Hyppää pääsisältöön

Vähemmistövaltuutettu punnitsi MOT:n

Vähemmistövaltuutettu Eeva Biaudet on ottanut kantaa helmikuussa 2010 lähetettyyn MOT:n jaksoon, jossa käsiteltiin maahanmuuton kustannuksia. Lausuntopyynnön oli jättänyt kansalainen X, jonka mielestä ohjelma oli jollakin tavalla loukkaava tai yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon vastainen.

Julkaisemme Biaudet'n lausunnon tässä sellaisenaan:

 

"

Hyvä X

Kiitos yhteydenotostanne vähemmistövaltuutetun toimistoon koskien Yleisradion MOT-ohjelmaa 8.2.2010 ”Maahanmuuton hinta”. Pahoittelemme, että vastauksemme on viipynyt.

Vähemmistövaltuutetun toimialana on etnisen syrjinnän ehkäisy, hyvien etnisten suhteiden edistäminen, etnisten vähemmistöjen sekä ulkomaalaisten aseman ja oikeuksien turvaaminen samoin kuin etnisen syrjimättömyyden periaatteen valvonta. Valtuutettu toimii myös kansallisena ihmiskaupparaportoijana. (Laki vähemmistövaltuutetusta ja syrjintälautakunnasta 1 §, 1109/2008).

Olemme kanssanne samaa mieltä siitä, että viitteitä asenneilmapiirin kiristymisestä Suomessa on nähtävillä. Vähemmistövaltuutettu tekee toimivaltansa puitteissa parhaansa edistääkseen kaikkien Suomessa asuvien välistä vuoropuhelua ja yhdenvertaisuutta. Vähemmistövaltuutettu on tietoinen maahanmuuttajiin kohdistuvista ennakkoluuloista ja tekee työtä sen eteen, että nämä ennakkoluulot vähenisivät.

Yhteydenottonne johdosta ylitarkastaja Hanna Välimaa oli yhteydessä Yleen ja pyysi Yleä toimittamaan kopion kyseisestä MOT-ohjelmasta vähemmistövaltuutetun toimistoon.

Yhdenvertaisuuslaissa on säädetty syrjinnän kiellosta. Syrjinnällä tarkoitetaan esimerkiksi henkilön tai ihmisryhmän arvon ja koskemattomuuden tarkoituksellista tai tosiasiallista loukkaamista siten, että luodaan uhkaava, vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai hyökkäävä ilmapiiri (häirintä). Lain esitöiden mukaan säännöksessä tarkoitettu häirinnän kielto koskisi vain suhteellisen vakavaa menettelyä. Lain esitöissä todetaan niin ikään, että säännöksellä ei rajoiteta perustuslaissa säädettyjä sananvapautta ja julkisuutta koskevia perusoikeuksia. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Sananvapauden suojan piiriin eivät kuulu ainoastaan sellaiset tiedot tai mielipiteet, jotka otetaan vastaan mielellään tai joita pidetään harmittomina tai yhdentekevinä, vaan myös sellaiset, jotka koetaan häiritsevinä tai epämiellyttävinä. Suomen lainsäädännössä ja erilaisissa kansainvälisissä sopimuksissa sananvapauden käyttöä rajoitetaan kuitenkin niin, että sananvapauden turvin ei sallita muiden perusoikeuksien tai ihmisarvon loukkaamista.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan (esim. 6.7.2006 annettu tuomio Erbakan vs. Turkki) ottanut kantaa sananvapauden ja niin sanotun vihapuheen väliseen rajanvetoon. Ratkaisussa tuomioistuin huomautti, että sananvapaus suojaa paitsi myönteisinä, vaarattomina tai yhdentekevinä pidettäviä myös loukkaavia, järkyttäviä tai huolestuttavia tietoja ja ajatuksia.

Katsomme, ettei kyseinen MOT-ohjelma sisällä sellaista materiaalia, joka olisi suoranaisesti yhdenvertaisuuslain syrjintäkiellon vastainen. Journalisti voi työssään nostaa esille erilaisia asioita ja käsitellä niitä erilaisista näkökulmista. Se, että jokin ohjelma tai vaikkapa artikkeli on yksipuolinen näkökulmaltaan, ei tarkoita, että kyseinen ohjelma tai artikkeli olisi lainvastainen. Jos haluatte, voitte kääntyä Ylen puoleen keskustellaksenne lisää ohjelman sisällöstä.

Kyseisestä MOT-ohjelmasta on kanneltu myös Julkisen sanan neuvostoon (JSN). JSN:stä saamamme tiedon mukaan, kyseistä kantelua ei, puheenjohtajan päätöksellä, otettu neuvoston käsittelyyn. Perusteluissa mainitaan, että ”Kantelu kohdistuu yleisellä tasolla seikkoihin, jotka Yleisradio on ratkaissut journalistisen päätösvaltansa puitteissa. Oikea tapa reagoida kantelussa esiin nostettuihin seikkoihin olisi esittää mielipiteensä jollakin sopivalla foorumilla."

Mainitsette viestissänne, että Martti Backmanin Facebook-sivustolla on rasistisia kirjoituksia. Kuten Teille kesäkuussa ilmoitinkin, antamanne linkki vie sivustolle, josta kirjoituksia ei pysty lukemaan. Linkki johtaa sivulle, jossa todetaan, että ”Ryhmään voi liittyä vain Finland-networkin jäsenet. Isänmaattomat terroristit pidetään näin loitolla!”. Koette, että näin maahanmuuttajia on leimattu terroristeiksi. Jos koette, että internetissä esiintyy epäasiallista materiaalia, Teidän kannattaa olla yhteydessä kyseisen sivuston ylläpitäjään ja pyytää ylläpitäjää poistamaan epäasiallinen materiaali internetistä.

Poliisi on keväällä ottanut käyttöön vihjepalvelun. Poliisin verkkolomakkeella voi ilmoittaa internetissä havaitsemistaan epäillyistä rikoksista tai niiden valmistelusta. Kaikki palvelun kautta tulevat nettivinkit keskitetään keskusrikospoliisille, joka vastaa niiden esikäsittelystä. Poliisin verkkolomake löytyy täältä https://www.poliisi.fi/nettivinkki 

Yhteydenottonne ei johda jatkotoimenpiteisiin vähemmistövaltuutetun toimistossa.


Ystävällisin terveisin


Eva Biaudet
Vähemmistövaltuutettu


Hanna Välimaa
Ylitarkastaja

"

 

P.S. Lausunnon lopussa mainitulla "Martti Backmanin facebook-sivustolla" ei ole mitään tekemistä Martti Backmanin tai MOT:n kanssa.

Matti Virtanen

tuottaja, MOT