Hyppää pääsisältöön

Palkat ja palkitseminen 2017

20 sentti kolikko euro raha valuutta talous
20 sentti kolikko euro raha valuutta talous Kuva: Henrietta Hassinen / Yle raha,euro,valuutat,kolikko,talous

Yleläisten palkka määräytyy tehtävän vaativuuden ja henkilökohtaisen suoriutumisen perusteella. Esimerkiksi toimittajien palkkaukseen sovelletaan PALTAn ja Suomen Journalistiliiton välillä solmittavaa Yleisradio Oy:n ohjelmatyöntekijöiden työehtosopimusta.

Ylellä palkitaan loistavista saavutuksista. Palkitsemisen tarkoituksena on edistää Ylen strategisten tavoitteiden toteutumista ja kannustaa erinomaisiin tuloksiin. Ylen palkitsemisesta päättää yhtiön hallitus, ja palkitsemista ohjaa valtio-omistaja.

Yle uudisti palkitsemisen käytäntöjä vuoden 2018 alussa. Tuloskortin piirissä olevien yksittäisten henkilöiden määrä kasvoi ja kannustepalkkio korvasi tiimin tuloskortit. Erityispalkkioista luovuttiin. Palkitsemiseen kokonaisuudessaan käytettävä rahamäärä säilyi entisessä suuruusluokassa.

Johtajilla, päälliköillä, ison vastuualueen esimiehillä, johtajille raportoivilla päälliköillä ja erityisen merkittävissä ja laajavaikutteisissa tehtävissä työskentelevillä henkilöillä on henkilökohtainen tuloskortti. Vuonna 2017 henkilökohtaisen tuloskortin piirissä oli kaikkiaan 184 johtajaa, päällikköä ja esimiestä. Vuoden 2018 alussa tuloskortin piirissä olevien määrä kasvoi noin 450 henkilöön.

Kannustepalkkioilla palkitaan tuloskorttijärjestelmän ulkopuolella olevaa henkilöstöä keskeisten strategisten tavoitteiden toteutumista edistävistä suorituksista.

Palkitsemista koskevat periaatteet yhtiössä

Yle noudattaa palkitsemisessaan valtio-omistajan ohjeita.

Toimitusjohtaja ja muut johtoryhmän jäsenet kuuluvat tuloskortteihin perustuvaan johdon tulospalkkiojärjestelmän piiriin. Vuosittaisen tuloskortin maksimipalkkio on enintään 15 prosenttia vuosipalkasta. Hallitus hyväksyy nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan esityksestä tuloskorttitavoitteet ja palkkiomallin. Hallitus myös päättää tulosten saavuttamisesta ja siihen liittyvästä palkitsemisesta nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan valmistelun perusteella.

Myös johtajille raportoivilla päälliköillä on erillinen tuloskortteihin perustuva tulospalkkiojärjestelmä. Tuloskortissa on kaksi haastavaa tavoitetta. Ne liittyvät mm. strategisiin asiakkuustavoitteisiin, muihin strategiassa määriteltyihin muutostavoitteisiin sekä työhyvinvoinnin kehittämiseen. Palkkio on enintään 8 prosenttia vuosipalkasta. Tavoitteet ja toteumat hyväksytään yksi yli yhden -periaatteella.

Tuloskortin piiriin otetuilla uusilla päälliköillä- ja esimiesryhmillä maksimipalkkio on 4 prosenttia vuosipalkasta.

Muu henkilöstö on kannustepalkitsemisen piirissä. Kannustepalkkion suuruusluokka on keskimäärin 500 eurosta ylöspäin ja enintään puolet työntekijän kuukausipalkasta. Kannustepalkkioita maksetaan läpi vuoden. Tavoitteet ja toteumat hyväksytään yksi yli yhden -periaatteella.

Vuonna 2017 Ylessä maksettiin tuloskortti- ja tiimikorttipalkkioita liittyen vuoden 2016 tavoitteisiin yhteensä 2 583 094 euroa, josta toimitusjohtajalle ja muulle johtoryhmälle 94 497 euroa, muille tuloskortin piirissä oleville 731 449 euroa ja tiimikorttipalkkioina 1 757 149 euroa. Tulos- ja tiimikorttipalkkiot toteutuivat 68 prosenttisesti laskennallisesta kokonaismäärästä ja olivat 1,4 prosenttia koko yhtiön palkkasummasta.

Palkkiota sai vuonna 2017 yhteensä noin 2 050 yleläistä.

Henkilöstökulut 2017
Henkilöstökulut 2017 henkilöstö,palkat,graafit,2017

Vakituiset = toistaiseksi voimassa olevat kuukausipalkkaiset työsuhteet
Määräaikaiset = määräaikaiset kuukausipalkkaiset työsuhteet, sijaisuuksia ja projektitehtäviä
Tuntipalkkaiset = lähinnä hyvin lyhytaikaisia sijaisuuksia
Työsuhteiset palkkiot = suoritepalkkaiset työsuhteet eli freelancerit
Ei-työsuhteiset palkkiot = henkilöille maksetut ei-työsuhteiset korvaukset, esimerkiksi hallituksen ja hallintoneuvoston palkkiot sekä palkkiot asiantuntijoille, keskustelijoille ja haastateltaville

Yleläisten edut

Yleläiset syövät lounaansa henkilöstöravintoloissa Pasilassa, Vaasassa ja Tampereella normaalilla työpaikkalounaan hinnalla. Alueilla on mahdollisuus lounassetelietuun. Pasilassa ravintoloita ja kahvioita on neljä.

Työterveyshuolto on Ylessä selvästi kattavampi kuin monissa muissa suomalaisissa yrityksissä. Siihen kuuluvat erikoislääkärit, oma työfysioterapia ja hammashuolto. Pasilassa työskenteleville Ylellä on myös oma terveysasema. Yleläiset maksoivat vuonna 2017 hammashoidostaan 40 euron omavastuun vuodessa.

Yle tukee henkilökunnan harrastustoimintaa. Vuonna 2017 kerhotoiminnan tuki oli 77 600 euroa, lisäksi muun muassa tuetaan ryhmäliikuntaa Pasilassa. Kerhoja on useita kymmeniä. Pasilassa on pieni uima-allas ja kuntosali.

Toimitusjohtajan palkka ja muut etuudet

Hallitus nimittää toimitusjohtajan ja päättää hänen palkastaan ja muista toimeen liittyvistä ehdoista. Toimitusjohtajan toimisuhteen ehdot määritellään hallituksen hyväksymässä toimitusjohtajasopimuksessa. Toimitusjohtaja kuuluu työntekijäin eläkelain TyEL:n piiriin, joka tarjoaa palvelusaikaan ja työansioihin perustuvan eläketurvan laissa säädetyllä tavalla. Toimitusjohtajalla ei ole lisäeläke-etuuksia.

Toimitusjohtajan toimisuhteessa noudatettava irtisanomisaika on kolme kuukautta. Toimitusjohtajasopimuksen mukaan yhtiön tulee maksaa johtajalle irtisanomisajan palkan lisäksi erokorvauksena kuuden kuukauden kokonaispalkkaa vastaava määrä sopimuksen päättyessä yhtiön suorittamaan irtisanomiseen tai jos sopimus päätetään yhteisellä sopimuksella Yleisradion aloitteesta.

Toimitusjohtajalle maksetut palkat ja palkkiot vuonna 2017 olivat 357 833 euroa sisältäen vuodelta 2016 maksetun tuloskorttipalkkion 12 218 euroa sekä puhelinedun. Lisäksi toimitusjohtaja on oikeutettu työsuhdeautoon, mitä etua hän ei ole kuitenkaan käyttänyt.

Muun johtoryhmän palkka ja muut etuudet

Hallituksen nimitys- ja palkitsemisvaliokunta valmistelee johtoryhmän jäsenten työehtoihin ja palkitsemiseen liittyvät asiat ja niistä päättää hallitus.

Vuonna 2017 johtoryhmän jäsenten kokonaispalkka poislukien toimitusjohtajan palkka oli 1 616 417 euroa. Summa sisältää johtoryhmän jäsenille vuonna 2017 maksetun vuoden 2016 tuloskorttipalkkion suuruudeltaan 82 279 euroa.

Johtoryhmän jäsenillä on palkan lisäksi puhelinetu sekä oikeus hallituksen hyväksymien autoetuperiaatteiden mukaiseen työsuhdeautoon, joka on osa kokonaispalkkaa. Johtoryhmän jäsenillä ei ole lisäeläke-etuuksia.