Klomipramiini:
Anafranil (Novartis)
Anafranil retard (Novartis)

Trimipramiini:
Surmontil (Aventis)

Amitriptyliini:
Saroten (Lundbeck)
Saroten retard (Lundbeck)
Triptyl (Orion)

Nortriptyliini:
Noritren (Lundbeck)

Doksepiini:
Doxal (Orion)

SSRI- eli selektiiviset serotoniinin takaisinoton estäjät

Vaikuttava aine:
Lääkkeen kauppanimi (Valmistaja)

Fluoksetiini:
Fluoxal (Alpharma)
Fluoxetin (Biochemie)
Fluoxetin (Generics)
Fluoxetine (Ranbaxy)
Fluoxetine (Stada)
Fluxantin (Gea)
Fontex (Lilly)
Seromex (Ratiopharm)
Seromex (Merckle)
Seronil (Orion) 10 mg, 20 mg, 60 mg

Sitalopraami:
Cipramil (Lundbeck)
Cipramil tipat (Lundbeck)
Cipramil Unit Dose (Lundbeck)
Cipramil (Paranova)
Citalopram (Biochemie)
Citalopram (Ratiopharm)
Emocal (Gea)
Sepram (Lundbeck)

Essitalopraami:
Cipralex (Lundbeck)

Paroksetiini:
Optipar (Gea) 20 mg ja 40 mg
Paroxetin (Ratiopharma)
Seroxat (GSK)
Seroxat (GSK) 2 mg/ml oraalisusp.

Sertraliini:
Zoloft (Pfizer) 50 mg, 100 mg, 20 mg/ml oraaliliuos

Fluvoksamiini:
Fevarin (Solvay) 50 mg ja 100 mg
Fevarin (Paranova) 100 mg

MAO- estäjät eli selektiiviset monoamiinioksidaasi-A:n estäjät

Vaikuttava aine:
Lääkkeen kauppanimi (Valmistaja)

Moklobemidi:
Aurorix (Roche) 150 mg ja 300 mg
Aurorix (Paranova)
Moclobemid (Alternova) 150 mg ja 300 mg
Moclobemid (Ratiopharm) 150 mg ja 300 mg

Kaksikanavaiset masennuslääkkeet (serotoniini ja noradrenaliini)

Vaikuttava aine:
Lääkkeen kauppanimi (Valmistaja)

Mianseriini:
Miaxan (Orion)
Tolvon (Organon) 10 mg, 30 mg ja 60 mg
Tolvon (Paranova )

Tratsodoni:
Azona (Medipolar) 50 mg ja 100 mg

Mirtatsapiini:
Remeron soltab (Organon) 15 mg, 30 mg ja 45 mg

Venlafaksiini:
Efexor (Wyeth) 37,5 mg ja 75 mg
Efexor depot (Wyeth) 75 mg ja 150 mg

Milnasipraani:
Ixel (Pierre Fabre) 25 mg ja 50 mg

Reboksetiini:
Edronax (Pharmacia)

Lähde

KAPSELI 32 – MASENNUSLÄÄKKEET: KÄYTTÖAIHEET JA HOIDON PERIAATTEET (2003) Lääkelaitos.

Kirjan Pdf-versio: http://www.nam.fi/uploads/kapseli/kapseli_32.pdf

Lisätty asiasanat ja mobiiliyhteenveto 11.11.2015