Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Kuningaskuluttaja pääkuva

Kuningaskuluttajan verkkosivujen päivittäminen on päättynyt. Jatkossa ajankohtaiset kuluttaja-asiat löytyvät Yle uutisten ja MOT-toimituksen sivuilta.

Putkiremontin hinta määräytyy jo suunnitteluvaiheessa

Putkiremontin tarpeiden selvittämisessä ja suunnittelussa ei kannata säästellä. Ammattitaitoisten suunnittelijoiden ja muiden asiantuntijoiden löytämiseen kannattaa panostaa. Puutteelliset ja pihistellen tehdyt suunnitelmat kostautuvat rakentamisvaiheessa kun joudutaan maksamaan erikseen lisätöistä. Tällöin putkiremontin kokonaishinta voi nousta huomattavastikin. Myöskään urakoitsijaa valittaessa halvin tarjous ei ole välttämättä edullisin.

Suunnitteluvaiheessa määritellään mitä kaikkea juuri tämä putkiremontti sisältää. Mitä ollaan tekemässä, missä laajuudessa ja millä menetelmillä? Onko remontti kiinteistön ja asuntojen laatutason säilyttävä peruskorjaus vai tasoa nostava perusparannus? Remontin kokonaisuus ja laatutaso määritellään jo ns. hankesuunnitelmassa, jonka pohjalta laaditaan putkiremontille alustava kustannusarvio ja aikataulu.

Suunnittelu on halpaa, rakentaminen kallista

Putkiremontissa suurin osa rahasta kuluu talon sisällä, näkymättömissä olevien putkien ja niihin liittyvien laitteiden korjaamiseen. Asunnon omistaja omistaa kuitenkin osuuden koko taloyhtiön osakekannasta ja taloon tehdyt korjaukset vaikuttavat myös yksittäisen osakkaan omistuksen arvoon.

Osakkaat eivät selvästi olleet omistusasumiseen soveltuvia, koska eivät ymmärtäneet lainkaan vastuutaan kiinteistön hoidosta ja ylläpidosta.. - Kuningaskuluttajan nettikysely

Etukäteen tehtävillä kuntotukimuksilla selvitetään, voidaanko putkien käyttöikää jatkaa korjaamalla niitä sisäpuolelta (pinnoitus, sujutus, sukitus) vai pitääkö putket vaihtaa kokonaan uusiin. Jos putket eivät ole vielä pahasti syöpyneet tai tukkeutuneet, ne on mahdollista korjata sisäpuolelta. Silloin remontti on putkien vaihtamista halvempi eikä asunnoissa tarvitse välttämättä rikkoa seiniä.

Pinnoitettut putket eivät kuitenkaan kestä yhtä kauan kuin täysin uudet. Uusien putkien käyttöikä on noin 50 vuotta, pinnoittamalla korjattujen noin 20-30 vuotta.

Myös vakuutusyhtiöiden kanta uusilla menetelmillä korjattuihin putkiin vaihtelee. Miltei poikkeuksetta pinnoitettujen putkien ikävähennys vahinkokorvauksissa on suurempi kuin uusittujen putkien.

Jos päädytään putkien sisäpuoliseen korjaukseen, märkätilojen uusimista ei välttämättä tarvita. Putket pysyvät silloin vanhoilla paikoillaan, eikä esim. asuntojen vesikalusteiden siirtäminen toiseen paikkaan onnistu ilman asunnon omistajan itse kustantamia muutostöitä.

Suunnitelmien tekeminen ja sopivan korjausmenetelmän valinta vaatii korjausrakentamisen erityisammattitaitoa. Putkiremontin suunnitteluvaiheessa taloyhtiö palkkaa ainakin projektipäällikön ja pääsuunnittelijan. Projektipäällikkö on taloyhtiön edustaja putkiremontin aikana.

Tutkimuksilla saadut tiedot auttavat suunnittelijoita tekemään oikeat ratkaisut.

- Suunnittelun osuus on vain muutamia prosentteja koko remontin hinnasta. Siinä ei kannata pihistellä. Kannattaa tehdä tutkimuksia ja kartoituksia, kuvata viemäreitä, ilmanvaihtohormeja, jne. Tutkimuksilla saadut tiedot auttavat suunnittelijaa tekemään oikeat ratkaisut sitten kun taloyhtiössä on saatu päätettyä mitä kaikkea heidän putkiremontissaan tehdään, neuvoo rakennuttajakonsultti Kari Lehtinen Relea oy:sta.

- Urakoitsija laskee remontin kokonaishinnan saamiensa suunnitelmien pohjalta. Kaikki, mitä ei lue suunnitelmassa, on lisätyötä josta urakoitsija laskuttaa erikseen. Puutteellinen suunnittelu kostautuu rakentamisvaiheessa ja voi nostaa putkiremontin kokonaishintaa tuntuvastikin, korostaa Lehtinen.

Asunnon omistajan kannattaa osallistua suunnitteluun

Suunnitteluvaiheessa asunnon omistajilta kysytään haluavatko he teettää omia asuntokohtaisia parannuksia. Jos tarpeeksi moni haluaa esim. keittiökalusteiden uusimista, se voidaan sisällyttää urakkaan ja maksaa taloyhtiön yhteisistä varoista.

Myös lisätöiden teettäminen kannattaa sisällyttää sopimukseen hintojen osalta. Allaskaapin asennus eli kaksi ruuvia seinään ei todellakaan maksa 250 euroa. - Kuningaskuluttajan nettikysely

Esille tulleiden remonttitarpeiden pohjalta isännöitsijä, pääsuunnittelija ja projektipäällikkö tekevät muutaman erilaisen korjaussuunnitelmaehdotuksen kustannusarvioineen. Erilaiset vaihtoehdot pitää esitellä ja selittää kaikille osakkaille ajoissa.

Yhtiökokous tekee ehdotusten pohjalta päätöksen remontin laajuudesta, toteuttamistavasta ja rahoittamisesta.

Päätöksellään yhtiökokous valtuuttaa hallituksen aloittamaan putkiremontin varsinaisen suunnitteluvaiheen ja kilpailuttamaan urakoitsijat.

Asiantuntijoiden pätevyys ja referenssit tarkistettava

Asiantuntijan valintakriteerit:

 • tiedot, taidot, kokemus vastaavista projekteista
 • tarjous/projektisuunnitelma
 • asiantuntijan edustaman yrityksen toimintatavat, menetelmät, osaaminen
 • tekniset- ja taloudelliset resurssit
 • referenssit
 • maine

Kun putkiremontin raameista on päätetty yhtiökokouksessa, aloitetaan yksityiskohtaisempi tekninen suunnittelu. Jo aikaisemmin palkattujen pääsuunnittelijan ja projektipäällikön lisäksi tarvitaan ainakin LVI-suunnittelija, rakennesuunnittelija ja sähkösuunnittelija. Suunnittelijat palkkaa taloyhtiö.

Suunnittelijat tekevät oman alueensa tarkemmat suunnitelmat. Pääsunnittelija vastaa kokonaisuudesta.

Tässä vaiheessa päätetään myös se, esim. millaisia laattavaihtoehtoja tai vesikalusteita osakkaat voivat valita omiin tiloihinsa taloyhtiön maksamana sekä se, millä tavalla osakkaille mahdollisesti hyvitetään heidän itsensä aikaisemmin tekemiä korjauksia.

Käytännössä putkiremonttien yhteydessä asunnon omistajien aikaisemmin tekemiä korjauksia hyvitetään harvoin.

- Kyse on vastuista. Uuden remontin takuu ei kata esim. uudelleen asennettuja vanhoja vesihanoja, perustelee Kari Lehtinen.

Asunnon omistajien aikaisemmin tekemiä korjauksia hyvitetään harvoin.

Yksittäisessä huoneistossa tehdyt korjausratkaisutkaan eivät välttämättä sovi uuden remontin kokonaisuuteen. urakoitsijalla ja taloyhtiöllä on vastuu siitä, että korjaukset on suoritettu asianmukaisesti. Esimerkiksi aikaisempien korjausten puutteellinen dokumentointi pakottaa tekemään työn putkiremontin yhteydessä uudelleen.

Suunnitteluvaiheen aikana jokaiselle asunnon omistajalle toimitetaan ns. huoneistokortti, jossa lukee ne asunnossa tehtävät korjaukset, laitteet ja pintamateriaalit, mitkä kuuluvat ns. perustasoon ja jotka maksaa taloyhtiö. Näistä poikkeavat ratkaisut maksaa asunnon omistaja itse. Jos asunnon omistaja haluaa esim. määriteltyä perustasoa kalliimmat laatat, hän maksaa itse sen osuuden mikä ylittää perustasoisen laatan ja sen asennuksen hinnan.

Osakas voi teettää omaan laskuunsa meneviä töitä pääurakoitsijalla tai hankkia korjaajat muualta. Asunnon omistajan henkilökohtaiset remontit eivät saa haitata koko talon remonttia tai vaikuttaa sen aikatauluun.

Henkilökohtaisista remonteista asunnon omistaja voi hakea verotuksessa kotitalousvähennystä.

Urakkasopimuksessa kirjattava kaikki urakkaan kuuluvat työt

Suunnitelmien valmistuttua projektipäällikkö laatii tarjouspyyntöasiakirjat ja pyytää urakkatarjoukset useammalta rakennusliikkeeltä. Urakkatarjouksien perusteella valitaan rakennusliike, joka tulee tekemään putkiremontin. Myös urakoitsijan taustatiedot on syytä tarkistaa. Yhtiökokouksen hyväksyttäväksi tuodaan ehdotus urakoitsijasta. Hyväksytyn urakkatarjouksen perusteella tehdään myös lopullinen rahoituspäätös.

Varatkaa tarpeeksi aikaa suunnitteluun, valitkaa hyvä valvoja ja taloyhdistyksen hallitukseen tekniikkaa ymmärtävä, me vaihdoimme prosessin aikana isännöitsijää.- Kuningaskuluttajan nettikysely

Yleensä urkoitsija jakaa kokonaisurakan vielä pienempiin osiin, jotka hän voi teettää omilla aliurakoitsijoillaan.

Urakoitsijan valinnan jälkeen suunnitelmia tarkennetaan edelleen. Urakkasopimukseen kirjataan milloin remontti alkaa ja loppuu sekä miten urakoitsija osoittaa että sopimuksessa määritellyt työt on tehty sovitun laatutason mukaisesti. Urakkasopimukseen kirjataan myös miten remonttipölyn hallinta toteutetaan. Laadukkaassa putkiremontissa remontoitavat tilat eristetään ja alipaineistetaan siten, että asukkaiden pölyhaitat minimoidaan ja että työntekijöiden työskentelyolosuhteet täyttävät työturvallisuusmääräykset.

Urakoitsijan dokumentoitava jokainen työaihe

Asukastilaisuuksissa käsiteltäviä asioita:

 • huoneistoissa tehtävät työt ja niistä koituvat velvoitteet asukkaalle
 • pölysuojaukset ja siivoukset
 • urakoitsijoiden työntekijöiden tunnistaminen
 • huoneistokohtaiset aikataulut
 • urakoitsijan työskentelytavat ja –ajat
 • vesi- ja viemärikatkojen pituus
 • asuminen remontin aikana ja mahdolliset asumispalvelut
 • avainjärjestelyt
 • viestintäjärjestelyt,

Urakoitsija vastaa itse siitä, että työt suoritetaan rakennusmääräysten ja urakkasopimuksessa määritellyn laatutason mukaisesti.

Urakoitsijan tehtävänä on tehdä jokaisesta työvaiheesta raportti, josta selviää mitä on tehty, minne ja miten. Putkremontille palkataan viimeistään tässä vaiheessa myös valvoja, joka varmistaa, että työt on tehty niin kuin sopimuksessa on määritelty..

Urakoitsijan tehtäviin kuuluu myös mm. turvallisuussuunnitelman tekeminen sekä työntekijöiden että asukkaiden näkökulmasta, selvitys siitä, miten työmaalla työskentelevät voidaan tunnistaa, avainjärjestelyt sekä remontinaikaisen asumisen mahdollistavien palveluiden, esim, varavessojen ja peseytymismahdollisuuksien järjestäminen. Urakoitsija myös suunnittelee ja aikatauluttaa jokaisessa huoneistossa tehtävät työt yksityiskohtaisesti.

Urakoitsijan valinnan jälkeen järjestetään ensimmäinen asukastilaisuus, jossa esitellään putkiremontiin osallistuvat tahot: esim. urakoitsija, aliurakoitsijat, valvoja, suunnittelijat ja projektipäällikkö. Siellä käydään läpi urakan sisältö sekä milloin remontti alkaa ja päättyy kussakin rapussa ja siinä sijaitsevissa huoneistoissa.

Tilaisuudessa käydään läpi myös mitä tiloja asukkaan pitää tyhjentää ja miten suojata asuntoon jäävät tavaransa. Asukastilaisuuksia järjestetään remontin edetessä. Urakoitsija voi järjestää esimerkiksi rappu- ja putkilinjakohtaisia tiedotustilaisuuksia. Remonttitöiden edetessä asukkaiden on tiedettävä milloin vedet katkaistaan tai työmiehet tulevat asuntoon. Asukastilaisuuksien lisäksi asukaiden tiedonsaanti on varmistettava myös muilla tavoilla. Tiedotuksen päävastuu on urakoitsijalla.

Tutustu myös:

Putkiremontti on omaa kylppäriä isompi juttu
10 askelta kohti onnistunutta putkiremonttia

Muokattu 17.3.2015: Ulkoasun korjauksia ja videoita lisätty

 • Kuningaskuluttaja loppuu – meteli jatkukoon

  Kunkun toimitus kiittää ja kumartaa.

  Niin se nyt on – Yleisradion pitkäaikainen kuluttajaohjelma Kuningaskuluttaja loppuu. Kehitystauolle jäänyt ohjelma ei palaa torstai-iltojen televisioon. Myöskään Kuningaskuluttajan verkkosivuille ei enää tehdä uutta sisältöä ja ohjelman sosiaalisen median kanavat suljetaan. Kuningaskuluttajan verkkosivujen sisältö tietysti jää verkkoon käytettäväksi.

 • Kokonaisvaltainen näöntutkimus optikolla teetetty ja kaikki kunnossa?

  Optikon tekemä laaja näöntutkimus on vain suuntaa antava.

  Silmälasiliikkeiden optikot ovat laajentaneet toimenkuvaansa silmälasien määräämisestä “laajempaan silmäterveyden seurantaan”. “Helpot, halvat ja nopeat” näöntutkimukset houkuttelevat kuluttajaa edullisuudellaan. Harva kuitenkin hoksaa, että esimerkiksi silmänpohjakuvaus on optikon tekemänä vain suuntaa antava.

Kuningaskuluttaja

 • Kuningaskuluttaja loppuu – meteli jatkukoon

  Kunkun toimitus kiittää ja kumartaa.

  Niin se nyt on – Yleisradion pitkäaikainen kuluttajaohjelma Kuningaskuluttaja loppuu. Kehitystauolle jäänyt ohjelma ei palaa torstai-iltojen televisioon. Myöskään Kuningaskuluttajan verkkosivuille ei enää tehdä uutta sisältöä ja ohjelman sosiaalisen median kanavat suljetaan. Kuningaskuluttajan verkkosivujen sisältö tietysti jää verkkoon käytettäväksi.

 • Youtube-mainontaa sipsipalkalla

  Youtube-markkinoinnin pelisäännöt puuttuvat.

  Youtube-markkinoinnissa pelisääntöjä ei vielä ole. Videoiden tekijät eli tubettajat ovat usein nuoria - ja heidän seuraajansa vieläkin nuorempia. Mainostajista erityisesti vaate- ja meikkifirmat ovat löytäneet tubettajat, joille tarjotaan tuotteita mainosvideoita vastaan. Tube-suosikit IinaPS, Tume ja Lakko saavat yhteistyöehdotuksia laidasta laitaan.

 • Näin korjaat itse vetoketjun

  Kuinka korjata vetoketju ilman että sitä tarvitsee vaihtaa?

  Vetoketjut ovat vaatteen tai laukun ainoita liikkuvia osia. Siksi ne menevät useimmiten rikki ensimmäisenä. Vetoketjun vaihtaminen uuteen on työlästä puuhaa. Se vaatii sekä taitoa että ompelukoneen. Helpommallakin voi päästä.

 • Hyötykasvit parvekkeella: ravintoa ja silmänruokaa

  Syötävätkin kasvit jalostetaan yhä kauniimmiksi.

  Keittiöpuutarhan tai hedelmä- ja marjatarhan perustamiseen ei tarvita enää välttämättä maatilkkua tai viljelypalstaa. Monimuotoisen hyötypuutarhan saa myös omalle parvekkeelle. Pihi puutarhuri ehtii vielä kylvöhommiinkin.

 • Kesän ötököitä torjutaan järein myrkyin

  Luonnonmukaisia vaihtoehtoja ei kaupoissa juuri ole.

  Marketin hyllystä löytyy metrikaupalla valmisteita, jotka tappavat lentäviä ja ryömiviä ötököitä tai kasveja vaivaavia tuholaisia. Kymmenen valmisteen tarkastelu paljasti, että oikeasti luonnonmukaisia vaihtoehtoja ei kaupoissa juuri ole.

 • Kymmenen kysymystä reilusta matkailusta

  "Se ettei matkusteta mihinkään, ei ole kestävin vaihtoehto."

  Reilu matkailu, jossa turismin ja matkailun aiheuttamia epäkohtia pyritään minimoimaan, on monelle tuttu ideatasolla. Mutta mitä se konkreettisesti tarkoittaa? Videolla Turre Turisti matkailee reilusti Helsingissä. Pyysimme myös Reilun matkailun yhdistykseltä vastaukset kymmeneen kysymykseen, jotka stressaavat lomailijoita eniten.

 • Kuntotarkastus ei pelastanut homepommilta

  Tarkastusraportissa ei ainuttakaan ”riskirakennetta.”

  Vantaalaisperheen taloa mainostettiin hyväkuntoiseksi. Kuntotarkastaja ei merkinnyt raporttiin yhtään riskirakennetta. Korjaamiseen ja selvityksiin on kuitenkin mennyt 200 000 euroa. Talon omistaja kehottaakin lukemaan kuntotarkastusraporttia kuin piru raamattua.

 • Katsastaja: Lunastusautojen turvallisuudesta ei takeita

  Katsastaja joutuu tekemään päätökset purkamatta ajoneuvoa.

  Timo Ojala K1 Katsastajista haluaisi tiukentaa lunastusautojen korjaamisen valvontaa. Ojalan mukaan lunastusautojen korjauksen kontrollointi on katsastajille epämieluisa tehtävä, koska autojen turvallisuutta ei voi taata katsastajan keinoin.

 • Yksityiselläkin myyjällä on iso vastuu käytetyn auton vioista

  Apua korjauskuluihin saada auton myyjältä.

  Jos auto hajoaa ennen aikojaan, voi apua korjauskuluihin saada auton myyjältä. Kuluttajansuojalaki määrittelee autoliikkeen virhevastuun, mutta myös yksityiselle myyjälle voi syntyä vastuu korjauskuluista. Lähtökohta on, että auton moottorin pitää kestää auton elinkaaren ajan.

 • Hakkerit vievät jättimäisiä määriä luottokorttitietoja

  Kuluttajan ei kuitenkaan kannata pelätä hakkeria. Kortin haltija ei lähtökohtaisesti joudu vastuuseen vahingosta, jos hakkeri vie korttitiedot ja onnistuu hyödyntämään niitä. Luottokorttilaskuja pitää kuitenkin seurata ja ilmoittaa viivyttelemättä epäilyttävistä tapahtumista.

 • Pelko myy, mutta mitä meidän oikeasti pitäisi pelätä?

  Eniten pelkäävät usein ne, joilla pelkoon on vähiten syytä.

  Itselleen ja läheisilleen on helppo ostaa turvaa kaupasta. Tuotteita löytyy muutaman kympin turvasumuttimista satojen ja tuhansien eurojen hälytinjärjestelmiin. Pelko myy, mutta pelossa on myös paradoksi: ne jotka pelkäävät eniten, ovat pienimmässä vaarassa joutua rikoksen kohteeksi. Katso video siitä, mitä ja miten meille pelolla myydään.

 • iPhone eurolla — aikuisten oikeastiko?

  Ensin urkitaan käyttäjän tekniset tiedot, lopussa tilausansa

  Euroopan kuluttajaviranomaiset ovat helisemässä uskomattoman upeiden tarjousten takia. Miljoonia liki ilmaisia älypuhelimia, taulutelevisioita, merkkilenkkareita ja hyvinvointirannekkeita tunkee kuluttajien sähköposteihin ja Facebookin uutisvirtaan. Vaikka kaikki tietävät, että onnenpotkut ovat äärimmäisen epätodennäköisiä, silti moni hullaantuu kun huikea tarjous osuu omalle kohdalle.

 • Kotitalouksien hävikkiruoasta yhtä isot ilmastovaikutukset kuin 100 000 auton päästöistä

  Neljänneksellä ruokahävikistä ruokkisi kaikki aliravitut.

  Jääkaapin ylähyllyllä on vanhaksi mennyttä ruokaa eikä viime viikon illallisjämiä syönyt kukaan. On pakko heittää pois ja kompostiin. Taas. Juuri näin syntyy ruokahävikki. Ruoan haaskauksen mittasuhteet ovat jo ekologisesti ja taloudellisesti kestämättömät. EU:n alueella heitetään pois vuosittain 88 miljoonaa tonnia ruokaa, noin viidennes tuotetusta.

 • Näin säilytät hedelmiä ja kasviksia oikein

  Etyleeni ja lämpötila vaikuttavat oikeaan säilytykseen.

  Rahaa säästyy ja ruokahävikki vähenee, kun juurekset, vihannekset ja hedelmät säilyttää oikein. Säilymisessä kannattaa ottaa huomioon oikea lämpötila sekä hedelmistä erittyvä etyleeni-kaasu.

 • Vanhaakin ruokaa voi syödä

  Testasimme voiko kolme päivää yliaikaisia ruokia syödä.

  Miten uskollisesti elintarvikkeiden viimeistä käyttöpäivää ja parasta ennen -merkintää pitäisi noudattaa? Johtopäätös oli, että kolme päivää yliaikaista ruokaa voi yleensä syödä.