Hyppää pääsisältöön

Lasten kanssa filosofoinnin tavoitteet - opettajan opas

lapsen piirros jossa on ihminen
lapsen piirros jossa on ihminen Kuva: Ajattelen siis ole / Yle filosofia

Lasten kanssa filosofoinnin tavoitteet

Lasten kanssa filosofoinnin yleisiksi tavoitteiksi voi kuvata seuraavat päämäärät, joiden kehittymiseen opetuksessa tähdätään:

1. Argumentaatiotaidot (johtopäätösten muotoilu, premissien tunnistaminen, deduktiivinen ja ei-deduktiivinen ajattelu, kehnon päättelyn karttaminen jne.)
2. Herkkyys ihmetellä, kyseenalaistaa ”annettu” ja vaatia perusteita
3. Kyky identifioida, soveltaa ja muotoilla niitä periaatteita ja kriteereitä, jotka määrittävät arvostelukykyämme ja joiden perusteella teemme päätöksiä
4. Kyky eritellä asioita siten, että meille avautuu niiden monimutkaisuus
5. Kyky tunnistaa erilaisiin ilmiöihin liittyviä suhteita (syy–seuraus, välineet–keinot, osa–kokonaisuus jne.)
6. ”Moraalisen mielikuvituksen” harjoittaminen pohtimalla erilaisia näkemyksiä ja maailmankatsomuksia
7. Älyllinen rehellisyys ja toisten kuunteleminen
8. Toisten näkemysten ymmärtäminen ja kunnioittaminen
9. Rauhanomainen keskustelu eroista ja erimielisyyksistä
10. Demokratiataitojen, osallisuuden ja yhteisöllisyyden kehittäminen.
(Vrt. Juuso 2008, teoksessa Tomperi & Juuso 2008.)

Koulussa tulisi olla riittävästi tilaa ja aikaa kasvatuksellisesti tärkeille aiheille ja toimintatavoille. Lapsille on tarjottava mahdollisuuksia käsitellä myös kaikkein keskeisimpiä asioita ja elämän ydinkysymyksiä: minuus ja yksilöllisyys, oman identiteetin kehittyminen, suhde toisiin, välittäminen ja ystävyys, vastuu, oikea toiminta ja hyvä elämä, onnellisuus ja pettymykset, ilo ja suru, kauneus ja rumuus, yksilön suhde yhteisöön, yhteiskuntaan, maailmaan ja luontoon. Juuri näiden aiheiden rauhallisesta, keskustelevasta kohtaamisesta on kysymys lasten kanssa filosofoimisessa.

Kohti pohdiskelevampaa keskustelua

Pohdiskeleva keskustelu yhdessä lasten kanssa on selvästi juuri sitä, mitä kouluun on viime aikoina kaivattu. Koulun kehittämisestä dialogisempaan, yhteisöllisempään ja demokraattisempaan suuntaan on puhuttu paljon, mutta välineitä tähän pedagogiseen työhön tarvitaan huomattavasti nykyistä enemmän. Suomalainen koulu on ollut hyvin menestyksekäs oppiainekohtaisen ja tietopainotteisen sisällön välittämisessä. Samalla kouluviihtyvyyden lisääminen, koulukiusaamisen ja -väkivallan ehkäisy, kaikkien oppilaiden osallistaminen ja aktivoiminen, demokraattisten ja yhteisöllisesti suuntautuneiden asenteiden tukeminen, myönteinen monikulttuurisuus, erilaisuuden hyväksyminen ja suvaitsevaisuuden edistäminen sekä monet muut kaikkein tärkeimmiltä vaikuttavista tavoitteista ovat tahtoneet jäädä toissijaiseen asemaan. Lasten ajattelun, keskustelun ja filosofoinnin menetelmät ovat yksi parhaiten tunnetuista ja tutkituista keinoista edistää juuri mainittuja tavoitteita.

Kirjallisuusluettelo - perehdy lisää

Kirjallisuutta lasten ajattelutaitoihin, keskustelevaan opetukseen ja lasten ja nuorten filosofointiin perehtymistä varten:
Tomperi, Tuukka & Juuso, Hannu (toim.), Sokrates koulussa. Itsenäisen ja yhteisöllisen ajattelun edistäminen opetuksessa.niin & näin -kirjat, Tampere 2008.
- Kokoelma alan kansainvälisten asiantuntijoiden tekstejä lasten ajattelu- ja keskustelutaidoista sekä yleisjohdatusta lasten ja nuorten filosofointiin ja sen materiaaleihin.
Gregory, Maughn (ym.), Filosofiaa lapsille & nuorille. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.
- Johdatus lasten filosofoinnin teoriaan ja käytäntöön sekä opas P4C-menetelmän käyttämiseen.

Muuta kirjallisuutta lasten filosofoinnista, keskustelevasta opetuksesta ja ajattelutaitojen kehittämisestä:

Brenifier, Oscar, Keskusteleva opetus. Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.
Daniel, Marie-France ym., Matildan ja Taavetin matemaattiset seikkailut.Suom. Tapani Kilpeläinen. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.
Daniel, Marie-France ym., Matildan ja Taavetin seikkailut tieteen maailmassa. Suom. Jarkko S. Tuusvuori. niin & näin -kirjat, Tampere 2009.
Freese, Hans-Ludwig, Lapset ovat filosofeja. Suom. Eira Wiegand. Mannerheimin lastensuojeluliitto, Helsinki 1992.
Juuso, Hannu, Child, Philosophy and Education. Discussing the intellectual sources of Philosophy for Children. Acta Universitatis Ouluensis, Scientia Rerum Socialium E 91, Oulu 2007. Verkkoversio (pdf)
Kakkuri-Knuuttila, Marja-Leena (toim.), Argumentti ja kritiikki – lukemisen, keskustelun ja vakuuttamisen taidot. Gaudeamus, Helsinki 1998 (7. painos 2007).
Karlsson, Liisa & Riihelä Monika, Ajattelu alkaa ihmetyksestä. Ryhmätyöstä yhteistoiminnalliseen oppimiseen. VAPK-kustannus, Helsinki 1991. Korjattu 4. painos 2004, verkossa osoitteessa
Matthews, Gareth P., Filosofisia keskusteluja lasten kanssa. Suom. Antti S. Mattila. WSOY, Helsinki 2007.
Mehtäläinen, Jouko, Tiedollinen kasvatus ja ajattelun kehittäminen. Formaalinen tavoitteisto ja sen käyttö opetuksessa.Opetushallitus & Painatuskeskus, Helsinki 1992.

Asiantuntijat Hannu Juuso ja Tuukka Tomperi ovat koonneet tv-sarjan oheismateriaaliksi tämän opettajan oppaan. Se sisältää käytännön opastusta ohjelman soveltamiseen opetuksessa sekä syventävää taustatietoa aiheesta.

Ihminen ja yhteiskunta

 • Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen kiemurat? Testaa tietosi

  Testaa, mitä hyvin tunnet taloyhtiön tilinpäätöksen

  Kymmenissätuhansissa taloyhtiöissä kokoonnutaan vuosittain kuulemaan, kun isännöitsijä luettelee tilinpäätöksestä vaikeaselkoisia termejä kokousväelle. Tilinpäätöksen riveillä on kuitenkin tärkeää tietoa siitä, miten hallitus ja isännöitsijä ovat hoitaneet osakkeenomistajien rahoja. Tunnetko taloyhtiön tilinpäätöksen? Tarkista tietosi ja vastaa seitsemään kysymykseen.

 • Islamin vieraana

  6-osainen sarja islamista.

  6-osaisessa sarjassa professori Jaakko Hämeen-Anttila johdattaa kiehtovalle matkalle islamin maailmaan – sen historiaan, kulttuuriin, kuvataiteisiin, musiikkiin ja kirjallisuuteen sekä ihmisten jokapäiväiseen elämään. Ohjelmasarja on valmistunut v. 2003.

 • Buddhan jalanjäljillä

  Buddhalaisuus

  Buddhalaisuus ei ole kristinuskoon tai islamiin verrattavissa oleva uskonto, vaan pikemmin filosofia, joka opettaa tien korkeimman moraalisen, henkisen ja intellektuaalisen "valaistumisen" saavuttamiseen.