Hyppää pääsisältöön

Sisäinen ja ulkoinen valvonta 2017

Yleläisiä työssään
Yleläisiä työssään Kuva: Laura Mainiemi, Yle Kuvapalvelu Yle,työntekijät,yleläisiä

Sisäinen valvonta

Sisäisen valvonnan avulla varmistetaan Ylen strategisten ja operatiivisten tavoitteiden saavuttaminen, toimintaa koskevan informaation luotettavuus, yhtiön tehokas johtaminen, voimavarojen taloudellinen ja tehokas käyttö sekä lakien, periaatteiden ja ohjeiden noudattaminen.

Ylen hallitus asettaa tavoitteet sisäiselle valvonnalle ja vastaa riittävän sisäisen valvonnan järjestämisestä. Sisäisen valvonnan toimeenpano- ja seurantavastuu on toimitusjohtajalla ja koko muulla organisaatiolla. Sisäinen valvonta on osa Ylen jokapäiväistä toimintaa ja sitä toteuttavat kaikki työntekijät.

Ylen sisäinen valvontajärjestelmä perustuu COSO ERM -viitekehykseen, ja sisäistä valvontaa kehitetään jatkuvasti osana yhtiön suunnittelu-, johtamis- ja toimintaprosesseja.

sisäinen valvonta
sisäinen valvonta Kuva: Yle sisäinen valvonta,sisäinen tarkastus

Compliance-toiminta

Compliance-toiminnon tehtävänä on avustaa yhtiön johtoa ja organisaatiota normien noudattamista koskevissa asioissa.

Ylessä compliance-toimintaa toteutetaan Vastuullisen toiminnan toimintamallilla. Vastuullisen toiminnan tehtävänä on huolehtia siitä, että Ylessä on yhdenmukainen käsitys yhtiötä sitovista normeista ja niistä toimintatavoista, joilla varmistetaan yhtiötä velvoittavien normien noudattaminen sekä yhtiön arvojen mukainen toiminta ja toiminnan eettisyys. Ylen hallitus hyväksyy yhtiötä koskevat eettiset ohjeet.

Ylen hallitus on hyväksynyt vastuullisen toiminnan periaatteet, joilla varmistetaan, että yhtiö toimii lakien ja viranomaismääräysten sekä sisäisten ohjeiden mukaisesti. Hallituksen tarkastusvaliokunta käsittelee vuosittain complianceraportin ja seuraavan vuoden toimintasuunnitelman.

Hallitus valvoo, että Ylen toiminnan vaatimustenmukaisuus varmistetaan asianmukaisella tavalla sekä käsittelee yhtiön toimintaa koskevia keskeisiä compliance-riskejä. Compliance-riskejä liittyy lähes kaikkeen toimintaan, ja vastuu näiden riskien hallinnasta on riskit omistavilla yksiköillä.

Toimitusjohtaja valvoo, että tarpeelliset toimenpiteet toiminnan vaatimustenmukaisuuden turvaamiseksi tulevat suoritetuiksi. Toimitusjohtajan työryhmänä toimii johtoryhmä. Compliance-toiminto raportoi keskeisistä havainnoistaan ja suosituksistaan toimitusjohtajalle ja johtoryhmälle tarpeen vaatiessa ja vähintään vuosittain.

Hallitus nimittää ohjelmatoimintaa johtavat ja valvovat vastaavat toimittajat. Vastaavat toimittajat johtavat ja valvovat toimitustyötä sekä päättävät ohjelman tai verkkojulkaisun sisällöstä sananvapauslain mukaisesti. Vastaavat toimittajat vastaavat siitä, että Ylen julkaisutoiminta on vaatimustenmukaista. Compliance-toiminto raportoi vastaaville toimittajille toimitustyön johtamiseen ja valvontaan sekä julkaisutoimintaan liittyvistä compliance-riskeistä ja -tapauksista.

Jokainen Ylen työntekijä vastaa omalta osaltaan, että hänen työhönsä ja tehtäviinsä liittyviä lakeja ja sisäisiä ohjeita noudatetaan.

Vastuullisesta toiminnasta raportoidaan osana yhtiön vuosittaista vastuuraportointia.

Riskienhallinta

Riskienhallinta on osa Ylen sisäistä valvontaa ja hyvää hallintotapaa. Riskienhallinnalla tarkoitetaan Ylen toiminnassaan kohtaamien ja siihen liittyvien riskien jatkuvaa tunnistamista, arviointia ja hallintaa. Riskienhallinta ulottuu Ylen toiminnan eri tasoille ja kattaa toimintaan liittyvät riskilajit.

Riskienhallinnan tavoitteena on tunnistaa Ylen toiminnan kannalta merkittävimmät riskitekijät sekä hallita niitä optimaalisesti siten, että yhtiön strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan ja yhtiön mainetta vahingoittavat tapahtumat minimoidaan. Suunnitelmallinen riskienhallinta auttaa pienentämään negatiivisten riskien realisoitumisen todennäköisyyksiä ja vähentämään niiden haitallisia vaikutuksia toimintaan.

Ylen hallitus on vahvistanut Riskienhallinnan periaatteet, joiden mukaisesti riskienhallintaa hoidetaan. Periaatteissa on määritelty riskienhallintaan liittyvät vastuut ja roolit sekä se, miten riskejä tunnistetaan, arvioidaan ja seurataan.

Ylen hallitus vastaa siitä, että yhtiöllä on toimiva ja kattava riskienhallintaprosessi ja kontrollijärjestelmä.

Hallituksen tehtävänä on

 • vahvistaa Riskienhallinnan periaatteet ja huolehtia siitä, että periaatteet ovat ajan tasalla
 • arvioida säännöllisesti riskienhallinnan riittävyyttä ja tarkoituksenmukaisuutta
 • hyväksyä strategian valintaan liittyvät riskit strategian vahvistamisen yhteydessä
 • käsitellä ja tehdä päätökset merkittävistä sille käsiteltäväksi tuoduista riskeistä.

Riskienhallintaan liittyvät, hallituksen vastuulle kuuluvat tehtävät käsitellään ensin tarkastusvaliokunnassa, joka antaa esityksensä ja raportoi työstään hallitukselle.

Toimitusjohtaja vastaa siitä, että yhtiön riskienhallintaa hoidetaan hallituksen hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

Toimitusjohtajan, jonka työryhmänä toimii yhtiön johtoryhmä, tehtävänä on

 • valmistella yhdessä talousjohtajan kanssa riskienhallinnan kehittämiseen liittyviä linjauksia hallituksen käsiteltäväksi
 • huolehtia siitä, että yhtiön hallitus saa riittävää tietoa toimintaan liittyvistä riskeistä ja niiden hallinnasta
 • valvoa, että toiminnassa kohdattavat merkittävimmät yhtiötasoiset riskit tulevat tarkastelun piiriin ja hallituksen tietoon
 • vastata strategisten riskien huomioimisesta toiminnan suunnittelussa
 • varmistaa, että riskienhallinta on riittävällä tavalla järjestetty.

Talousjohtaja vastaa siitä, että prosessit ja menettelytavat ovat hallituksen vahvistamien periaatteiden ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisia.

Hänen tehtävänään on myös

 • vastata riskienhallinnan riittävyydestä ja tarkoituksenmukaisuudesta
 • vastata riskienhallinnan tavoitteellisesta kehittämisestä
 • vastata taloudellisten riskien valvonnan järjestämisestä osana sisäistä valvontaa
 • hyväksyä taloudellisten riskien mittaamista ja arvostamista koskevat periaatteet ja riskien mittausmenetelmät.

Yksiköiden ja tukitoimien johtajat vastaavat omien vastuualueidensa riskien tunnistamisesta ja niiden hallinnasta.

Johtajien tehtävänä on

 • sisällyttää riskienhallinta osaksi normaalia, päivittäistä toimintaa
 • vastata siitä, että yksiköissä ja toiminnoissa noudatetaan riskienhallinnan periaatteita ja -prosessia
 • varmistaa, että työntekijät tunnistavat omaan toimintaansa liittyvät riskit ja riskien hallintaan liittyvät menettelytavat
 • varmistaa, että prosessien eri vaiheisiin on määritelty ja toteutettu riittävät ja asianmukaiset kontrollit
 • huomioida toiminnassaan omien vastuualueidensa riskien ohella myös merkittävimmät yhtiötasoiset tai oman toimintansa muille yksiköille aiheuttamat riskit
 • raportoida Riskienhallintatoiminnolle merkittävimmistä riskeistään, niissä tapahtuvista muutoksista ja riskienhallintatoimenpiteiden vaikutuksista.

Lisäksi jokainen Ylen työntekijä vastaa riskien huomioonottamisesta omassa työssään ja riskihavaintojen raportoinnista esimiehelleen.

Yhtiön hallitus, hallituksen tarkastusvaliokunta ja toimitusjohtaja valvovat sisäisen tarkastuksen avustamana, että riskienhallintaa on toteutettu riskienhallinnan periaatteiden ja tehtyjen päätösten mukaisesti.

Sisäinen tarkastus

Sisäinen tarkastus tukee Ylen hallitusta ja tarkastusvaliokuntaa sisäisen valvonnan riittävyyden, toimivuuden ja tehokkuuden valvomisessa tuottamalla sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tilaa koskevaa objektiivista arviointia ja konsultointia.

Sisäinen tarkastus tukee toimivaa johtoa tavoitteiden saavuttamisessa antamalla suosituksia toimintatapojen, prosessien ja kontrollien kehittämiseksi. Sisäinen tarkastus tarjoaa järjestelmällisen lähestymistavan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan sekä hallinto-, johtamis-, ja valvontaprosessien tehokkuuden arviointiin ja kehittämiseen.

Hallitus hyväksyy vuosittain sisäisen tarkastuksen toimintaperiaatteet ja tarkastussuunnitelman. Sisäinen tarkastus raportoi säännöllisesti tarkastusvaliokunnalle tarkastussuunnitelman toteutumisesta, merkittävistä riskeistä ja sisäisen valvonnan tilasta. Sisäisen tarkastuksen työn perustana ovat kansainväliset sisäisen tarkastuksen ammattistandardit.

Ylen sisäinen tarkastustoiminto ostaa palveluita ulkopuoliselta palveluntarjoajalta. Vuonna 2017 tarkastuspalveluja ostettiin BDO Oy:ltä.

Ulkoinen valvonta

Tilintarkastus

Yhtiön tilintarkastajina ovat vuonna 2017 toimineet yhtiökokoukseen 12.5.2017 saakka KHT Minna Riihimäki sekä tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Petri Kettunen. Yhtiökokous päätti valita Yleisradio Oy:n tilintarkastajaksi KHT Virpi Halosen sekä KPMG Oy Ab:n, jonka nimeämänä päävastuullisena tilintarkastajana on toiminut KHT Petri Kettunen.

Tilintarkastajille maksettiin tilikaudelta 2017 lakisääteisestä tilintarkastuksesta 38 075 euroa.

Yle on käyttänyt KPMG Oy Ab:n neuvontapalveluja erilaisissa oman toimintansa kehittämiseen liittyvissä projekteissa ja maksanut näistä palveluista yhteensä 98 665 euroa.

Viestintävirasto

Yleisradion toiminnan lainmukaisuutta valvoo Viestintävirasto.

Yleisradiolain 12 a §:n mukaan Viestintävirasto valvoo Ylen kaupallisen toiminnan eriyttämistä ja kaupallisen toiminnan alihinnoittelun kieltoa sekä mainonnan ja sponsoroinnin kieltoja. Viestintävirasto ei valvo Yleisradiolain 7 §:n mukaisen julkisen palvelun tehtävän toteutumista, jota valvovat puolestaan Yleisradion hallintoneuvosto ja eduskunta hallintoneuvoston sille antaman kertomuksen kautta.

Tietoyhteiskuntakaaren mukaan Viestintävirasto valvoo muun muassa Ylen ohjelmien eurooppalaisvaatimuksen ja riippumattomien tuottajien kiintiön (ns. indie-kiintiö) toteutumista, Ylen televisio-ohjelmien saattamista näkö- ja kuulorajoitteisten saataville sekä Ylen tuottamien ohjelmien sponsorointikieltoa. Lisäksi Viestintävirasto valvoo Ylen toimintaa viestintäalan yleisen laillisuusvalvojan roolissa muun muassa radiotaajuuksien käytön suhteen.

Lähipiiriliiketoimet

Ylellä on hallituksen hyväksymä lähipiiriohje, jossa on määritelty lähipiiri, lähipiiriliiketoimi sekä se, miten mahdolliset lähipiiriliiketoimet tulee raportoida. Yle ylläpitää lähipiirirekisteriä, johon merkitään yhtiön lähipiiriin kuuluvat henkilöt ja yhteisöt, kunkin lähipiirisuhteen luonne sekä lähipiiriliiketoimet.

Lue myös - yle.fi:stä poimittua