Hyppää pääsisältöön

Toimitusjohtajan katsaus 2015: Suomalaisten keskellä

Henkilökuva, Lauri Kivinen katsoo kohti
Henkilökuva, Lauri Kivinen katsoo kohti Kuva: Yle Kuvapalvelu Yle,Lauri Kivinen,yleisradiotoiminta

Koko kansan Yle

Yle on kaikkia suomalaisia varten – taustasta, varallisuudesta tai asuinpaikasta riippumatta. Julkisen palvelun yleisradiotoiminnalla on siten luja ydin: se tukee jokaisen yhdenvertaisuutta sananvapauden ja monipuolisten, luotettavien mediasisältöjen käyttäjänä.

Olemme saaneet tärkeän julkisen palvelun tehtävän hoitaaksemme ja haluamme huolehtia siitä niin, että jokainen suomalainen kokee löytävänsä Ylestä jotain arvokasta.

Ylen tehtävät on määritelty laissa, ja ne lähtevät yhteiskunnan ja kansalaisten tarpeista. Tuomme monipuolisia ja laadukkaita sisältöjä kaikkien ulottuville, ja palvelemme myös erityisryhmiä ja kielivähemmistöjä, joille muuta mediatarjontaa on vähän.

Hyvin hoidettu julkinen palvelu luo tilaa yhteiskunnan erilaisille näkemyksille, arvostuksille ja eri väestöryhmien vuoropuhelulle tarjoten tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä. Se myös auttaa jäsentämään kuvaamme muuttuvasta maailmasta, lujittaa demokratiaa ja vahvistaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Yle on poliittisesti ja kaupallisesti riippumaton. Sisältömme ja palvelumme heijastavat mahdollisimman monipuolisesti suomalaisen yhteiskunnan koko kirjoa. Tätä haluamme vaalia.

Läsnä suomalaisten arjessa

Vuoden 2015 lopussa Ylelle laadittiin uusi strategia, jolla on osuva ja meitä velvoittava nimi “Suomalaisten keskellä”. Haluamme olla merkityksellisellä tavalla läsnä suomalaisten arjessa, kautta maan.

Läsnäolo edellyttää meiltä rohkeaa uudistumista, avointa vuoropuhelua ja lisääntyvää yhteistyötä. Meidän on kyettävä luomaan uusia tapoja, joilla tavoitamme nuoret – ja samalla meidän tulee palvella edelleenkin hyvin sitä yleisöä, joka viihtyy perinteiseen tapaan radion ja television äärellä.

Uusi strategiamme korostaa julkisen palvelun roolia erityisesti journalismin, kulttuurin ja oppimisen vahvistajana. Haluamme myös turvata urheilun lajikirjon ja kansallisesti tärkeiden urheilutapahtumien vapaan saatavuuden suomalaisille.

Onnistumisia ja parannettavaa

Suomalaiset luottavat Yleen ja pitävät sitä edelleen yhteiskunnallisesti tärkeänä, vaikka vuonna 2015 arvostuksissa olikin pientä laskua. Ylen arvo suomalaisille 2015 -tutkimuksen mukaan 77 prosenttia luottaa Yleen erittäin paljon tai melko paljon. Valtaosa katsoo Ylen myös onnistuneen julkisen palvelun tehtävässään vähintään melko hyvin.

Tutkimuksen mukaan suomalaisten mielestä Ylen kymmenen tärkeimmän tehtävän joukkoon kuuluvat luotettava tiedonsaanti, kotimainen tarjonta omalla äidinkielellä, turvalliset lastenohjelmat ja erityispalvelut. Tärkeänä pidetään myös sitä, että Ylen avulla voi pysyä ajan tasalla, saada yleissivistystä ja ymmärtää paremmin, mitä suomalaisessa yhteiskunnassa ja muualla maailmassa tapahtuu.

Yleä pidetään tutkimuksen mukaan varsin avoimena ja vastuullisena. Heikoimman arvion saamme talouden läpinäkyvästä tiedottamisesta. Sen sijaan aiempaa useampi, 64 prosenttia suomalaisista, on sitä mieltä, että Yle käyttää verorahat tehokkaasti. Se onkin osa taloudellista vastuutamme.

Yle-vero on tuonut vakautta Ylen rahoitukseen ja toiminnan suunnitteluun. Taloutemme on pysynyt viime vuodet tasapainossa, joskin vuoden 2015 positiivinen tulos oli ennakoitua pienempi. Yle on tehnyt rakenteellisia uudistuksia, ja muutokset ovat koskeneet niin henkilöstöä kuin toimintatapojakin.

Kansainvälisessä Euroopan yleisradioliiton vertaisarvioinnissa Yle nousi monilla mittareilla julkisen palvelun yleisradioyhtiöiden edelläkävijäksi, mutta parannettavaakin löytyi. Meidän on huolehdittava entistä paremmin erityisesti siitä, että muuttuvan yhteiskunnan monimuotoisuus ja erilaisista taustoista tulevat ihmiset ovat edustettuina niin sisällöissä kuin omassa henkilöstössä.

Suomalaisten sisältöjen puolesta

Maailmanlaajuinen digitaalinen murros muuttaa median käyttötapoja, teknologiaa ja jakeluteitä ennennäkemättömällä tavalla. Globaali sisältötarjonta vahvistaa asemiaan entisestään, laitteiden kirjo kasvaa ja verkkoa käytetään yhä enemmän langattomasti.

Ylen vahvuuksia on hyvä yleisösuhde, joka on pysynyt vahvana myös median murroksessa. Jaamme kaupallisen median kanssa kuitenkin yhteisen huolen siitä, miten suomalainen mediakenttä ja kotimainen sisällöntuotanto pysyvät elinvoimaisina kansainvälisen kilpailun puristuksessa. Monipuolinen ja sisällöltään rikas kotimainen media on kaikkien suomalaisten ja suomalaisen demokratian etu.

Yle vastaa globaalien toimijoiden haasteeseen omalta osaltaan tuomalla tarjolle edelleenkin vahvasti kotimaista sisältöä, tekemällä sitä itse tai tilaamalla sitä kotimaisilta tekijöiltä. Keskeisessä osassa on myös Yle Areenan kehittäminen sekä palvelujen personointi käyttäjän omien kiinnostusten mukaiseksi.

Viime vuonna toimme suomalaisten käyttöön Yle Tunnuksen, jolla voimme parantaa palvelujemme käyttökokemusta. Yle Tunnus tarjoaa myös turvallisen kotimaisen vaihtoehdon eri palveluihin kirjautumiseen.

Yle digitaalisen median veturina ja työllistäjänä

Kannamme vastuuta digitalisoituvan media-alan edistäjänä. Yle on ollut edelläkävijä sekä verkkokehityksessä että toiminut veturina myös muun muassa digi-tv- ja HD-siirtymissä. Jakelussa olemme tarjonneet kaikki tv-kanavat HD-laadulla jo vuosien ajan.

Tuomme työtä luovalle alalle. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa ja ostot sisällöntuotannon kumppaneilta tarjoavat työtilaisuuksia tuhansille ammattilaisille.

Ylen ohjelmaostot kotimaan tuotantoyhtiöiltä ovat kasvaneet kolmanneksen viiden vuoden aikana, 27,4 miljoonaan euroon. Lisäksi Yle osallistuu uusien sisältöjen ja formaattien kehittelyyn sekä markkinointiin yhteistyössä alan toimijoiden kanssa.

Tavoitteena on tukea kotimaisen sisällöntuotannon elinvoimaa ja myös sisältöjen pääsyä kansainvälisille markkinoille.

Tampereen Mediapolis on esimerkki kumppanuuksista, jossa Ylen, yritysten ja oppilaitosten yhteistyöllä haetaan uusia innovaatioita ja kilpailukykyä digitaaliselle media-alalle. Vuoden 2015 lopussa Mediapoliksessa toimi jo noin 30 yritystä ja 2 000 osaajaa.

Vastuullisia valintoja ja käytännön tekoja

Luotettava tiedonvälitys, demokratian ja kansalaisyhteiskunnan vahvistaminen, oppiminen ja sivistys, kotimaisen kulttuurin vahvistaminen ja vähemmistö- ja erityisryhmien palvelut ovat Ylen julkisen palvelun ytimessä ja erottamaton osa Ylen yhteiskuntavastuuta.

Ymmärrämme vastuumme lain kirjainta laajemmin. Vastuullisuus ulottuu kaikkiin valintoihin, joita Yle tekee mediayhtiönä, työnantajana ja yhteistyökumppanina. Ylen on kyettävä vastuullisesti uudistuen varmistamaan, että sillä on osaava henkilöstö, riittävät resurssit ja sellaiset toimintatavat, jotka turvaavat riippumattomuuden ja luotettavat sisällöt sekä hyvän ja tehokkaan taloudenpidon.

Vastuullisuuteen kuuluvat myös eettiset ohjeet, huolehtiminen henkilöstön hyvinvoinnista ja ympäristövastuuohjelma, joilla pyrimme edistämään energiatehokkuutta, viisasta liikkumista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä omassa toiminnassamme. Kestävä kehitys on laajasti esillä Ylen sisällöissä läpi vuoden.

Ylen arvojen – ihmisen arvostaminen, luotettavuus ja riippumattomuus – sekä Ylen tehtävän on kestettävä aikaa ja maailman muutoksia. Julkinen palvelu luo yhteiskunnalle arvoa, jota ei voi mitata yksin rahassa. Se on myös henkistä pääomaa ja investointi tulevaisuuteen.

Ylen visiona on luoda tilaa erilaisille ajatuksille ja yhteisille kokemuksille ja tehdä Suomesta yhä parempi paikka elää. Otamme meihin kohdistuvat odotukset avoimesti vastaan, jotta jokainen Yle-veron maksaja voi kokea, että Yleisradio on todellakin koko kansan Yle.