Hyppää pääsisältöön

Mikä on rakkausarvio?

Testi ja valmennus
Testi ja valmennus elämä pelissä

Uuden Elämä Pelissä -testin avulla voit arvioida parisuhdettasi. Testin päätulos on parisuhteen rakkausarvio, joka mittaa lämpimiä tunteita, sopuisuutta, luottamusta, myötäiloa, myönteistä huomioimista sekä seksiä ja läheisyyttä. Rakkausarvio kertoo vastaajan oman arvion parisuhteen tilasta, ja tarjoaa tilaisuuden kehittää myönteistä toimintaa ja vuorovaikutusta parisuhteessa. Omia tuloksiaan voi vertailla myös suomalaisten keskiarvoon.

Jokainen Elämä pelissä -testin tehnyt saa halutessaan osallistua parisuhdevalmennukseen. Osallistujille lähetetään kaksi sähköpostiviestiä viikossa. Valmennusohjelman avulla voi vahvistaa parisuhdetaitoja, joiden tutkimuksen nojalla tiedetään erityisesti liittyvän hyvään parisuhteeseen.

Parisuhdetestin ja sähköisen valmennuksen on laatinut lääkäriseura Duodecimin valitsema asiantuntijaryhmä. Sen jäsenet ovat perehtyneet kattavasti kansainväliseen tutkimuskirjallisuuteen ja selvittäneet, millaiset vuorovaikutustaidot, toimintatavat ja asenteet liittyvät hyvään ja kestävään parisuhteeseen.

Lähtökohta

Elämä pelissä -ohjelman neljännellä tuotantokaudella pureudutaan parisuhteeseen ja rakkauteen perustellusta syystä. Viimeisten vuosikymmenien aikana julkaistujen tutkimusten nojallla tiedetään, että hyvä parisuhde vaikuttaa myönteisesti fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Hyvät sosiaaliset suhteet ovat voimavara, sen sijaan sosiaalinen eristyneisyys on suurempi riski terveydelle kuin ylipaino ja liikkumattomuus.

Onnellinen parisuhde ennustaa niin miesten kuin naisten osalta yleistä tyytyväisyyttä elämään sekä yleistä onnellisuutta. Parisuhteen onnellisuutta voi kehittää parisuhdetaidoilla.

Parisuhdetyytyväisyys

Elämä pelissä -parisuhdetesti muodostettiin esitutkimuksella yli 2 200 suomalaisen vastausten perusteella. Tavoitteena oli selvittää suomalaisten parisuhdetyytyväisyyteen liittyviä tekijöitä. Ylivoimainen enemmistö (83%) suomalaisista on testin mukaan tyytyväisiä parisuhteeseensa kokonaisuutena ja tuntee voimakasta rakkautta puolisoaan kohtaan. Tulos on sopusoinnussa aiemman suomalaisen ja kansainvälisen tutkimuksen kanssa. Melko tai erittäin tyytymättömiä parisuhteeseensa oli ainoastaan 5 prosenttia vastaajista.

Miesten ja naisten välillä ei ollut merkitsevää eroa parisuhdetyytyväisyydessä. 1970-luvun tilanteeseen verrattuna nykyiset suomalaiset parisuhteet ovat selkeästi onnellisempia. Tulosta
selittää osaltaan erojen kasvanut määrä: jos liitto on onneton, se päättyy nykyään useammin eroon.

Yli 90 prosenttia kyselyyn vastanneista kokee, että voi omilla toimillaan parantaa parisuhteen onnellisuutta. Juuri tähän testin valmennusohjelmalla tähdätään: harjoittamalla myönteisiä parisuhdetaitoja voi ylläpitää ja lisätä sekä omaa että puolison henkistä ja fyysistä hyvinvointia.

Rakkausarvio

Testin päätulos on parisuhteen kokonaistilannetta kuvaava rakkausarvio. Se koostuu kuudesta rakkauden toteutumisen kulmakivestä. Suomalaisten vastauksissa ne asettuvat parisuhdetyytyväisyyden kannalta seuraavaan tärkeysjärjestykseen:

 1. Jaetut lämpimät tunteet koostuvat jaetuista iloista ja suruista, naurusta, myötätunnosta ja yhteisestä huumorintajusta. Erityisesti yhteinen nauru vahvistaa parisuhdetta. Naisista 64 prosenttia ja miehistä 51 prosenttia arvioi huumorintajunsa sopivan hyvin yhteen kumppanin kanssa.
 2. Sopuisuus parisuhteessa määrittyy muun muassa arjen toimien sujuvuudella ja sillä, että riidat eivät uhkaa parisuhteen jatkuvuutta. Sopuisuus on keskeinen pitkän suhteen hyvinvoinnin osatekijä. Tutkimuksemme mukaan riitelytaidot eivät juurikaan liity parisuhdetyytyväisyyteen, sen sijaan taito pysyä sopuisissa tunnelmissa vaikuttaa parisuhteen hyvinvointiin myönteisesti. Haitallisinta parisuhteelle näyttää olevan uhkailu ja uhkaava tunnelma. Parisuhteensa hyvin sopuisaksi arvioi 57 prosenttia naisista ja 58 prosenttia miehistä. Alle 8 prosenttia vastaajista ei pitänyt parisuhdettaan sopuisana.
 3. Luottamus kiteytyy kahteen pääkohtaan: kumppaniin luottamiseen ja luottamukseen suhteen jatkumiseen. Luottamus näyttää vahvistuvan suhteen keston myötä ja luottamuksen menettäminen näyttää olevan välitön uhka parisuhteen jatkumiselle. Kumppaniinsa täysin luottavia oli 74 prosenttia ja vain vähän tai ei lainkaan luottavia vain 5 prosenttia.
 4. Seksi ja läheisyys. Vastaajilta kysyttiin tyytyväisyyttä seksiin ja läheisyyteen sekä seksuaalista kiinnostusta suhteessa. Alkuhuuman jälkeen tyytyväisyys seksiin ja läheisyyyteen parisuhteessa yleensä heikkenee, mutta se vaikuttaa parisuhdetyytyväisyyden kokonaisuuteen sangen vähän. Testiin vastanneista suomalaisista 33 prosenttia koki että parisuhteessa on kipinää, vastaavasti 28 prosenttia oli sitä mieltä, että seksuaalisuus toteutuu molempia tyydyttävällä tavalla. Sukupuolten välillä ei näiltä osin ollut eroja. Naisista 13 prosenttia ja miehistä 9 prosenttia ei tuntenut seksuaalista kiinnostusta kumppaniaan kohtaan.
 5. Myönteinen huomioiminen on myönteisten tunteiden osoittamista, myönteistä uteliaisuutta, ihailun ja arvostuksen osoittamista, kiinnostusta puolison kykyihin ja mielipiteisiin. Toimintatapana myötätuntoinen sovinnollisuus on tutkimusten mukaan ihmissuhteiden hyvinvoinnin kulmakivi! Naisista 65 prosenttia ja miehistä 52 prosenttia ilmoitti päivittäin osoittavansa rakkautta, kiintymystä ja hellyyttä kumppaniaan kohtaan. Noin 15 prosenttia vastaajista osoitti tunteitaan kerran viikossa tai harvemmin.
 6. Myötäilo. Myötäilo tarkoittaa aitoa, osallistuvaa iloitsemista kumppanin onnistumisista. Tällaisen lämpimän ja aktiivisen vastaustaipumuksen on havaittu vahvistavan parisuhdetta. Naisista 77 prosenttia ja miehistä 60 prosenttia ilmoitti reagoivansa usein innostuneesti puolison myönteiseen tapahtumaan.

Testin mukaan parisuhteen päättyminen liittyy keskeisesti luottamuksen menetykseen. Seuraavaksi eniten eroon näyttää liittyvän sopuisuuden ja myönteisten tunteiden väheneminen.

Taustaa

Asiantuntijoina testin ja valmennusohjelman laatimiseen osallistuivat Heimo Langinvainio, Tuomas Lehto, Krisse Lipponen ja Pekka Mustonen Kustannus Oy Duodecimistä. Kiitämme Väestöliiton Heli Vaarasta ja Osmo Kontulaa arvokkaista kommenteista.

Esitutkimuksen tiedonkeruun toteutti Taloustutkimus Internet-paneelinsa avulla. Paneelin jäsenten rekrytointi tapahtuu Taloustutkimuksen valtakunnallisesti edustavien tutkimusten yhteydessä tai perustuu muihin satunnaisotoksiin väestöstä, mikä takaa tutkimusten edustavuuden, luotettavuuden ja korkean vastausprosentin. Tutkimuksen kenttäaika oli 30.1.-6.2.2015.

Tutkimuksen kohderyhmän muodostivat 18-79-vuotiaat suomalaiset Ahvenanmaata lukuun ottamatta. Tutkimukseen toivottiin osallistuvan sekä parisuhteessa parhaillaan eläviä sekä sellaisia ihmisiä, joilla parisuhde oli päättänyt mutta vielä tarpeeksi hyvin muistissa. Tutkimuskysymykset olivat samanlaiset kummallekin joukolle.

Tutkimuksen perusjoukko muodostettiin suomalaisia edustavaksi iän, sukupuolen ja asuinalueen mukaan. Lopullisen vastaajajoukon koko on 2273 henkilöä, joista 2071 oli parhaillaan parisuhteessa. Siten otoksessa oli 202 sellaista vastaajaa, joiden parisuhde oli jo päättynyt.

Kommentit
 • Studio täyttyi rakkaudesta

  Yhteenveto sarjan viimeisestä jaksosta

  Elämä pelissä –ohjelman viimeisessä jaksossa selvitettiin, miten pariskunnat ovat onnistuneet soveltamaan Saarenmaan kesäisen parisuhdevalmennuksen opetuksia arjessaan. Päätösjakso uusitaan Yle TV1:llä perjantaina 11.3. klo 23.00 ja sunnuntaina 13.3. klo 10.00.

 • Uudet rakkausarviot julkistetaan

  Parit saavat uudet rakkausarviot sarjan viimeisessä jaksossa

  Elämä pelissä –ohjelman viimeisessä jaksossa selviää, onko Tony Dunderfeltin valmentamien pariskuntien rakkaus vahvistunut. Lena ja Olli, Toni ja Heidi sekä Ninja ja Yoshiki kertovat, miten he ovat onnistuneet soveltamaan Saarenmaan kesäisen valmennusleirin opetuksia arjessaan. Sarjan päätösjakso esitetään sunnuntaina 6.3. klo 19.30.

 • Kyyneleet virtasivat parisuhdeleirillä

  Tiivistelmä kuudennen jakson tapahtumista

  Onnen ja liikutuksen kyynelet valtaavat parisuhdeleirin, kun Tony pisti Elämä pelissä –ohjelman viime jaksossa kunkin valmennettavan kirjoittamaan ja pitämään puolisolleen kiitospuheen. Kuudes jakso uusitaan sunnuntaina 6.3. klo 14:30 ja maanantaina 7.3. klo 9:30.

 • Tonyn tv-harjoite: Kiitospuhe puolisolle

  Ohjeet kiitollisuus-harjoitteen tekemiseen

  Tunnetko, että puolisosi ei arvosta sinua niin paljon kuin pitäisi? Entä oletko itse ilmaissut hänelle kiitollisuutta niin usein kuin hän olisi ansainnut? Psykologi Tony Dunderfelt antaa ohjeet, kuinka kumppanit voivat kirjoittaa ja pitää toisilleen rakkautta syventävän kiitospuheen. Elämä pelissä -parit tekivät saman harjoitteen sarjan kuudennessa jaksossa.