Hyppää pääsisältöön

Tävlingen för Ny Musik 2015 regler

UMK 2015
UMK 2015 Kuva: Yle svenska

TÄVLINGEN FÖR NY MUSIK 2015 REGLER

Tävlingen för Ny Musik (nedan tävlingen) går ut på att hitta den bästa nya finska schlagermelodin och den bästa artisten. Segraren i tävlingen representerar Finland vid schlagertävlingen Eurovision Song Contest år 2015. Rundradion Ab (nedan Yle) beslutar om hur tävlingsprocessen skall genomföras och om tidtabellen med beaktande av de regler och tidtabeller som fastställts av Europeiska rundradioförbundet (nedan EBU).

1. Deltagande och material

1.1. En tävlande kan delta i tävlingen med endast en schlagermelodi. Melodin får inte ha publicerats tidigare.

1.2. Demoinspelningar kan insändas till tävlingen mellan den 1.9 2014 kl. 12 och den 8.9.2014 kl 12. Som tävlingsbidrag godkänns endast demoinspelningar som har anlänt till Rundradion (Böle) inom den utsatta tiden och som är förenliga med dessa regler.

1.3. Demoinspelningar och övrigt begärt material kan lämnas in antingen i form av uppladdningar på Yles server i digitalt format eller sändas per post på en minnessticka (adresser och tekniska krav kan läsas i slutet av reglerna). Om materialet sänds in på en minnessticka skall anmälningsblanketten som finns på adressen yle.fi/umk skrivas ut, fyllas i och undertecknas.

1.4. En artist kan delta i tävlingen som solist i endast en (1) schlagermelodi, men kan delta i en annan som vanlig medlem i ett band. Upphovsmännen till schlagermeoldierna (kompositörerna, textförfattarna, arrangörerna) kan delta i tävlingen med flera melodier.

1.5. Den solist eller det band som framför schlagermelodin på demoinspelningen skall vara den/det som slutgiltigt framför melodin.

1.6. Demoinspelningen skall vara sjungen, produktionsmässigt av hög kvalitet och av den skall framgå förutom melodin också riktlinjerna och idéerna för det slutliga arrangemanget.

1.7. Demoinspelningar och annat material som sänts till tävlingen returneras inte. Yle betalar ingen ersättning för dem och svarar inte för sådana kostnader och arvoden som uppkommer i anslutning till produktionen av det material som sänts in till tävlingen.

1.8. I samband med tävlingen har Yle rätt att använda allt insänt material på alla sätt, inbegripet i marknadsföringen av tävlingen, samt i program som producerats under tävlingens gång, oberoende av förmedlingssättet och obegränsat av tiden.

1.9. Den person/de personer som har komponerat schlagermelodin, den/de som framför den och de övriga rättsinnehavarna ger Yle sitt samtycke till att filma dem i deras förberedelser inför tävlingen.

1.10. Yle har med ensamrätt alla rättigheter till det material som bolaget producerar under tävlingens gång, utan plats- och tidsmässig begränsning, inbegripet rätten att omarbeta och vidarebefordra materialet.

2. Tävlingsprocessen

2.1. Den expertjury som Yle har utnämnt, väljer de melodier som går vidare i tävlingen (artisten + schlagermelodin) bland alla melodier som har insänts till tävlingen.

2.2. Yle förbehåller sig rätten att besluta om sättet att välja de tävlande. Beslutet kan inte överklagas.

2.3. Bland de tävlande, som utvalts att gå vidare i tävlingen, väljer publiken tävlingens finalister i kval, som sänds som direkta tv-sändningar.

2.4. Tävlingens segrare väljs vid UMK-finalen i mars 2015, som sänds som en direktsändning i tv. Segraren förbinder sig att representera Finland i den internationella Eurovision Song Contest 2015 och att producera en schlagermelodi som är förenlig med EBU:s regler.

2.5. Om publikomröstningen under kvalet eller finalen misslyckas på grund av en teknisk eller annan omständighet, avgörs segraren av den expertjury som Yle har utnämnt.

2.6. De tävlande får inte gå ut offentligt med de olika skedena, resultaten och övrigt i den tävlingsprocess, som Yle har fastställt, före en tidpunkt som meddelas senare. Yle har rätt att avstänga en tävlande, som inte iakttar sekretesskyldigheten eller övriga tävlingsregler.

3. Allmänna regler

3.1. En demoinspelning som insänts till tävlingen får inte delta i övriga länders Eurovision Song Contest -kval.

3.2. Minst en av dem som har gjort schlagermelodin till tävlingen och huvudsolisten/minst en av huvudsolisterna måste vara finsk medborgare eller bo permanent i Finland.

3.3. Alla artister som deltar i tävlingen skall fylla 16 år senast den 16.5.2015 (preliminärt datum, som kan ändras). Ovan nämnda åldersgräns gäller inte schlagermelodins kompositörer, textförfattare eller arrangörer.

3.4. Schlagermelodin får vara längre än tre (3) minuter, men de tävlande som valts att gå vidare i tävlingen förbinder sig att inom en tidsgräns som meddelas senare göra 3 minuter långa versioner av sin schlagermelodi i enlighet med EBU-reglerna.

3.5. Sammansättningarna av tävlande som uppträder i tv-framförandena får bestå av högst sex personer.

3.6. Språket som schlagermelodin framförs på är fritt valbart. Segraren i tävlingen måste beakta att texterna till schlagermelodierna i enlighet med EBU-reglerna inte får vara politiska eller kränkande, inte heller innehålla svordomar eller produktmärken.

3.7. Alla tv-uppträdanden i tävlingen sker som singback med live-on-tape eller instrumental bakgrund. Bakgrunden skall sändas till Yle inom en fastsatt tid som meddelas senare.

3.8. Den samarbetspartner som Yle valt producerar de slutliga versionerna av de schlagermelodier som valts att gå till fortsättning. En tävlande kan också själv producera den slutgiltiga versionen varvid den tävlande eller hans/hennes representant (producent, skivbolag o.s.v.) skall sända in det färdiga materialet inom den fastställda tidsgränsen, sparat i det format som krävs. Då ansvarar den tävlande eller hans/hennes representant för att versionen tekniskt är i en form som kan framföras. Om en tredje part i efterhand framför något tilläggskrav på Yle för nya bakgrunder till framförandet och/eller till den sjungna versionen ansvarar inspelningens producent för dem.

3.9. Vad gäller kompositörerna, textförfattarna och arrangörerna av schlagermelodierna rapporterar Yle om sina framföranden till Teosto, som tar hand om ersättningarna enligt gällande avtal. De tävlande måste själva göra en produktanmälan till Teosto gällande sin schlagermelodi.

3.10. Yle ansvarar för tävlingsdeltagarnas de rimliga rese- och inkvarteringskostnader i samband med tävlingen som har avtalats på förhand med Yles representant. För tävlingsdeltagare, bakgrundssångare och andra till uppförandet godkända personer som reser till tävlingen från utlandet ersätter Yle endast avtalade resor inom Finland.

3.11. Yle betalar tävlingsdaltagarna en separat avtalad ersättning för tv-framförandet.

3.12. Yle betalar inte ersättningar till tävlingsdeltagarnas övriga medhjälpare som deltar i planeringen och förberedelserna inför tävlingsframförandet och ersätter inte heller kostnaderna för scenkläder, specialfrisyrer eller extra rekvisita som anskaffats för tävlingsevenemangen. Yle tillhandahåller sedvanliga friserings-, makeup-, kostym- och koreografitjänster inför tävlingsevenemangen. En tävlingsdeltagare får anlita egna medhjälpare, men Yle ersätter inte deras kostnader eller arvoden.

3.13. Kompositioner eller texter som deltar i tävlingen får inte uppföras offentligt, inte heller publiceras kommersiellt eller icke-kommersiellt (noter, skiva, kassett, CD, DVD, film, video, radio, television, internet, mobil, on demand, o.s.v.) förrän Yle offentliggör de schlagermelodier som går vidare i tävlingen. De melodier som valts att gå vidare i tävlingen får framföras offentligt eller publiceras först efter ett datum som meddelas senare.

3.14. Rättsinnehavarna till de schlagermelodier som valts att gå vidare i tävlingen förbinder sig att överlåta sin melodi för publicering på en eventuell samlingsskiva. Ingen separat licensieringsavgift betalas för användningen till samlingsskivan, endast försäljningsroyalty enligt pro rata -praxis.

3.15. De artister som framför schlagermelodierna (solisten/solisterna, bandet/banden, bakgrundssångarna och övriga uppträdande) som valts att gå vidare i tävlingen skall förbinda sig att stå till förfogande vid repetitioner, framföranden och marknadsföring vid tidpunkter som meddelas senare, under hela tävlingstiden.

3.16. Av den vinnande schlagermelodins producent, upphovsmän och alla artister förutsätter Yle alla de rättigheter, som EBU kräver av Yle. Gällande detta uppgörs ett separat föravtal med samtliga upphovsmän, artister och producenter av melodierna som deltar i finalen, eller med deras representanter. I föravtalet försäkrar schlagermelodiernas upphovsmän och/eller deras representanter också att de inte har överlåtit rättigheterna till ifrågavarande melodi och att de inte har ingått andra förbindelser som står i konflikt med ovan nämnda EBU-avtal.

3.17. Yle förbehåller sig rätten att ändra reglerna. Till övriga delar än de som behandlas i dessa regler gällande deltagandet i tävlingen och framförandet av schlagermelodierna tillämpas de av EBU fastställda internationella reglerna för Eurovision Song Contest -tävlingen. Om EBU:s regler eller deras tolkningar kräver ändringar i dessa regler till någon del förbehåller Yle sig rätten till ifrågavarande ändringar. Yle förbehåller sig även rätten att utesluta sådana schlagermelodier som inte uppfyller dessa regler.

3.18. Vid deltagandet i tävlingen godkänner schlagermelodiernas artister, kompositörer, textförfattare och arrangörer tävlingens regler och förbinder sig att följa dem.

Det material som avses enligt dessa regler skall sändas mellan 1.9.2014 kl. 12 och 8.9.2014 kl. 12 antingen som uppladdning i digital form till adressen yle.fi/umk eller per post på en minnessticka till adressen

UMK2015
Yle Kultur
PB 65
00024 HELSINGFORS

För anmälan krävs i digitalt format:

  • Demoinspelning. Filformat: mp3
  • Två fotografier på den uppförande artisten (solisten/solisterna och/eller bandet). Både lodrät och vågrät bild. Kolla att fotografens namn finns med och att artisten har rätt att använda bilderna. Filformat: jpg, kamerans största möjliga filstorlek (imagesize: large), förpackningsformat: fine. Obs! Inga raw-filer, inga foton som tagits med mobiltelefon!
  • Publiceringsbar biografi av tävlingsdeltagaren (solisten/solisterna och/eller bandet) med uppgifter om tävlingsdeltagarens eventuella Twitter-, Facebook-, webbplats- och andra länkar.
  • Sångtexten (doc, pdf eller .rtf).
  • Om materialet sänds in på en minnessticka, skall anmälningsblanketten som hittas på adressen yle.fi/umk skrivas ut, undertecknas och sändas in.

Mer information via e-post: umk@yle.fi.

Kommentit