Hyppää pääsisältöön

Toimitusjohtajan katsaus 2016: Yhteinen uudistuva Yle

Hen
Hen Kuva: Yle Kuvapalvelu lauri kivinen

Ylellä on takanaan suurten tapahtumien ja merkittävien yhtiön tulevaisuutta koskevien päätösten ja linjausten vuosi. Vuosi 2016 oli myös yhteinen virstanpylväs – Yle täytti 90 vuotta. Juhlimme sitä yhdessä suomalaisten kanssa monipuolisella ohjelmistolla, koskettavilla tarinoilla ja yhdessä koetuilla hetkillä vuosikymmenten varrelta.

Ylen julkisen palvelun ydin on vahva. Suomalaiset kokevat Ylen arvokkaaksi yhteiskunnalle ja katsovat Ylen onnistuneen hyvin julkisen palvelun tehtävässään. Tämä ilmenee tutkimuksista, joilla selvitämme suomalaisten käsityksiä Ylen toiminnasta.

Hyvin hoidettu julkinen palvelu luo tilaa yhteiskunnan erilaisille näkemyksille, arvostuksille ja eri väestöryhmien vuoropuhelulle tarjoten tietoa, sivistystä, oivalluksia ja elämyksiä. Se myös auttaa jäsentämään kuvaamme muuttuvasta maailmasta ja vahvistaa kansalaisten osallistumismahdollisuuksia.

Moniääninen ja luotettava media on demokratian ja sananvapauden kivijalka. Pirstaloituvassa ja yhä vaikeammin ennakoitavassa maailmassa punnitulle tiedolle, yhteisille kokemuksille ja keskinäiselle ymmärrykselle on entistäkin suurempi tarve.

Yle on poliittisesti ja kaupallisesti riippumaton. Ylen sisältöjen tulee heijastaa mahdollisimman monipuolisesti yhteiskunnan koko kirjoa. Tätä haluamme jatkossakin vaalia, niin mediayhtiönä kuin työnantajana.

Kannamme myös vastuuta kotimaisen kulttuurin ja digitalisoituvan luovan alan vahvistajana ja työllistäjänä.

Suomalaisten keskellä – uusin keinoin

Digitaalinen murros, yhteiskunnan muutokset ja mediankäytön pirstaloituminen alati kasvavan globaalin tarjonnan keskellä tuovat Ylelle – ja koko kotimaiselle medialle – uusia haasteita. Ne edellyttävät Yleltä valppautta, uudistumiskykyä ja entistä herkempää vuorovaikutusta suomalaisten kanssa, jotta julkisen palvelun sisällöt säilyvät merkityksellisinä kaikenikäisille, myös tuleville sukupolville.

Nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen vaatii Yleltä erityisiä panostuksia, mutta yhtä lailla meidän on pidettävä huolta niistä, joille radio ja televisio välittävät arvokasta tietoa, sisältöjä, oivalluksia ja elämyksiä. Tulevaisuudessa tämä kenties tapahtuu uusin keinoin.

Teknologian harppaukset avaavat uusia mahdollisuuksia sisältöjen tuotantoon ja jakeluun, ja Ylen on pysyttävä tässä kehityksessä mukana. Kun mediankäyttö monimuotoistuu, laadukkaita sisältöjä on kyettävä tarjoamaan muuttuviin tarpeisiin siellä, missä ihmiset haluavat niitä käyttää, helposti ja sujuvasti.

Vuonna 2016 Yle on vienyt käytäntöön Suomalaisten keskellä -strategian tavoitteita. Olemme panostaneet laadun vahvistamiseen, television ja radion uudistamiseen sekä verkkopalvelujen kehitykseen ja henkilökohtaisen käyttökokemuksen parantamiseen. Näitä painotuksia jatketaan.

Uudistuksia ja yhteistyötä

Vuoden 2016 merkittäviin päätöksiin kuuluu Ylen tehtävää, rahoitusta ja asemaa pohtineen parlamentaarisen työryhmän esitys. Se tuo tarkennuksia Ylen tehtävään ja lähivuosien rahoitukseen, mutta ei puutu Ylen julkisen palvelun tehtävän laajuuteen. Parlamentaarinen työryhmän yksimielinen näkemys on pohjana Yle-lain uudistukselle.

Ylen tulee lisätä ohjelmahankintoja ja palveluostoja yhtiön ulkopuolelta 30–35 prosentilla vuoteen 2022 mennessä. Tämä tuo rakenteellisia muutoksia Ylen toimintaan ja vähentää omaa tuotantotyötä.

Samalla pyrkimyksenä on edistää kotimaisen median yhteistyötä. Olemme käynnistäneet neuvottelut kaupallisen median kanssa uusista yhteistyömahdollisuuksista ja tehneet ensimmäisiä uusia avauksia niin sisältöihin liittyvässä yhteistyössä kuin urheiluoikeuksien jakamisessa.

Lokakuussa 2016 Yle käynnisti mittavan uudistusohjelman, joka on osa strategian toimeenpanoa ja valmistautumista tuleviin muutoksiin. Uudistusohjelman tavoitteena on siirtää 15–20 prosenttia resursseja uudenlaiseen tekemiseen vuoteen 2020 mennessä. Uudistuksilla Yle pyrkii vielä korkeampaan laatuun, suurempaan vaikuttavuuteen ja tehokkuuteen.

Menneeseen vuoteen ovat kuuluneet myös yt-neuvottelut, joissa eri osapuolten kanssa on päästy rakentaviin ratkaisuihin. Ikävä tosiasia silti on, että irtisanottuja on useita kymmeniä.

Ylen talous on pysynyt tasapainossa jo viitenä vuonna peräkkäin. Yle-veron tehokas käyttö on osa taloudellista vastuutamme. Siinä olemme onnistuneet vaikeassakin tilanteessa viime vuosina, jolloin Ylen tulot eivät ole vastaavasti kasvaneet.

Jatkossa uudistuminen edellyttää uudenlaista osaamista, ketteryyttä, rohkeutta tehdä kokeiluja ja kykyä luopua vanhasta. Lähivuosina esimerkiksi datasta, analytiikasta ja tekoälystä tulee entistä vahvempi osa Ylen tekemistä, julkisen palvelun tehtävään ja arvoihin sopivalla tavalla.

Yle Areena, Uutisvahti tai robotin analysoima vaalidata ovat osoituksena edistyksellisestä kehitystyöstä, jolla olemme tuoneet arvokkaita sisältöjä suomalaisten saataville. Jatkossa uudet teknologiat, kuten automaattinen puheentunnistus, voivat tarjota uusia keinoja palvella esimerkiksi erityisryhmiä entistä paremmin.

Onnistumisia ja opittavaa

Edellisvuosien tapaan teemme laajasti yhteistyötä oppilaitosten, korkeakoulujen, kulttuurilaitosten, tuotantoyhtiöiden ja järjestöjen kanssa sisällöissä ja palveluissa. Siinäkin olemme saavuttaneet yhteisiä onnistumisia, esimerkkeinä kansainväliseen levitykseen päätyneet uudet sarjat, nuorten mielenterveystyöstä palkittu Sekasin, Radioteatterin kiertue maakunnissa sekä tarpeellisia media- ja digitaitoja edistävä oppimisen kokonaisuus.

Vuoteen sisältyi myös kolhuja ja vastoinkäymisiä, joista otamme viisaasti opiksi. Vuoden 2016 lopulla käynnistyi keskustelu Ylen journalismin periaatteista, sananvapaudesta ja riippumattomuudesta. Se on ollut koko yhtiölle vakava paikka, sillä riippumattomuuden kyseenalaistaminen koskettaa Ylen toiminnan kovinta ydintä, luotettavuutta. Laajasti virinnyt keskustelu on osoittanut myös sen, että moniarvoisen ja luotettavan median puolesta kannetaan yleisesti huolta ja se koetaan yhteiskunnalle tärkeäksi.

Ylen toimintatavat kestävät kriittisenkin tarkastelun, ja julkisen palvelun mediayhtiönä olemme avoimia ja läpinäkyviä selvityksille. On hyvä, että sananvapauden ja demokratian perusteista keskustellaan, sillä moniääninen media on demokratian tuki ja vahva vastavoima disinformaatiolle. On selvää, ettei mikään ulkopuolinen taho voi vaikuttaa Ylen journalistiseen linjaan.

Jatkossa hallintoneuvosto päättää Ylen strategiasta parlamentaarisen työryhmän esityksen mukaisesti. Se ei horjuta Ylen riippumattomuutta. Hallintoneuvoston ja operatiivisen toiminnan välille on rakennettu toimiva palomuuri, joka varmistaa Ylen itsenäiset sisällölliset päätökset. Yhtä lailla toimitusjohtaja on rajattu journalistisen päätöksenteon ulkopuolelle.

Ylellä on vahva pohja, toimintamallit ja eettiset säännöt, jotka ohjaavat vastuullista toimintaa. Henkilöstö saa säännöllisesti koulutusta eettisistä ohjeista. Uutena kokeiluna Yle perusti vuoden 2016 lopulla eettisen kanavan, jotta piilevätkin huolet työyhteisön mahdollisista ongelmista pääsevät luottamuksellisesti tietoon ja ratkaistaviksi.

Ylellä on vahvasti työhönsä sitoutunut ja ammattitaitoinen henkilöstö. Osaamisen kehittäminen, innostava ja kannustava työkulttuuri sekä inspiroiva työympäristö ovat ensiarvoisen tärkeitä, jotta Yle houkuttelee alan parhaita osaajia myös tulevaisuudessa. Hyvä johtaminen on onnistumisen avain ja siihen panostamme. Syksyn työtyytyväisyystulosten pohjalta kaikki johtajat ovat tehneet lupauksia työhyvinvoinnin ja viihtyvyyden parantamiseksi.

Ylen arvo suomalaisille

Yle tavoitti vuonna 2016 päivittäin 70 ja viikoittain 93 prosenttia suomalaisista. Tämä jää hieman tavoitteestamme, mutta median murroksessa Ylen yleisösuhde on yhä vahva. Yli 90 prosenttia suomalaisista katsoo, että Yle on hoitanut julkisen palvelun tehtävänsä kokonaisuutena vähintään melko hyvin.

Korkealla pysynyt luottamus Ylen uutisia kohtaan kertoo siitä, että yhä monimutkaisemassa ja vaihtoehtoisen tulkintojen maailmassa ihmiset hakeutuvat Ylen journalismin ja muun punnitun tiedon äärelle.

Yleä pidetään yleisesti avoimena ja vastuullisena. Heikoimman arvion suomalaiset antavat edellisvuosien tapaan talouden läpinäkyvästä tiedottamisesta. Tyytyväisyys Ylen rahoitusta kohtaan on puolestaan on lisääntynyt: 67 prosenttia on vähintään melko tyytyväisiä Yle-veroon ja kokee saavansa rahoilleen vastinetta.

Vastuullisia valintoja ja käytännön tekoja

Yhteiskuntavastuu on erottamaton osa Ylen julkisen palvelun tehtävää, jonka vaikutukset ulottuvat suoraan ja välillisesti laajalle yhteiskuntaan – kulttuurista oppimiseen ja sivistykseen sekä vähemmistö- ja erityisryhmien palveluihin. Kestävä kehitys eri osa-alueineen on monipuolisesti esillä Ylen sisällöissä läpi vuoden.

Vastuullisuuden tulee näkyä jokapäiväisessä työssä käytännön tekoina, muuten se jää juhlapuheeksi. Tuemme eettisten ohjeiden noudattamista, henkilöstön hyvinvointia ja osaamista sekä esimiestaitoja ja hyvää johtamista koulutuksella ja monipuolisin ohjelmin.

Ylellä on ympäristövastuuohjelma, jolla edistämme energiatehokkuutta, viisasta liikkumista ja luonnonvarojen kestävää käyttöä omassa toiminnassamme. Yle on päivittänyt ympäristöohjelmansa vuosille 2017–2020. Siinä erityistä huomiota kiinnitetään energiankäytön ja matkustuksen päästöjen vähentämiseen sekä jätehuollon ja kierrätyksen tehostamiseen.

Ylen arvojen – luotettavuus, riippumattomuus ja ihmisen arvostaminen – sekä Ylen tehtävän on kestettävä aikaa ja maailman muutoksia. Julkinen palvelu luo yhteiskunnalle arvoa, jota ei voi mitata yksin rahassa. Se on myös henkistä pääomaa ja investointi yhteiseen tulevaisuuteen.

Suomen 100-vuotisen itsenäisyyden juhlavuonna uudistuva 90-vuotias Yle on hyvässä iskussa tulevaan. Kaikkia suomalaisia varten.