Hyppää pääsisältöön

Ylen kumppanuussitoumus

Technocrane
Technocrane Kuva: Mikael Peltomaa technocrane

Yle tekee yhteistyötä vain sellaisten tahojen kanssa, jotka sitoutuvat Ylen arvoihin ja eettisiin toimintaperiaatteisiin. Hyväksymällä tämän sitoumuksen kumppanimme vakuuttaa toteuttavansa niitä omassa toiminnassaan.

Yleisradion kumppanuussuhteiden periaatteet:

  • vastuullisuus ja tasapuolisuus
  • aito, itsenäisten kumppaneiden yhteistyö
  • yhteinen molempia hyödyttävä päämäärä ja tasapuolinen riskinjako
  • aktiivinen osallisuus
  • asiakaslähtöisyys
  • yhteisiä, pitkän aikavälin tavoitteita palveleva kehittämistoiminta.

Kumppani sitoutuu ottamaan huomioon nämä periaatteet omassa toiminnassaan:

Lakien ja säännösten noudattaminen

Noudatamme kaikessa toiminnassamme kansallisia ja kansainvälisiä lakeja, säädöksiä sekä yleisesti hyväksyttyjä toimintaperiaatteita ja menettelytapoja.

Liiketoimintaperiaatteet

Liiketoimintamme perustuu yleisesti hyväksyttyihin ja eettisiin periaatteisiin sekä avoimuuteen ja läpinäkyvyyteen. Emme hyödynnä alhaisen verotuksen maita, jotka eivät välitä liiketoiminnan ja sijoittajien tietoja muiden maiden viranomaisille.

Kunnioitamme antamiamme sitoumuksia ja kerromme toiminnastamme avoimesti, tasapuolisesti ja rehellisesti. Ylläpidämme aktiivista ja jatkuvaa vuorovaikutusta viranomaisten ja eri sidosryhmien kanssa.

Eturistiriidat

Työntekijöidemme odotetaan aina toimivan yrityksen parhaaksi pidättäytymällä liikesuhteista, jotka saattavat aiheuttaa eturistiriitoja. Työntekijöidemme on vältettävä henkilökohtaisia tai taloudellisia toimia, jotka saattavat olla ristiriidassa heidän yritystä kohtaan olevien velvollisuuksiensa kanssa.

Epäeettiset kauppatavat ja lahjukset

Emme käytä epäeettisiä kauppatapoja emmekä maksa lahjuksia tai muita laittomia taloudellisia etuuksia taikka maksuja hankkiaksemme liiketoimintaa tai ylläpitääksemme liiketoimintaamme tai saadaksemme suotuisia viranomaispäätöksiä tai muitakaan palveluita.

Työntekijämme eivät anna tai ota vastaan lahjoja tai palveluksia, jotka ylittävät normaalin ja tavanomaisen vieraanvaraisuuden. Työntekijöidemme on epäselvissä tilanteissa selvitettävä etukäteen yhtiön johdon kanssa, mikä on yhtiön hyväksymä toimintatapa. Työntekijöidemme on samoin ilmoitettava yhtiön johdon edustajille, mikäli he havaitsevat liiketoiminnassa sellaista tavanomaisesta poikkeavaa, mikä voisi saada aikaan eturistiriitatilanteen.

Ihmisoikeudet

Kunnioitamme ja noudatamme YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen kirjattuja periaatteita. Työnantajana toteutamme Kansainvälisen työjärjestön (ILO) määrittelemiä työntekijän perusoikeuksia.

Syrjimättömyys ja tasa-arvo

Noudatamme kaikkia tasa-arvosta annettuja lakeja ja määräyksiä. Emme hyväksy työjärjestelyissä emmekä työsuhteen ehdoissa syrjintää, jonka perusteena on rotu, kansallisuus, uskonto, sukupuoli, sukupuolinen suuntautuminen, vammaisuus, ikä, ammatillinen järjestäytyminen, poliittinen sitoutuminen tai vastaava seikka.

Henkilöstövalintamme perustuvat ammatillisiin ominaisuuksiin ja osaamiseen. Pidämme kaikkia työntekijöitämme tasa-arvoisina ja noudatamme toiminnassamme tasa-arvoa edistäviä menettelyitä.

Työskentely

Kunnioitamme työntekijöiden perusoikeuksia, joihin kuuluvat mm. yhdistymisvapaus, järjestäytymisoikeus ja oikeus työsopimusneuvotteluihin. Noudatamme sovittuja työ- ja virkaehtosopimuksia. Pyrimme tarjoamaan työpaikan, jossa on tasa-arvoiset mahdollisuudet ja jossa vallitsee luottamus, kunnioitus ja avoimuus toisia kohtaan. Emme salli työpaikkakiusaamista, sukupuolista, rasistista tai seksuaalista häirintää tai syrjintää eikä muutakaan sopimatonta käytöstä missään muodossa.

Yhtiömme sitoutuu henkilöstön korkean ammattitaidon ja osaamisen jatkuvaan ylläpitämiseen. Työntekijämme sitoutuvat toiminnassaan noudattamaan annettuja ohjeita sekä ylläpitämään osaltansa toimivaa ja avointa työympäristöä, henkilöstön keskinäistä arvostusta sekä työhyvinvointia.

Terveys ja turvallisuus

Järjestämme työntekijöillemme turvalliset ja terveyttä vaarantamattomat työskentelyolosuhteet ja pyrimme ennaltaehkäisemään työtapaturmat ja terveysriskit. Toimimme aktiivisesti työympäristöstä aiheutuvien riskien minimoimiseksi.

Ympäristö

Tuemme ympäristöystävällistä toimintaa ja pyrimme luomaan ympäristöllisesti kestävää kehitystä kaikessa toiminnassamme ja arvioimme toimintamme ympäristövaikutuksia. Huomioimme elinkaariajattelun toiminnassamme sekä käytämme ja kehitämme ympäristöä säästäviä tuotteita ja menettelyitä.

Yhteiskuntavastuu

Yhtiön strategia tukee osaltaan yhtiön vastuullista toimintaa yhteiskunnassa.