Hyppää pääsisältöön

Tuoretta tietoa alkoholista

alkoholi
alkoholi Kuva: Yle alko

Alkoholia tutkitaan paljon. Tutkimusmaailma tuottaa jatkuvasti uutta tietoa niin alkoholin terveysvaikutuksista kuin alkoholimainonnan vaikutuksista nuorten juomiseen.

Tutkimusten ansiosta niin päättäjät kuin tavalliset kansalaisetkin pystyvät perustamaan mielipiteitään mutua vankemmalle pohjalle. MOT on koonnut tälle sivulle linkkejä tuoreisiin tutkimuksiin ja muihin tutkijoiden kirjoituksiin, jotka käsittelevät alkoholia, alkoholin markkinointia sekä terveyttä.

Alkoholista suomeksi

Markkinointi

Markku Soikkeli: Mitä tutkimusnäyttö kertoo alkoholimainonnan vaikutuksista lapsiin ja nuoriin (pdf)
Lainaus:
"Alkoholilain vallitsevan tulkinnan mukaan alkoholin mainonta on kielletty pääasiassa alaikäisille tarkoitetuissa tilaisuuksissa ja ympäristöissä. Kuluttajansuojalaissa on kuitenkin vuonna 2008 kielletty myös alaikäiset yleisesti tavoittava mainonta, jos se on omiaan vahingoittamaan heidän tasapainoista kehitystään. Edellä esitetyn näytön valossa alkoholimainonta tekee juuri niin ja tavoittaa alaikäiset laajalti, joten tilannetta voi pitää voimassaolevan lain vastaisena."

Jaakko Aspara ja Henrikki Tikkanen: Tapaus alkoholimainonta: Lainsäädäntö ei saa perustua tieteellisen tiedon vääristelyyn
Lainaus:
"Alkoholituotteiden ongelmallisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että olisi totuudenmukaista väittää alkoholinkäytön kokonaiskulutuksen johtuvan juuri alkoholituotteiden mainonnasta. Tällaista syy-seuraussuhdetta ei tieteellisen tutkimuksen valossa yksinkertaisesti ole."

Markku Soikkeli, Pia Mäkelä ja Matilda Hellman: Alkoholimainonta lisää nuorten juomista – miksi uhataan rikkoa nuoria suojelevaa lakia?
Lainaus:
”Aspara ja Tikkanen uskovat, että lainvalmistelussa on käytetty vain viittätoista, valikoitua alkuperäistutkimusta. STM:n tutkimusaineisto perustuu kuuteen tieteelliseen kirjallisuuskatsaukseen, joihin on etsitty kaikki alkuperäistutkimukset, yhteensä lähes tuhat. Kirjallisuuskatsaus on hyvän tieteellisen käytännön mukainen tapa muodostaa kokonaisnäkemys tietystä kysymyksestä. Poikkeavia tuloksia ei suinkaan sivuuteta. Katsauksissa on tapana todeta, mikä on vallitseva näkemys ja kuinka vahvaa tutkimusnäyttö sen puolesta on.”

Mervi Hara: Alkoholimainonta lasten silmin

Terveys

Pia Mäkelä & al.: Suomi juo – Suomalaisten alkoholinkäyttö ja sen muutokset 1968–2008 (pdf)
Lainaus:
"Se, että 53 prosenttia 15–69-vuotiaista naisista ja 38 prosenttia samanikäisistä miehistä kertoo joko heidän vanhempansa, nykyisen tai entisen kumppanin, tai jonkin muun läheisen kärsivän alkoholiongelmasta, antaa vihjeen siitä, kuinka yleisiä alkoholiongelmat ovat välittömässä ympäristössämme. Henkilömääräksi muunnettuna tämä merkitsee, että 15–69-vuotiaiden ikäryhmässä lähes miljoonalla suomalaisnaisella ja yli 700 000 suomalaismiehellä on vähintään yksi alkoholiongelmainen omaistensa tai läheistensä keskuudessa."

Kirsimarja Raitasalo & al.: Nuorten päihteiden käyttö Suomessa 1995–2011. ESPAD -tutkimusten tulokset (pdf)
Lainaus:
"15–16-vuotiaista nuorista 60 % oli vuonna 2011 ollut humalassa joskus elämänsä aikana ja noin 10 % nuorista humaltui viikoittain. Humalajuomisen aloitusikä on viime vuosina siirtynyt aiempaa myöhäisemmäksi."

Muut

Katariina Warpenius, Marja Holmila & Christoffer Tigerstedt (toim.): Alkoholi- ja päihdehaitat läheisille, muille ihmisille ja yhteiskunnalle (pdf)
Lainaus:
"Alkoholin ja päihteiden kulutuksen kasvun myötä muiden ihmisten kokemat haitat ja yhteiskuntaa kuormittavat kustannukset ovat nousseet entistä merkittävimmiksi
teemoiksi sekä tutkimuspiireissä että alkoholi- ja päihdepoliittisissa keskusteluissa. Päihdehaittojen sosiaalisen ja yhteiskunnallisen sääntelyn kannalta muille kuin käyttäjälle koituvat haitat ovat tärkeä näkökohta. Alkoholi- ja päihdepoliittisia toimenpiteitä perustellaan usein sillä, että samalla kun ehkäistään läheisiin kohdistuvia haittavaikutuksia yhteiskunnalle koituu säästöjä."

Pasi Holm: IV-olut päivittäistavarakauppaan (pdf)
Lainaus:
"Jakelutien muutos laskisi IV-oluen vähittäismyyntihintaa 25 prosenttia ja kaikkien alkoholijuomien vähittäismyyntihintaa 3,8 prosenttia . . . Absoluuttialkoholin kokonaiskulutuksen arvioidaan kasvavan kolme prosenttia. Koska alkoholijuomien kulutuksen painopiste siirtyy väkevistä alkoholijuomista oluisiin, alkoholijuomien haittakulutuksen arvioidaan kasvavan ainoastaan vajaat kaksi prosenttia."

Pasi Holm & al.: III-olut Alkoon ja II-olut kauppoihin (pdf)
Lainaus:
"Vaikka alkoholin aiheuttamia terveysvaikutuksia ei ole perusteltua yhtään vähätellä, III-oluen siirrolla Alkoihin ja II-oluen päivittäistavarakauppamyynnillä on myös muita tärkeitä vaikutuskanavia, jotka on otettava huomioon. Keskeisimpiä ovat päivittäistavarakaupan keskittyminen, alkoholin matkustajatuonnin lisääntyminen ja valtion alkoholiverotulojen väheneminen."

Vili Varjonen & al.: Huumetilanne Suomessa 2012 (pdf)
Lainaus:
"Tutkimuksen perusteella kytkentä alkoholin kulutuksen, erityisesti humalajuomisen, ja huumeiden käytön välillä näyttäisi olevan selkeä. Usein esitetty hypoteesi siitä, että kannabiksen käyttö korvaisi alkoholinkäyttöä, ei näyttäisi pätevän ainakaan Suomessa, vaan pikemminkin kannabiksen käyttö esiintyy usein runsaan alkoholinkäytön rinnalla."

Tuomo Varis: Pohjoismainen alkoholitilasto 2011
Lainaus:
"Vuonna 2011 alkoholin tilastoitu kulutus oli edelleen korkeinta Tanskassa, 10,6 litraa sataprosenttiseksi muutettuna alkoholina 15 vuotta täyttänyttä asukasta kohti. Vastaava luku oli Suomessa 9,8 litraa. Muissa Pohjoismaissa alkoholin tilastoitu kulutus oli 6,6–7,3 litraa."

THL: Alkoholiolojen lähihistorian ja nykytilan kartoitus sekä arvio alkoholihaittoja vähentävistä keinoista
Lainaus:
"Kun halutaan tehokkaasti vähentää alkoholihaittojen kokonaismäärää, toimenpiteitä ei pidä kohdistaa ainoastaan riskikäyttäjiin. Suuri osa yhteiskuntaa kuormittavista alkoholihaitoista syntyy valtaväestön alkoholinkulutuksesta, vaikka sosiaaliset ongelmat ja vakavat terveys
haitat kasautuvatkin alkoholia keskimäärin enemmän käyttäville suurkuluttajille. Tästä syystä alkoholihaittojen tehokas ehkäiseminen yhteiskunnassa edellyttää toimenpiteitä, jotka vähentävät haittariskiä koko väestön tasolla."

Anna Järvinen & Ritva Varamäki: Suomalaisten alkoholiasenteet 2010
Lainaus:
"Tuloksista käy ilmi, että suomalaiset ovat huolissaan alkoholin käytöstä ja siitä aiheutuvista haitoista. Asenteet ovat monin kohdin tiukentuneet vuodesta 2006 lähtien. Suomalaiset toivovat toimia alkoholihaittojen vähentämiseksi ja hyväksyvät tähän liittyvät kiellot ja rajoitukset."

Alkoholista englanniksi

Markkinointi

The Science Group of the European Alcohol and Health Forum: Does marketing communication impact on the volume and patterns of consumption of alcoholic beverages, especially by young people? (pdf)
Lainaus:
"Despite the above methodological concerns and despite the fact that not all studies found an impact for all the individual marketing exposures studied, nevertheless, the overall description of the studies found consistent evidence to demonstrate an impact of alcohol advertising on the uptake of drinking among non-drinking young people, and increased consumption among their drinking peers."

Lesley A, Smith & David R. Foxcroft: The effect of alcohol advertising and marketing on drinking behaviour in young people: A systematic review (pdf)
Lainaus:
"Data from prospective cohort studies suggest that a relationship between amounts of exposure to alcohol advertising or promotional activity at baseline is related to amount of alcohol consumed by young people at followup."

Anderson, P. & al.: Impact of alcohol advertising and media exposure on adolescent alcohol use: A systematic review of longitudinal studies
Lainaus:
"Longitudinal studies consistently suggest that exposure to media and commercial communications on alcohol is associated with the likelihood that adolescents will start to drink alcohol, and with increased drinking amongst baseline drinkers."

Kerry S.O'Brien & al.: Alcohol Industry and Non-Alcohol Industry Sponsorship of Sportspeople and Drinking (pdf)
Lainaus:
" . . . receipt of alcohol industry sponsorship is associated with increased drinking in Australian sportspeople . . ."

Ross Gordon & al.: The Impact of Alcohol Marketing on Youth Drinking Behaviour: A Two-stage Cohort Study (pdf)
Lainaus:
"Marketing is of course only one of a number of variables that can influence youth drinking with other factors such as family drinking and peer influence also significant, often to a greater degree. However, our findings from the UK are consistent with previous research and add further weight to there being an association between alcohol marketing and youth drinking behaviour . . ."

Rand Europe: Alcohol Marketing: Influence on Young People's Alcohol Consumption (pdf)
Lainaus:
"Work presented in this report used novel approaches to measure alcohol advertisement exposure among young people in Europe through audiovisual and online media. Using a series of quantitative and qualitative analyses we provide evidence for how adolescents in the UK and the Netherlands were significantly more exposed to alcohol advertising on television than adults, although this effect was not seen in Germany."

Oona Brooks: Routes to Magic – The Alcoholic Beverage Industry’s Use of New Media in Alcohol Marketing (pdf)
Lainaus:
"The use of new media channels to market alcohol is a clear area of concern due to their youth appeal, relative lack regulation and the sheer volume of promotional messages. Alcohol producers use an extensive range of channels to promote their brands, providing an ever increasing number of ways for consumers to interact with their brands."

Terveys

NIAAA: A developmental perspective on underage alcohol use
Lainaus:
"Underage drinking can interfere with school attendance, disrupt concentration, damage relationships with parents and peers, and potentially alter brain function and/or other aspects of development, all of which have consequences for future success in such areas as work, adult relationships, health, and overall well-being."

The University of Sterling: Health First: an evidence-based alcohol strategy for the UK (pdf)
Lainaus:
"This report has been produced by an independent group of experts with no involvement from the alcohol industry. It has been written for everyone with an interest in promoting public health and community safety, at both national and local levels. The time has come to acknowledge the extraordinary scale of the harm caused by alcohol in the UK, develop a genuinely proportionate, evidence-based response, and change society’s relationship with alcohol for the better."

Muut

Reiner Hanewinkel & al.: Alcohol Consumption in Movies and Adolescent Binge Drinking in 6 European Countries (pdf)
Lainaus:
"The link between alcohol use in movies and adolescent binge drinking was robust and seems relatively unaffected by cultural contexts."

Kirsty Hughes & al.: Young people, alcohol, and designer drinks: quantitative and qualitative study
Lainaus:
"Designer drinks are a cause for concern. They appeal to young people often more so than conventional drinks and are particularly attractive to 14–16 year olds."

Center for Science in the Public Interest: Take a Kid to a Beer: How the NCAA Recruits Kids for the Beer Market (pdf)
Lainaus:
"The beer industry has a strong economic interest in associating itself with the NCAA and its sports audience. Just as the NCAA constantly courts new young fans, so do brewers. They rely on young drinkers to replace customers who quit, cut down on their drinking as they age, or die. Brand identification occurs early in life, and, by the age of 21, many drinkers have already settled on a favorite. Brewers need to attract customers long before they reach the legal drinking age because, on average, drinkers begin consuming at age 16."

Michael Siegel & al.: Brand-Specific Consumption of Alcohol Among Underage Youth in the United States
Lainaus:
"Underage youth alcohol consumption, although spread out over several alcoholic beverage types, is concentrated among a relatively small number of alcohol brands. This finding has important implications for alcohol research, practice, and policy."

Angela Attwood & al.: Glass Shape Influences Consumption Rate for Alcoholic Beverages
Lainaus:
"Participants were 60% slower to consume an alcoholic beverage from a straight glass compared to a curved glass."