Hyppää pääsisältöön
Aihesivun Maantiede pääkuva

Kulttuurimaantiede

Kulttuurimaantiede tutkii ihmisen toimintaa maapallolla ja avaruudessa. Tutkimuksen kohteina ovat muun muassa kulttuuriin, politiikkaan, talouteen ja väestöön liittyvät ilmiöt sekä yhteiskunnan ja luonnon välinen vuorovaikutussuhde ja ihmisen toiminnan alueelliset syy- ja seuraussuhteet.

Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on ajattelutapa, jossa ihmisten, yritysten ja yhteisöjen toimintaa arvioidaan tekojen pitkäaikaisten ympäristövaikutuksien mukaan. Kestävän kehityksen tarkoituksena on taata hyvät elämisen mahdollisuudet sekä nykyisille että tuleville sukupolville. Päätöksenteossa ja toiminnassa otetaan tasavertaisesti huomioon ympäristö, ihminen ja talous.

Rio de Janeirossa järjestetyssä YK:n ympäristö- ja kehityskonferenssissa vuonna 1992 määriteltiin periaatteet, joita valtiot ja kansalaiset sitoutuvat noudattamaan kestävän kehityksen edistämiseksi ekologiselta, sosiaaliselta ja taloudelliselta kannalta.

Kestävä kehitys on todellinen oppimisen haaste, yhteinen koko ihmiskunnalle. Aiheeseen liittyy monia käsitteitä, joiden sisäistäminen tarkoittaa samalla myös vastuuta. Ympäristöongelmien ratkaisemiseksi ei riitä, että tiedämme, mitä on ekotehokkuus tai mitä tarkoitetaan ekologisella selkärepulla. Jotain on myös tehtävä.

Kuuntele: Onko kestävä kehitys väljähtänyt muotitermi 1990-luvulta? (Juttu radio-ohjelmasta vuodelta 2013.)

Ekologinen kestävyys

Ilmasto lämpenee ja ihmiset matkustavat katsomaan jäätiköiden sulamista nähdäkseen vielä jotain, jota heidän lastenlapsensa eivät enää tule kokemaan. Kestävän kehityksen tunnetuimman määritelmän mukaan se on kehitystä, joka tyydyttää nykyhetken väestön tarpeet vaarantamatta tulevien sukupolvien mahdollisuutta tyydyttää omat tarpeensa.

Vastuullisen toiminnan tärkeimpiä muotoja on huolehtia luonnonvarojen riittävyydestä, luopua ympäristöä kuormittavista tuotanto- ja kulutustottumuksista ja vähentää haitallisia päästöjä.

Kuuntele: Mitä, jos tuhoa kohti vievää kurssia ei pystytä enää kääntämään? (Kultakuumeesta vuodelta 2013.)

Kestävä elämäntapa

Kestävä kehitys pyrkii vaalimaan kulttuuriperintöä ja tukemaan yhteiskunnallisesti oikeudenmukaisia arvoja. Globaali tasa-arvo on iso haaste, jonka saavuttamiseksi jokainen kuitenkin voi tehdä jotain.

Kuuntele: Mitä voi tehdä, jos ympäristön tila ahdistaa? (Luonto-Suomesta vuodelta 2012.)

Kehityksen ohjailu

Miten ihminen muokkaa elinympäristöään? Mihin suuntaan palveluita tulisi kehittää? Millaisia taloja tulisi rakentaa? Erilaisten väestöryhmien tarpeet vaihtelevat, ja viihtyisyys merkitsee eri asioita eri ikäisille ihmisille.

Globaalilla tasolla aluesuunnittelu kohtaa samat peruskysymykset kuin Suomessa. Mitä ihminen tarvitsee elääkseen laadukasta elämää? Kestääkö luonto? Miten kehittää taloudellista kasvua ilman velkaa?

Kuuntele: Millaista on kestävän kehityksen politiikka? (Politiikkaradiosta vuodelta 2012.)

Opi lisää kestävästä kehityksestä Yle Oppimisessa


Luonnonvarat ja ravinnontuotanto

Luonnonvaroilla tarkoitetaan kaikkea luonnossa olevaa, jota ihminen voi hyödyntää omaksi edukseen. Luonnonvarat luokitellaan sen mukaan, mikä on niiden riittävyys.

Uusiutumattomien luonnonvarojen käyttö on rajallista, kun taas uusiutuvia luonnonvaroja syntyy lisää luonnollisissa prosesseissa. Mikäli uusiutumattomia luonnonvaroja kulutetaan nopeammin kuin ympäristö pystyy niitä tuottamaan, uusiutuvista luonnonvaroista voi tulla uusiutumattomia.

Kuuntele: Miten pitkälle luonnonvarat riittävät? (Viikon tietokirjasta vuodelta 2011.)

Kuuntele: Miten jätteitä voi hyödyntää biomateriaalien raaka-aineena? (Tiedevartista vuodelta 2012.)

Opi lisää luonnonvaroista Yle Oppimisessa

Metsä luonnonvarana

Metsien arvo ihmiselle on mittaamaton. Maapallolla on lukuisia puulajeiltaan ja rakenteeltaan erilaisia metsätyyppejä. Suomi on maailman metsäisimpiä valtioita. Valtaosa Suomen metsistä on talouskäytössä.

Puu on uusiutuva luonnonvara, jota käytetään yleisimmin sellun- ja paperinvalmistuksen raaka-aineena, puutavaran tuotannossa ja energialähteenä. Metsänhoidolla pyritään kehittämään puun laatua ja kasvunopeutta. Kestävä metsätalous huomioi metsän monimuotoisuuden, lajien säilymisen, metsien virkistyskäyttöä unohtamatta.

Metsän käyttö ja omistaminen

Maapallolla on lukuisia puulajeiltaan ja rakenteeltaan erilaisia metsätyyppejä. Metsiä on käytetty uusiutuvana luonnonvarana vuosisatojen ajan. Käytön jäljet säilyvät luonnossa pitkään. Suomessa mm. kasken- ja tervanpoltto ovat jättäneet jälkiä luontoon.

Pohjoismaissa kansalaisille on säädetty ns. jokamiehenoikeus, joka antaa kenelle tahansa mahdollisuuden käyttää ja nauttia luonnosta omistus- tai hallintaoikeudesta riippumatta. Jokamiehenoikeuteen liittyy myös vastuu ympäröivästä luonnosta.

Metsänomistajaksi päädytään usein sukupolvenvaihdoksen yhteydessä, mutta metsää voi myös ostaa. Metsän ostamiseen ja omistamiseen liittyy monia haasteita, ja se vaatii myös ammattitaitoa.

Metsänhoito

Metsien taloudellisesta hyödyntämisestä ja luonnonmukaisuuden säilyttämisestä vallitsee monia eri käsityksiä. Osa metsänomistajista toimii puhtaasti taloudellisten arvojen perusteella, osa ottaa huomioon muut kuin taloudelliset arvot. Metsälait säätelevät Suomen metsien käyttöä ja sertifiointi toimii todisteena hyvästä metsänhoidosta.

Metsätalous ja -teollisuus

Suomen metsäteollisuuden markkinat ovat suuret ja paperiteollisuuden tuotantokapasiteetti muodostaa merkittävän osan Euroopan paperintuotannosta. Puun arvo rakennusmateriaalina on kasvussa.

Metsien tulevaisuuden huolenaiheena on esimerkiksi ilmastonmuutos. Metsätaloudessa taloudellinen kestävyys on perinteisesti tähdännyt sellaiseen metsien käsittelyyn, etteivät tulevaisuuden hakkuumahdollisuudet kärsi nykyisistä toimista. Kestävyyden muita puolia ovat mm. ekologinen kestävyys ja virkistyskäyttö.

Treenaa tekemällä metsään liittyviä tehtäviä:

Mitä tiedät metsänomistamisesta?
Metsätietoutta
Metsätietoutta 2
Metsätalous
Metsätalous 2

Opi lisää metsästä Yle Oppimisessa


Teollisuus ja energia

Luonnon tarjoama energia on ihmisen elämälle välttämätöntä, mutta luonnonvarojen lyhytnäköinen kuluttaminen aiheuttaa ympäristöongelmia.

Teollisuus kuormittaa aina ympäristöä, mutta kestävän kehityksen periaatteilla ympäristövaikutuksia voidaan vähentää. Ns. ekotehokas tuotanto pyrkii tuottamaan tuotteita pienimmällä mahdollisella luonnonvarojen kulutuksella.

Kuuntele: Keskustelu energiantuotannosta pari kuukautta Fukushiman ydinvoimalaonnettomuuden jälkeen 2011.

Kuuntele: Energiatalouden suurimmat maailmanlaajuiset haasteet. (Radiojuttu vuodelta 2013.)

Kuuntele: Miten tuulivoimala pärjää kovalla tuulella? (Radiojuttu vuodelta 2011.)

Kuuntele: Suoraan auringonvalosta saatavat biopolttoaineet ovat kestävä energiamuoto. (Tiedeykkönen vuodelta 2016.)

Opi lisää teollisuudesta ja energiasta Yle Oppimisessa


Väestö ja asutus

Maapallon väkiluku kasvaa kovaa vauhtia. Vuosittain yli 50 miljoonaa ihmistä muuttaa maaseudulta kaupunkeihin. Urbanisaatio eli kaupungistuminen on globaali haaste, jonka ongelmat korostuvat erityisesti köyhissä maissa. Väestönkasvulla ja muuttoliikkeellä on myös kulttuurisia vaikutuksia.

Katso: Talouskriisi sai Euroopassa aikaan muuttoliikkeen etelästä pohjoiseen. (Ylen aamu-tv:stä vuodelta 2013.)

Opi lisää väestöstä ja asutuksesta Yle Oppimisessa

  • 2020 kevät: maantiede

    Maantieteen yo-koe ja vastaukset.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.

  • 2019 syksy: maantiede

    Maantieteen yo-koe ja vastaukset.

    Tällä sivulla pääset joko katselemaan Ylioppilastutkintolautakunnan laatimaa koetta (katseluversio) tai harjoittelemaan tekemällä sen itse (harjoittelukoe). Katseluversio ja hyvän vastauksen piirteet julkaistaan yo-koepäivänä ja harjoitteluversio mahdollisimman pian kokeen jälkeen.