Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Filosofia pääkuva

Kysymysarkisto: Filosofia, 2008 syksy

Tehtävä Emotivismi- essee

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä teorioita haettiin?

Vastaus: Esim. voit kertoa. velvollisuusetiikan vaihoehdon. Lisää antaa metaetiikan pohdinnot moraalin psykologisoinnista ja normatiivisesta etiikasta, emotivistisen etiikan perinteen tunteminen, väitteen totuusarvon pohtimen.

Tehtävä Oikeudet

Lähettäjä:

Kysymys: Riittääkö "oikeuden" määritelmäksi, jos kertoo vapauksista?

Vastaus: Ei selaisenaan, mutta kun oikeudet ja vapaudet filosofissa rinnastuvat monissa yhteyksissä (negatiiviset ja positiiviset vapaudet, vapausoikeudet ja sosiaaliset oikeudet jne.), ei tällainen vastaus ole kuitenkaan täysin vailla ansioita.

Tehtävä 5

Lähettäjä:

Kysymys: Vain sinä olet olemassa ja kaikki muu on sinun miellettäsi. Mitä tämän väitteen kumoamiseen haettiin?

Vastaus: 1. esim. tiede tutkii todellisuutta ja sen menestys osoittaa että maailma on olemassa.

2. vierassieluisuus: muut ihmiset ovat niin samankaltaisia että on syytä olettaa että muillakin kuin minulla on sielunelämää. solipsismi kumoutuu.

3. voi sanoa ettei tätä ongelmaa ole koskaan ratkaistu pätevästi.

Tehtävä kysymys 10

Lähettäjä: Kaisa

Kysymys: Mitkä oli tehtävän kannalta

keskeiset pointit? Oliko Kuhnin

tieteenfilosofian käsittely plussaa?

Vastaus: Hyvässä vastauksessa ovat tietysti tehtävän kannalta keskeiset käsitteet eli tiede ja filosofia määritelty osuvasti. Mutta paremmille pisteille pääseminen edellyttää tieteen ja filosofian suhteiden historiallisten muutosten perusteltua käsittelyä. Niinpä esim. hellenistisen ajan tiede oli joissakin suhteissa "nykyaikaisempaa" kuin keskiaikainen tai Kreikan "kultakauden" tiede jne. Luonnontieteiden vallankumouksen aikana tapahtuneet filosofiset muutokset (Aristoteleen kritiikki jne.) ovat ansioita, samoin 1800-luvun ja 1900-lukujen tieteellisten vallankumousten (Darwin, Einstein, kvanttimekaniikka, kaaosteoria jne.) filosofiset aspektit ovat hyviä näkökohtia. Samalla tavalla esim.

Kuhnin, Popperin, Quinen ja muiden tieteenfilosofien oivaltava käsittely voi hyvin nostaa pisteitä.

Tehtävä 5 ja 8

Lähettäjä: Jasmiin

Kysymys: Pitikö tehtävässä viisi esitellä Berkeleyn fenomenalismi?

Mihin tehtävän 8 vastaus piti perustua?

Vastaus: Tehtävässä 5 Berkeleyn oivaltavasta käsitelystä voi hyvin saada pisteitä; tehtävässä 8 on hyvä huomata, että ihmisten eriarvoisuutta hyvän elämän edellytysten jaossa on puolustettu esim. erilaisilla ansio/ansaintateorioilla, Rawlsin esittämällä oikeudenmukaisuusteorialla jne. Jonkun - ansioista riippumatta määritellyn - ihmisryhmän etuoikeuksien puolustaminen filosofian välineillä taas on huomattavasti hankalampaa. Hyvä eriarvoisuuden filosofinen kritiikki on tietenkin ansio.

Tehtävä 2

Lähettäjä:

Kysymys: Pitikö tehtävässä oikeasti päätyä johonkin varmempaankin johtopäätökseen, kuin että ihmisen on essentialismin ja eksistentialismin paikkansapitävyyttä lopulta aika mahdotonta ratkaista?

Vastaus: Kysymyksestäsi käy ilmi, että olet - vastauksesi sisältöön mitenkään kajoamatta - oikeilla jäljillä: kysymyshän on haastava ja hankala. Lisäpisteille voi päästä kun problematisoi tätä vastakohtaisuutta: eikö ihminen voisi käyttäytyä luontonsa mukaan kun hän käyttää järkiperäistä harkintaa toimintansa ohjaamiseen jne.

Tehtävä 9

Lähettäjä: venla

Kysymys: Mitä pontteja piti tulla esiin?

Vastaus: Peruspisteisiin pääsee jos oivaltaa esim. koston yhteensopimattomuuden normatiivisen etiikan pääsuuntausten edustamien ajatusten kanssa: hyveellinen ihminen ei ole kostonhimoinen, kostoa on vaikea puolustaa utilitaristisesti, se ei sovi yhteen Kantin edustaman velvollisuusetiikan kanssa jne.

Tehtävä 6 ja 1

Lähettäjä: Saku

Kysymys: Olivatko tehtävän 6 a- ja b-kohdat oikeastaan samoin perustein pätemättömiä? Kuinka paljon pätemättömyyttä piti perustella? Riittikö tehtävässä 1a oikeuksien käsittely pelkästään liberalistisen etiikan näkökulmasta?

Vastaus: ovat samoin perustein pätemättömiä. lyhyt perustelu riittää.

liberalismi riittää pitkälle. oikeuksien teoria on liberalismin ydintä.

Tehtävä 10

Lähettäjä: Spöke

Kysymys: Oliko ok jos vastausta rupesi rakentamaan filosofian syntyajoista nykypäivään ja sen avulla kertoi tieteiden ja filosofian suhteesta?

Vastaus: kuulostaa hyvältä.

Tehtävä 3

Lähettäjä: Saara

Kysymys: Mitä tässä kysymyksessä haettiin? Tarkoitettiinko hoitamisen lopettamisella yksittäisiä tapauksia, jolloin oikeutus tietenkin riippuu yksityiskohdista ja tekijöistä, vai kaikenlaisen hoidon yhtäkkistä lopettamista? Mitä olisi pitänyt ottaa esille?

Vastaus: Kysymystä tulee tietysti tarkastella asianmukaisen yleisellä tavalla, mutta oivaltavasti valitut esimerkit tukevat hyvää analyysia. Tätkeätä on havaita mm. ihmisarvon ensisijaisuus muihin inhimillisiin arvoihin nähen - ja tämän näkökohdan tuottamat vaikeudet joillekin suosituille moraaliteorioille.

Tehtävä 1

Lähettäjä: Mimosa

Kysymys: Mitä näkökulmia haettiin? Miten vastauksesta olisi voinut rakentaa johdonmukaisen?

Vastaus: Perusvastaukseen kuuluu tehävässä mainittujen käsitteiden hyvä määrittely. Lisäpisteitä saa mm. niiden tarkemmasta erittelystä ja niiden keskinäisten suhteiden oivaltavasta käsittelystä.

Tehtävä Yleensä

Lähettäjä: tyttö

Kysymys: Hei! Osaatteko sanoa vaikuttaa eiliset Kauhajoen traakiset tapahtumat kokeiden arviointiin millään tavalla? Itse olin nimittäin ainakin erittäin järkyttynyt näistä naapuri kunnan tapahtumista, jotka suuresti haittasivat nukkumista yöllä ja keskittymistä kokeessa. Myös kokeeseen meno jo pelkästään pelotti. Tämä varmasti näkyy sekä omassani että muidenkin nuorten vastauksissa.

Vastaus: Mekin olimme syvästi järkyttyneitä Kauhajoen tragediasta. Koetehtävien arvosteluun tämä hyvin surullinen tapahtuma ei kuitenkaan vaikuta ellei ylioppilaslautakuntaan toimiteta lääkärintodistusta kokelaan alentuneesta toimintakyvystä.

Tehtävä 5

Lähettäjä: Tiia

Kysymys: Mitä teorioita tässä haettiin? Kävikö osaksi vastausta Platonin ideaoppi?

Vastaus: Berkeley, Descartes, solipsismi ja vierassieluisuuden ongelma.

Platon tuskin on relevantti.

Tehtävä 1

Lähettäjä: excitant

Kysymys: Kuinka vastaus tuli jäsennellä? Mitä tässä oikeastaan haettiin?

Vastaus:

Tehtävä 6

Lähettäjä: tyttö Tampereelta

Kysymys: Onko oikein, kun otti esille deduktion ja induktion tässä tehtävässä?

Vastaus: induktiota ei parene mainita tämän tehtävän kohdalla. kyse on loogisen npäättelyn muodosta.

Tehtävä 6.

Lähettäjä: Hanna

Kysymys: Olivatko tehtävän 6. a.) ja b.) kohdissa kysymys induktiivisesta päättelystä?

Vastaus: kyse oli deduktiivisesta logiikasta.

Tehtävä Miksi pitää hoitaa? (tehtävä 3?)

Lähettäjä: Saana

Kysymys: Voiko tehtävää lähestyä moraaliteorioiden kautta?

Vastaus: kyllä. kyseessä on tasa-arvon ja ihmisoikeuksien ongelma. jos yhtä hoidetaan kalliisti, muut jäävät ilman hoitoa. mutta jos rahaa on, jokaisella on oikeus hyvöäöän hoitoon. tässä teoriat ovat siis tasa-arvoon ja hyödyn jakamiseen liittyviä.

Tehtävä yleensä

Lähettäjä: Annika

Kysymys: Kuinka tärkeää filosofien maininta on yleensäkin filosofian tehtävissä? Voiko saada täysiä pisteitä, vaikka filosofien maininta jäisi vähemmälle?

Vastaus: voi saada.

Tehtävä yleisesti ja 6.

Lähettäjä:

Kysymys: miten paljon pienet asiavirheet vähentävät pisteitä? miten laajasti asioita piti ylipäätään käsitellä? Riittikö 6.tehtävässä lyhyt vastaus vai olisiko pitänyt perustella paljon?

Vastaus: Vastaukset saisivat toki olla mahdollisemman virheettömiä ja oivaltavia, mutta kun niiden arvostelussa kiinnitetään huomio tehtävien kannalta oleellisiin näkökohtiin, eivät pienet asiavirheet eivät välttämättä romuta vastauksen arvoa .

Tehtävässä 6 on oleellista muodollisesti pätevän (deduktiivisesti pätevän päättelyn) ajatuksen ymmärtäminen. Tapauksien (a) ja (b) mukaiset päätelmät ovat deduktiivisesti epäpäteviä, (c) taas edustaa muodollisesti pätevää päättelyä.

Tarkemmin asiasta ei voi kirjoittaa lukematta vastaustasi.

Tehtävä Millainen koe oli? Tuleeko esim. L:n raja nousemaan?

Lähettäjä: Pekka

Kysymys:

Vastaus:

Tehtävä Yleinen

Lähettäjä: Pekka

Kysymys: Millainen koe oli? Tuleeko esim. L:n raja nousemaan?

Vastaus: Meidän mielestämme kysymyksiltään tietysti hyvä ja onnistunut, mutta pisterajoista puhuminen on aivan ennenaikaista: ensin vastaukset menevät opettajille ja vasta viikon tai kahden kuluttua meille.

Tehtävä 1 b)

Lähettäjä:

Kysymys: voiko velvollisuudet selittää oikeuksien kautta? esim. jos on oikeuksia on myös velvollisuuksia? Auttaako Kantin käyttäminen pisteissä?

Vastaus: Ei oikeastaan. Yleensä ajatellaan että vaatimusoikeudet luovat velvoitteita muille. Jos on oikeuksia, on olemassa oikeuksien rajat, jotka eivät ole aina velvollisuuksia. Kantin mainitseminen on hyväksi.

Tehtävä 9

Lähettäjä: Tiia

Kysymys: Olisiko koston etiikassa ollut merkittävää ottaa esille Kantin velvollisuus etiikka?

Vastaus: Kant on ihan hyvä jopa kahtakin kautta: teon yleistettävyys johtaa mahdottomuuksiin ja toisaalta kosto on toisten välineellistämistä.

Tehtävä 4

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä emotivismi- esseessä haettiin?

Vastaus: Tarkoitus on kertoa esim. velvollisuusetiikan vaihoehdon Lisäpisteet:. metaetiikan pohdintoja moraalin psykologisoinnista ja normatiivisesta etiikasta, emotivistisen etiikan perinteen tunteminen, väitteen totuusarvon pohtimen

Tehtävä 9

Lähettäjä:

Kysymys: Mitä kostamisen suhteella lakejen määräämiin rangaistukssin haettiin?

Vastaus: Nykykäsityksen mukaan laillinen rangaistus ei ole kosto; eli kaannattaa pohtia miksi rangaistaan. Ymmärtää esim. koston haitallisuuden utilitaristisesti ja osaa selittää miksi kosto on hyveen vastaista, tietää että rangaistuksia ei nykypäivänä pidetä koston kaltaisina Lisäpisteet tuntee verikoston perinteen idean, kaksintaistelu ym. moraalipsykologia, rangaistusteoriat, miksi hyveellinen ihminen ei ole kostonhaluinen; kosto, rangaistus ja retributiivinen oikeus

 • 2021 kevät: filosofia – Kysy YTL:ltä päivän kokeesta

  YTL:n vastaukset kokelaiden kysymyksiin.

  Jäin miettimään, miksi... Kuinka paljon pisteitä lähtee, jos... Haittaako, kun... Tällä sivulla Ylioppilastutkintolautakunnan asiantuntija vastaa kirjallisesti kokelaiden kysymyksiin filosofian kokeesta.

 • 2021 kevät: filosofia

  Filosofian yo-koe ja oikeat vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 syksy: filosofia

  Filosofian yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.