Skip to main content

Maankäyttö ja saamelaisten oikeusturva aiheena yleisötilaisuudessa Helsingissä vuonna 1971

Verkon nostoa soutuveneellä. Järvi, ranta, verkko, kumikäsineet ja veneen laitaa.
Guolásteapmi lea boares sámedáluid okta návddašanvuoigatvuođain. Verkon nostoa soutuveneellä. Järvi, ranta, verkko, kumikäsineet ja veneen laitaa. Govva: Yle/ Jouni Aikio kalastus,kalastusvälineet,kalaverkot,kalavedet,Utsjoki (joki)

Vuollelis sámegilii!

Keskustelun aiheena oli "Saamelaiset, maankäyttö ja luonnonsuojelu" kun Lapin sivistysseura järjesti yleisötilaisuuden Helsingissä 19.4.1971. Mukana järjestelyissä oli myös Suomen Latu ry. Puheenvuoroissa opiskelija Veikko Virtanen kertoi näkemyksiään vallitsevasta luonnonsuojelukäsityksestä. Kalastusmestari Jouni Kitti puhui saamenmaan maanomistusoloista, saamelaisvähemmistön asemasta ja oikeusturvasta. Ylioppilas Yrjö Haila käsitteli puuntuotantoa ja metsänhoidon menetelmiä. Kitti ja Haila puhuvat yleisestä edusta joka menee luonnonsuojelun edelle.

Metsäneuvos Oiva Lyytinen ja metsänhoitaja Kaarle Klemola väittelevät suojametsistä ja niiden talouskäytön vaikutuksesta poronhoitoon. Jouni Kitti: "Minä kyllä saamelaisena sanoisin, että kompromissit saamelaisten kannalta loppuu tänä päivänä. Me tarvitsemme nautinta-alueet, emme muuta tarvitse kuin että meidän oikeutemme tunnustetaan. Sillä se on selvä. On olemassa kartta siitä missä saamelaiset asuvat, on olemassa tieto mistä se leipä koostuu, se pitäisi metsähallitukselle selvästi riittää. Silloin saamelaiset voisivat kulttuuria hyvin omatoimisesti kehittää ja samalla rikastuttaa muutakin kulttuuria." Oiva Lyytinen: "Valitettavaa jos saamelaiset eivät tee kompromisseja tälläisissa asioissa, kaikki muut maailmassa tekevät kompromiseja." Jouni Kitti epäilee Lyytisen saamelaisasiain tuntemusta: "Oletteko te yleensä perillä saamelaisten historiasta kun te tuollaisia ehdotatte? Tehän tiedätte että olemme vuosituhansia joutuneet kompromisseja tekemään. Ette ymmärrä että nyt on tullut hetki jolloin ei voi tehdä kompromisseja. Siinä tullaan vielä kova kovaa vastaan ottamaan. Se on varma kyllä." Toivo Kerkelän mukaan näissä tilaisuuksissa tulee aina esiin, kuinka metsähallituksen ja paikallisten asukkaiden edut menee ristiin, pitäisikö Metsähallituksen johtoa vaihtaa?

Helssegis ságastallojuvvui garra sániiguin eanageavaheamis ja sámerivttiin cuoŋománus 1971.

Sámi čuvgehussearvi ordnii álbmotdilálašvuođa Helssegis 19.4.1971. Ságastallama fáddán lei luonddugáhtten, eanageavaheapmi ja eanarievttit Sámis. Ordnestallamiin lei fárus maid Suomen Latu ry. Yle Sámi radio sáddii dilálašvuođas báddejuvvon suomagielat ságastallama Sámi ságain 20.4.1971. Studeanta Veikko Virtanen sáhkavuorru gieđahalai erohusaid das mo iešguhtege ádde luonddugáhttema. Guolástanmeašttir Jouni Kitti doalai sáhkavuoru Sámi eanaoamastandili, sápmelaččaid vehádatsajádaga ja vuoigatvuođadorvvu birra. Studeanta Yrjö Haila gieđahalai muorraindustriia ja vuovdedoalu vuogádagaid. Frijja ságastallanoasis vuovdedoalloráđđeolmmái Oiva Lyytinen ja hošmeaštir Kaarle Klemola digaštalaiba vuovdedoalu suodjevuvddiid čuohppamis ja vuovdedoalu váikkuhusain boazoealáhussii.

Jouni Kitti árvvoštalai garra sániiguin meahcceráđđehusa doaibmavugiid. "Mun gal sápmelažžan dajašin, ahte kompromissat sápmelaččaid bealis nohket dán beaivái. Mii dárbbašat návddašanguovlluid, eat váillat eará go ahte min rievttit dovddastuvvojit. Dies lea visot. Lea gávdnamis gárta das gos sápmelaččat ásset, lea diehtu das mas dat sápmelaččat áigáiboađu fidnejit, das juo galggašii leat doarvái meahcceráđđehussii. Dasto sápmelačččat sáhtašedje iežaset kultuvrra iešráđálaččat ovddidit ja seammás riggodahttit earáge kultuvrraid." Vuovdedoalloráđđeolmmái Oiva Lyytinen vástida: "Lea váidalahtti jus sápmelaččat eai daga kompromissaid dákkár áššiin, buohkat earát máilmmis dahket kompromissaid." Jouni Kitti eahpida sakka dan man veardde Lyytinen dovdá sámeáššiid: "Man veardde don dovddat sámiid histrojjá? Dieđathan, ahte mii leat duháhiid jagiid gártan dahkat kompromissaid. It dáidde áddet, ahte dál lea boahtán áigi go ii sáhte šat dahkat kompromissaid. Das mii vel váldalit garrasit, dat lea gal sihkkar." Álbmotdilálašvuođa čuvvon Toivo Kerkelä árvalii: "Dáin dilálašvuođain boahtá álo ovdan dat man ruossalagai leat meahcceráđđehusa ja báikkálaš olbmuid ovddut, galggašiigo meahcceráđđehusa jođiheaddjiid molsut?"

Doaimmaheaddjin Helssegis lei Marja-Leena Lampela ja Roavvenjárggas Sulo Lemet Aikio.

 • Biibbala heiveheapmi davvisámegiela dálá čállinvuohkái álggii 1990-logus

  Biibbaljorgaleaddjit barggus.

  Ođđa girkojagi álggedettiin adveantasotnabeaivve 2018 rájes lea gullogoahtan girkuin čállagat ođđa biibbaljorgalusasas. Suoma girku alimus čoahkkin dohkkehii ođđasamos jorgalusa 9.11.2018. Olles biibbal lea dálá čállinvuohkái dál čállojuvvon. Ođđa čála boahtá badjel čuohte jagi dassá, jagis 1895 almmuhuvvon sámegielat čállaga sadjái.

 • Luobbal-Sámmola rávvagat reagaid, gerresiid ja fatnasiid ráhkadeapmái

  Muora ii galgga sojahit eambbo go gierdá

  Ealli arkiiva fállá dál ámmátolbmuid ságastallama ávnnastamis ja duddjomis. Sámemusea ja Yle Sámi háldui gártan kaseahta olggožis lohká dušše ahte boares duodjevugiid vurkenjearahallamat. Dás Luobbal-Sámmol, Sammeli Aikio Ohcejoga Mierašluobbalis muitala ávdnasiid háhkamis sihke fatnasa, reaga ja gerresa duddjomis.

 • Inkermárjá Hetta lea čohkken boares govaid dulvaduvvon eatnamiin ja daid olbmuin

  Dulvaduvvon guovlluid govat

  Inkermárjá Hetta čohkkii jagis 1995 govvačájáhusa. Das ledje muittut Kurujávrri, Badje-Luiro ja Mudenia guovllus. Eanaš govat leat áiggis ovdal dulvadeami. Boarrasamos govva lea Korvasis jagis 1912. Dán ságastallamis UK-luonddumeahci oahpistanguovddážis Vuohčus son muittaša dáhpáhusaid mat laktasit govaide. Inkermárjá Hetta, is. Magga lea bajásšaddan Kurujávrris.

 • Sire-Elle čáppa muittut mánnávuođa Veahčakis

  Stohkosat, skuvlavázzin ja rihppaskuvla

  Sire-Elle, dahje Mákka-Jovsset Elle, Elli Jakola, iežas sogas Lukkari muittaša ealllima Deanuleagi Veahčakis. Čáppa muittut sutnje leat báhcán girkostallamiin ja rihppaskuvllas. Dalle go Elle váccii rihppaskuvlla Ohcejogas de nuorat besse rihpaide giđđadálvve, Márjjabeaivve ipmilbálvalusas. Elle muittášemiid gullat dán diibmobeallásaš máinnasbottus.

Varrasamos sisdoallu - Ealli arkiiva

 • Biibbala heiveheapmi davvisámegiela dálá čállinvuohkái álggii 1990-logus

  Biibbaljorgaleaddjit barggus.

  Ođđa girkojagi álggedettiin adveantasotnabeaivve 2018 rájes lea gullogoahtan girkuin čállagat ođđa biibbaljorgalusasas. Suoma girku alimus čoahkkin dohkkehii ođđasamos jorgalusa 9.11.2018. Olles biibbal lea dálá čállinvuohkái dál čállojuvvon. Ođđa čála boahtá badjel čuohte jagi dassá, jagis 1895 almmuhuvvon sámegielat čállaga sadjái.

 • Inkermárjá Hetta lea čohkken boares govaid dulvaduvvon eatnamiin ja daid olbmuin

  Dulvaduvvon guovlluid govat

  Inkermárjá Hetta čohkkii jagis 1995 govvačájáhusa. Das ledje muittut Kurujávrri, Badje-Luiro ja Mudenia guovllus. Eanaš govat leat áiggis ovdal dulvadeami. Boarrasamos govva lea Korvasis jagis 1912. Dán ságastallamis UK-luonddumeahci oahpistanguovddážis Vuohčus son muittaša dáhpáhusaid mat laktasit govaide. Inkermárjá Hetta, is. Magga lea bajásšaddan Kurujávrris.

 • Luobbal-Sámmola rávvagat reagaid, gerresiid ja fatnasiid ráhkadeapmái

  Muora ii galgga sojahit eambbo go gierdá

  Ealli arkiiva fállá dál ámmátolbmuid ságastallama ávnnastamis ja duddjomis. Sámemusea ja Yle Sámi háldui gártan kaseahta olggožis lohká dušše ahte boares duodjevugiid vurkenjearahallamat. Dás Luobbal-Sámmol, Sammeli Aikio Ohcejoga Mierašluobbalis muitala ávdnasiid háhkamis sihke fatnasa, reaga ja gerresa duddjomis.

 • Sire-Elle čáppa muittut mánnávuođa Veahčakis

  Stohkosat, skuvlavázzin ja rihppaskuvla

  Sire-Elle, dahje Mákka-Jovsset Elle, Elli Jakola, iežas sogas Lukkari muittaša ealllima Deanuleagi Veahčakis. Čáppa muittut sutnje leat báhcán girkostallamiin ja rihppaskuvllas. Dalle go Elle váccii rihppaskuvlla Ohcejogas de nuorat besse rihpaide giđđadálvve, Márjjabeaivve ipmilbálvalusas. Elle muittášemiid gullat dán diibmobeallásaš máinnasbottus.

 • Čálkko-Ovllá Inggá muittut Anár Basejávrris ja Lismmás

  Son liikui liđiide ja duddjomii.

  Čálkko-Ovllá Ingá, Inga Eira lea eret Basejávrris lahka Áŋŋela Anár gielddas. Son lea guhká orron Lismmás, gieldda máttaoarjeravddas. Guktii son lea báhcán leaskan, ollugat dovdet su maiddái Leaska-Ingá namain. Báddedettiin geassit 1995 Ingá ásai Lismmás ovttas bártniinnis ja lei dalle 77-jahkásaš. Son lea riegádan jagis 1918.

 • Spánskadávda dagahii gillámuša ja mearihis morraša - oppa bearrašat jápme, vánhemat masse mánáid dahje mánát báhce oarbbisin

  Muitalusat das makkár lei spánskadávda jagiin 1918-1920.

  Jagi 1919 ja eandalii álgojagis 1920 Sámi dáluin njámastii golgodávda. Anár gieldda olmmošlogus masá juohke logát gahčai spánskadávdan gohčoduvvon máilmmiviidolaš pandemiiija geažil. Guovdageainnus fas čájehit girkogirjjit ahte oanehis áiggis, moatte vahkus jápme 25 olbmo spánskadávdii. Dán influenssa geažil jápmán olbmuid lohku Guovdageainnus lea bealli oppa jagis jápmán olbmuid logus.

 • Eallin oahpahii Peđar-Ánne birget vaikko makkár diliin

  Peđar-Ánne muittaša.

  Peđar-Ánne, Anna Niittyvuopio, ovddeš Guttorm, iežas sogas Varsi lei Sámi radio Geasseguossi-sáddagis 4.7.1995. Anna Pedarsdatter Varsi riegádii Sirpmás Deanu gielddas jagi 1931. Su eallinbálggis doalvvui Deanu bajás vuos Báđošii gosa son náitalii, bázii leaskan ja náitalii ođđasit ja bázii nuppádassii leaskan. Vel rávesolmmošin son jođii ain bajás ja náitalii Anárjoga Gáregasnjárgii.

 • Orbosat johte oarjjil nuorttas ja ásaiduvve Soađegili davviguovlluide

  Paulus ja Anni Magga muitaleaba.

  Orbosat johte Eanodagas nuorttas Soađegillái 1800-logus. Sin sohka orostalai Soabbat guovllus, ee. Luirojoga siste. Makkár dilis Orbosat johttájedje ja mna surgadis dáhpáhus lei dat go partisánat bolde viesuid ja godde olbmuid Badje-Luiros čakčagease 1943? Muitaleaddjiin Orbos-Bávlosa Bávlos, Paulus Magga lea riegádan 1906. Su eamit Gáppe-Bier Ánne, Anni Magga riegádii 1915.

 • Ella Tanhua muittaša skuvlavázzimiid ja eváhkoáiggi

  Uhca-Ellá, Ella Tanhua muittut mánnávuođas.

  Uhca-Ellá dahje Jalvvi-Ellá, Ella Tanhua, iežas sogas Johansen lea bajásšaddan Vuolle-Jalvvis ja vázzán johtti skuvlla Njuorggámis. Álbmotskuvlla son váccii Ohcejotnjálmmis ja Njuorggámis. Ohcejtnjálmi ii lean sutnje mielamiel skuvlabáiki ja doppe son gárgidii ovttas skihpáriiguin Njuorggámii. Rihppaskuvllamuittuin Ohcejogas boahtá maid ovdan dalá nuoraid hilbes luondu.

 • Nuoraidsearvvit sámevuoiŋŋa bajideaddjin 1900-logu álggu rájes

  Sámenuoraidservviid historjá

  Juo vuosttas sámiidsearvvis, Fatmomakke sámesearvvis lei nuoraidossodat jagis 1904. Fatmomakke lea Vualtjere suohkanis Västerbottenis máttasámeguovllus. Historjjádieđuid mielde vuosttas sámenuoraidsearvi vuođđuduvvui easkka jagi 1940 Mihtes (Mittådalen). Mihte lea máttasámeguovllus Härjedalenis Jeamtlándda leanas.

 • Ole Samuel Rasmus lei okta váldogáldu cukcasiid ja máidnasiid čohkkemis

  Ovllá-Sámmol muitalan árbediehtu vuorkkáin

  Dál mannat áiggis badjel 50 jagi maŋosguvlui. Oainnat máidnasa man dál gullat lea Helvi Nuorgam bádden suoidnemánus 1967. Dalle álggii Suoma akademiija, Helsset universitehta ja Turku universitehta árbediehtoprošeakta Dálvadasas Deanuleagis. Ovllá-Sámmol, Ole Samuel Rasmus lei okta nu daddjon Dálvadas-prošeavtta muitaleaddjiin.

 • Jompá-Niillas Ándde goaivvui golli Suohpášávžžis

  Antti Niilaspoika Jomppanen lei gollealmmái.

  Vuorkáságain oahpásmuvvat ovtta albmáin guhte lea ohcan golli gieđaiguin goaivvu Leammi álbmotmeahcis Suohpášávžžis. Dát almmái lea Jompá-Niillas Ánde, Antti Jomppanen. Son riegádii 6.1.1921 ja jámii 21.2.1999. (Gáldu: Esko Jomppanen - Jomppasen porosuku ja sen yhteydet muihin porosukuihin Suomessa ja Norjassa) Vuosttas bihtá lea báddejuvvon suoidnemánus 1981 Leammi Njurgoluovttas.

 • Hilddá-Márjá muittaša skuvlavázzima ja dálu bargguide oahppama

  Mari Kitti, is. Valle muittaša, 1986

  Hilddá-Márjá, Mari Kitti, muitala mánnávuođasttis Áŋŋelis. Iežas sogas son lea Valle, Vulle-Mihko Márjjá. Son muittaša iežas skuvlavázzima ja dálostallama nuorravuođa rájes. Duodjeoahpuin son muitala mo oahpai beaskka goarrut eatnis málle ja rávvagiid mielde.

 • Bikko-Jusse dovddai eatnama ja vuođđobávtti

  Johan Högman čilge Sámi eatnanvouđu historjjá, 1998

  Johan Fredrik Högman elii 92-jahkásažžan, jagis 1925 jahkái 2018. Son riegádii Ohcejogas čakčamánu 21. beaivve 1925 ja jámii suoidnemánu 5. beaivve 2018. Ealli arkiiva golmmaoasát sáttaráiddu maŋimuš oasis beassat gullat mo Bikko-Jusse čilge Sámi eatnanvuođu historjjá ja geologalaš vuođđoáššiid.