Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Englanti pääkuva

Kertaa englannin kielioppia

Kieliopin kertausta englannin kielen keskeisimmistä rakenteista.

Artikkelin käytöstä

Artikkelit liittyvät ainoastaan substantiiveihin, joista jokaisen eteen voi tulla periaatteessa joko a, an tai the – ellei sitten ole erityistä syytä jättää artkkelia pois.

Epämääräinen artikkeli

Artikkeli 'a' tai 'an' voidaan laittaa ns. C- eli countable-sanan eteen, eli sellaisen substantiivin, joita voidaan laskea, esim. There's a cat. I have an umbrella. ('an', koska 'umbrella' alkaa vokaaliäänteellä).

He sent me a thank-you note. Substantiivin eteen sijoittuva määre, esim. adjektiivi, ei häivytä artikkelia mihinkään: I saw a Siamese cat. That's an English car. Myös ammattien, puoluekannan ja arvonimien kanssa käytetään epämääräistä artikkelia toisin kuin ruotsissa: He's a doctor. They elected a Democrat.

Ilman artikkelia

U- eli uncountable-sanoja (esim. aine- ja abstraktisanat) taas ei voi laskea, joten niiden eteen epämääräinen artikkeli ei sovi: Do you like music? There's milk in the fridge. Samoin monikon epämääräinen muoto on ilman artikkelia: They produce good cars in Germany. It's difficult to choose clothes. Sitten on tietysti julmettu määrä sanontoja, joista artikkeli puuttuu: in bed, to school, at home, by car, on foot, what kind of man, have lunch etc.etc.

Määräinen artikkeli

Määräistä muotoa käytetään yleisesti tunnetusta tai aiemmin mainitusta substantiivista, ja sen tunnus on artikkeli 'the': The coat I bought yesterday was too small. The sun is shining. Open the window, please. (yleensä huoneessa avataan tietty ikkuna eikä jotain epämääräistä ikkunaa monista) Myös of-genetiivin edellä on 'the': Do you know the name of that singer?, vrt. I'd like a cup of tea, jossa of-rakenne liittyy määrään. Samoin superlatiivin edellä: You're the best. Sekä substantivoiduissa adjektiiveissa: The bold are not afraid of the unknown.

Artikkelien paikasta

Artikkelin paikka on substantiivin ja sen määreiden edessä: It's a very boring place. You must try to see the bigger picture. Poikkeuksen muodostavat seuraavat melko yleiset tapaukset: It was such a lovely day. That was quite an experience. We spent half the time at the bar. Ja vielä muutamissa vähemmän yleisissä tapauksissa: He's too good a man. However short a skirtyou wear, you won't get the job. 

Kesto- eli -ing-muoto

Kesto- eli ing-muoto saattaa suomalaiselle olla ajoittain pieni mysteeri, meillä kun ihan yksi yhteen samanlaista verbimuotoa ei ole. Mietitään kuitenkin vaikka lauseparia 'söin voileipää' ja 'söin voileivän': tässä englanti ilmaisee toiminnan keskeneräisyyttä tai juuri parhaillaan käynnissä olemista käyttämällä ing-muotoa (I was eating a sandwich.); vertaa 'I ate a sandwich.', jossa leipä syötiin kokonaan.

Usein tämän tyyppinen lause jatkuu tyyliin 'when the doorbell rang', jossa jatkuva toiminta keskeytyy äkillisemmän tapahtuman johdosta. Samaan tapaan kestoperfekti ilmaisee toiminnan keskeneräisyyttä ('I have been reading a book', 'olen lukenut/lueskellut kirjaa').

Kun taas suomeksi kysytään 'Kuunteletko minua?', on englanniksi tavallisinta ajatella, että kysymys liittyy juuri tähän hetkeen ('Are you listening to me?') sen sijaan, että tiedusteltaisiin, onko kaverilla tapana toistuvasti/koskaan kuunnella puhujaa ('Do you (ever) listen to me?).

Yksi yo-aineessakin käyttökelpoinen kestomuoto on futuurin ing-muoto, kuten esim. lauseessa 'This time next year I'll be studying at another school.', jossa mietitään tulevaisuudessa tietyllä hetkellä käynnissä olevaa tekemistä. Jos taas ihmettelet, miksi kysymyksessä 'Are you coming tonight?' käytetään kestomuotoa, se johtuu tulevan tekemisen suunnitelmallisuudesta ja tahdonalaisuudesta, vrt. 'Will you come?', jossa pikemminkin pyydetään kaveria tulemaan kuin kysytään aikeista.

Kulkuetta odotellessa. Kuva: Gerry Balding. Julkaistu Flickr-palvelussa, cc-lisenssillä.

Passiivista

Passiiville on ominaista se, ettei sanota kuka tekee jotakin. Esim. The house was painted (talo maalattiin). On kai viisainta ajatella aluksi tavallista aktiivilausetta, esim. Peter painted the house., jossa tekemisen kohteena on talo eli se on lauseen objekti.

Tarkkaavainen lukija huomaa, että objektilla aloitetaan passiivilause, siitä tulee passiivilauseeseen "subjekti". Jos välttämättä halutaan vanhanaikaisesti englanniksi ilmaista tekijä, tässä Peter, siitä tehdään agentti ja sen eteen kirjoitetaan prepositio by. The house was painted by Peter.

Kuinka sitten passiivi muodostetaan? Passiivilauseen aikamuoto näkyy vain ja ainoastaan passivissa pakollisen apuverbin to be muodossa, sitä taivutellaan. Pääverbistä tulee aina verbin teeman viimeinen eli kolmas muoto, ihan sellaisenaan. Esim. (paint, painted) painted säännölisissä verbeissä, ja (write, wrote) written epäsäännöllisistä verbeistä. The letter (olla-verbistä perf.) has been + (teeman viimeinen muoto) written already. Kirje on jo kirjoitettu. (pass. perfekti). Finland's Olympic winners should be celebrated! (pitäisi juhlia, apuverbin should jälkeen to be -verbistä perusmuoto ilman to-partikkelia plus teeman viimeinen muoto).

Tapaus, jossa monet abit hairahtuvat: Hänet nähtiin eilen. Aktiivissa esim. joku näki hänet eilen. Lauseen objektina on hän - Somebody saw him yesterday. Aikaisemman ohjeen mukaan passiivilauseen subjektiksi tulee objekti , tässä tapauksessa hän, eikä se tietenkään voi olla subjektina muodossa him, vaan perusmuodossa. He was seen yesterday.

Genetiivin heittomerkit

S-genetiiviä käytetään pääasiassa ihmisistä, of-genetiiviä pääasiassa esineistä, asioista jne.

S-genetiivi

Yksikössä ensin tulee heittomerkki, sitten ässä: My sister's new car. Mary's little lamb. Näissä ei ole mitään ihmeellistä, mutta sitten kun sana loppuu ässään alkavat muistia vaativat harmit: This is James's car. Apua on tulossa! Nykyisin on oikein myös kirjoittaa This is James' car. Kertauksen vuoksi otetaan vielä esimerkki pomoni sihteeri. My boss's secretary tai my boss' secretary.

Monikossa ensin tulee monikon ässä ja sitten heittomerkki: The sisters' black gowns (kyseessä katoliset nunnat ja heidän kaapunsa). Sellaiset poikkeukselliset sanat kuten lapsi a child, children saavat kuitenkin monikossa ensin heittomerkin ja sitten vasta ässän: The children's toys. Ja palataksemme pomoihin, monikossa: My bosses' secretaries, jos pomoja on monta ja kullakin on oma sihteeri.

OF-genetiivi

Esimerkiksi "talon seinät". Aloita seinistä, sitten of ja lopuksi talo, eli The walls of the house. Mitä huomaamme? Of-genetiivin yhteydessä käytetään määräistä artikkelia the.

Asian tekee vähän hankalammaksi tapaukset, joissa kumpaakaan gentiiviä ei tarvita. Jos kaksi asiaa liittyy kiinteästi yhteen, kirjoitetaan: huoneen avain, the room key; oven kahva/vedin, a door knob jne. Ja vielä huipennukseksi esimerkki, jossa prepositiolla korvataan genetiivi: The tallest building in Helsinki, Helsingin korkein rakennus. Kielioppikirjasta tai oppikirjan kieliopista löytyy lisää esimerkkejä. 

Ehtolauseet

Ehtolauseissa käytetään konditionaalia, joita on kahta lajia:

Ensimmäinen konditionaali

If I had money, I would buy a new computer.

If I had money (if-lauseessa on pääverbistä imperfekti, eikä koskaan apuverbiä would), I would buy a new computer (päälauseessa on sitten apuverbi would + perusmuoto ilman to-partikkelia). = Jos minulla olisi rahaa, ostaisin uuden tietokoneen. Muita esimerkkejä: We would like to go there, if we had time (= menisimme sinne mielellämme, jos meillä olisi aikaa). Koska like on ihan tavallinen verbi, sen jälkeen tulevassa verbissä on edessään to-partikkeli.

Toinen konditionaali

If I had had money, I would have bought a new car.

If-lauseessa on aivan tavallinen pluskvamperfekti, niitä ovat mm. I had seen, we had gone jne. ja päälauseessa ns. infinitiivin perfekti, jolla tarkoitetaan sitä, että would-apuverbin jälkeen ei tule to-partikkelia, vaan perfektimuoto (have + viimeinen muoto) Suomeksi esimerkki kuuluu: Jos minulla olisi ollut rahaa, olisin ostanut uuden auton.

Ehtolauseita voi olla myös sellaisia, jotka eivät toteudu, vaikka kuinka sitä toivot: I wish I could fly like a bird! I wish I were you! = Kunpa osaisin lentää! Olisinpa niinkuin sinä!

Harjoittele yksikön preesensin 3. persoonan käyttöä

Audiossa kuullaan erilaisia puhetilanteita, joiden avulla harjoitellaan yksikön preesensin 3. persoonan käyttöä, ajan ilmaisujen paikkaa lauseessa, kestopreesensin ja -perfektin käyttöä sekä konditionaalia ja ehtolauseita. Samalla harjoitellaan puheen ymmärtämistä.

Harjoittele matkailuun ja asumiseen liittyviä keskustelutilanteita

Audioiden avulla harjoitellaan puheen ymmärtämistä sekä menneen ajan aikamuotoja, tutustutaan verbien epäsäännölliseen taivutukseen, indefiniitti- ja refleksiivipronomineihin, käsitellään muodollista subjektia sekä englannin yksikkömuotoisia substantiiveja, jotka ovat suomen kielessä monikossa.

Harjoittele puheenymmärtämistä

Audiossa kuullaan vuorikiipeilyyn liittyvä keskustelutilanne sekä matkailumainokset Lontoosta ja New Yorkista. Keskustelutilanteen ja matkailumainosten avulla harjoitellaan puheenymmärtämistä ja tutustutaan samalla britti- ja amerikanenglannin eroihin. Audiossa tutustutaan lisäksi englanninkielisissä maissa vietettäviin juhlapäiviin ja niihin liittyviin tapoihin ja harjoitellaan puheenymmärtämistä vastaamalla annettuihin kysymyksiin.

Harjoittele puheenymmärtämistä

Audiossa kuullaan koulutukseen ja työelämään liittyviä tekstejä, joiden avulla harjoitellaan puheen ymmärtämistä. Englannin kielen rakenteista harjoitellaan kysymyslauseita, suoraa ja epäsuoraa esitystä, adjektiivin ja adverbin vertailua sekä passiivia.

Australianenglantia

Audiossa kuullaan tekstit, jotka käsittelevät Australian asuttamisen historiaa, terveyttä ja ravitsemusta sekä St.Michaelin keskiaikaisen katedraalin uudelleenrakentamista Englannissa toisen maailmansodan jälkeen. Tekstien avulla harjoitellaan puheen ymmärtämistä, tutustutaan australianenglantiin ja opetellaan kansallisuussanoja. Terveyttä ja ravitsemusta käsittelevän tekstin avulla tutustutaan myös apuverbien ja pronominien (one - another, one -the other, some - others, some - the others) käyttöön

 • 2020 syksy: englanti lyhyt oppimäärä

  Englannin yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 syksy: englanti pitkä oppimäärä

  Englannin yo-kokeen tehtävät ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 kevät: englanti lyhyt oppimäärä

  Englannin yo-koe ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

 • 2020 kevät: englanti pitkä oppimäärä

  Englannin yo-kokeiden tehtävät ja vastaukset.

  Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.