Hyppää pääsisältöön

Vastuullisuussitoumus sisältöhankintoja varten

Technocrane
Technocrane Kuva: Mikael Peltomaa technocrane

Tarkoitus

Yleisradio Oy (“Yle”) on julkisen palvelun mediayhtiö, jonka toiminta perustuu lakiin Yleisradio Oy:stä (1380/1993). Ylen tehtävänä on tuoda täyden palvelun televisio- ja radio-ohjelmisto siihen liittyvine oheis- ja lisäpalveluineen jokaisen saataville yhtäläisin ehdoin.

Yle on sitoutunut YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuihin periaatteisiin, YK:n Global Compact -yritysvastuuhaasteen periaatteisiin ja Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiin työntekijän perusoikeuksiin.

Yle on sitoutunut noudattamaan tässä sitoumuksessa mainittuja periaatteita ja edellyttää myös kumppaneidensa sitoutuvan niihin ja noudattavan niitä omassa toiminnassaan. Näiden lisäksi Ylen ja sen yhteistyökumppaneiden välisissä sopimuksissa voidaan sopia muista tässä sitoumuksessa mainittuihin periaatteisiin liittyvistä määräyksistä.

Lakien ja säännösten noudattaminen

Yle edellyttää, että yhteistyökumppani sitoutuu noudattamaan lakeja, säädöksiä, alalla yleisesti hyväksyttyjä ja eettisesti kestäviä toimintaperiaatteita ja hyvän tavan mukaisia menettelytapoja.

Liiketoimintaperiaatteet

Ylen liiketoiminta perustuu yleisesti hyväksyttyihin ja eettisiin periaatteisiin sekä riippumattomuuteen, avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Näin edellytämme myös yhteistyökumppanimme toimivan. Yle edellyttää yhteistyökumppanin kunnioittavan antamiaan sitoumuksia ja kertovan toiminnastaan avoimesti, tasapuolisesti ja rehellisesti.

Yhteistyökumppanin on varmistettava, että kaikki sen alihankkijat tuntevat ja kunnioittavat tämän ohjeen vaatimuksia tai yhteistyökumppanin oman, sisällöltään tätä vastaavan toimintatapaohjeen vaatimuksia.

Yhteistyökumppanilla on oltava liiketoiminnan jatkuvuuteen liittyvä suunnitelma, jossa pyritään pienentämään terrorismiin, rikollisuuteen, liiketoimintauhkiin, pandemioihin, luonnonkatastrofeihin ja niihin liittyviin suuronnettomuuksiin altistumisen riskiä.

Eturistiriidat

Yhteistyökumppanin tulee välttää tilanteita, joissa voi syntyä Ylelle tehtävää työtä koskeva eturistiriita, kuten Ylen ja yhteistyökumppaneiden liikesuhteiden hyödyntäminen henkilön omaksi eduksi. Työntekijöiden tulee ilmoittaa havaitsemistaan mahdollisista ristiriitatilanteista oman yhtiönsä johdolle. Yhteistyökumppanin tulee pyydettäessä kertoa yhtiönsä omistussuhteista ennen sopimuksen allekirjoittamista ja oma-aloitteisesti omistussuhteiden muutoksista sopimuskaudella.

Epäeettiset kauppatavat ja lahjukset

Yle sitoutuu harmaan talouden torjuntaan ja edellyttää tätä myös yhteistyökumppaneiltaan. Yhteistyökumppanit toteuttavat liiketoimintaa lain puitteissa eivätkä osallistu rahanpesuun tai rikolliseen maksuliikenteeseen. Yhteistyökumppanit noudattavat reilun kilpailun periaatteita ja kilpailulainsäädäntöä eivätkä tee sopimuksia hintakartelleista tai markkinoiden jakamisesta.

Yhteistyökumppani ei saa tarjota, antaa tai vastaanottaa mitään lahjaa tai maksua tai muita laittomia taloudellisia etuuksia liiketoimintaa hankkiakseen tai ylläpitääkseen tai saadakseen suotuisia päätöksiä tai muitakaan palveluita. Normaalin vieraanvaraisuuden ylittävät tarjoilut tai tarjoukset ja lahjontapyynnöt on hylättävä välittömästi ja raportoitava Ylelle. Lahjojen ja tarjousten tarjoaminen ei saa vaarantaa Ylen riippumattomuutta ja luotettavuutta.

Liikesalaisuudet

Yhteistyökumppani ei käytä tai luovuta liikesalaisuuksia sisältäviä tai muita salassa pidettäviä Yleä koskevia tietoja.

Tietosuoja

Yhteistyökumppani saa käsitellä henkilötietoja ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on välttämätöntä Ylen palvelun toteuttamiseksi. Käsittelijä ei saa luovuttaa henkilötietoja kolmansille osapuolille ilman Ylen etukäteistä kirjallista suostumusta. Henkilötietojen käsittelystä, jota yhteistyökumppani tekee Ylen puolesta, tulee sopia erillisellä henkilötietojen käsittelysopimuksella.

Syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus

Yle edellyttää yhteistyökumppaninsa noudattavan kaikkia yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä. Henkilöstövalinnat perustuvat ammatillisiin ominaisuuksiin ja osaamiseen.

Yle edellyttää yhteistyökumppanin kunnioittavan työntekijöiden perusoikeuksia, joihin kuuluvat mm. yhdistymisvapaus, järjestäytymisoikeus ja oikeus työsopimusneuvotteluihin.

Ylen yhteistyökumppanin edellytetään tarjoavan monimuotoisuutta arvostavan työpaikan, jossa vallitsee tasa-arvo, luottamus, kunnioitus ja avoimuus toisia kohtaan. Työpaikkakiusaamista, sukupuolista, rasistista tai seksuaalista häirintää tai syrjintää eikä muutakaan epäasiallista kohtelua sallita missään muodossa.

Yhteistyökumppanin on edistettävä tasavertaisia mahdollisuuksia kaikille sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sen ilmaisuun, seksuaaliseen suuntautumiseen, etniseen taustaan, uskontoon, toimintarajoitteeseen ja ikään katsomatta.

Työterveys, työturvallisuus ja työskentelyolosuhteet

Yhteistyökumppanin on järjestettävä työntekijöille turvalliset ja terveyttä vaarantamattomat työskentelyolosuhteet. Työtapaturmia, terveysriskejä, vammoja tai henkistä häirintää on pyrittävä aktiivisesti ennaltaehkäisemään. Työaikaan ja lepoaikoihin liittyvät lait ja määräykset on huomioitava myös alihankintaa ja yrityksen ulkopuolista työvoimaa käytettäessä ja erityisesti toimittaessa heikommassa asemassa olevien työntekijöiden kuten lasten ja nuorten kanssa. Yhteistyökumppanin on huolehdittava tarvittavien viranomaislupien hankinnasta ja suhtauduttava myönteisesti mahdollisiin viranomaisauditointeihin.

Yhteistyökumppanin on tarvittaessa/pyydettäessä laadittava työturvallisuussuunnitelma.

Yhteistyökumppani varmistaa, että tuotannoissa noudatetaan varovaisuusperiaatteen mukaisesti yksityisyyden suojaa koskevaa ja kunnianloukkauksien vastaista lainsäädäntöä.

Yhteistyökumppani ei toimi pakkotyöhön rinnastettavalla tavalla, kuten pakota työntekijöitään työskentelemään käyttämällä voimaa tai uhkailua, tai ottamalla työntekijöiltä henkilöllisyystodistuksen tai -dokumentit haltuunsa. Yhteistyökumppani varmistaa, että työntekijöillä on lain ja alan käytäntöjen mukaiset työajat, palkat ja edut.

Ympäristö

Yhteistyökumppani nimeää jokaiseen tuotantoon ympäristöasioista vastaavan henkilön. Tuotantoa koskevan ympäristösuunnitelman laatiminen on suositeltavaa. Ympäristösuunnitelma sisältää toimenpiteet energiankäytön vähentämiseksi, jätteiden lajittelun toteuttamiseksi, liikennepäästöjen vähentämiseksi ja kierrätyksen lisäämiseksi.

Seuraamukset

Yle voi tarvittaessa pyytää vastuullisuussitoumuksessa mainittujen periaatteiden toteutumisesta lisäselvityksiä.
Vastuullisuussitoumuksen rikkomisen seuraamuksista sovitaan Ylen ja yhteistyökumppaneiden välisessä sopimuksessa ja/tai yleisissä sopimusehdoissa. Seuraamuksia voivat olla esimerkiksi sopimuksen purku tai vahingonkorvausten määräytyminen.

Ongelmista ilmoittaminen

Yhteistyökumppani sitoutuu ilmoittamaan sopimuskaudella havaituista ongelmista välittömästi Ylelle.
Yle eettinen ilmoituskanava (whistleblowing) on käytettävissä osoitteessa https://report.whistleb.com/fi/yle. Kanavaan voidaan ilmoittaa havaituista tai epäillyistä väärinkäytöksistä.

Lisätietoja vastuullisuussitoumuksesta saa sopimuksessa mainitulta Ylen yhteyshenkilöltä.

Päivitetty 30.3.2021.