Hyppää pääsisältöön

Energiapolitiikan tausta-aineistoja vaaditaan julki

Kotkan energialaitos.
Kotkan energialaitos. Kuva: Yle, MOT energialiatos

Elinkeinoministeri Olli Rehn (kesk) lupaa, että ministeriö julkaisee jatkossa ”entistä kattavammin” energiapolitiikkaan liittyviä tausta-aineistoja – mukaan lukien ”skenaarioiden pohjana toimivia lähtötietoja”. Rehn kannustaa myös muita ministeriöitä ja tiedontuottajia toimimaan samalla tavalla.

Rehn vastasi 27 kansanedustajan tekemään kirjalliseen kysymykseen. Kaikkia eduskuntapuolueita edustavat kansanedustajat tekivät kysymyksen 20. lokakuuta, reilu kuukausi MOT:n esittämän ”Väärää energiapolitiikkaa”- ohjelman jälkeen. Ohjelmassa professoriryhmä kritisoi voimakkaasti Suomen nykyistä energiapolitiikkaa.

Kirjallisessa kysymyksessä viitattiin muun muassa siihen, että ”keskeiset suomalaiset akateemiset tutkijat ovat kritisoineet Suomen energiapolitiikan taustalla olevaa tietoa ja laskentamalleja läpinäkymättömiksi, puutteellisiksi ja osin virheellisiksi”.

Keskustan Mikko Kärnän ensimmäisenä allekirjoittamassa kysymyksessä tiedusteltiin mm. miten elinkeinoministeri varmistaa, että pian käynnistyvässä ilmasto- ja energiastrategiatyössä käytettävät tausta-aineistot ovat julkisia ja läpinäkyviä? Miten varmistutaan siitä, ettei strategiatyön valmistelussa käytetä malleja tai tietoa, joka ei nauti akateemisen tiedeyhteisön hyväksyntää, ja miten tiedeyhteisön asiantuntemusta aiotaan hyödyntää strategian valmistelussa ja miten valtioneuvosto varmistaa, että kaikki keskeiset helposti selvitettävissä olevat tiedot uusien teknologioiden teknisistä ja taloudellisista mahdollisuuksista ovat päätöksentekijöiden käytettävissä strategiasta päätettäessä?

Kirjallisessa kysymyksessä todetaan, että ”tutkijoiden kritiikki on kiteytynyt energiapäätösten perusteena käytettyihin "energia-excel" -malleihin, joita on arvosteltu läpinäkymättömiksi”. ”Mallien taustalla olevat tiedot ovat salaisia ja ainakin joiltain julkisilta osiltaan voimakkaasti virheellisiä.”

Rehnin 24.11. antamassa vastauksessa todetaan, että skenaariot laaditaan sektorikohtaisesti käyttäen useita eri simulointimalleja ja laskentapohjia. Skenaarioiden laadintaan osallistuvat ministeriöiden lisäksi asiantuntijalaitokset ja tutkimuslaitokset, kuten Suomen ympäristökeskus, Luonnonvarakeskus, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus ja VTT Oy. Yliopistojen ja konsulttiyritysten erityisosaamista hyödynnetään tarpeen mukaan. Skenaarioiden laadintametodologia on selostettu muun muassa Euroopan komissiolle jätetyssä kansallisen järjestelmän kuvauksessa. Kuvaus on julkaistu sekä työ- ja elinkeinoministeriön että komission internetsivuilla.

”Kirjallisessa kysymyksessä mainittu ministeriön energiaosaston ”energia-excel” ei ole energiajärjestelmää kuvaava simulointimalli, vaan käytännöllinen työväline, jolla kootaan yhteen eri selvityksistä skenaariotyötä varten saatuja pohjatietoja.”

Kysymyksen tehneet kansanedustajat muistuttavat, että Juha Sipilän hallituksen hallitusohjelmassa on päätetty, että uusiutuvan energian käyttöä lisätään kestävästi niin, että sen osuus 2020-luvulla nousee yli 50 prosenttiin ja omavaraisuus yli 55 prosenttiin. Hallitusohjelman kirjaus perustuu erityisesti bioenergian ja muun päästöttömän uusiutuvan energian tarjonnan lisäämiseen. Hallitusohjelma perustaa uusiutuvan energian lisäämisen ja EU:n suuntaviivat täyttävän tuen teknologianeutraalisuuteen ja taloudelliseen edullisuusjärjestykseen.

”Hallitusohjelman pitkälle tulevaisuuteen ulottuvia energiapoliittisia kirjauksia ei kyetä toteuttamaan, ellei päätöksenteon pohjana oleva aineisto ole julkista, läpinäkyvää ja viimeisimpään tieteelliseen analyysiin nojaavaa. Käytännöksi on muodostunut, että jokainen hallitus tekee kaudellaan energia- ja ilmastopoliittisen strategian”, kansanedustajat toteavat.

Renny Jokelin
tuottaja
MOT